Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 392

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic compatibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
100%
EN
The paper deals with technical aspects of immunity tests of vehicle on-board electronic devices against selected conducted disturbances. The generation process of standard disturbances in 12 VDC and 24 VDC power lines is analyzed (Section 2). The structure (Fig. 5) and properties of a new prototype of the power amplifier are presented. The amplifier consists of two independent sections. Each section contains two component amplifier units working in the parallel structure. The amplifier is characterized by good dynamic parameters and has the frequency response to approx. 100 kHz (Fig. 10). The amplifier is dedicated for use with the typical test generator AutoWave. The test results of the processing path for generation of disorders are shown in Figs. 7 and 8.
EN
The paper presents educational initiatives related to electromagnetic compatibility (EMC) in the Faculty of Electronics of Wroclaw University of Technology. Teaching methodology is discussed.
3
Content available Inductive Coupling of the Electrical Systems
80%
EN
This papers deals with the computer analysis of the inductive coupling of the electromagnetic compatibility (EMC) problem focused at the area of power electronics and electrical drives and tests performed by the numerical computer simulatian, which can also disclose the startling facts concerning the electromagnetic compatibility (EMC) problems.
EN
In this paper the results of research connected with common mode (CM) interference generated by four-quadrant frequency converters and effective methods of CM voltage compensation are presented. The obtained results show that conducted CM interference generated by these converters in a low voltage (LV) grid can be transferred by means of parasitic couplings into a medium voltage (MV) network and can be observed at distant points under overhead MV lines. The compensation of the CM voltage sources on both the input and the output sides of the AC/DC/AC converter using proposed arrangement of compensators significantly reduces unwanted, EMC related, side effects accompanying the application of AC/DC/AC interfaces in Smart Grids.
6
Content available remote Program komputerowy do analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów
80%
EN
In the paper, computer software "EMC ANALYSIS OF SYSTEM", which analyses working of system at electromagnetic compatibility, has been presented. The software has been written as laboratory exercise to the students' ; EMC laboratory, but it can be used also in industrial practice to identify sources of interference and to indicate the methods of improvement EMC of systems.
PL
W artykule przedstawiono komputerowy program doradczy „Analiza EMC systemu" analizujący działanie systemu pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Program został napisany z przeznaczeniem do laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej jako ćwiczenie laboratoryjne i będzie wykorzystany w celach dydaktycznych, ale również może służyć w praktyce przemysłowej do identyfikacji źródeł zakłóceń i wskazania sposobów poprawy EMC systemu poprzez dobór odpowiednich filtrów i ekranów.
7
Content available remote Ocena poziomu zakłóceń środowiskowych
80%
PL
W artykule przedstawiono opis systemu do automatycznego pomiaru współczynnika szumów otoczenia Fa(f). W zaproponowanym systemie pomiarowym zwrócono szczególną uwagę na zakłócenia generowane przez urządzenia pomiarowe i sterujące procesem pomiarowym, które nie powinny wpływać na wartość mierzonego poziomu zakłóceń środowiskowych (współczynnika szumów otoczenia). W artykule przedstawiono algorytm oprogramowania sterującego procesem pomiarowym oraz opisano interfejs graficzny użytkownika.
EN
The article describes a system for automatic measurement of ambient noise factor Fa(f). In proposed measurement system the particular attention is paid if the noise generated by measuring and controlling system doesn’t affect the value of the measured levels of environment noise (ambient noise factor). This paper presents an algorithm for the measurement process control software and describes the graphical user interface.
EN
In the paper have been discussed project of the system of evaluation and classification of vehicles and automobile devices in aspect of electromagnetic compatibility (EMC). There have been presented additional criteria concerning emission of electromagnetic disturbances and immunity to the disturbances as well as means to classify the quality of tested vehicles and automobile devices, inpurpose of improving road traffic sofety and protection of electromagnetic environment. It has been presented proposals of EMC integrated evaluation methods for vehicles and automobile devices. For the vehicles it comprises five categories where evaluation is carried out for three components: broadband and narrow band emission and immunity to electromagnetic radiation. For devices there are also proposed five categories where evaluation is carried out for four components: broadband and narrowband emission, immunity to electromagnetic radiation and to electrical transients. There are also presented the examples that illustrate proposed system of automobile and devices classification in aspect of EMC and algorithm of the verification and evaluation of vehicles according to project. Proposed criteria of integrated evaluation of vehicles and automobile devices enables evaluation of quality, what can contribute in engineering of high competitive products.
PL
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC -ang. -Electromagnetic Compatibility) jest to zdolność urządzenia lub systemu do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym równocześnie bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych [PN-T-01030 Kompatybilność elektromagnetyczna. Terminologia] Rozważając zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej określonych urządzeń mamy również na uwadze oddziaływanie tych urządzeń na warunki pracy innych urządzeń, w szczególności na przykład urządzeń automatyki przemysłowej, sprzężonych bezpośrednio (galwanicznie), jak i również polem elektromagnetycznym z urządzeniami energoelektronicznymi.
EN
Article is devoted to method of electromagnetic compatibility (EMC) projecting at 110-500 kV substations, that was developed at directorate "Energosetproject" of Urals Power Engineering Company. Article depicts main results of 4 years EMC projecting experience including pioneering works and special engineering calculation principles.
PL
Artykuł jest poświęcony metodyce projektowania kompatybilności elektromagnetycznej na podstacjach 110-500 kV, która była opracowana dla zarządu "Energosetprojekt" "Inżynierny centrum energetyki Uralu" SA. W artykule są opisane główne wyniki 4 lat projektowania kompatybilności elektromagnetycznej włącznie z metodyką badania gruntu i wykonania specjalnych inżynierskich kalkulacji.
PL
Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania w trakcie badań kompatybilności elektromagnetycznej, m.in. na przykładzie wyrobów przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń. Badania zostały wykonane w Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Prezentowane wyniki badań/pomiarów są efektem testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i nie dotyczą wyników badań/pomiarów urządzeń wykonywanych poza siedzibą laboratorium - w miejscu instalacji urządzeń, tzw. pomiarów IN SITU. Problemy przedstawiono na przykładach badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych [9] (Electrical Fast Transient EFT/BURST), zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia [10] oraz na pomiarach elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych [8]. Ze względu na poufność informacji (polityka jakości akredytowanego laboratorium badawczego), szczegóły dotyczące badanych urządzeń zostały utajnione.
EN
The article features the problems concerning the operations of mining devices that were detected at their evaluation during electromagnetic compatibility tests. These tests were applied to devices designed to work in the underground of mines. The tests were carried out in the Electromagnetic Compatibility Laboratory of the Institute of Innovative Technologies EMAG in Katowice. The presented test/measurement results refer to the tests carried out in laboratory conditions and do not refer to tests/measurements conducted outside the laboratory - in the place where the devices are installed, the so-called IN STTU measurements. The problems were presented based on resistance tests to Electrical Fast Transient EFT/BURST [9], voltage dips, short breaks and changes in voltage [10], as well as the measurements of electromagnetic radiation disturbances [8]. Due to information confidentiality (quality polity of the accredited testing laboratory), the details concerning the examined devices are confidential.
PL
W artykule opisano badanie urządzeń pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Podzielono się doświadczeniami w zakresie odporności urządzeń.
EN
In the article a research devices in respect electromagnetic compatibility are presented. The experience in the field of immunity devices.
PL
W artykule przedstawiono niektóre metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Podano ogólne informacje o niepewności pomiarów oraz o metodach pomiarów i badań stosowanych w tej dziedzinie. Zaprezentowano przykłady wyznaczania niepewności w pomiarach emisji elektromagnetycznej oraz opisano metody stosowane przy określaniu niepewności pomiarów prądu generatora wyładowań elektrostatycznych. W podsumowaniu krótko oceniono dotychczas stosowane metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
In the article some uncertainty methods in electromagnetic compatibility tests were presented. The general information about measurement uncertainty and measurement and testing methods used in this field were given. The examples of estimating measurement uncertainty in electromagnetic emission and during current measurement of electrostatic discharge generator were described. In conclusion the short evaluation of uncertainty measurement methods in electromagnetic compatibility tests were given.
PL
Referat dotyczy problemów EMC urządzeń cywilnych. Przedstawiono w nim metodologię pomiarów oraz opis stanowiska do pomiaru odporności tych urządzeń na oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości radiowej zgodnie z normami [1], [2]. Celem badań jest uzyskanie danych pomiarowych niezbędnych do oceny zgodności badanych urządzeń informatycznych lub zestawów tych urządzeń z wymaganiami zawartymi w normach.
EN
This paper concerns the problems of electromagnetic compatibility of telecommunications equipment. There was presented the measurement methodology and the description of the laboratory stand for performing the RF immunity test of commercial equipment in accordance with the PN EN 61000-4-3:2006 and PN EN 55024:200 standard. The laboratory stand mentioned above is used to check if tested equipment comply with the requirements included in above standards.
PL
W referacie przedstawiono akty prawne - Regulaminy EKG ONZ oraz dyrektywy Unii Europejskiej, których wymagania musza być spełnione przez elementy elektryczne i elektroniczne montowane w pojazdach samochodowych.
EN
In the paper the legal acts - UNECE regulations and EU directives, requirements of which have to be met by electric and electronic elements mounted in motorcar vehicles.
PL
W artykule, we wprowadzeniu w tematykę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), omówiono zaburzenia występujące w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. Podano genezę normalizacji w dziedzinie EMC z uwzględnieniem pojazdów samochodowych produkowanych w różnych okresach. Przedstawiono i omówiono najważniejsze dokumenty normalizacyjne dotyczące badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów i urządzeń samochodowych.
EN
In the paper introducing the electromagnetic compatibility (EMC) subject, disturbances occurring in vehicle electrical installation are discussed. The genesis of the standardization in EMC area is presented, including automotive vehicles produced in different periods. The most important standards documents concerning the research in electromagnetic compatibility of vehicles and vehicle devices are presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla centrali alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytut Elektroniki
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is main component alarm systems. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
EN
In this paper [20] an analytical approach to decomposition of total phase EMI noises through algebraic calculations and the Fourier transform has been presented. Separating conducted EMI noise into different, common and differential mode (CM and DM) HF current components is important for a proper spectral analysis and application of EMI mitigation techniques. The results of calculations have been compared to EMI currents measured on the motor side of the PWM drive system. The proposed approach can be useful in comparative analysis of the influence of inverter control algorithms on spectra of CM currents in a given drive system.
19
80%
EN
The paper deals with construction design of DC permanent magnet disc motor by classical calculation method and its verifying by computer finite element simulation method. The paper deals also with the computer analysis of the electromagnetic compatibility (EMC) problems focused to the area of electrical machines, which can also disclose the startling facts concerning. A problem of interference between electric motor and surroundings space caused by electromagnetic field radiation is discussed too.
EN
In this paper effectiveness of spread spectrum modulation techniques to the electromagnetic interference (EMI) suppression is investigated. Comparative evaluation of spread spectrum methods is reviewed and demonstrated with the aid of function generator and EMI receiver. Obtained results indicate advantageous features of random carrier frequency modulation (CFM), which results in more steady spectral distribution. For a switch mode dc-dc converter, random and periodical sinusoidal CFM is systematically tested. Based on disturbance voltage measurements using Line Impedance Stabilization Network (LISN) and EMI receiver, conducted emission spectra are evaluated in function of the defined randomness index R and frequency range. For the acceptable range of R variations up the 20dB EMI suppression level was reached.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.