Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  epoxy adhesives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Jednoskładnikowe kleje epoksydowe o wysokiej odporności termicznej
100%
2
Content available remote Epoxy adhesive formulations using latent imidazole metal cation complexes
70%
EN
Complexes of 2-methylimidazole with cations from several metal sulfates were prepared and investigated as curing agents for epoxy resins. The reactivity of one-part formulations of these complexes with a bisphenol A type epoxy resin was determined by the differential scanning calorimetry and the pot life observed by viscosity measurements. Tensile lap shear tests at room temperature and at 120°C were used to evaluate the adhesive strength of the formulations directly after preparation as well as after one and three months of storage at room temperature.The DSC measurements showed much lower reactivity (7 - 32%) and higher reaction temperatures of the complex formulations in comparison to the mixtures with pure 2-methylimidazole. The viscosity of most formulations remained almost unchanged over the observed period of three months. The adhesive strength of the freshly prepared complex formulations is comparable to a formulation with pure 2-methylimidazole and decreases over time, depending on the type of metal cation and the cation-to-imidazole molar ratio. The obtained results indicate that complexes of 2-methylimidazole with cations are suitable as latent curing agents for epoxy resins.
EN
The presented study concerned the comparison of the adhesive joints strengths of 1.0503 carbon steel sheets of higher quality, which were made using adhesive compounds characterized by different viscosity index of the components. Three types of commercial epoxy resins were used: Epidian 5, Epidian 53 and Epidian 57, as well as two types of curing agents: polyamide (PAC) and amine (Z-1). The surfaces of the test specimens were subjected to a pre-treatment operation in the process of a mechanical machining with an abrasive coated tool of P320 gradation. The surface roughness measurements were carried out as a control. The single-lap adhesive joints were the subject of the strength testing. The strength tests carried out on a Zwick/Roell Z150 testing machine concerned the comparison of the strength of the adhesive joints loaded in shear. Statistical analysis was performed on the results obtained. It was observed, among others, that the adhesive joints prepared with the epoxy adhesive compounds containing the polyamide curing agent showed much higher the shear strength than the adhesive joints made with the epoxy adhesive compounds containing the amine curing agent. Moreover, the use of the polyamide curing agent in the adhesive compounds with the epoxy resins resulted in formation of a more elastic adhesive layer, for which higher elongation was observed than in the case of the epoxy compound with the amine curing agent.
4
Content available remote Energia powierzchniowa wybranych klejów epoksydowych
60%
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów swobodnej energii powierzchniowej oraz jej składowych dla wybranych środków adhezyjnych. Badania przeprowadzono dla kompozycji żywicy epoksydowej Epidian 5 z dwoma utwardzaczami: PAC oraz Z1. Podstawą do określenia swobodnej energii powierzchniowej były pomiary kąta zwilżania materiału o określonym stanie energetycznym warstwy wierzchniej przez wybrane kleje epoksydowe. Pomiar stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiału bazowego przeprowadzono w oparciu o metodę Owena-Wendta. W pracy przedstawiono analizę uzyskanych wyników pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczonej swobodnej energii powierzchniowej. W wyniku przeprowadzonych prac określono parametry energetyczne, jakie powinna mieć wierzchnia warstwa materiału łączonego, aby proces zwilżania przebiegał w sposób optymalny.
EN
The article presents the results of measurements of surface free energy and its components for selected adhesives. The research were carried out for the epoxy resin composition Epidian 5 with two hardeners: PAC and Z1. The basis for determining the surface free energy were measurements of the contact angle on the material with a specific energy state of the surface layer wetted by selected epoxy adhesives. Measurement of the energy of the surface layer of the base material were carried out using the Owens-Wendt method. The paper presents an analysis of the results of measurements of contact angle and the determined surface free energy. As a result of the work parameters of energy were specified, which should have a surface layer of the connected material, in order to the wetting process proceeds in an optimal way.
5
Content available Kleje konstrukcyjne
60%
PL
W pracy przedstawiono historię zastosowania klejów w zarysie. Zaprezentowano podział klejów i ich wykorzystanie w budownictwie. Zwrócono również uwagę na zasady i technologię wykonywania połączeń klejowych.
EN
The paper presents a historical overview of applicability of adhesives and classification of adhesives and their use in construction. It also presents the principles and technology of making glue joints.
EN
The paper reports values of surface free energy and its components of an epoxy adhesive modified by the addition of an active diluent. Wetting envelopes are determined and they serve as a basis for a wettability analysis and determining the possibility of maximizing the work of adhesion between the liquid and the solid. Static strength tests of adhesive joints made with the analysed adhesive compositions were also conducted. The results are used to determine the effect of active diluent addition on the energy and adhesive properties of the epoxy adhesive
7
Content available remote Kompozycje/kleje epoksydowe z nanonapełniaczami
51%
PL
Badano kompozycje i kleje epoksydowe (jako żywicy użyto Epidianu 6, produktu Zakładów Chemicznych Organika - Sarzyna w Nowej Sarzynie) utwardzane produktem aminoglikolizy poli (tereftalanu etylenu) trietanoloaminą (PET/TEA) lub 1-butyloimidazolem (1BI). Jako napełniacze i nanonapełniacze stosowano krzemionki, otrzymane w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, oraz Organobentonit i MMT-PS1, produkty Zakładów Górniczo- Metalowych Zębiec S.A. w Starachowicach (produkt MMT-PS1 został uzyskany w wyniku technologii opracowanej w Instytucie Polimerów Politechniki Szczecińskiej). (Nano)napełniacze dyspergowano przy użyciu sondy ultradźwiękowej UP 200S firmy Hielscher GmbH, Niemcy, w czasie 20 minut. Do kompozytów wprowadzano 1, 3, 5 g napełniaczy i 28,8 g środka sieciującego w postaci PET/TEA lub 1 g 1BI na 100 g żywicy. W artykule zaprezentowano wyniki badań lepkość kompozycji z napełniaczami w temperaturze 23°C, wytrzymałości mechanicznej, termicznej oraz wytrzymałości na ścinanie opisywanych materiałów epoksydowych w temperaturze pokojowej i 120°C.
EN
The epoxy compositions and composites hardened with the product of chemical degradation of poly (ethylene terephthalate) with triethanolamine and 1-butylimidazole have been investigated. Epoxy resin used was Epidian 6 (product of Chemical Works "Organika Sarzyna" in Nowa Sarzyna) and as fillers and nanofillers were applied two types of silicas, products of Institute of Chemical Technology and engineering, Poznan University of Technology, Organobentonite and MMT-PS1 (the invention of Polymer Institute, Szczecin University of Technology) products of ZG-M "Zebiec" S.A., Starachowice. The nanofillers were introduced to the compositions in amounts 1, 3, 5 g per 100 g of the epoxy resin. The hardeners were applied in 28.8 g PET/TEA or 1 g 1BI per 100 g of the resin. The time of dispergation of nanofillers was 20 minutes. Epoxy adhesives/composites were hardened in temperature 140°C for 4 hour. The investigations of viscosity of epoxy composition were carried out with use of the rheometr ARES, Rheometric Scientific: the diameter of plates 25 mm, thickness between plates 1 mm. The glass temperature composites (DMTA method) was measured with use of the apparatus Mark II, Polymer Laboratories, heat rate 3°C/min, frequency 1 Hz. The bending strengths were measured according to standard PN-EN ISO178 (speed rate 1 mm/min) with using of testing machine Instron 4026, Instron Corporation. The epoxy adhesives were speeded on aluminium the type of duralumin PA6 (the preparation of surface was conducted according to with standard PN-69/C-89300). The investigations of shear strength of epoxy adhesives were done using of testing machine Instron with speed rate 5 mm/min according to with standard PN-ISO 4587. The investigations and analysis of results allowed to draw up the to following conclusions: (i) the rheological investigations shows that addition of small amount of nanofillers increases the viscosity of composition much lower than the introduction of silicas; (ii) the epoxy composites hardened with degradation product PET/TEA have usually higher bending strength and smaller modulus of elasticity; (iii) epoxy composites hardened with degradation product PET/TEA have considerably smaller glass temperatures and smaller thermal durability; (iv) the investigation of shear strength showed that the shear strength of adhesive compositions hardened with degradation product PET/TEA is higher than adhesives hardened with 1-butyloimidazole, (v) obtained adhesive compositions hardened with 1BI have considerably higher shear strength in elevated temperature in comparison to epoxy adhesives cured with PET/TEA degradation product; (vi) introduction of nanofillers MMT-PS 1 increased the shear strength of epoxy adhesives and introduction of the sillicas does not improve shear strength.
PL
Małocząsteczkową żywicę epoksydową A 1900 (eter diglicydylowy bisfenolu A) modyfikowano bismetakrylanem eteru diglicydylowego bisfenolu A (monomerem Bis-GMA) w wyniku jednoczesnej polimeryzacji obu tych składników prowadzącej do układu IPN (wzajemnie przenikających się sieci polimerowych - w tym przypadku epoksydowych i akrylanowych). Przebieg tego procesu sieciowania scharakteryzowano metodami DSC i DMTA. Przedmiotem badań były trzy różniące się składem kompozycje IPN (zawierające 30, 50 lub 70% żywicy A 1900) oraz homopolimery ww. składników (tabela l). Wyznaczono parametry kinetyczne procesu sieciowania (energię aktywacji E, współczynnik wykładniczy Z oraz rząd reakqi n - tabela 2) i na tej podstawie określono przebieg sieciowania w wybranej stałej temperaturze (rys. 2 i 3). Zbadano również właściwości cieplne (tabela 3) i mechaniczne (tabela 4) utwardzonych produktów. Zarówno pod względem szybkości sieciowania, jak i właściwości przedstawionych w tabelach 3 i 4 najlepsza okazała się kompozycja IPN-3 zawierająca 30% mono-meru Bis-GMA, którą z powodzeniem zastosowano do klejenia kompozytów poliimid/miedź, co wskazuje na możliwość wykorzystania opartego na tej kompozycji kleju w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym i lotniczym.
EN
A low-molecular-weight epoxy resin A 1900 (diglicydyl ether of bisphenol A) was modified with bismethacrylate of diglycidyl ether of bisphenol A (monomer Bis-GMA) by simultaneous, radical and ionic, polymerization of the two components to yield an interpenetrating epoxide and acrylate polymer network. DSC and DTMA were used to characterize the networking process. Three IPN compositions (containing 50, 60 or 70% by wt. of resin A 1900) and homopolymers of the two components (Table 1) were examined. The kinetic parameters (energy of activation E, pre-exponential factor Z, and order of reaction n (cf. Table 2) were established and used to describe the course of the networking process at a selected constant tem-perature (Figs. 2 and 3). Thermal (Table 3) and mechanical properties (Table 4) of the products were examined. The composition IPN-3 containing 30% of the monomer Bis-GMA proved to be the best in terms of the networking rate and properties (Tables 3, 4). This composition was used to join polyimide/copper composites. The adhesive based on this composition appears to be applicable in the electrotechnical, electronic and aviation industries.
PL
W artykule zaprezentowano badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych, których powierzchnie po procesie cynkowania byty pokrywane pięcioma rodzajami powłok. Przeprowadzono fosforanowanie, chromianowanie, przejaśnianie oraz zastosowano powłoki bez przejaśniania i powłoki błyszczące. Blachy przed klejeniem poddano odtłuszczaniu za pomocą odtłuszczacza - acetonu. Do wykonania połączeń użyto kleju epoksydowego Epidian 53/ET/100:15 oraz kleju Epidian 53/TFF/100:22. Połączenia przygotowano w temperaturze 25÷26°C, przy wilgotności powietrza 40÷43%. Czas utwardzania połączeń klejowych wynosił 7 dni. Po określonym czasie sezonowania połączenia klejowe poddano próbie wytrzymałościowej przeprowadzonej na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150, zgodnie z normą DIN EN 1465. Na podstawie uzyskanych wyników zauważono, że stosując klej Epidian 53/TFF/100:22, otrzymano większe wartości wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych niż w przypadku zastosowania kleju Epidian 53/ET/100:15. Największą wartość odnotowano dla połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych z pasywacją chromianową oraz ocynkowanych z przejaśnieniem. Najmniejsze wartości tej wytrzymałości odnotowano dla połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych błyszczących z zastosowaniem obu rodzajów klejów epoksydowych.
EN
The article shows the comparative tests the strength of zinc coated steel sheets of adhesive joints, which surfaces of the hot-dip galvanizing process were covered five types of coatings. Phosphating, galvanizing with brightener, with chromate coating passivation, galvanizing without brightenerand glittering were carried out. The degreasing by using acetone was used to surface treatment before bonding. Epidian 53/ET/100:15 and Epidian 53/TFF/100:22 epoxy adhesives were used to prepare bonded joints. The adhesive joins were prepared at 25÷26°C and air humidity 40% and 43%. Curing time of bonded joints was 7 days. After seasoning the adhesive joints were tested on strength machine Zwick/Roell Z150, in accordance with DIN EN 1465. On the basis of the results obtained, it is noted that larger values of shear strength of zinc coated steel sheets of adhesive joints was obtained by applying the Epidian 53/TFF/100:22 epoxy adhesive than Epidian 53/ET/100:15 epoxy adhesive. The highest value of shear strength was reported for zinc coated steel sheets of adhesive with chromate coating passivation and galvanized with brightener The smallest value of this strength have been reported for zinc coated steel sheets of glossy using both types of epoxy adhesives.
EN
The article presents the analysis of the wetting ability by Epidian 5 epoxy resin with hardener Z1 of EN AW-2017A aluminum alloy sheets. The material sheets were subjected to the selected methods of processing in order to obtain different parameters of the geometric development of the surface. The energy state of the surface layer was examined on the prepared surfaces, taking the polar and non-polar free surface energy components into account. On the basis of the obtained results, wetting envelopes were determined, which represent the limit value of the surface energy components of the wetting liquid, ensuring good wetting. As part of the research, an analysis of the possibilities of achieving maximum adhesion work between a solid and a liquid in the event of changes in the contact angle was also conducted. This analysis allows one to determine how the parameters of the test adhesive deviate from the ideal, i.e. those for which the surface tension at the interface reaches the minimum value. Based on the results of the analysis, a summary was prepared, showing the ability of the adhesive to wet surfaces with different roughness parameters.
PL
W artykule przedstawiono analizę zdolności zwilżania przez klej Epidian 5 z utwardzaczem Z1 powierzchni blach ze stopu aluminium EN AW-2017A. Blachy poddano wybranym sposobom obróbki w celu uzyskania odmiennych parametrów rozwinięcia geometrycznego powierzchni. Na tak przygotowanych powierzchniach przeprowadzono badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej z uwzględnieniem składowej polarnej i niepolarnej swobodnej energii powierzchniowej. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe zwilżania, które przedstawiają graniczną wartość składowych swobodnej energii powierzchniowej cieczy zwilżającej, zapewniające uzyskanie dobrego zwilżania. W ramach badań przeprowadzono również analizę możliwości osiągnięcia maksymalnej pracy adhezji między ciałem stałym, a cieczą w przypadku zmian kąta zwilżania. Analiza ta pozwoliła na określenie na ile parametry badanego kleju odbiegają od idealnych, czyli takich, dla których napięcie powierzchniowe na granicy faz osiąga wartość minimalną. W oparciu o uzyskane wyniki analiz dokonano zestawienia obrazującego zdolność kleju do zwilżania powierzchni o różnych parametrach chropowatości.
EN
Complexes of 2-methylimidazole with cations from several metal sulfates were prepared and investigated as curing agents for epoxy resins. The reactivity of one-part formulations of these complexes with a bisphenol A type epoxy resin was determined by the differential scanning calorimetry and the pot life observed by viscosity measurements. Tensile lap shear tests at room temperature and at 120°C were used to evaluate the adhesive strength of the formulations directly after preparation as well as after one and three months of storage at room temperature. The DSC measurements showed much lower reactivity (7 - 32%) and higher reaction temperatures of the complex formulations in comparison to the mixtures with pure 2-methylimidazole. The viscosity of most formulations remained almost unchanged over the observed period of three months. The adhesive strength of the freshly prepared complex formulations is comparable to a formulation with pure 2-methylimidazole and decreases over time, depending on the type of metal cation and the cation-to-imidazole molar ratio. The obtained results indicate that complexes of 2-methylimidazole with cations are suitable as latent curing agents for epoxy resins.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań swobodnej energii powierzchniowej kompozycji klejowych, utworzonych w celu zapewnienia właściwych warunków wypełniania szczelin w połączeniach hybrydowych, takich jak połączenie klejowo-zgrzewane. Przedstawiona w pracy analiza wartości składowych polarnej i niepolarnej dla badanych klejów posłużyła do określenia zdolności kleju do zwilżania powierzchni. Podstawą do określenia wartości składowych swobodnej energii powierzchniowej były pomiary kąta zwilżania przez wybrane substancje adhezyjne na materiale o znanym stanie energetycznym warstwy wierzchniej. W oparciu o przeprowadzoną analizę możliwe było sklasyfikowanie kompozycji wg ich właściwości energetycznych, sprzyjających procesowi zwilżania powierzchni łączonych materiałów.
EN
The paper presents the results of measurements of surface free energy for adhesive compositions created in order to provide the appropriate conditions for filling gaps in the hybrid joints, such as weld-bonded joints. Presented in the paper analysis of polar and non-polar components of surface free energy for the studied adhesives was used to determine the ability of the adhesive to wet the surface. The basis for determining the value of surface free energy were measurements of the contact angle by selected adhesive substances on the material with a specific energy state of the surface layer. Based on this analysis, it was possible to classify the composition according to the energy properties conducive to the process of wetting the surface of the joined materials.
PL
Przedstawione w pracy badania doświadczalne dotyczyły wpływu wybranych czynników technologicznych oraz eksploatacyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych blachy tytanowej. Przedmiotem badań były połączenia klejowe jendozakładkowe blachy tytanowej CP2 o grubości 0,64 mm, obciążone na ścinanie. Rozważanym czynnikiem technologicznym był rodzaj kleju, natomiast czynnikiem eksploatacyjnym – czas sezonowania połączeń klejowych w warunkach otoczenia. Zastosowano dwa rodzaje klejów epoksydowych dwuskładnikowych: Epidian 57/PAC/100:100 oraz Epidian 57/Z1/100:10. Przyjęto trzy warianty czasu sezonowania: 14, 21 i 28 dni oraz przygotowano próbki referencyjne, dla których czas utwardzania wynosił 7 dni. Utwardzanie przeprowadzono w temperaturze otoczenia 25±2°C. Analizowane połączenia klejowe poddano badaniom niszczącym – wytrzymałościowym, w których określono wytrzymałość na ścinanie, zgodnie z normą DIN EN 1465, na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150. Na podstawie wyników badań zauważono, że największą wytrzymałość na ścinanie charakteryzowały się połączenia blachy tytanowej CP2 wykonane za pomocą Epidianu 57/PAC/1:1. Ponadto w obu przypadkach wykonanych połączeń klejowych blachy tytanowej CP2 z wykorzystaniem klejów epoksydowych Epidian 57/PAC/100:100 oraz Epidian 57/Z1/100:10, najwyższą wartość wytrzymałości tych połączeń osiągnięto po 7 dniach utwardzania.
EN
The paper presents the experimental research focused on the impact of selected technological and operational factors on the strength of adhesive joints of titanium sheet. The single-lap joints of titanium sheet of 0.64 mm thickness were tested, which were subjected to shear. The type of adhesive as technological factor and seasoning time in ambient conditions as operational factor were considered. Two types of two-component epoxy adhesives: Epidian 57/PAC/100:100 and Epidian 57/Z1/100:10 were used. Three variants of the seasoning time: 14, 21 and 28 days and prepared reference samples, for which the curing time was 7 days, were tested. Curing is carried out at an ambient temperature of 25 ± 2°C. The adhesive joints were destructive tested. The shear strength, in accordance with DIN EN 1465, were tested in Zwick/Roell Z150 strength machine. On the basis of the results of research it has been noted that the largest shear strength of CP2 titanium sheet adhesive joints preparing by Epidianu 57/PAC/1:1 was obtained. In addition, in both cases of tested CP2 titanium sheet adhesive joints making by epoxy adhesives Epidian 57/PAC/100:100 and Epidian 57/Z1/100:10, the highest values of the strength of these joints were achieved after 7 days of curing.
14
Content available remote Kleje epoksydowe z nanocząstkami do łączenia metali
41%
PL
Badano kompozycje klejowe epoksydowe (jako żywicy użyto Epidianu 6, produkt Zakładów Chemicznych Organika -Sarzyna w Nowej Sarzynie) utwardzane produktem aminoglikolizy poli(tereftalanu etylenu) trietanoloaminą (PET/TEA). Jako napełniacze stosowano modyfikowane (silanizowane) krzemionki Silbond EST: W12 i 800 (różniące się średnią wielkością ziarna), produkty firmy Quarzwerke (Frechen, Niemcy), oraz nanonapełniacz: Organobentonit, produkt Zakładów Górniczo-Metalowych "Zębiec" S.A., Starachowice. Do kompozytów wprowadzano 5 części wagowych napełniaczy na 100 części wagowych żywicy epoksydowej. Utwardzacz PET/TEA stosowano w różnych udziałach wagowych od 10 do ok. 30 g na 100 g żywicy. Badano przebieg procesu sieciowania oraz wytrzymałości spoin klejowych w temperaturze pokojowej. Dodatkowo dokonano oceny porównawczej układów epoksydowych sieciowanych za pomocą przemysłowego utwardzacza Z-1, produktu Zakładów Chemicznych Organika - Sarzyna w Nowej Sarzynie (trietylenotetramina).
EN
The epoxy adhesive compositions hardened with the product of chemical degradation of poly(ethylene terephthalate) with triethanolamine have been investigated. Epoxy resin used was Epidian 6 (product of Chemical Works "Organika Sarzyna" in Nowa Sarzyna) and as fillers were applied modified silicas, products of Quarzwerke (Frechen, Germany), and nanofiller: Organobentonite, product of ZG-M "Zebiec" S.A., Starachowice. The fillers were introduced to the compositions in amounts 5 g per 100 g of the epoxy resin. The hardeners were applied in different weight ratios since 10 to ca. 30 g per 100 g of the resin. Crosslinking process and mechanical properties of the adhesive joints have been investigated at room temperature. For comparison epoxy systems hardened with Z-1 hardener (triethylenetetramine) were evaluated. Figures 1 and 3 present rheometric curves measured during crosslinking process of the epoxy compositions without (Fig. 1) and with the fillers (Fig. 3). Addition of 5 wt. % of the fillers (Fig. 3) does not influence crosslinking process significantly. However, introduction of the nanofiller (Organobentonite) causes extension of the gelation time in comparison with the same parameter for other investigated systems. Figures 2 and 4 show the shear strength of the unfilled adhesive joints hardened with PET/TEA and Z-1 (Fig. 2) and with the fillers (Fig. 4). The adhesive compositions hardened with the product of PET chemical degradation exhibit considerably larger values of the shear strength than that hardened with the industrial hardener Z 1. Particularly high values of the strength have been found for the adhesive containing ca. 14 g PET/TEA per 100 g of resin and 5 wt. % of Organobentonite.
15
Content available remote New generation of cationically UV-cured epoxy adhesives containing dyes
41%
EN
A new class of cationically UV-cured epoxy resin base adhesives containing dyes and allyl or 1-propenyl ether modifiers has been elaborated. The dyes (commercial product of Ciba) were directly applied into the systems and showed very good solubility in compositions studied. Model ethers containing OH groups, i.e. monoallyl or mono-1-propenyl ether of butane-l,4-diol (MoAlE and MoPnE, respectively) have been chosen as modifiers. The effects of the type of dye on UV-reflection, adhesion to glass and the shear strength have been determined. The obtained adhesives were intensively colored, transparent, and characterized by very good adhesion to glass and high cohesion at room temperature.
PL
Otrzymano grupę barwnych klejów epoksydowych na podstawie żywicy epoksydowej "Epidian 6", plastyfikującego modyfikatora (eteru monoallilowego lub monopropyl-1-enowego butano-l,4-diolu - odpowiednio MoAlE i MoPnE) oraz różnych barwników (handlowe produkty firmy Ciba). Kompozycje te sieciowano pod wpływem promieniowania UV w temperaturze pokojowej, w atmosferze powietrza w obecności inicjatora kationowego (soli triarylosulfoniowej zawierającej aniony SbF6(-) ). Ustalono, że optymalny skład kompozycji żywica epoksydowa/modyfikator/barwnik/inicjator to 100/10/1/1. Oceniano wpływ rodzaju barwnika (czarny, czerwony, zielony i niebieski) na adhezję do szkła (rys. 1), siłę ścinającą (tabela 1) oraz odbicie promieniowania UV (rys. 2 i 3). Stwierdzono, że im większa jest siła ścinająca (czyli adhezja do szkła) charakteryzująca daną kompozycję, tym mniejsze jest odbicie promieniowania UV. Najlepszym spośród zbadanych barwników okazał się barwnik czarny, jednakże i pozostałe barwniki spełniały wymagania przemysłowe. Omawiane kompozycje, tworzące intensywnie zabarwione, przezroczyste powłoki, mogą być z powodzeniem stosowane w przemyśle szklarskim.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.