Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 558

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zywnosc funkcjonalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie żywności funkcjonalnej - założenia i początki koncepcji, składniki, które jako pierwsze były dopuszczone jako dodatki do żywności. Przedstawiono wymagania wobec produktu deklarowanego jako funkcjonalny oraz znaczenie żywności i napojów funkcjonalnych w żywieniu człowieka. Podano, jakie czynniki determinują sukces żywności funkcjonalnej.
EN
In the first part of this article it's discussed the conception of functional food, foundations and initiation of this conception, components that were permitted as first additions to the food. There are presented the requirements of the product declared as functional and importance of functional food and drinks in human nutrition. There are presented the factors determining success of functional food.
PL
Określono postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od poziomu wiedzy żywieniowej. Badaniami objęto 935 osób w wieku 20-70 lat. Przeważająca część respondentów kupowała żywność funkcjonalną i jednocześnie uznała jej cenę za wysoką, a ofertę za umiarkowaną. Wykazano istotny, dodatni związek poziomu wiedzy żywieniowej z kupowaniem żywności funkcjonalnej, a także zwracaniem uwagi na zawartość tłuszczu i składników mineralnych oraz witamin i błonnika pokarmowego w nabywanych produktach.
EN
The aim of this study was to determine the influence of the nutritional knowledge level on dietary attitudes towards functional food. The research was carried out on the group of 935 people at the age range from 20 to 70. The majority of the respondents bought functional food, at the same time considering its price as high and the offer as rather poor. It was showed both significant and positive relation between the nutritional knowledge level and the fact of buying functional food as well as the consideration of fat, minerals, vitamin and dietary fiber content in purchased products.
PL
W artykule omówiono istotną grupę prozdrowotnych produktów spożywczych, jaką są przetwory zawierające bakterie probiotyczne. Omówiono gotowe modele, które mają duże szanse, aby znaleźć się na rynku, oraz wybrane produkty już na nim obecne. Scharakteryzowano poszczególne obszary wykorzystania bakterii probiotycznych, tj. rynek przetworów mlecznych, mięsnych i warzywnych. Poruszono również temat wprowadzania mikroorganizmów do produktu i problemy z tym związane.
EN
In the article, the selected significant group of health-beneficial food products, such as the products, which contain probiotic bacteria, has been discussed. Areas of traditional probiotic food markets, including market of dairy, meat and vegetable products have been presented. The problems of the introduction of probiotic bacteria into the product and the related problems have been also discussed.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi Czytelnika na zmiany w poglądach na przedmiot i zakres nauki o żywieniu człowieka w ciągu ostatnich 25 lat, z uwzględnieniem kryzysu badań żywieniowych. Wynikiem tych zmian jest sformułowanie koncepcji żywności funkcjonalnej jako nowego przedmiotu badań naukowych. Wskazano pokrótce na nowe wyzwanie badawcze, jakim staje się poszukiwanie interakcji pomiędzy składnikami odżywczymi i mechanizmami ekspresji indywidualnych genów. Przedstawiono wyniki prac eksperymentalnych, stanowiące podstawy naukowe omawianych zagadnień.
EN
The purpose of the present review is to atract readers' attention to developments in nutritional sciences and their expanding scope, over the last 25 years, including crisis in this branch of knowledge. The apparent outcome of these changes is an integrative concept of functional foods as a new object of nutritional research. In addition, nutrient-gene interactions as an emerging reasearch field were briefly mentioned. Some experimental results forming a scientific basis of these new opportunities were also presented.
PL
Oznaczono zawartość i rodzaj wybranych przeciwutłeniaczy (flawonoidów) w kaszach gryczanych i okrywach owocowych (łuszczynach). Próby pochodziły z różnych procesów prażenia kasz, różniących się wysokością temperatury, czasem jej działania oraz zastosowaniem pary wodnej. Ręcznie odłuszczona kasza stanowiła próbkę kontrolną. W kaszach stwierdzono występowanie rutyny i izowiteksyny, których sumaryczna zawartość w próbie kontrolnej wynosiła 18,8 mg/100 g s.m. Stężenie to malało drastycznie w miarę stosowania zaostrzonych parametrów prażenia i w kaszy najciemniejszej osiągnęło poziom 4 mg/100 g s.m. W łuszczynach gryczanych stwierdzono sześć flawonoidów: rutynę, kwercetynę, orientynę, izoorientynę, witeksynę, izowiteksynę. Ich całkowita koncentracja malała od 74 mg/100 g s.m. w łuszczynach odłupionych ręcznie do 66 mg/100 g s.m. w okrywach otrzymanych w procesie o najostrzejszych parametrach technologicznych. Rutyna była zdecydowanie dominującym flawonoidem w kaszach i łuszczynach.
EN
The quality and quantity of some phenolic antioxidants (flavonoids) in buckwheat groats and hulls have been researched. Buckwheat samples processed under different technological roasting regimes (heat, steam), differing in the color from light to dark brown were analysed. The manually dehulled seeds were used as a control. The groats contained only rutin and isovitexin and their total concentration in control sample was 18,8 mg/100g d.m. This concentration decreased when technological processes were more severe and in the dark brown groats the flavonoids content decreased to the level of 4 mg/100g d.m. The hulls contained six flavonoids: rutin, quercetin, orientin, isoorientin, vitexin, isovitexin. Their total concentration also decreased from 74 mg/100 g d.m. in manually dehulled product to 66 mg/100g d.m. in high temperature steam and pressure dehulled. Rutin was a dominant flavonoid in groats and hulls.
PL
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n-3 (n-3 PUFA) wywierają silny, pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Spożycie ich jest jednak zbyt niskie, co przynosi niekorzystne następstwa zdrowotne. Zaleca się więc zwiększenie spożycia tych kwasów tłuszczowych. Dobrym sposobem podniesienia udziału n-3 PUFA w diecie, bez radykalnych zmian nawyków żywieniowych, wydaje się być wzbogacenie w n-3 powszechnie spożywanych produktów spożywczych. Celem pracy było ustalenie akceptowalnego sensorycznie zakresu wzbogacenia wybranych produktów spożywczych w n-3 PUFA dodatkiem oleju rybiego w formie płynnej i mikrokapułkowanej oraz określenie wpływu przechowywania na wybrane cechy sensoryczne i fizyko-chemiczne wzbogaconych produktów. Stwierdzono, że wzbogacanie produktów spożywczych olejem rybim oddziaływuje w sposób bardzo zróżnicowany na ich jakość sensoryczną. najwyższy dodatek osiągnięto w proszkowych koncentratach odżywek instant, tłuszczach spożywczych oraz produktach o dużej zawartości substancji słodzących i aromatycznych (jogurty, napoje owocowe). Przedłużenie trwałości wzbogaconych produktów o niskim pH wymaga znacznego dodatku substancji przeciwutlenających. Do wzbogacania w istotnym żywieniowo zakresie, nie nadają się produkty o niskiej zawartości substancji smakowo-zapachowych, maskujących niekorzystny posmak rybi.
EN
Polyunsaturated fatty acids from n-3 serie (n-3 PUF A) exerts strong possitive influence on human health. Intake of this fatty acids is however to low, that brings many harmful efects to human health. With reference to this it's recommended to increase consumption of n-3 fatty acids. Good way to rise n-3 PUFA content in the diet, without radical changes of eating habits, seems enrichment of common consumed food products. The target of this study was to establish possibility of chosen food products enrichment with n-3 PUFA, using fish oil preparations in liquid (30% EPA and DHA) and powdermicroencapsulated (10%) form. It was shown, that food products sensoric quality was affected very differently by enrichment. The highest inclusion level was obtained in case of powder milk-based formulae concentrates instant (18% or 1,8% n-3), fats (1,5% or 0,5% n-3), and products of high swe- etnes and flavours intensity which mask unpleasant fishy taste. Enriched salad-oil stored during 4 mts. kept good quality. Also concentrates kept good quality during whole 6 mts. storage time. Shelflife prolongation of low pH, liquid products (fruit juices) require additional technological treatment to decrease oxidation. Enrichment at significant level (0,1% or 0,03% n-3) of low-flavours intensity products (milk, vegetable juice) strongly decrease their sensoric quality. Results of this study indicate that average consumption of products enriched on sensoric acceptable levels, may considerably increase n-3 amountin the diet near desirable.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.