Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 476

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic development of regions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Opracowanie poświęcono aspektom rozwoju gospodarczego w dziesięciu państwach Europy Środkowo-Wschodniej stowarzyszonych z Unią Europejską, kandydatami do członkostwa w UE. Skoncentrowano się przede wszystkim na uwarunkowaniach makroekonomicznych w tych krajach (ze szczególnym zwróceniem uwagi na Polskę), które determinują zarówno rozwój regionów, jak i poszczególnych sektorów gospodarki, w tym agrobiznesu.
XX
Wyjaśniono celowość tworzenia centrów logistycznych oraz przedstawiono ich typologię i funkcje. Omówiono przesłanki i potrzeby budowy centrów logistycznych w Polsce.
XX
Istotę rozważań stanowią specjalne strefy ekonomiczne: celowość ich powoływania oraz znaczenie dla szans rozwojowych regionów. Omówiono dwie specjalne strefy ekonomiczne w województwie świętokrzyskim: Starachowicką SSE i Tarnobrzeską SSE, podkreślając ich znaczenie w rozwoju regionu.
EN
The main subjects of the article are special economic zones: its usefulness and importance for chances of regional development. It presents two special economic zones in Świętokrzyski voivodship: Starachowice SSE and Tarnobrzeg SSE, emphasising its influence on regional development. (A.Ł.)
XX
W artykule zawarto argumenty za wprowadzeniem polityki regionalnej do polityki gospodarczej Słowacji. Przedstawiono zwięzłą charakterystykę stosowanych w Europie typów polityki regionalnej. Przedstawiono również "Zasady regionalnej polityki gospodarczej", które Słowacja zgłosiła do "Europejskiej Karty Rozwoju Regionalnego", ale nie wprowadziła ich w życie.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie efektów społeczno-ekonomicznych, jakie pojawią się w związku z realizacją wielkoskalowych projektów inwestycyjnych, polegających na: (1) pogłębieniu do 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin i (2) dostosowaniu w porcie Szczecin infrastruktury portowej (pogłębienie części akwatorium portowego oraz modernizacja i pogłębienie wybranych nabrzeży) do obsługi większych statków morskich. Są to projekty komplementarne, a ich łączna realizacja umożliwi obsługę w porcie Szczecin statków w pełni załadowanych o nośności do 40 tys. ton (obecnie jest to 15 tys. ton).(abstrakt autora)
EN
The aim of the paper is to present the socio-economic effects which will appear in relation with the realization of the large-scale investments consisting in (1) the deepening of the fairway Świnoujście-Szczecin down to 12.5 m and (2) the adjustment of the infrastructure in the port of Szczecin (deepening of the port water area and modernization and deepening of the selected berths) to handle larger seagoing vessels. Those are complementary projects and their combined realization will allow the handling of fully laden vessels with deadweight of 40 thou. tonnes (at present that is 15 thou. tonnes). The realization of the investment projects will contribute to the creation of the socio-economic benefits which will arise in: - the land section of the transportation chain running through the port of Szczecin; within the hinterland transport there will arise savings in the land transportation costs and in the external costs resulting from the shortening of transportation distance and changes in the sectoral structure of transports (modal shift); - the sea section of the transportation chain running through the port of Szczecin; within the sea transport there will arise savings in the sea transportation costs and in the external costs resulting from the shortening of transportation distance, and in the costs of exploitation of vessels resulting from the increase of their size (economies of seagoing vessel's size); - the port of Szczecin in the form of the increased gross value added (GVA) in the port activity, additionally created value of port services. The socio-economic analysis covered all planned complementary investments. The socio-economic effects have been identified with the use of the cost benefit analysis (CBA). (author's abstract)
XX
Celem badań było określenie tendencji zmian w poziomie rozwoju gospodarczego w czterech województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Omówiono genezę rozwoju gospodarczego, posługując się przykładem państw posiadających złoża ropy naftowej. Przedstawiono podejście do rozwoju m.in. A. Smitha., J.S. Mila, P. Krugmanna oraz innych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych wtórnych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wykorzystano m.in. analizę źródeł literatury krajowej i zagranicznej oraz analizę wskaźnikową, której wyniki zaprezentowano w formie tabelarycznej. Zastosowano metodę doboru celowego parametrów ekonomicznych, które umożliwiły dokonanie analizy rozwoju gospodarczego. Ocena zmian w poziomie rozwoju obejmowała lata 2012-2017. Wyniki analizy wskazują na wzrost poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach w badanych okresie. Wykazano także rosnący trend wartości analizowanych wielkości ekonomicznych (m.in. PKB per capita). Największy rozwój osiągnęło województwo pomorskie. Widoczna była rozbieżność poziomu wzrostu gospodarczego województw zlokalizowanych w częściach wschodniej i zachodniej Polski. Wyraźne spowolnienie wykazano dla województw zlokalizowanych przy wschodniej granicy Polski, tj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, które osiągnęły najniższe parametry rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the analysis was to determine the trends of changes in the level of economic development in four voivodships: West Pomeranian, Pomeranian, Warmian-Masurian and Podlaskie. The study discusses the genesis of economic development, using the example of countries with oil deposits. The thesis presents the approach of development by Adam Smith, John S. Mill, Paul Krugmann and others. The research was carried out based on secondary data obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The publication applies, among others, an analysis of sources of domestic and foreign literature as well as an index analysis, the results of which were presented in tabular form. For the purpose of this publication, the author used an analysis of sources of domestic and foreign literature as well as an analysis of secondary data expressed in real terms, the results of which have been presented in tabular form. The publication uses current quality data. The assessment of changes in the context of development covered the years 2004-2017. The analyses made indicate an increase in the level of economic development in individual voivodships in the examined period. The research has shown a growing trend in the value of analysed economic values (including GDP per capita). The Pomeranian Voivodship achieved the greatest growth. A divergence in the level of economic growth of voivodships located in eastern and western parts of Poland is visible. The voivodships located at the eastern Polish border, i.e. Warmian-Masurian and Podlaskie, show a significant slowdown, achieving the lowest development parameters.(original abstract)
XX
Ostatnie stulecie przyniosło ogromne unikatowe zmiany w życiu i pracy człowieka w stosunku do poprzednich stuleci. Stało się to dzięki odziedziczonym po 19. wieku wielu wynalazkom i wiedzy oraz ich wdrożeniu do produkcji. Scenariusze rozwoju obecnego 21.wieku są bardzo zróżnicowane, od scenariuszy optymistycznych do scenariuszy pesymistycznych. Dzięki wynalazkom 20. wieku, komputerów, procesorów elektronicznych, Internetu globalne zmiany będą znacznie większe niż w 20. wieku. Przewiduje się kilka ważnych współbieżnych, powiązanych z sobą rewolucji: wiedzy, R+D, inteligentnej informatyki, bogactwa, zrównoważonego rozwoju i systemowej. Rozpatrzono scenariusz Eco-Info-Communalism Great Transition.(abstrakt oryginalny)
EN
The last century was one of a kind at all human history. Implementation of the 19.century discoveries produced huge increasing of wealth during 20.centaury. The 21. century scenarios are very, very much diversified from optimistic to pessimistic ones. Due to 20.century discoveries like computers, electronic processors, Internet and others 21. century will be one of a kind again. New revolutions are expected now or in near future: knowledge revolution, R&D revolution, intelligent computing revolution, revolutionary wealth as well as eco and systems revolution. Eco-Info-Communalism Great Transition scenarios was considered, as recommended ones.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie turystyki jako istotnego czynnika rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy województwa ukazano, porównując szacunkowe przychody z turystyki z ważniejszymi elementami rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów dla województwa zachodniopomorskiego w latach 1998-2000.
EN
The article concerns economic functions of tourism development in Westpomeranian province, Poland. The author estimated the incomes generated by tourism development in the above mentioned province and their regional meaning. Estimated values are compared to Gross output and Gross value added generated by other sectors. (original abstract)
9
Content available remote Some Problems of Transition to Post-Industrial Development in the Siberian Region
80%
EN
Irkutsk Oblast of the Russian Federation is usually regarded as an industrial region. Its economy is oriented predominantly at extracting industries (coal, gas, iron ore, gold, salt, mica, timber cutting, hydropower) and first stages of processing (including petrochemicals and aluminium using imported raw materials). The principle proprietors (earlier sectoral ministries, now trans-national corporations) have their headquarters very far from Siberia and their interests are rather alien to the region. In fact, such a picture makes even the given definition ("industrial region") somehow doubtful and too optimistic. However, it can be said that we deal here with an early stage of industrialization, far from post-industrial development. Still, all this does not mean that such functions as science, education, or culture do not exist here. They do exist but are not used as "locomotives" of regional economy. In the last several years, the authors of the report have taken part in investigations and discussions on strategic planning of regional development in Irkutsk Oblast for the first half of the 21st century. (fragment of text)
XX
Artykuł zawiera ogólną charakterystykę województwa podkarpackiego w wybranych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Przedstawia bilans dotychczasowego rozwoju oraz strategię rozwoju na lata 2000-2006.
XX
W artykule sformułowano wiele istotnych postulatów w przedmiocie rozważań. Podstawą sformułowania tych postulatów były przeprowadzone autorskie badania wybranych publicznych portali regionalnych. Publiczne portale regionalne pełnią ważne funkcji, m.in.: informacyjną, promocyjną i marketingową, administracyjną, gospodarczą, społeczną, komunikacyjną. Sformułowane postulaty dotyczące projektowania i utrzymywania regionalnych portali publicznych obejmują następujące grupy zagadnień: wybór domeny, tytuł strony, slogan; kompozycja (layout) strony głównej, podstron; menu i nawigacja; udogodnienia i linki technologiczne; podstawowe elementy zawartości treści; komunikacja z użytkownikiem; ozdobniki; inne uwagi (zalecenia ogólne). Cześć z nich ma charakter "nadrzędny" i wynika z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących projektowania tych portali. (abstrakt oryginalny)
EN
The article made several important demands on the considerations. The basis for the formulation of these demands have been made on the basis of authors examination of polish public regional portals. Public regional portals perform a variety of important functions, including: information, promotion and marketing, administrative, economic, social, communication. Formulated recommendations for the design and maintain regional public portals include the following groups issues: the choice of domain, page title, slogan, composition (layout) page main sub-pages, menus and navigation; facilities and technology links; the basic elements of content, content, communication with a user; ornaments, other comments (general recommendations). Some of them is "fundamental" and follows from the of law relating to design of these portals. (original abstract)
XX
Artykuł omawia definicje, cele i funkcje rozwoju regionalnego.
XX
Artykuł opisuje metodologię i rezultaty empiryczne analizy perspektywiczno-rozwojowej regionów w Polsce. Analiza opiera się na założeniu, że perspektywy rozwoju regionu zależą zarówno od "początkowego poziomu rozwoju" jak i "szybkości transformacji". Studium składa się z trzech części. Najpierw zdefiniowany został złożony wskaźnik regionalnego rozwoju i wyspecyfikowano czynniki, które na niego wpływają. Parametry końcowego modelu oszacowano przy użyciu specjalnych technik estymacyjnych. Następnie skonstruowano wskaźnik szybkości transformacji regionów i oszacowano model wyjaśniający zmienność tego wskaźnika w regionach. Na końcu określone zostały perspektywy rozwoju regionu będące prognozą opartą na liniowej kombinacji prognoz obu wcześniejszych modeli.
EN
Paper reports the methodology and empirical results of development prospects analysis of Poland's regions. The analysis is based on the assumption, that prospects of regions' development depend on both "Initial level of development" and the "speed of transformation". The study is composed of three steps. First a composite regional development index is defined and factors which are likely to influence it are specified. A special estimation technique is used to estimate parameters of the resulting model explaning its regional variability estimated. Finally regional development prospects are defined by a forecast based on combination of both models.
14
80%
EN
One of the often used measures of economic development is gross domestic product per capita. In Poland the Main Statistical Office collects the data on this variable on several levels of aggregation. The paper shows the application of panel data models in order to classify Polish voivodships according to the level of economic development. As explained variable the regional GDP per capita was used and such variables as structure of employees, unemployment rate or retail sales per capita were the explaining variables. As a result the groups of voivodships with similar pattern of economic development were distinguished. (original abstract)
XX
Autorka przeprowadziła analizę rozwoju regionalnego Polski na tle wybranych regionów Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Zasadniczym celem tej analizy międzyregionalnej w układzie międzynarodowym była odpowiedź na pytanie: jak blisko są polskie regiony ze względu na poziom rozwoju od regionów takich, jak: Grecja, Hiszpania i Portugalia?
EN
The article presents results of research on the development level of 16 regions of Poland as compared with the regions of Greece, Spain and Portugal. The research covered 54 regions that were classified into homogeneous groups by means of the following indicators of regional development: 1) average GDP per capita (ace. to PPS) in the 1995-1997 period, 2) average GDP per capita (ace. to PPS) in the 1998-2000 period, 3) GDP per capita (ace. to PPS) in 2000, 4) unemployment rate (%) in 2000, 5) dynamic change in GDP per capita in the 1995-1997 period, 6) dynamic change in GDP per capita in the 1998-2000 period. The article goes on to briefly describe the 11 resultant groups, presenting the span between the Polish and European regional development. (original abstract)
XX
Integralnym elementem polskiej transformacji jest rozwój regionalny. Istota tego rozwoju polega obecnie nie tylko na wyrównywaniu międzyregionalnych dysproporcji poziomu i warunków życia społeczeństwa, ale przede wszystkim na wspomaganiu racjonalnego wykorzystania zróżnicowanych z natury rzeczy cech, zasobów i predyspozycji poszczególnych regionów do rozwoju efektywnego dla podmiotów gospodarujących oraz dla gospodarki narodowej jako całości.
XX
Współczesna polityka regionalna wysoko rozwiniętych krajów Europy ukształtowała się na hasłach wyrównywania nadmiernych zróżnicowań poziomu rozwoju ekonomicznego, a szczególnie poziomu życia ludności w przekrojach regionalnych. "Nadmierność" tych zróżnicowań była określana za pomocą różnych narzędzi pomiarowych, z których najpopularniejszymi, a zarazem najtrwalszymi okazały się: stopa bezrobocia i PKB per capita.
XX
Artykuł omawia potencjał województwa pomorskiego, znaczenie regionu i Gdańska, konkurencyjność gospodarki morskiej, dynamikę gospodarczą, turystykę, rynek pracy i wykształcenie, problemy mieszkaniowe oraz szanse na rozwój.
XX
Konferencja poszukiwawcza to metoda intensywnej pracy zespołowej, wykorzystywana najczęściej do wypracowywania strategii zmian bądź procesu planowania zmian dla przedsiębiorstwa, instytucji, miasta czy regionu. Definiowana jest jako systematyczny proces, w ramach którego jej uczestnicy określają swoje przyszłe potrzeby oraz strategie ich realizacji. Artykuł omawia założenia metodyczne, sposoby realizacji, przygotowania do konferencji, jej przebieg i podstawowe fazy.
XX
W dobie intensywnego postępu technologicznego, postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencyjności coraz większego znaczenia nabierają nowoczesne usługi, które stają się niezbędne w rozwoju współczesnej gospodarki. Celem artykułu jest: (1) próba identyfikacji nowoczesnych usług w oparciu o współczesną literaturę przedmiotu, (2) charakterystyka poziomu rozwoju nowoczesnych usług w Polsce, (3) analiza zróżnicowania poziomu rozwoju usług nowoczesnych w Polsce w układzie województw. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu. W pracy wykorzystano wskaźnik syntetyczny Perkala, analizę korelacji oraz analizę skupień. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że w ujęciu całościowym wysokim poziomem rozwoju usług nowoczesnych charakteryzują się województwa: mazowieckie oraz małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Niskim poziomem usług nowoczesnych cechują się przede wszystkim słabe gospodarczo województwa wschodniej Polski oraz województwa: lubuskie i świętokrzystkie. Regionalny rozkład wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju usług nowoczesnych w wyraźny sposób nawiązuje do rozkładu ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is: (1) to identify modern services (based on contemporary literature on the subject), (2) characteristics of the level of development of modern services in Poland compared to other European Union countries, (3) analysis of the level of development of modern services in Poland in regional approach. Data used in the analysis come from the local data bank of the Central Statistical Office and Eurostat. The Perkal synthetic index and cluster analysis were used in the analysis. The results of the research lead to the following conclusions. In a comprehensive perspective, the following voivodeships are characterized by a high level of development of modern services: Mazowieckie and Małopolskie, Dolnośląskie, Pomorskie. The low level of modern services is primarily characterized by economically weak voivodships of Eastern Poland and voivodships: Lubuskie and Świętokrzystkie. The regional distribution of the value of the synthetic level indicator for the development of modern services clearly refers to the distribution of the general level of socio-economic development of the voivodships. Detailed confirmation of this relationship requires additional research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.