Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 330

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Autor relacjonuje wybrane zdarzenia z przebiegu 58. Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie w 1991 r., w których występował prof. Sakwa. Był to już niestety ostatni Kongres w którym działał prof. Sakwa. Następnie wracając myślą do pierwszych publikacji prof. Sakwy w połowie lat pięćdziesiątych, zamieszczonych w Przeglądzie Odlewnictwa, wskazano na zawodowe zainteresowania Profesora. Znaczną część artykułu poświęcono działalności Profesora w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich, gdzie był prezesem i angażował się we wprowadzaniu zmian w gospodarce. Od 1969 roku współpracował z Międzynarodowym Komitetem Technicznych Stowarzyszeń Odlewniczych (C1ATF), będąc później wybranym prezydentem tego Komitetu. Przez okres ponad 30 lat był uczestnikiem wszystkich międzynarodowych kongresów odlewnictwa.
EN
The author relates some chosen events from the course of the 58th World Foundry Congress in Kraków in the year 1991, in which Professor W. Sakwa took part. Unfortunately, it was the last Congress in which Prof. W. Sakwa acted. Then, remembering the first articles of Prof. W. Sakwa in the mid-fiftieth, published in Przegląd Odlewnictwa, the professional interests of Professor were pointed out. The considerable part of the article was devoted to the activities of Professor in the Polish Foundrymen's Technical Association, where he was President and was engaged in intro-ducing changes in the Polish economy. Since the year 1969 he cooperated with the International Committee of Foundry Technical Associations (CIATF) being later on elected President of this Committee. For the period of over 30 years he was participant of all International Foundry Congresses.
PL
Autor zaproszony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Niemieckich Odlewników (Deutscher Giessereitag 2002) przedstawia w tym sprawozdaniu przebieg konferencji prasowej, otwierającej obrady. Zorganizowanie tego Zjazdu w Berlinie ma podwójne znaczenie historyczne. Dokładnie 11 lat temu, 20 czerwca 1991 r. odbywał się pierwszy Zjazd Odlewników w Berlinie, w którym nastąpiło zjednoczenie organizacji odlewników z zachodnich landów z odlewnikami byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W tym dniu także postanowiono, że stolicą Niemiec będzie znowu Berlin. Drugim znaczeniem historycznym dla niemieckich odlewników było postanowienie o powołaniu za kilka dni, w dniu l lipca 2002 roku nowego wspólnego centrum odlewniczego (GUSS-ZENTRUM). To właśnie centrum ma za zadanie łączyć i organizować wspólne dążenie trzech niemieckich związków: Deutscher Giessereiverband (DGV), Gesamtverband Deutscher Metallgiessereien (GDM) i Verein Deutscher Giessereifachleute (VDG). Tym dążeniom ściśle odpowiada hasło Zjazdu "Odlewnictwo w nowym dziesięcioleciu - różnorodność jest siłą tego przetwórstwa metali" - Giessen im neuen Jahrzehnt - die Vielfalt ist die Stärke des Verfahrens".
EN
The Author, being invited to take part in the General Meeting of the German Foundrymen (Deutscher Giessereitag 2002), presents in his report the course of the press conference which opened the debates. The organisation of this conference in Berlin is of double historical importance. Exactly eleven years ago, on June 20th 1991, the first Assembly of Foundrymen in Berlin took place. During this meeting the union of the organisation of foundrymen from the Western Lands with the foundrymen from the former German Democratic Republic was established. On that day it was decided that Berlin would again be the capital of Germany. The second historical meaning for the German foundrymen was a decision to establish a new common Foundry Centre (GUSS-ZENTRUM) in a few days' time, i.e. on 01.07.2002. The task of this Centre is to join and organise the common aims of the three German Associations: Deutscher Giessereiverband (DGV), Gesamtverband Deutscher Metallgiessereien (GDSM) and Verein Deutscher Giessereifachleute (VDG). The motto of the Meeting "Foundry practice in the new decade - variety is the strength of this metal processing" corresponds precisely with these aims.
PL
Rekrutacja kobiet na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przypomniała autorowi felietonu legendarną dziewczynę Nawojkę, której w męskim przebraniu nie udało się, kilka wieków temu studiować w krakowskiej uczelni. Zamknięta za tę zuchwałość w klasztorze, miała uczyć się posłuszeństwa i pokory… Ta legenda przywołała zdarzenia z XIX wieku, kiedy to wybitne matematyczki przyczyniły się do rozkwitu w tych czasach matematyki i określenia tej gałęzi wiedzy jako Królowej Nauk. Ostatnio u nas, ale i w innych krajach europejskich zauważa się wchodzenie kobiet do zawodów będących dotąd głównie udziałem mężczyzn. Przytoczony przykład prezesa-kobiety w jednym ze śląskich klubów sportowych, która wyciągnęła klub z wielomilionowych strat, może mieć duże znaczenie dla utrwalania takich tendencji w społeczeństwie. Przytoczono liczby z unijnego raportu dotyczącego obsady kadry dyrektorskiej w instytutach naukowych. Pod tym względem Polska niestety jest na szarym końcu, gdyż jedynie 7 proc. kobiet szefuje tym instytucjom (podobnie jak na Cyprze).
EN
Recruitment of the women for studies in the AGH University of Technology and Science in Cracow has reminded the author of this column of the legendary girl Nawojka, who has has failed, in a man's disguise, some centuries ago, to study in the Cracow's University. Closed in cloister because of such impudence, she should learn there obedience and humility. This legend has recolled the events from the XIX century, when outstandng mathematiciennes have contributed in those times to the prime of mathematics and determination this branch of knowledge as the Queen of Sciences. Actually, in our country, but also in other European countries the entering of women into professions is observed, which were until now domain of mens. An example of a president-woman in one of the silesian athletic sports club, citated here, who has lifted the club of several million losses, can contribute essentially to the preserving such tendencies in the society. The numbers of a UE re. Poland takes, in this regard, one of the last places: only 7 % of the leading staffs of such institutes (like in Cyprus) form women.
PL
Celem tego artykułu jest nie tylko zwrócenie uwagi na racjonalne spędzanie wolnego czasu, ale zachęcanie Czytelników, aby w czasie przebywania także na wolnym powietrzu pamiętali o swoich obowiązkach obywatelskich. Przedstawiono streszczenie artykułu z "Polityki" na temat pozycji Polski w Europie i oceniono tę pozycję. W dyskusji nad wynikami zaproponowanego przez "Politykę" rankingu "Europejskiego Wskaźnika Rozwoju 2008", wskazano, opierając się na doświadczeniach innych krajów, że kluczem do rozwoju naszego kraju nie jest jedynie gospodarka lecz świadome społeczeństwo. Największym zagrożeniem jest słabe państwo, nie przygotowane do zarządzania tak złożonym procesem jak kompleksowy rozwój kraju.
EN
Aim of this article is not only to pay attention to the rational spending the time, but also to encourage the lecturers to think during staying out of home about their citizen duties. The object of the article is the publication in the journal "Polityka" on the Polands position in Europa and its evaluation. During discussion on the results of the proposed by the journal "Polityka" ranking "European index of Development 2008" it was proved, using the experiences of other countries, that the key to the development of our country is not only the economy but also the conscious society.. The biggest threat is the weak state, not prepared for the managing such complex process as the overall development of the country.
PL
Biografia uważanego początkowo za ekscentrycznego fizyka, którego późniejsza teoria względności zrewolucjonizowała pogląd na wszechświat. Albert Einstein uznany został za największego uczonego XX wieku. W ocenie współczesnych fizyków, istotą głębi Einsteina jest jego prostota, a istotą jego nauki jest jego artyzm - fenomenalne poczucie piękna.
EN
This article presents a short biography of Albert Einstein, the scientist, being initially treated as an eccentric physicist, and the later relativity theory of whom has revolutionized the outlook upon life. Albert Einstein was recognized as the greatest scientist of the XX century. In the opinion of the contemporary physicists the essence of Einstein's profundity is his simplicity, and the essence of his science is his artistry - the phenomenal feeling of beauty.
PL
Pierwsze dziesięć lat pracy „na swoim", w zespole trzech in­żynierów, „zmontowanym" przez niepokornego inżyniera Macieja Asłanowicza, przedstawiłem w grudniowym zeszycie Przeglądu Odlewnictwa w roczniku 1999. A teraz..., ten sam zespół trzech „starych" kolegów, tworzy Zarząd prywatnego przedsiębiorstwa, które już nie zajmuje się przedstawicielstwem handlowym obcych firm zagranicznych. Nową działalnością tego przedsiębiorstwa jest produkcja nowo­czesnych filtrów do stopów metali w produkcji odlewów. Obok podstawowej produkcji, wykwalifikowana kadra tego przedsiębiorstwa prowadzi prace rozwojowo-wdrożeniowe w dziedzinie maszyn, urządzeń i nowoczesnych technologii od­lewniczych. W ubiegłym roku wyprodukowano pierwsze odlewy z różnych stopów metali we własnej odlewni żeliwa i staliwa w Topoli Królewskiej koło Łęczycy. Tak „uzbrojona" firma zrealizowała szereg projektów celo­wych dla własnych potrzeb, a również dla innych podmiotów gospodarczych, samodzielnie, a także z udziałem placówek naukowo-badawczych. Ta młoda, ale doświadczona firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za innowacyjność i wyniki finansowe. W okresie ostatnich trzech lat nakłady na inwestycje wyniosły blisko 3 min zł. Aktualnie pracuje ponad 80 pracow­ników, w tym 21 osób w wyższym wykształceniem. A Zarząd i zaangażowani synowie właścicieli tego przedsiębiorstwa zdają sobie dobrze sprawę z tego, że ich przyszłość zależy przede wszystkim od ich pracy...
EN
In the December edition of the Foundry Review, 1999, I presented the first ten years of work "on one's own", in the team comprising three engineers, "mounted" by Maciej Astanowicz, the rebellious engineer. And now..., the same team of "old" friends forms Manage­ment Board of the private enterprise, which does not function as a sales representative office of foreign companies anymore. The new activity of the company comprises production of the modern filters for metal alloys in the cast production. Apart from the basic production, the highly qualified team of this enterprise also conducts the research and implementation works in the area of machinery, equipment and latest casting technologies. Last year the first casts were produced from vari­ous metal alloys in the own cast iron and cast steel foundry in Topola Krolewska, near t§czyca. The company organized a number of earmarked projects for its own needs, as well as for other business entities, inde­pendently, an also with the participation of the research and development institutions. This young but already experienced company won numerous prizes and distinctions for innovation and financial results. During the last three years of operation the investment expenditures of the enterprise amounted to PLN 3 million. Currently the company employs over 80 employees, of which 21 employees completed higher education studies. The Management Boarpl and sons of the owners of this enterprise realize that their future depends first of all on their work...
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.