Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  System thinking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of the present study was to demonstrate specific strategies to deconstruct dichotomous, hierarchical, and linear thinking styles and to develop holistic thinking. Developing holistic thinking is the foundation of increasing intercultural competencies for students, faculty, managers, and CEOs. Holistic thinking style allows us to view the world from both Western (linear) and Eastern (non-linear) perspectives. Participants were 35 students (23 American and 12 South Korean students) in an intercultural competence course at a State College in the US. The study found that it is possible for Westerns to increase non-linearity (holistic thinking) by completing specific repetitious reflective writing on a regular basis without censoring. Limitations of the study were the small sample size (N=35) and the short duration (3 months). (original abstract)
2
100%
XX
Kryzys w Unii Europejskiej zmusza świat nauki, głównie przedstawicieli badań i studiów europejskich, do zmiany myślenia, a tym samym do konieczności poszukiwania nowych wzorów wnioskowania naukowego. Takich wzorów i ujęć, które pozwolą wyjaśnić i zrozumieć dynamikę konstrukcji i kryzysowej dekonstrukcji integracji europejskiej. Tu pomocny okazuje się paradygmat sytuacjonizmu, który nawiązuje do postulatu identyfikowania i definiowania sytuacji kryzysowych oraz stanu krytycznego, prowadzących do zmian w procesie integracji europejskiej. Sytuację definiujemy tu jako zespół okoliczności warunkujących oraz stan krytyczny, w którym znajduje się Unia Europejska. Sytuacja to także fragment akcji (odtworzenie działań) zachodzących w UE. Sytuacjonizm tym samym pretendować może nawet do metateorii integracyjnej wyjaśniając nam, że podmioty integracji europejskiej (głównie decydenci polityczni) uzależniają swe działania (interakcje - transakcje) i zastosowane instrumenty (procedury) od wymogów konkretnej sytuacji (stanu), w której się znaleźli.(abstrakt oryginalny)
EN
The crisis in the European Union is forcing the world of science, mainly representatives of European research and studies, to change thinking, and thus to the need to search for new patterns of scientific thinking. Such formulas and views that will allow to explain and understand the dynamics of the construction and deconstruction of European integration. The paradigm of situationism is helpful here, which refers to the postulate of identifying and defining critical situations leading to changes in the EU. We define the situation here as a set of conditional circumstances and the state of the matter in which the European Union is located. The situation is also a fragment of the action (reconstruction of activities) taking place in the European integration process. Situationism may aspire to an integrative metatheory, because rejects all generalisation and universalisation of reality. It makes European integration actors (mainly policy-makers) connected with their actions (interactions - transactions) dependent on instruments (procedures) and requirements of the specific situation in which they found themselves.(original abstract)
3
Content available remote Aspiring Entrepreneurs Need an Optimum Opportunity-Finding Process
100%
EN
How entrepreneurs identify opportunities, formulate business ideas, and evaluate them are among the most important skills of successful entrepreneurs, but knowledge of them remains limited, and thus existing guidelines for practitioners are not sufficient. This is partly because most entrepreneurs do not approach the process optimally or it is difficult to determine the correct approach by simply observing entrepreneurs; researchers cannot observe venture ideas before they are intuited and articulated. Extant research recognizes many factors (e.g. knowledge, social networks, financial resources etc.) that influence opportunity-finding, but most aspiring entrepreneurs lack those factors. The question should not be about how entrepreneurs approach opportunity-finding, but about the optimum opportunity-finding process, and how factors that influence opportunity-finding develop. We introduce opportunity design as a construct for understanding and practicing opportunity-finding. Systems thinking and design theory principles demonstrate a need for the construct. (original abstract)
XX
Współczesne organizacje gospodarcze za jedno ze źródeł swego sukcesu uznają zarządzanie przez wartości "niematerialne". Wśród nich coraz większe znaczenie przypisywane jest sprawiedliwości, której różne postaci - zgodnie z koncepcją J. Colquitta - korelują z efektami wymiernymi finansowo (przychód, wydajność, cash flow, obrót, marża, zysk, jakość produktu, jakość obsługi klienta), a także wpływają na zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie z pracy, absencje oraz rotację personelu. Celem artykułu jest wskazanie jak stosowanie lub niestosowanie reguł sprawiedliwości wpływa na efektywność organizacji i w organizacji, a także jak zachowania patronizujące zaburzają sprawiedliwość organizacyjną. Artykuł pokazuje na możliwe źródła zachowań patronizujących w organizacji oraz zależność między nimi a sprawiedliwością organizacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary business organizations will recognize managing by "intangible" assets as one of sources of their success. Among them the more and more signify-cance is being assigned to the justice, of which different forms - according to the J. Colquitt concept - correlates with measurable finance effects (income, producti-vity, cash flow, turnover, profit, product quality, quality of the customer service), and also influence the commitment of employees and their job satisfaction, absences and the staff turnover. The purpose of the paper is showing if applying or not-applying of rules justices influence the effectiveness of organizations and in orga-nizations, as well as how patronizing behaviours can disturb the organizational justice. The paper presents some possible sources of patronizing behaviours in the organization and a relation between them and the organizational justice. (short original abstract)
XX
Czynnikiem budującym wiarygodność i skuteczność coachingu jest praktyka w podejściu evidence based coaching. Artykuł prezentuje jeden z modeli opartych na dowodach: transteoretyczny model zmiany (TMZ) autorstwa J.O. Prochaski i C. DiClemente i jego zastosowanie w coachingu. Omawiana jest istota TMZ, etapy zmiany i procesy zmiany oraz szczegółowo przedstawiony jest proces coachingowy oparty o TMZ oraz podejście systemowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The credibility and efficiency of coaching is the outcome of scientific evidence that supports this method of development. The paper suggests the approach based on transtheoretical model of change by J. O. Prochaska and C. DiClemente, combined with the systemic approach, as the basis for coaching interventions for coaches that work in evidence based coaching. The paper presents the processes and stadia of change. Then coaching process is presented against the discussed transtheoretical model and systemic approach.(original abstract)
6
Content available remote Człowiek w "uczącej się organizacji" - czyli o samorealizacji
100%
XX
Senge P.M. w książce "Piąta dyscyplina" (The Fifth Discipline), bestselleru w USA w latach 90., zaprezentował w tej teorii i praktyce (Ruch Organizazional Dearning) umiejętności myślenia systemowego jako atrybutu nowoczesnego modelu przedsiębiorstwa; zespołu zdolnego do permanentnego rozwoju i optymalizowania twórczych możliwości jednostki. (fragment tekstu)
EN
Peter M. Senge in his "Fifth discipline" showed an important phenomenon in the theory and practice of management in the United States, that is an organization of the learning. The content and scope of this organization - movement (organizational learning), which is significant help for people managing teams of people, include: - improving defective organizational mechanisms, - showing the ways of optimizing creative possibilities of individuals, - forms of creating teams of individuals who are permanently developing. In the second part of the paper the concept of a self-realizing man is shown - a subject acting in the richness of their desires, needs and feelings. Therefore it is justified - in the writer's opinion - to show the idea developed by Abraham Maslow to whom refers Peter Senge - the author and promoter of the idea of developing organization of the learning. (original abstract)
7
Content available remote Unpredictability as a Generator of Decision-Making Dilemmas
100%
EN
Choosing the methodology of interactive planning of the decision-making process in the unpredictable future is in its essence a dilemma. It is divided between the tough approach that appears as the currently identified goals of the organization, and the method of soft systemic thinking used to study new relations and structures that are revealed in the future. An important element of epistemology is the emergence that manifests itself as the appearance of new things and new systems in the process of merging. In this process certain properties not found in their predecessors appear in the new systems. The essence of resolving a dilemma is continual learning based on the path of cognition of successive states of perceptual reality, in accordance with soft systemic thinking. Thus, the interactive planning methodology of ways of decision-making in the unpredictable future will not only allow for perceiving changes but will also serve to explore new relationships and structures that will be revealed in the future.(original abstract)
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania myślenia systemowego w tworzeniu modelu biznesu (MB). Takie ujęcie uzasadnia wyróżnienie deliberacji pierwszego porządku, której celem jest ustalenie, w jaki sposób poprawić praktykę systemu na podstawie uczenia się. Ze względu na złożony charakter rozpatrywanej sytuacji w zakresie deliberacji pierwszego porządku odwołano się do założeń metodologii miękkiego myślenia systemowego. Uczenie się ma miejsce z wykorzystaniem metodologii, która stwarza podstawy dla przyszłych wyborów praktyka w zakresie selekcjonowania, adaptowania i łączenia technik, metod i metodologii. Jest to deliberacja drugiego porządku, która w rozpatrywanym przypadku dotyczy praktyki zmierzającej do poprawy systemu, jakim jest MB. Konceptem, który stwarza w tym zakresie interesujące podstawy, są krytyczne heurystyki systemowe. Artykuł kończy charakterystyka innych niż wymienione zasobów systemowych, które mogą być wykorzystywane w tworzeniu modelu biznesu współczesnego przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the possibilities of using systems thinking to create a business model. Due to the complex nature of the situation of interest, with regard to the first-order inquiry, the assumptions of Soft System Methodology were used. The aim of the first-order inquiry is to improve the practice of a system with learning lessons from the use of methodology. On that bases future choices of practitioner, concerning selection, adaptation and combination techniques, methods and methodologies are informed. Critical Systems Heuristics is used to guide this second-order inquiry. In the article perspectives for using other system resources in creating of contemporary business model, are also highlighted.
XX
Myślenie systemowe jest to stosunkowo nowa dziedzina badawcza powstała w latach 50. XX wieku. Jej rozwój został zapoczątkowany przez Petera Senge'a. Idea myślenia systemowego skupia się na założeniu, że poznanie właściwości każdego elementu systemu musi się odbywać poprzez poznanie jego miejsca w całości. Badane są zatem zależności wiążące element z pozostałymi elementami (częściami składowymi) systemu. Nauki systemowe wytworzyły kilka technik, których zadaniem jest kodowanie systemu do postaci, w której można badać wpływ zmian poszczególnych czynników na zachowanie całości modelu. W efekcie uzyskuje się narzędzie (model), które pozwala na testowanie hipotez dotyczących zachowania modelowanego zjawiska. Model jest to uproszczona reprezentacja rzeczywistości. Uproszczona w taki sposób, aby zachowane zostały tylko te relacje, które są istotne z punktu widzenia osoby tworzącej model. Innymi słowy te relacje, które są najistotniejsze dla rozpatrywanego problemu. Postrzeganie danego zjawiska w sposób systemowy, a więc całościowy, zmusza badacza do głębokiej refleksji nad zależnościami przyczynowo-skutkowymi występującymi między elementami składowymi systemu. Refleksja tego typu wymaga od badacza znacznej dozy kreatywności do wykrycia powiązań, które nie są łatwo dostrzegalne oraz nie ma pewności co do ich charakteru. Innymi słowy badacz powinien umieć dostrzec i nazwać niejawne relacje między elementami systemu. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym rozdziale, wychodząc z założenia potrzeby celowej, zorganizowanej, cyfrowej komunikacji organizacji, przedstawiono teoretyczne ramy zarządzania komunikacją. Rozważania nad zarządzaniem komunikacją i systemem zarządzania komunikacją poprzedzono systemowym ujęciem organizacji i zarządzania oraz modelami współczesnych organizacji, budowanych z wykorzystaniem metafor organizacji. (fragment tekstu)
11
Content available remote Poprawa struktury obszarowej polskiego rolnictwa : podejście systemowe
84%
XX
Proces przemian struktury obszarowej polskiego rolnictwa cechuje się znaczną inercją. Zależy on m.in. od czynników społeczno-gospodarczych oraz politycznych. O ile zjawiska społeczno-polityczne mają charakter pierwotny, zachodzą spontanicznie i trudno nimi sterować, o tyle działania polityczne są celowe, a niekiedy szkodliwe. Zabory, reforma rolna okresu międzywojennego, wojny oraz polityka prowadzona w okresie powojennym przyczyniły się do dezorganizacji agrarnej struktury kraju, w efekcie czego polskie rolnictwo do dziś boryka się z nadmiernym rozdrobnieniem, któremu towarzyszy przeciążenie nadmiarem siły roboczej i mniejsza dochodowość na tle rolnictwa UE-15. Nie dziwią więc argumentowane względami ekonomicznymi postulaty reform mających przeciwdziałać rozdrobnieniu. W kontekście ekonomicznym poprawę struktury obszarowej można uznać za pożądaną, gdyż umożliwia ona zwiększenie skali i opłacalności produkcji, wzmacnia powiązanie gospodarstw z rynkiem, a co za tym idzie - służy polepszeniu ekonomicznej sytuacji rodzin rolników i podniesieniu ich statusu społecznego. Z drugiej strony, zbyt radykalne próby zmiany struktury obszarowej w kierunku jej koncentracji mogą przynieść liczne zagrożenia: wzrost bezrobocia i pogrążenie wsi w kryzysie, niekorzystne zmiany kulturowe, przyspieszenie zaniku tradycji wiejskiej oraz pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. Rozważania prowadzone w artykule wiodą do refleksji, że przy wszelkich próbach reformowania rolnictwa należy na nie spoglądać jak na złożony i silnie powiązany z otoczeniem system, który reaguje z oporem i inercją na bodźce. W systemie tym występują liczne sprzężenia zwrotne, ograniczenia, a nierzadko też i sprzeczności. Ma on również niewątpliwie ograniczoną odporność na forsowanie zbyt radykalnych zmian. Zarządzanie takim systemem wymaga więc znajomości jego struktury, którą tworzą nie tylko elementy, lecz także łączące je relacje. Sterowanie zmianami w rolnictwie to proces wymagający najczęściej działania wielokierunkowego. Działanie to staje się skuteczne, gdy interwencja zostaje skierowana tam, gdzie według dostępnej wiedzy bodziec (czasem nawet niewielki) powinien przynieść znaczącą reakcję. Taki bodziec do przemian rozdrobnionego rolnictwa mogłoby stworzyć przedefiniowanie obowiązującego w Polsce pojęcia gospodarstwa rolnego, ograniczenie wsparcia dla gospodarstw, których produkcja jest przeznaczana jedynie na samozaopa-trzenie, wprowadzenie podatków od odłogów, a także wdrożenie bardziej zdecydowanych zachęt dla inicjatyw rolniczej sprzedaży bezpośredniej, zarówno indywidualnej, jak i w ramach tworzonych przez rolników grup producenckich. (abstrakt oryginalny)
EN
The transformation of the area structure of Polish agriculture is a process exhibiting considerable inertia. It depends on, inter alia, socio-economic and political factors. While the socio-economic phenomena have a primary nature, occur spontaneously, and are difficult to control, the political activities are voluntary and sometimes harmful. The annexations, land reform between the wars, and politics conducted under a socialist system in the post-war period contributed to the disorganisation of the agrarian structure of Poland. Consequently, Polish agriculture still suffers from excessive fragmentation, accompanied by excess workforce overload and lower profitability in comparison with the EU-15 countries. Economically grounded demands for a reform intended to counteract the fragmentation, therefore, come as no surprise. In the economic context, an improvement in the area structure can be considered desirable as it makes it possible to increase the scale and profitability of production, strengthen the connection between farms and the market, and thus also improve the economic situation and social status of farmer families. On the other hand, too radical attempts to change this structure by way of concentration can bring a number of risks: a rise in unemployment, immersion of the village in crisis, negative cultural change, decline of rural tradition, and deterioration of the natural environment. The analyses conducted in the paper lead to the reflection that any attempts at agricultural reform should consider the agriculture as a complex system strongly associated with the environment, which reacts with resistance and inertia to stimuli. In such a system, there are numerous feedback loops, limitations, and often also contradictions. It is also undoubtedly limited by the resistance to push for too radical changes. Managing such a system, therefore, requires knowledge of its structure (which is formed not only by the elements themselves but also by relationships between them), and the mechanisms of its action. Controlling the changes in agriculture is a process that usually requires multi-directional action. Such action becomes effective when intervention is addressed to the points where, according to the available knowledge, the stimulus (sometimes even weak) is expected to bring a significant reaction. Such a stimulus for transformation of agriculture in Poland would be an attempt at redefining the current concept of a farm, reducing the support for farms whose production is earmarked only for subsistence, introducing taxes on fallow land, and implementing more powerful incentives to encourage initiatives for direct sales of agricultural products, both individually and by farmers united in producer groups. (original abstract)
XX
Jedną z zalet struktury organizacyjnej powinna być prostota, ponieważ jej przeciwieństwo - złożoność wyraża skomplikowanie i brak porządku będące źródłem marnotrawstwa. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące czynników kształtujących prostotę struktury organizacyjnej oraz poddano weryfikacji logikę współwystępowania charakterystyk strukturalnych (hierarchii, centralizacji, specjalizacji, formalizacji i standaryzacji). Wskazano na konsekwencje barier systemowego myślenia dla kształtowania prostoty struktury organizacyjnej dla kształtowania relacji między charakterystykami strukturalnymi oraz relacji między strukturą organizacyjną i pozostałymi elementami organizacji, a także jej otoczeniem. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the desirable features of the organizational structure, as part of the organization, the simplicity is listed, because its opposite, i.e. the complexity expresses lack of order and entanglement, which are the source of waste. The results of empirical studies on the factors influencing the simplicity of the organizational structure were presented in the paper and the logic of structural characteristics co-occurrence (hierarchy, centralization, specialization, formalization and standardization) was verified. The consequences of systems thinking barriers to develop the simplicity of organizational structure were pointed out, to develop the structural characteristics interrelationship, the relationship between organizational structure and other elements of the organization and its environment. (original abstract)
XX
Kongestia jest skutkiem nagromadzenia w mieście przepływów o różnym charakterze (ludzie, towary, odpady). Z jednej strony wynika z jego rozwoju, którego konsekwencją jest intensyfikacja przepływów, z drugiej - jest jednocześnie przykładem głównej bariery funkcjonowania i rozwoju miast. Problem ten zdefiniował cel badania i artykułu, którym jest scharakteryzowanie zjawiska kongestii oraz zidentyfikowanie struktury tego zagadnienia, tak aby w sposób celowy zdefiniować działania umożliwiające złagodzenie kongestii i jej negatywnych skutków. Cel badania zrealizowano z wykorzystaniem metodyki myślenia sieciowego, opierając się na wiedzy powołanej grupy eksperckiej. Wyniki badań poddano obróbce za pomocą zbiorów i arytmetyki szarej. Metodyka badawcza uzasadniona była złożonością i wieloaspektowością problemu badawczego. Wyniki badań wskazały na potencjał transportu dzielonego, a co za tym idzie - znaczenie ICT, a przede wszystkim aplikacji mobilnych w ograniczeniu kongestii w historycznych dzielnicach miast.(abstrakt oryginalny)
EN
Congestion is the result of the accumulation of flows of different nature (i.e. people, goods, waste) in cities, which on the one hand results from their development, the consequence of which is the intensification of flows, on the other is also an example of the main barrier to the functioning and development of cities. This problem defined the purpose of the study and the article which is to characterize the phenomenon of congestion and to identify the structure of this issue, so as to deliberately define actions to alleviate congestion and its negative effects. The aim of the study was achieved using network thinking methodology, based on the knowledge of the appointed expert group. The test results were processed using grey collections and arithmetic. Research methodology was justified by the complexity and multi-faceted nature of the research problem. The research results indicated the potential of shared transport, and thus the importance of ICT, and above all mobile apps in reducing congestion in historical city districts.(original abstract)
XX
Omówiono wąskie i szerokie rozumienie innowacji, myślenie systemowe oraz przyjęto wielowymiarową charakterystykę innowacji zaproponowaną przez J. Guineta, według którego, innowacja ujawniająca złożoną naturę nie jest jednak zlepkiem wymiarów, lecz interakcją zachodzącą między nimi.
EN
Paper deals with the innovation understood as multidimensional phenomenon. Such viewpoint can inspire to less traditional thinking on sources and conditions of innovation. In fact there is rather difficult to point out certain "universal" configuration of structural properties of organization favoring innovation. Instead of stress on structure authors propose to focus attention on operational procedures through which organization members make decisions or "translate" their values, norms and perceptions into action. This lead us towards the notion of mental models - hidden, deeply rooted assumptions held by individuals and used in the process of interpreting the reality. Such models can help as well as block innovation thus decisive role should be ascribed to the ability of making them transparent and the subject of criticism. (original abstract)
XX
Burzliwe otoczenie rynkowe występujące obecnie w gospodarce wymaga wielowymiarowego rozwijania u przedsiębiorców kreatywnego myślenia, pozwalającego na właściwe prognozowanie i planowanie w kierunku podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. Skutkiem braku zdolności analitycznych może być nie tylko nieosiąganie założonych wyników, lecz przede wszystkim utrata umiejętności generowania wartości przedsiębiorstwa. Narzędziem generowania wartości jest model biznesu przedsiębiorstwa stanowiący nośnik jego przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów wykorzystania myślenia systemowego i sieciowego w projektowaniu i wdrażaniu modeli biznesu. Artykuł ma charakter teoriotwórczy. Podstawową tezę, którą stawia autor jest to, że obecnie łączne wykorzystanie myślenia systemowego i sieciowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem pozwala na optymalne konstruowanie skutecznych i efektywnych modeli biznesu przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The turbulent market environment currently existing in the economy compels the entrepreneurs to spread multi-dimensional creative thinking, what allows them to forecast and plan properly in order to take effective business decisions. Lack of analytical capacity not only can impede to achieve foreseen performance, but above all cause the loss of ability to generate enterprise value. A tool to generate this value is the company's business model, which constitutes a factor of competitive advantage. The article presents selected aspects of the use of system and network thinking, in business models designing and implementing. This paper has also certain theoretic value. The basic thesis puts by the author is, that now the combined use of system and network thinking in enterprise management, permits optimal construction of companies efficient and effective business models. (original abstract)
XX
Systemowe podejście do zrozumienia rzeczywistości można rozpatrywać jako syntezę intuicyjnej i analitycznej metody. Odrzuca ono próby sprowadzenia cech całości do cech jego części, lecz przejmuje od analitycznego podejścia zainteresowanie wewnętrzną strukturą obiektu. Rozwój systemowej metodologii stał się niezbędnym warunkiem zrozumienia logiki kształtowania się społeczno-ekonomicznych zjawisk kryzysowych, demograficznych tendencji, tworzenia strategii stabilnego rozwoju ludzkości w celu przeciwdziałania globalnym ekologicznym katastrofom. Systemowe myślenie pozwala przeniknąć poza granice tego, co wydaje się zdarzeniami izolowanymi i niezależnymi, oraz dostrzec leżące u ich podstaw struktury. Dzięki temu menedżerowie rozpoznają relacje między zdarzeniami, i w ten sposób doskonalą swoje zdolności do zrozumienia ich i wpływania na nie. Dowolną działalność menedżera ukierunkowują głęboko osadzone idee, strategie, sposoby rozumienia i kierunkowe zasady. W literaturze z zakresu myślenia systemowego określane są one jako mentalne modele. Mentalne modele determinują wszelkie działania członków organizacji. Są źródłem stabilności, tym, na czym można polegać. W ten sposób, mentalne modele przydają sens działaniom poszczególnych osób w organizacji. Poprzez nie interpretują oni swoje doświadczenie(abstrakt oryginalny)
EN
The systems approach to understanding reality might be seen as a combination of intuitive and analytical methods of thinking. While shying away from breaking a whole down into its constituent parts, like analytical thinking it has interest in internal structures of objects. Systems thinking methods and their development have become indispensable if we want to understand the underlying logic of socio-economic crisis phenomena and demographic tendencies or come up with strategies for sustainable human development in order to avoid ecological disasters on a global scale. In the systems thinking perspective, we can go beyond the boundaries of what seem to be isolated and independent events and see the underlying structures of those events. This allows managers to see how events are related and, through that, improves their ability to understand and affect them. Whatever a manager does derives from certain deeply-rooted ideas, strategies, ways of understanding things or guiding principles. All of these are known as mental models in the systems thinking literature. Mental models determine all activity of organisation members. They provide stability and are something that can be relied on. As such, mental models make activities of individual members meaningful and it is through mental models that organisation members interpret their experience.(original abstract)
XX
Przedstawiono genezę myślenia systemowego, zasady systemowe wymiary systemów oraz model systemu społeczno-kulturowego i różne konteksty zastosowań myślenia systemowego. Dokonano systematyzacji metodologii zorientowanych na sposoby osiągania celów. Poruszono problematykę interaktywnego projektowania wywodzącego się z koncepcji R. Ackoffa i miękkiego myślenia systemowego. Zaprezentowano krytyczną heurystykę systemową oraz holistyczne myślenie systemowe.
XX
W odpowiedzi na pytanie, jak inspirować pracowników do nieustannej nauki, przedstawiono podstawowe warunki powodzenia organizacji uczącej się: wspólna wizja, mistrzostwo osobiste, zespołowe uczenie się, rozpoznawanie schematów myślowych, myślenie systemowe.
XX
Zaprezentowano najważniejsze aspekty myślenia systemowego w kształtowaniu struktur organizacyjnych. Przedstawiono wyniki badań empirycznych, które ujawniły, że w badanych przedsiębiorstwach realizacja funkcji organizowania napotyka na barierę ograniczonego praktykowania myślenia systemowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Important aspects of system thinking in shaping of organizational structures were expressed. Empirical research findings were described. They revealed, that in examined enterpises the realization of the function of organising is limited by insufficient system thinking. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.