Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The study discuses basic features and functional design of WiMAX Mobile system, based on the IEEE 802.16e (Release 1.5 Rev. 2.0) standard. The analysis has been made in terms of ability to use this system to transmit video stream related to monitoring of large agglomeration areas. What is more, the study includes comparison of technical parameters of WiMAX Mobile system with competitive systems such as: HSPA+ and UMTS-LTE, which may be used for transmission of this type of data in the future. There has also been made an analysis of selected aspects of data security (in the system approach) connected with transmitting of image data by the WiMAX Mobile networks.
PL
W pracy omówiono podstawowe cechy i założenia funkcjonalne systemu WiMAX Mobile, opartego na standardzie IEEE 802.16e Release 1.5 Rev. 2.0. Analizy dokonano w kontekście możliwości wykorzystania tegoż systemu do przesyłania strumieni wideo związanych z monitoringiem obszarów dużych aglomeracji. Dokonano ponadto porównania parametrów technicznych systemu WiMAX Mobile z konkurencyjnymi technologiami transmisji danych takimi jak: HSPA+ oraz UMTS-LTE, które również mogą być przyszłości wykorzystane do transmisji tego typu danych. Przeprowadzono także analizę wybranych aspektów bezpieczeństwa danych (w ujęciu systemowym) związanych z przesyłaniem danych obrazowych za pośrednictwem sieci WiMAX Mobile.
PL
Artykuł przedstawia przemiany wybranych rezydencji szlacheckich na Śląsku Cieszyńskim od czasu ich powstania do dnia dzisiejszego. Liczne dwory, pałace i zamki, wybudowane na terenie Śląska Cieszyńskiego, przetrwały do dziś przechodząc przemiany związane zarówno z ich funkcją, formą, jak i zagospodarowaniem terenu wokół. Niektóre obiekty zostały wybudowane jako zamki, pierwotnie pełniąc funkcję obronną, przebudowane na siedziby ziemskie, pałace i w tej formie przetrwały do dziś, zmieniły w ubiegłym wieku swoją funkcję. Artykuł zawiera przedstawienie opisanych zmian, wykorzystując zachowaną ikonografię wybranych obiektów z terenu Śląska Cieszyńskiego oraz analizę przemian na przykładzie pałacu w Zebrzydowicach.
EN
This article presents the transformation of selected noble residence in the area of Śląsk Cieszyński since their inception to the present day. Many stately homes, palaces and castles built on the area of Śląsk Cieszyński, have survived to this day by going changes associated with both their function, form and land development around. Some objects have been built as a castle, serving primarily defensive function, rebuilt the headquarters of gravity, and in this form palaces have survived to this Day and finaly in the last century, changing its function. Article contains a presentation of the changes described using the iconography of selected objects preserved from the area of Śląsk Cieszyński and the analysis of changes on the example of the palace in Zebrzydowice.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia implementacji metod i technik rozszerzonej rzeczywistości w procesach nauczania oraz życiu społecznym. W pracy omówiono także zagadnienia rozszerzonej rzeczywistości, jako stosunkowo nowej dziedziny nauki, której dalszy rozwój uzależniony jest od rozwoju technologicznego i jej powszechnego odbioru społecznego. W pracy zostały przedstawione metody tworzenia hologramów wysokiej rozdzielczości, związane z tym ograniczenia oraz czynniki umożliwiające na chwilę obecną szerokie rozpowszechnienie tej formy wizualizacji i komunikacji multimedialnej.
EN
The paper presents selected issues of implementation methods and techniques of augmented reality in the process of teaching and social life. The paper also discusses the issues of augmented reality, as a relatively new field of science, whose further development depends on technological development and the general public perception. The paper presents methods for creating high-resolution holograms, the limitations and enabling factors at the moment, the wide dissemination of this form of visualization and multimedia communications.
PL
W pracy opisano wagę problematyki kontroli i diagnostyki przepływu powietrza chłodzącego pod podniesiona podłogą techniczną w centrach danych telefonii komórkowej, z uwzględnieniem funkcji podwójnego zastosowania. Opisano specjalizowane narzędzie pomiarowe, oraz metodę pomiarów i weryfikacji, które pozwalają identyfikować problemy przepływu powietrza chłodzącego. Narzędzia i metoda zostały opracowane przez zespół Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o. o., jako rezultat realizacji projektu badawczo‐rozwojowego nr POIG.01.04.00‐22‐063/13.
EN
Importance of monitoring and diagnostics of air flowing under raised floor in cellular telecom datacenters has been described, stressing dual‐use function of such data centers. Specialized measurement tools have been described, as well as a method of measurement and verification that enables to identify flow issues of cooling air. The tools and the method have been developed by the team of the Laboratory of Image and Sound Processing LLC, which is the result of implementation of the R&D project No. POIG.01.04.00‐22‐063/13.
PL
Koszty utrzymania centrum danych istotnie zależą od kosztów zużycia energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w tego typu obiektach można optymalizować poprzez monitoring warunków klimatycznych oraz odpowiednie sterowanie czasem pracy urządzeń utrzymujących. W pracy przedstawiono analizę czynników wpływających na zużycie energii elektrycznej w centrach danych oraz ich wpływ na koszty zużycia energii. Przedstawiono projekt dedykowanego, przenośnego urządzenia pomiarowego do monitorowania podstawowych wielkości fizycznych takich jak temperatura, ciśnienie oraz przepływ medium chłodzącego.
EN
The cost of maintaining the data center significantly depends on the cost of electricity consumption. The demand for electricity in this type of objects can be indirectly optimized by monitoring of climatic conditions and accurate work time scheduling of cooling system devices. The paper presents an analysis of factors influencing energy consumption in data centers and their impact on energy costs. Finally, a dedicated portable measuring device for monitoring the basic physical quantities such as temperature, pressure, and flow of cooling medium has been presented.
7
Content available remote Bezpieczeństwo danych w sieciach IPSEC VPN z szyfrowaniem Aes/Rijandael
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy i badań symulacyjnych bezpieczeństwa protokołu IPsec. Zostały one poświęcone algorytmowi AES/Rijndael i ustaleniu, czy spełnia on ścisłe kryterium lawinowości Webstera-Tavaresa [13]. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę bezpieczeństwa algorytmu AES/Rijndael, z punktu widzenia jego odporności na kryptoanalizę różnicową oraz protokołu IPsec.
EN
In the paper results of security analysis of VPN networks based on IPsec protocol with implemented AES/Rijndael cipher are presented. Particularly, the AES/Rijndael algorithm and the fulfillment by the cipher of a SAC criterion proposed by A.F. Webster and S.E. Tavares in [131 is discussed. The results of the research enabled to assess the security of the AES/Rijndael cipher in VPN networks based on IPsec protocol.
PL
W pracy opisano wybrane problemy z zakresu modelowania przepływów powietrza, rozkładów temperatur oraz przestrzennego planowania serwerowni centrów danych. Dodatkowo, omówiono szczegółowo wybrane kierunki badań związane z szeroko pojętą problematyką obniżania kosztów zużycia energii w nowoczesnych serwerowniach poprzez odpowiednie zarządzenie przepływem ciepła w tego typu obiektach. Przedstawiono także trendy rozwojowe w zakresie ewolucji tego typu systemów. W pracy przedstawiono ponadto wybrane wyniki prac badawczo-rozwojowych, badań symulacyjnych oraz studiów literaturowych będących rezultatem projektu nr POIG.01.04.00-22-063/13 pn.: „Opracowanie aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła” zrealizowanego przez zespół Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
EN
This paper describes some problems of modeling air flow, temperature distribution and spatial planning in data centers. Additionally, we discussed in detail the selected lines of research related to the wider issue of reducing energy costs in modern data centers through appropriate management of the flow of heat in this type of objects. A trends in the evolution of such systems was analyzed. We also presented selected results of research and development, simulation studies and literature studies resulting from the project no. POIG.01.04.00-22-063/13.: The development of an active heat flow management system for data centres made by the team of the Laboratory of Sound and Image Processing LLC.
EN
The study presents the architecture of the Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (in short: RSMAD), particularly concerning access control and protection of confidential data. RSMAD security structure will be discussed in relation to network security issues. Additionally, the paper presents the results of the work associated with the modelling of potential threats to system security.
PL
W pracy omówiono architekturę Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (w skrócie: RSMAD), ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli dostępu oraz ochrony poufnych danych. Struktura zabezpieczeń systemu RSMAD omówiona została głównie w kontekście problematyki bezpieczeństwa sieciowego. Przedstawiono ponadto wyniki prac związanych z modelowaniem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu.
10
Content available remote Molecular dynamics of cholesterol in a thin film surrounding a carbon nanotube
51%
EN
Molecular dynamics ( MD) simulations of the system composed of a single walled carbon nanotube (SWNT) surrounded by a thin film of: a) cholesterol - water mixture and b) pure cholesterol have been carried out. The translational and rotational correlation functions and their Fourier transforms of both cholesterol and water molecules have been calculated for several temperatures and concentrations. The interpretation of translational and rotational dynamics of both cholesterol and water molecules in the specific environment is presented.
11
Content available remote Kontrola jakości w spektroskopii 1H MRS
51%
PL
Spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo (MRS) jest nieinwazyjnym narzędziem pozwalającymbadać procesy zachodząceworganizmach żywych na poziomiemolekularnym. Możliwość ilościowej analizy biochemicznej wybranego obszaru zainteresowania czyni tę technikę cenną, zwłaszcza w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki zmian w mózgu. Jeśli jednak MRS ma znaleźć swoje stałe miejsce w praktyce klinicznej, wymaga prostego i wiarygodnego systemu kontroli jakości QC (Quality Control) oraz standaryzacji technik akwizycji widm i wysokiej jakości danych spektroskopowych. Kontrola jakości procedur MRS jest zatem niezbędna zarówno, by upewnić się, że system MR jest optymalnie skalibrowany do badań spektroskopowych, jak i na etapie zbierania danych i ich przetwarzania. W artykule przedstawiono ogólną strategię funkcjonowania systemu QC na obu poziomach, opisano podstawowe testy, wskazano sugerowane kryteria ich akceptacji i podanoogólne zasady analizy widm MR.
EN
Localized Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) is a nuclear magnetic resonance-based technique that allows in vivo non-invasive measurements of biomolecules. The feasibility of acquiring quantitative biochemical information from a certain region of interest makes this technique especially valuable in assisting the diagnosis of brain lesions. However, if MRS is to be used in clinical practice, it requires a simple and reliable system of quality control (QC), standardization of acquisition of spectra and collecting high quality spectroscopic data. The MRS quality control system is, thus, necessary both, to ensure that MR system is optimally calibrated for spectroscopic studies, as well as it is required at the time of data acquisition and data post-processing. This paper outlines a recommended general QC testing strategy, overviews some basic tests, provides their suggested acceptance criteria and describes the general aspects of post-processing of MR spectra.
PL
W referacie przedstawiono analizę wymagań jakościowych (określonych poprzez atrybuty QoS) dla usług transmisji danych obrazowych z wykorzystaniem Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (w skrócie RSMAD). Ponadto przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w celu określenia przydatności różnych systemów radiokomunikacyjnych do transmisji danych w tym systemie z wymaganą jakością.
EN
The paper presents an analysis of quality requirements (defined by QoS attributes) for image data transmission services using Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (RSMAD in short). In addition, the study describes the results of simulation tests conducted to determine the suitability of different radio communications systems to broadcast data in the system with the required quality.
PL
Scharakteryzowano architekturę bezpieczeństwa radiowego systemu monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych (RSMAD), ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zapewniania poufności danych w tymże systemie. Przedstawiono także szczegółowe wyniki badań w zakresie zgodności algorytmu AES-128 z kryterium SAC. Ponadto zaprezentowano analizę porównawczą wydajności algorytmów AES-128 oraz Triple-DES w systemie RSMAD.
EN
The paper presents the security architecture of the Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (RSMAD), particularly concerning the protection of confidential data. In study presents also detailed results of research of AES-128 compliance with the SAC criterion. The paper presents also comparative analysis of performance AES-128 and Triple-DES algorithms carried out in RSMAD.
14
Content available remote Bezpieczeństwo w pracowni rezonansu magnetycznego
51%
PL
Bezpieczeństwo osób poddanych narażeniu zawodowemu i medycznemu na działanie niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego i pól magnetycznych w pracowniach rezonansu magnetycznego (MR) wymaga regulacji, szczególnie w Polsce. Obecnie skanery MR znajdują się nie tylko w dużych centrach diagnostycznych, lecz także w małych ośrodkach, w salach operacyjnych, a nawet w klinikach weterynaryjnych. Do użytku, również w Polsce, wchodzą nowe „jonizujące” urządzenia hybrydowe: PET/MR, MRI/CT czy MRgRT – będący w fazie rozwoju system umożliwiający skaning MR bezpośrednio w trakcie procedury radioterapii. Wedle danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce w roku 2015 było 246 tomografówMR. Tej dynamicznie rozwijającej się w Polsce technologii nie towarzyszy, jak dotąd, ujednolicenie w skali krajowej systemu organizacji pracowni MR, zasad systemu bezpieczeństwa czy procedur kontroli jakości, które są obecnie ustalane indywidualnie, często na poziomie poszczególnych pracowni. Zagrożenie dla personelu i pacjenta istotnie wzrasta, gdy do użytku wchodzą urządzenia stosujące coraz wyższe pola magnetyczne. W niniejszej pracy zebrane zostały informacje o podstawowych zagrożeniach fizycznych związanych z techniką MR. Omówiono także międzynarodowe zalecenia bezpieczeństwa formułowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne (ACR), Komisję Europejską czy Europejską Federację Organizacji Fizyków Medycznych (EFOMP). Uwzględniając perspektywę badacza wykorzystującego dla celów naukowych różne techniki magnetycznego rezonansu jądrowego, perspektywę fizyka medycznego działającego w pracowni MR oraz spojrzenie lekarza-radiologa na kwestie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tej pracowni, a także punkt widzenia koordynatora krajowego dążącego do wypracowania jednolitych zasad krajowego systemu bezpieczeństwa pacjenta i personelu w związku z badaniami MR, autorzy pragną rozpoczą dyskusję nad stworzeniem w kraju spójnego systemu funkcjonowania pracowni MR. System ten powinien dotyczy zarówno bezpieczeństwa, jak i standaryzacji badań, kontroli jakości, a także kwalifikacji oraz szkolenia personelu zatrudnionego w pracowniach rezonansu magnetycznego, a w szczególności fizyków, specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, inżynierów medycznych oraz personelu technicznego.
EN
When performing Magnetic Resonance (MR) diagnostic procedures, patients and medical personnel are exposed to non-ionizing electromagnetic fields of high frequency and to high static magnetic fields. With respect to such procedures, the safety of patients and of medical personnel needs to be better regulated, especially in Poland. MR scanners are now being installed not only at major diagnostic centres, but also at regional units, operating theatres or even at veterinary clinics. Hybrid systems emerge, combining MRI with other “ionizing” diagnostic techniques, such as PET/MR, MRI/CT or the novel MRgRT – where MR scanning is possible during the application of radiotherapy procedures. According to the Polish Ministry of Health, there were 246 MR scanners installed in Poland in 2015, with a growing number of high-field units. While a significant body of literature on MR safety recommendations exists and relevant national and international guidance on occupational MR exposure is available, uniform safety regulations have not yet been introduced in the European Union, nor in Poland. In this paper we discuss the physical hazards associated with MR diagnostic procedures and review some international safety recommendations developed by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), the American Society of Radiology (ACR), the European Commission or the European Federation of Organizations of Physicists in Medicine (EFOMP). We make an attempt at reviewing the various aspects of safety and efficiency of MR procedures from the perspectives of a MR researcher, a radiologist, responsible for the efficiency and safety of the MR diagnostic procedures, and a medical physicist working in a typical MR unit. We also include the perspective of a national coordinator in his attempt to develop uniform rules of a national MR safety system, of patient-care and of medical personnel requirements. Our principal aim is to start a discussion on developing a coherent system of MR diagnostics in Poland and, in particular, on the duties and training of the medical personnel operating such MRI units. This system should address not only the safety aspects and standardisation of MR imaging procedures, but also the qualifications and training of the medical personnel employed at MR units, especially of physicists, experts in medical physics, medical engineers and technicians.
PL
Omówiono wybrane metody kryptograficznej ochrony danych zastosowane w radiowym systemie monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych, głównie na poziomie warstw: sieciowej, transportowej, sesji oraz aplikacyjnej tego systemu. [Dokonano ponadto identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz przedstawiono wybrane sposoby ochrony przed nimi, jakie zostały zastosowane w tym systemie.
EN
In this paper selected mechanisms of cryptographic security mainly used in: network, transport, session and application layers of Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras are presented. Also, the paper identifies potential threats and suggests selected ways to protect against them, have been applied in the RSMAD system.
16
Content available remote Badania surowicy krwi techniką 1H NMR : podstawowe procedury pomiarowe
51%
PL
Zaburzenie homeostazy organizmu znajduje odzwierciedlenie w zmianach funkcjonalnych, morfologicznych i molekularnych, które z kolei można wykrywać w płynach ustrojowych, na przykład w surowicy krwi. Analizowaniem procesów metabolicznych, identyfikacją zmian profilu metabolicznego zajmuje się metabolomika, a jednym z jej podstawowych narzędzi badawczych jest spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości HR NMR (High Resolution Nuclear Magnetic Resonance). Techniki HR NMR i metabolomiczna analiza danych coraz częściej znajdują zastosowanie w diagnostyce medycznej i monitoringu leczenia. W tej pracy przedstawiono procedury przygotowania próbek surowicy do pomiarów spektroskopowych, opisano podstawowe sekwencje impulsowe NMR użyteczne w badaniach metabolomicznych oraz wskazano najważniejsze czynniki wpływające na jakość pomiarów.
EN
Disturbances of homeostasis of the organism are reflected in functional, morphological and molecular changes. These systemic alternations can be detected in systemic body fluids, such as blood serum. Metabolomics is emerging as a powerful tool for studying metabolic processes and identifying crucial biomarkers responsible for metabolic characteristics. One of its most commonly used technology is high resolution nuclear magnetic resonance (HR NMR) spectroscopy. HR NMR techniques and metabolomics are increasingly being used in medical diagnostics and treatment monitoring. This paper presents the procedures of preparation of serum samples for spectroscopic measurements, and describes the basic NMR pulse sequences useful in such metabolomics studies; the main factors affecting the quality of the measurement were identified.
EN
The paper presents results and analysis of research of the quality of service requirements (defined by the QoS attributes) for imaging data transmission services using Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (in short RSMAD). The paper also presents and discusses results of test on the impact of the size of photos from traffic enforcement cameras on the average transmission time. These tests were conducted under conditions of actual operation of the RSMAD system. Basing on the obtained results, an analysis of the capacity, to provide in the RSMAD system required quality of service by different wireless data transmission systems, was performed.
PL
W pracy omówiono architekturę Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych z uwzględnieniem mechanizmów protekcji poufnych danych, przechowywanych w systemie bazodanowym tego systemu. Dokonano ponadto identyfikacji zagrożeń oraz przedstawiono sposoby ochrony przed nimi jakie zostaną zastosowane w systemie.
EN
In this paper architecture of Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras is presented. Structure of cryptographic security, basic functional assumptions and main threats for the RSMAD system are discussed.
19
Content available remote Kontrola jakości systemów MRI : testy podstawowe
45%
PL
Rezonans magnetyczny, od momentu zaistnienia, zajął centralne miejsce wśród technik radiologicznych. O ile jednak w przypadku aparatury rentgenodiagnostycznej obowiązują w zakresie kontroli jakości jednolite zalecenia i przepisy prawne, to nie ma takich wytycznych w odniesieniu do MRI. Procedury kontroli jakości opracowane przez ACR (American College of Radiology) mogą stanowić idealny punkt wyjścia do konstruowania własnego programu kontroli jakości w pracowni MRI. W niniejszej pracy opisano osiem podstawowych testów systemu MRI, takich jak: kontrola współczynnika stosunku sygnału do szumu, częstotliwości rezonansowej, zniekształceń geometrycznych, jednolitości intensywności obrazu, obecności cieni dodatkowych na obrazach, rozdzielczości przestrzennej przy wysokim kontraście, wykrywania obiektów o niskim kontraście, grubości warstwy i położenia warstwy. Testy wykonano przy użyciu fantomu ACR MRI oraz w kilku przypadkach, dla porównania, fantomu GE.
EN
Since its discovery, magnetic resonance imaging (MRI) has been one of the main methods of imaging in radiology. So far, there are not many national or international guidelines for MRI quality assurance (QA) compared to imaging methods that are using ionizing radiation. Thus, the QA procedures developed by the American College of Radiology (ACR) may constitute an ideal starting point for constructing an own MRI QA program. In this study, eight basic test procedures, such as: signal-to-noise ratio, central frequency of the scanner, geometric accuracy, image intensity uniformity, percent signal ghosting, high-contrast resolution, low-contrast object detectability, slice thickness accuracy and slice position accuracy are described. The tests were done using the ACR MRI phantom, however in some of the tests also the GE phantomwas applied, for a sake of comparison.
EN
The study presents the architecture and selected functional assumptions of Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (RSMAD). Ultimately, the system will be used for transmission and archiving image data of traffic offenses, but can also perform other duties related to traffic safety. Implementation of the RSMAD system will facilitate, inter alia, issuing the fine process and supervision of the traffic enforcement cameras network on Polish territory. Data transmission will be implemented using the networks based on GSM, UMTS or TETRA systems, and through the Internet. The study also discusses some aspects concerning the structure of RSMAD system security.
PL
W pracy omówiono architekturę oraz wybrane założenia funkcjonalne Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD). Docelowo system będzie służył do transmisji i archwizacji danych obrazowych o wykroczeniach drogowych, choć będzie mógł także pełnić inne funkcje, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wdrożenie systemu RSMAD usprawni m.in. proces mandatowania oraz nadzór nad siecią fotordarów na terenie Polski. Transmisja danych będzie realizowana w oparciu o sieci, bazujące na systemach GSM, UMTS lub TETRA oraz poprzez sieć Internet. W pracy omówiono także niektóre aspekty związane ze strukturą zabezpieczeń systemu RSMAD.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.