Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo celne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
100%
XX
Celem regulacji zawartych w nowych przepisach unijnego prawa celnego jest przede wszystkim uproszczenie prawodawstwa celnego oraz ujednolicenie obsługi obrotu towarowego z zagranicą w całej Unii Europejskiej poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych. Nowy stan prawny obowiązuje od 1 maja 2016 r. Poniżej zostaną zasygnalizowane nowe regulacje prawne, wskazane obszary zmian oraz wyjaśnienia do nich. Należy pamiętać, że nawet nieznaczne zmiany mają znaczenie praktyczne przede wszystkim dla uczestników obrotu towarowego z zagranicą, ale także dla studentów, którzy w swoich pracach dyplomowych dotyczących niniejszych zagadnień powinni niewątpliwie wskazać, jak wygląda obecnie obowiązujący stan prawny. Istotne jest przedstawienie, które przepisy prawnego pakietu Unijnego Kodeksu Celnego są stosowane już od 1 maja 2016 r., a które i w jakim zakresie zostały zawieszone, a w ich miejsce nadal będą stosowane przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz przepisy wykonawcze do niego. Opracowanie to powinno ułatwić niniejsze rozgraniczenie. (fragment tekstu)
EN
The simplification of the customs legislation and the unification of the trading system are the aim of regulations included in new provisions of the European Union customs law with foreign countries in the entire European Union through the harmonization of principles of the information exchange and the scope of data. The new legal status is in force from 1 May of 2016. New regulations, areas of changes and explanations have been indicated below. One should bear in mind that even slight changes have a practical significance, above all for the participants in trade in goods with foreign countries, but also for students who in their theses concerning these issues should undoubtedly point how a legal status at present looks like. It is very important to point out which provisions of the legal package of the Union Customs Code are already applied from 1st May 2016 and which are suspended, while in lieu of them provisions of The Community Customs Code and implementing provisions will be applied. This study should facilitate this delimitation. (fragment of text)
XX
Przedstawiono główne kierunki zmian w czeskim prawie celnym: zwiększenie uprawnień organów celnych, dostosowanie prawa celnego, współpracę organów celnych i finansowych.
XX
Zagadnienie ochrony praw ochrony własności intelektualnej zaistniało w administracji celnej w momencie podpisania przez Polskę Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską. Układ Europejski ustanawiający Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi z drugiej strony z 1994 roku w art. 66 jednoznacznie określił wymagania stawiane nowym krajom członkowskim w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej.
Ius Novum
|
2019
|
tom 13
|
nr nr 1
132-154
XX
W artykule dokonano analizy obowiązujących w Unii Europejskiej procedur celnych. Zdaniem Autorów, unijne procedury celne stanowią kompletną i przejrzystą podstawę prawną dla współpracy unijnych przedsiębiorców z ich kontrahentami z państw trzecich. Pomimo generalnie pozytywnej oceny uregulowań prawnych w tym zakresie, wskazane zostały mankamenty przyjętych rozwiązań. Dotyczy to zwłaszcza przyjętego stanu prawnego w zakresie specjalnych procedur celnych szczególnego przeznaczenia i przetwarzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the customs procedures in force in the European Union. According to the Authors, EU customs procedures constitute a complete and transparent legal basis for the cooperation of EU entrepreneurs with their counterparties from third countries. Despite generally positive evaluation of legal regulations in this area, shortcomings of the adopted solutions were indicated. This particularly applies to the adopted legal status regarding special customs procedures for special purposes and processing. (original abstract)
XX
Przepisy prawa celnego ustanawiają prawa i obowiązki osób przywożących i wywożących to-wary z terytorium Unii Europejskiej oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. Jednym z podstawowych obowiązków osób przywożących lub wywożących towary z terytorium Unii jest obowiązek uiszczenia należności celnych. Nakładane one są nie tylko w celach stricte fiskalnych, ale służą ochronie rynku unijnego przed konkurencyjnymi towarami sprowadzanymi z zagranicy. Należności celne są jedną z podstawowych instytucji prawa celnego Unii Europejskiej. Pomimo to wciąż brakuje opracowań teoretycznych poświęconych tej instytucji prawnej.(abstrakt autora)
EN
Customs legislation establish rights and obligations of importing and exporting goods from the territory of the European Union and the powers and duties of the customs authorities. One of the primary responsibilities of the persons importing or exporting goods from the territory of the state is obliged to pay customs duties. They are not imposed only for strictly fiscal, but serve to protect the EU market against competing goods imported from abroad. Customs duties are one of the basic institutions of the European Union customs law. Despite it still lacks theoretical studies devoted to this legal institution.(author's abstract)
XX
Komisja Europejska przygotowuje zmodernizaowany kodeks celny, który ma celu między innymi: osiągnięcie wydajniejszego funckjonowania rynku wewnętrznego poprzez uproszczenie przepisów celnych, dostosowanie unijnego prawa celnego do zmienionej Konwencji Kyoto oraz upowszechnienie technologii informatycznej. Autor ocenia co można uznać za zalety projektu, a co za jego wady.
7
Content available remote Colné konanie verzus colné exekučné konanie
75%
EN
In her article, the author analyses the relationship between customs procedure and customs execution procedure. She defines the basic characteristic features of both procedures and focuses her attention on the fact that these two types of legal procedure, despite their regulation by legal acts from different branches of law, must effect in unity and symbiosis. The author also presents a comparative analysis of the relationship between administrative procedure and customs procedure. In the end of her article, the author deals with one of the most frequent types of execution, applied by the customs offices, in more detail.(original abstract)
XX
Legalna działalność przedsiębiorstw podlega zawsze określonym regulacjom prawnym. Często jednak przepisy są skomplikowane i rozbudowane, a ich złożoność oraz brak jednolitej interpretacji negatywnie wpływają na bezpieczeństwo prawne i są przesłanką do wystąpienia wielu zagrożeń i rodzajów ryzyka. Uczestnik międzynarodowego rynku towarowego szczególną uwagę powinien zwrócić na zagrożenia i ryzyko celne. Identyfikacja zagrożeń i źródeł ryzyka celnego oraz wskazanie na instrumenty zwiększające bezpieczeństwo w obszarze otoczenia prawnego przedsiębiorstwa, które mogą mieć bezpośredni wpływ na konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw jest celem artykułu. Przeprowadzone rozważania pozwoliły wysunąć wniosek, że sprzyjające otoczenie prawa celnego, minimalizowanie zagrożeń i ryzyka celnego zapewniają równe szanse przedsiębiorcom na rynku wewnętrznym i wpływają na poprawę konkurencyjności unijnych podmiotów na rynkach zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Legitimate operations of enterprises are subject to particular legal regulations. These rules are often quite complicated and voluminous and their complexity, as well as a lack of uniform interpretation, negatively affect the legal certainty and create conditions for the occurrence of numerous threats and types of risk. A participant in the international trade in goods should pay special attention to customs threats and risk. The aim of the present article is to identify the most important threats and sources of risk to customs as well as to indicate selected instruments enhancing security in the area of the legal environment of an enterprise that could have a direct impact on the competitiveness of EU companies. The carried out considerations allowed drawing a conclusion that favorable customs regulatory environment and minimizing customs threats and risks guarantee a level playing field for economic operators within the internal market as well as contribute to increasing the competitiveness of EU entities in external markets.(original abstract)
XX
Od 1 maja 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy unijne w zakresie prawa celnego. Zmienią one znacząco rzeczywistość związaną z obrotem towarowym z zagranicą. Regulacje te dotkną również sektor transportowy, który nie tylko uczestniczy w przewozie towarów na terenie i poza Unią Europejską, ale często prowadzi dodatkowe usługi związane z magazynowaniem towarów, importem, eksportem, jak i występowaniem jako uprawniony podmiot przed Urzędem Celnym w imieniu klienta.(fragment tekstu)
XX
W artykule omówiono zmiany jakie wprowadził Kodeks celny, uchwalony przez Sejm 9 stycznia 1997 r. Nowe regulacje odpowiadają standardom światowym i są zbieżne z uregulowaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
XX
Przedstawiono konieczne zmiany w polskim prawie celnym związane z dostosowaniem go do ustawodawstwa celnego Unii Europejskiej i ich wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania.
EN
The shape of Polish customs law is conditioned by the inner economic policy. However, its directions have been determined to a large extent by the trade policy, chiefly as a result of the contracts for the formation of zones of free trade with the European Union, EFTA, CEFTA, and ratification of the Agreement on the Formation of the World Trade Organization (WTO). Signing these agreements Poland has accepted a definite schedule of tariff liberalization and entered into the obligation of introducing changes in the customs law. The planned changes in customs regulations include the introduction of modern customs procedures which are to promote the activities in the field of processing imported goods (meaning the economic procedures), and simplified procedures used in the case of certain importers who declare goods at the customshouse. The delay in the introduction of the new customs law results from the excessively developed fiscal and protective functions of tariff in the Polish economic system. Besides, tariff is often the object of pressure on the part of various lobbies. However, Poland's pursuit of the integration with the European Union determines explicitly the direction of changes in the Polish customs law, considering the fact that it must be in accordance with the EU legislation. (original abstract)
XX
Zabezpieczenie majątkowe stanowi zabezpieczenie należności celnych oraz podatkowych i jest formą ochrony interesów skarbu państwa. Jest też alternatywną formą w stosunku do zabezpieczenia towaru do czasu uiszczenia należności.
XX
Przedstawiono wybrane rozwiązania z obowiązującego w Polsce Kodeksu celnego, uchwalonego przez Sejm 9 stycznia 1997 r. Mają one istotne znaczenie dla dynamizowania polskich obrotów towarowych z zagranicą.
XX
Zwolnieniu od cła na podstawie art. 14 ust. 1 p. 35 prawa celnego podlegają wyłącznie opakowania jednostkowe spełniające funkcje, o których mowa w tym przepisie, a nie - zbiorcze opakowania, których podstawowym celem jest zabezpieczenie, ułatwienie transportu i ewentualne magazynowanie towaru, nawet gdy z racji estetycznych walorów opakowań mogą one dodatkowo zachęcać do nabywania towaru.
XX
Omówienie aktualnie prowadzonej polityki celnej w Polsce oraz komentarz do prób nowelizacji prawa celnego.
XX
Przedstawiono podstawy prawne ustawodawstwa celnego i strukturę Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich. Przybliżono krajowe ustawodawstwo celne.
EN
Poland's access to the European Union necessitated the introduction of the European Communities' Customs Code and its executory regulations into the business practice of Poland as of 1 May 2004. This publication aims at presenting the significance of the community customs regulations for the Polish businesses. Following the community regulations with respect to customs affairs will prove a considerable challenge both for the businesses and customs authorities in Poland. Undoubtedly, the practice developed in other member states will help in the correct interpretation of regulations and in the identification of all the possibilities related to the EU extension. As a result of the access to the EU, Polish businessmen have to face stronger competition not only from the community producers, but also from the suppliers from third countries, due to a lower degree of customs protection and extensive system of customs preferences applied by the Community. At the same time Polish businessmen will be able to take the advantage of the protection from unfair competition from third countries by means of the protection, antidumping and antisubsidy proceedings. The nearest future will show what is the actual level of preparation of Polish businesses and customs authorities for the trading of goods with the partners from the European Union and from third countries in the new economic reality. (original abstract)
XX
Przeobrażania polityczno-gospodarcze w Polsce i na Ukrainie miały duży wpływ na współczesne kształtowanie się wzajemnej wymiany handlowej między państwami. Po uzyskaniu niepodległości Ukraina musiała się zmagać z rosnącym kryzysem gospodarczym oraz społecznym. Narodowi ukraińskiemu trudno było się zjednoczyć ze względu na swoją różnorodność kulturową i światopoglądową. Autorka przeprowadziła próbę scharakteryzowania struktury polsko-ukraińskiej wymiany handlowej, na którą w dużej mierze wpływa sytuacja międzynarodowa państwa. Nie bez znaczenia są również różnorodne przepisy prawa celnego, które stanowią hamulec we wzajemnych kontaktach handlowych. Zawarcie przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską pozwoliło na unifikację przepisów celnych między państwami. Celem artykułu jest przybliżenie problemów związanych z wpływem przemian polityczno-gospodarczych na handel Polski z Ukrainą. Zagadnienie zostało przeanalizowane w kontekście wykorzystania instrumentów taryfowych(abstrakt oryginalny)
EN
Political and economic transformations in Poland and Ukraine have had a major impact on the contemporary development of mutual trade between the two countries. Having regained independence, Ukraine had to deal with the growing economic and social crises. It was difficult for the Ukrainian nation to unite due to its cultural and ideological diversity. The author has attempted to characterize the structure of Polish-Ukrainian trade, which is largely influenced by the international situation of the state. Varying customs laws are also an important factor, as they hamper mutual commercial contacts. The conclusion of an association agreement with Ukraine by the European Union allowed for the unification of customs regulations between the states. The aim of the article is to present problems related to the impact of political and economic changes on trade between Poland and Ukraine. The issue was analyzed in the context of the use of tariff instruments(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych aspektów ekonomicznych i prawnych stosowanej w praktyce gospodarczej procedury celnej, jaką jest uszlachetnianie czynne. Szczególnie rozwinięte jest pomiędzy podmiotami polskimi i niemieckimi.
EN
The article discusses customs procedures in the light of Polish Customs Code. The Code deals in detail with the process called active refining. The author presents the significance of this process for Polish companies and its implications for developing relations of Polish enterprises with their foreign partners. (short original abstract)
XX
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji można wyodrębnić pewną grupę wyroków, które wyjaśniają problemy interpertacyjne rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r., ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (z późn. zm., tekst ujednolicony 2002 r.). Niniejsze opracowanie dotyczy wybranych wyroków. Do artykułów Wspólnotowego Kodeksu Celnego przyporządkowane zostały wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
XX
Wspólnotowy system powszechnych preferencji taryfowych - GSP (Generalized System of Preferences) jest najbardziej obszernym i najważniejszym systemem preferencji dostępnym dla krajów rozwijających się. Nowym systemem GSP objętych zostało 178 niezależnych państw i terytoriów, które tego najbardziej potrzebują , szczególnie kraje małe, wyspiarskie, bez dostępu do morza i o niskim stopniu dywersyfikacji gospodarczej. Podstawowym celem zmian wprowadzonych przez zmodyfikowany GSP Unii Europejskiej jest uproszczenie warunków preferencji handlowych i zapewnienie ich większej stabilności i przejrzystości.
EN
In 1971 the European Community implemented a Generalized System of Preferences under which industrialized countries grant unilateral preferential treatment to developing countries. The present EU's GSP came into force on 1 January 2006. It targets preferences on those countries which need them most and shifts the focus on the concept of sustainable development. As compared to the previous scheme, the new regulation provides for three arrangements instead of five: the general arrangements, the special incentive arrangements to promote sustainable economy, and the special arrangements for least developed countries (LDCs). Under the general arrangements, duties on imports of non-sensitive products are exempted, while duties on imports of sensitive products are reduced. The special incentive arrangements provide additional tariff preferences available for countries complying with international standards concerning in particular human rights, workers' rights and protection of the environment. The UE's GSP grants duty-free access to imports of all products from LDCs, except arms and munitions. Even though, GSP has proved to be one of the most effective tools to help developing countries to enhance their export earnings, promote their industrialization, encourage the diversification of their economies and compete on international markets, it is necessary to stress that nowadays tariffs are not of great importance in foreign trade. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.