Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Normy prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Naukom prawnym nie jest znane pojęcie niebytu. Wszystko co w sensie prawnym zachodzi, dotyczy bytów; innego prawa nie ma. Ze swej natury prawo wyznacza sposób postępowania i porządek biegu rzeczy. Obydwie te jakości są właściwie tylko temu co jest, nie zaś temu, czego nie ma. Niepodobna w płynny sposób przebiec myślą od pewnej konstrukcji normy prawnej, rozumianej jako nakaz, zakaz lub dozwolenie, do czegoś, co nigdy tą normą nie zostało ani ukształtowane, ani związane, ani też dotknięte jej oddziaływaniem. (fragment tekstu)
EN
The subject of the elaboration are problems from the scope of the theory of law, connected with nature of subjects falling under legal norms, their properties, susceptible to be shaped by a legal norm and possibilities of a sensible choice between consequences, which the legal norm provides. In the text analysis was performed of the subjects of regulation, separating basic conditions allowing to formulate an evaluation that an identified subject of regulation is an addressee of the legal norm. There was also presented the course of successive stages of realisation of the norm enabling its addressee to undertake assessment concerning the scope and way of effects caused by the legal norm in surrounding social relations. Groups of legal norms were separated, using a criterion of ability to cause at the addressee of the norm a conviction that an intention of legislative activities was to make this addressee subject to regulation. Moreover, it was proved that differences between operation of the legal norm and being subject to this norm exist. It was stated in the conclusion that the presented ideal picture of a normative order does not respond to the observed reality. In fact a legislator shaping the normative order is not guided by the presented rules, the aim of which is bringing coherence of law and the normative order. (original abstract)
XX
Autor analizuje normy prawne na gruncie teorii tzw. gramatyk transformacyjno-generatywnych. Jego zdaniem, uwagi te mają za zadanie wskazać, że badanie struktury norm prawnych w oparciu o koncepcje lingwistyczne może okazać się owocne.
EN
Logical structure of linguistic theory provides a tool for the analysis of legal norms. In author's opinion the approach based on linguistic concepts may turn out fruitful while researching structures of legal norms. (J.W.)
3
Content available remote Analogia jako metoda prawnicza
100%
XX
Mówiąc o analogii w prawie ma się zazwyczaj na myśli stosowanie prawa na zasadzie analogii, a konkretnie - wnioskowanie per analogiam o obowiązywaniu danej normy prawnej z przepisu prawnego (analogia legis), tudzież z prawa w ogóle (analogia iuris). Jest to przy tym nie tyle co odrębna metoda stosowania prawa, co metoda jego interpretacji. Mówić tu należy o wykładni sensu largo - wnioskowaniu prawniczym opartym na stosunku podobieństwa, zmierzającym do sformułowania w oparciu o aksjologię systemu prawnego przesłanki większej sylogizmu prawniczego na potrzeby danej sprawy. Od wykładni sensu stricto odróżnia ją zatem rezultat w postaci decyzji interpretacyjnej "odrywającej się" od tekstu prawnego - danemu predykatowi przyporządkowywane zostają desygnaty, które nie mieszczą się w jego zakresie znaczeniowym. Z uwagi jednak na ową aksjologię rozstrzygnięcie to często okazać się właściwsze. Mając to na względzie, praca niniejsza zmierzać będzie do omówienia analogii jako odrębnej metody prawniczej, której nadać się przy tym winno status równorzędnej innym zabiegom interpretacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Discussing analogy in law one usually thinks about using law on the base of analogy, particularly - inferring per analogiam about validity of one legal norm from the specific legal provision (analogia legis) or from the legal system as a whole (analogia iuris). However, this is not so much a separate method of law application but the method of its interpretation. It is interpretation sensu largo - legal inference based on the resemblance relationship, aiming at formulating, basing on the axiology of the legal system, major premise of the legal syllogism for the need of a case. It is distinguished from the interpretation sensu stricto by the result in the form of decision of interpretation, stemming not from the legal text - to one predicate are assigned designates, which are not in its scope of meaning. Because of the axiology, this decision will often turn out to be the right one. Bearing this in mind, this paper discusses the analogy as a separate legal method, which should be considered equal to the other methods of interpretation. (original abstract)
4
Content available remote Recepcja idei prawnej w stanowieniu i stosowaniu prawa
100%
XX
Rozumowanie prawnicze stanowi istotny element tworzenia i stosowania prawa. Dokonywane jest ono na kilku etapach: 1) debata towarzysząca tworzeniu prawa, 2) rozumowanie podmiotu stosującego prawo, 3) dyskurs sądowy i wreszcie 4) doktrynalna ocena rozstrzygnięć judykatury. W stanowieniu i stosowaniu prawa prawodawcy, użytkownicy, sędziowie i glosatorzy dotykają pewnej określonej koncepcji tworzącej normę prawną. Nawiązując do platońskiego zamysłu, można stwierdzić, iż owa koncepcja stanowi pewien byt idealny, który jest odczytywany na poszczególnych etapach. Na przykładzie wybranego przepisu z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP autor artykułu wskazuje na rolę rozumowań prawniczych w tworzeniu i stosowaniu prawa na wszystkich etapach. Najistotniejsze jest właściwe odczytanie idealnego bytu prawnego oraz klarowne zapisanie go w treści aktów prawnych. Poprawne wykonanie tego zabiegu ułatwi dalsze etapy stosowania prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
Legal reasoning is an important element of drafting and applying law. It is done at several stages: 1) a debate during the legislative process; 2) reasoning of the entity applying the law; 3) a judicial discourse and 4) an academic assessment of judicial decisions. In drafting and applying law, the legislators, law users, judges and glossators touch upon a certain norm-creating concept. Following the Platonian concept, we can conclude that the concept is a certain idea which may be interpreted in several stages. With the example of a selected provision from the Act on the Relationship between the State and the Catholic Church in the Republic of Poland, the author of the paper indicates the role of legal reasoning in drafting and applying law at every stage. The most important thing is to interpret the ideal norm in a correct way and clearly draft it as a legal act. Correct performance of this procedure will facilitate further stages of applying the law.(original abstract)
EN
Objective: Compliance is currently seen as an integral structure of managing financial organizations and it is widely gaining popularity in other types of companies. However, despite model solutions being widespread across the world, there are still many problems due to the lack of effective business compliance management systems meeting the expectations of managers or executives. This is caused by not only incessant legislative changes, but also the multilateral character and function of compliance norms in legal practice and theory. The research purpose of this theoretical dissertation is to demonstrate that legal compliance management systems are a necessary tool for organizational risk management, both formally and practically.Methodology: This research intends to study the impact of compliance on effectiveness of administrative bodies and private sector participants as part of the methodology in the form of a theoretical article Findings: The initial hypothesis states that normative compliance first introduced in financial institutions is becoming an organizational standard in risk management, directly affecting the quality and systemic management processes.Value Added: This article discusses the theoretical meaning and functions of compliance, in terms of both EU law and one of its member states, namely Poland. The choice of Poland as the subject of the study in comparison with the EU is motivated by the fact that this year Poland enforced a rather strict system of legal norms, comprising a broad code of compliance as part of the draft act on the responsibility of collective entities.Recommendations: The system of legal compliance is a necessary mechanism of risk management in organizations, in both formal and practical sense, immediately strengthening the very traditional functions of management. (original abstract)
EN
In the Logical Investigations, Edmund Husserl defines that which is normative as the objectively regular with its rules of regularity, which can be recognised rationally - normativity concerns the being itself and the rational cognition of the being (logic as a normative discipline establishing the rules of scientific knowledge, as the science of science). Instead, Adolf Reinach in The Apriori Foundations of the Civil Law defines the notion of norm as polysemantic and distinguishes the legal provisions (the prescriptive sentences), formulated within a given community, from the basic norms which are grounded in the objective (including moral) justness of the states of affairs. The obligation of the being and the obligation of acting exist in themselves, independently from cognition. In turn, "enactments and the propositions which express enactments" as a kind of normative sentences have the character of normalisation, but they require a person to pronounce them. The prescriptions realise and refer to what is objectively being and to the objectivity of what is being and obligatory. In my text, I present Reinach's position on the relations between norms and provisions (as prescriptive propositions "which express enactments") referring his theories to the Husserlian concept of normativity. (original abstract)
XX
W rozważaniach dotyczących sposobu formułowania treści czynności konwencjonalnych w zakresie reagowania na nie punktem wyjścia jest to, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której normy prawne regulują czyjeś postępowanie, mniej lub bardziej je formalizując, lecz nie określając cech konstruktywnych treści czynności konwencjonalnej, oraz z sytuacją, w której normy prawne, regulując określone postępowanie, podają cechy konstruktywnie doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule dokonywana jest analiza instytucjonalna powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do Kodeksu karnego. Autor, wykorzystując metodę "Fontes", bada przyczyny oraz możliwe skutki tej nowelizacji. Dokonuje rekonstrukcji powiązań formalnych i nieformalnych, związanych z omawianą zmianą. Wskazuje ponadto beneficjentów oraz maleficjentów dokonanej przez ustawodawcę zmiany, a także porównuje zyski i koszty z niej wynikające. Analiza instytucjonalna poprzedzona jest również analizą formalno-dogmatyczną znamion kradzieży szczególnie zuchwałej. Autor stawia hipotezę, że omawiana zmiana normatywna jest kolejnym wyrazem kształtowania obecnego ustawodawstwa karnego na wzór kreowanego przez Kodeks karny z 1969 r. Ocenia tę zmianę jednoznacznie negatywnie, wskazując liczne wady, zwłaszcza naruszenie funkcji gwarancyjnej prawa karnego oraz sprzeczność z zasadą proporcjonalności.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an institutional analysis of the return of particularly audacious theft to the Penal Code. Using the FONTES method, the author examines the causes and possible effects of this amendment. He reconstructs the formal and informal ties related to the change in question. He also identifies the beneficiaries and maleficiaries of the change made by the legislator, as well as compares the benefits and costs resulting from it. The institutional analysis is also preceded by a formal-dogmatic analysis of the features of particularly audacious theft. The author hypothesises that the discussed normative change is yet another expression of shaping the present criminal legislation along the lines of the one created by the Penal Code of 1969. He assesses this change unequivocally negatively, pointing to numerous flaws, especially the violation of the guarantee function of criminal law and the contradiction with the principle of proportionality.(original abstract)
9
Content available remote Zasada subsydiarności - jako norma prawna Unii Europejskiej
75%
XX
W niniejszym opracowaniu starano się wykazać proweniencję zasady subsydiarności funkcjonującej w prawie europejskim, z uwzględnieniem jej ścisłego powiązania z rozwojem demokracji europejskiej i tendencjami ku federalnemu modelowi ustrojowemu. Elementy tego typu struktury posiada już obecnie Unia Europejska. W omówieniu historycznego procesu kształtowania się idei subsydiarności szczególną wagę zwrócono na okresy i postacie kluczowe, których odważne poglądy i przenikliwość spostrzeżeń wpisały się jako trwałe filary w całokształt omawianego zagadnienia. W opracowaniu przedstawiono także zasadę subsydiarności jako konkretną normę prawa europejskiego, jej zapisy w dokumentach wspólnotowych oraz procedury stosowania. Ponadto, zaprezentowane zostały tendencje ewoluowania ustroju Unii Europejskiej, poszukującej nowych rozwiązań dla wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań, tj. dalszego rozszerzenia i pogłębienia integracji oraz postępującej globalizacji. (fragment tekstu)
EN
The study concerns the origin of introducing a legal principle to the European Union law that is the principle of subsidiarity, related to the auxilliary function of authority in democracy. The idea of subsidiarity, although present in European democracy since the creation of European Communities as a binding legal norm, was explicitely expressed in article 3b of the Treaty of Maastricht in 1997. The article describes the idea of subsidiarity in European democracy and presents the development of the subsidiarity term from a historical perspective: from its origins i.e. the organisation of state in Ancient Greece, through modern concepts (philosophers of politics - J.Althusius, T.Hobbes, J.Locke) and the understanding of subsidiarity in the teaching of the Catholic church. Further, the issue of how the subsidiarity concept has developed since World War II is being discussed. The article includes the description of the subsidiarity principle legal authority in union documents. The attention is paid also to introducing the regulation of the subsidiarity principle to the Preamble to the Charter of Fundamental Rights, strictly linked with the Reform Treaty signed in December 2007. The Charter has been binding from January 1, 2009 after the ratification of the Treaty by all EU member states. The article ends with a discussion on the future of the European Union system. (original abstract)
XX
Autor rekonstruuje stanowiska przyjmowane w ramach tzw. poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa (Szkoła) dotyczące znaczenia językowego normy prawnej. Pozwala to na unaocznienie pewnych dylematów związanych z przyjmowaniem założeń filozofii analitycznej w teorii prawa. Następnie zwrócono uwagę na wpływ filozofii Kazimierza Ajdukiewicza na pojmowanie znaczenia językowego w Szkole. Problem znaczenia językowego może zostać wyjaśniony przy użyciu definicji równoznaczności, której rdzeń stanowi zbiór dyrektyw danego języka. W ostatniej części tekstu omówione zostały natomiast tezy pragmatyzmu analitycznego Roberta B. Brandoma i sposób jego aplikacji do teorii prawa przez Macieja Dybowskiego. Pragmatyzm analityczny poszerza badania semantyczne o próbę zrozumienia uwarunkowań praktycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author first reconstructs standpoints adopted by the scholars from the Poznan-Szczecin school of legal theory regarding the linguistic meaning of a legal norm. This reconstruction allows certain dilemmas related to the adoption of analytic philosophy in the theory of law to be visualized. In the next section of the article, attention is paid to the influence of Kazimierz Ajdukiewicz's philosophy on the understanding of linguistic meaning within the School. The problem of linguistic meaning may be explained by the definition of equivalence, the core of which is a set of directives of a specific language. Finally, the author comments on the theses of Robert B. Brandom's analytic pragmatism and the application of the latter to legal theory of Maciej Dybowski. Analytic pragmatism extends semantic research through an attempt to understand practice-related conditions. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie dotyczące śmierci, jej definicje i wątpliwości związane z nimi. Przedstawiono zagadnienie norm prawnych w przypadku wystąpienia śmierci naturalnej i śmierci nienaturalnej: śmierć gwałtowna, tragiczna, samobójcza, eutanatyczna, w stanach wyższej konieczności, podczas wojny oraz na mocy sądowego orzeczenia kary smierci.
EN
The law defines normative paths leading from wanted death (suicide, euthanasia) to conceivable death (self-defence, state of necessity, war, disasters, accidents) to compulsory death (death penalty). These are at the same time the paths of high controversies in evaluating all these forms of unnatural death. Controversies accompanying the regulation of death by law start already with a great number of currently known definitions of death (pathological, physiological, clinical, biological, circulatory, brain death, direct and indirect, absolute, relative, civil, and actual). These definitions greatly influence the typical cases of unnatural death regulated by law: suicide, euthanasia, states of necessity, cases of conceivable death (war, disasters, accidents), and death penalty. (original abstract)
XX
Celem referatu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak kraje należące do poszczególnych modeli rachunkowości rozwiązują kwestie związane z tworzeniem norm prawnych rachunkowości dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
Small and Medium Entities are crucial economic determinants in Poland, in the European Union and in the whole world. The main aim of this article is an attempt to answer the following question: which countries, according to the accounting models, solve the problem of legal standards' creation for Small and Medium Entities? (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wyjaśnienia obecności przepisów o stosowaniu przepisów w aktach prawnych. Takie wyjaśnienie ma charakter strukturalny i nie jest wyjaśnieniem nomologiczno-dedukcyjnym. Typowy przepis o stosowaniu przepisu składa się z trzech części. Najpierw wskazuje on stosowany przepis. Następnie zawiera zwrot "stosuje się" odgrywający kluczową rolę. Na końcu wyznacza on obszar zastosowania. Lecz czasami pewne części przepisów o stosowaniu przepisów są usuwane lub ustawiane w odmiennej kolejności. W niektórych aktach prawnych szereg przepisów o stosowaniu przepisów łączy się w zbiorcze przepisy tego rodzaju. Przepisy o stosowaniu przepisów są efektem rozdrabniania norm. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to elucidate the presence of prescriptions on the application of prescriptions in legal texts. Such explanation is structural in nature, rather than nomological-deductive. A typical prescription pertaining to application consists of three parts. Firstly, it fixes applied prescription. Next, it has the phrase 'applies' as a pivotal fragment. At the end it determines the area of application. However, occasionally some parts of prescriptions on the application of prescriptions are eliminated or arranged in another manner. In some legal texts several prescriptions on the application of prescriptions are joined in one collective prescription of this sort. Prescriptions on the application of prescriptions are the result of the fragmentation of norms. (original abstract)
XX
Pracę niniejszą chciałbym poświęcić pewnemu zagadnieniu teoretyczno-prawnemu, które - jak każde zagadnienie teoretyczne - ma większe lub mniejsze znaczenie praktyczne. Mianowicie, chciałbym tu ustosunkować się do występujących w nauce prawa sporów, co do odróżniania norm dyspozytywnych od norm zawierających (ustanawiających) domniemania prawne. Praca ta więc miałaby być poświęcona między innymi doprecyzowaniu i uściśleniu pojęć, tak "normy dyspozytywnej", jak i "domniemania prawnego". Pierwsze z tych norm odgrywają znaczną rolę w procesie stosowania prawa, w szczególności prawa cywilnego, jako czynnik pomagający w ustalaniu treści stosunku cywilnoprawnego oraz jako źródło kompetencji podmiotów prawa cywilnego do tworzenia norm wyłączających zastosowanie norm dyspozytywnych. Natomiast domniemania prawne w praktyce odgrywają doniosłą rolę jako normy o znaczeniu materialno-prawnym, będące lub mogące być źródłem określonych praw podmiotowych, oraz jako normy o znaczeniu procesowym, decydujące w szczególności o rozłożeniu tzw. "ciężaru dowodu" na strony procesu, czyli wpływające niekiedy w istotny sposób na sytuację procesową stron. Chociażby z tych względów praca niniejsza może mieć znaczenie także i dla praktyki stosowania prawa. (fragment tekstu)
15
Content available remote Katafatyczny kod prawa
75%
XX
Prawo, rozumiane jako regulacja prawna, powinno być zrozumiałe. Ta prosta zasada, skierowana zasadniczo do prawodawcy, ma zapewnić prawu fundamentalną efektywność. Bez zrozumienia przepisów prawa adresaci zawartych w nich norm postępowania nie są bowiem w stanie ich prawidłowo wykonywać.(fragment tekstu)
EN
'Understandability' or 'simplicity' of law are plausible terms which should not be used in a more rigorous assessment of the quality of any legal regulation due to the fact that they are rather intuitive. Instead, another qualifier, namely cataphacity, should be used. Cataphacity denotes a recourse to a legal code which effectively lowers transactional costs normally associated with the decoding of legal norms from legislative provisions borne by those to whom these norms are primarily addressed. Thus, cataphatic legislative practice requires that the level of cataphacity (or, alternatively, the threshold of cataphacity) and the cognitive competence of primary users of a given piece of law be adequately matched with each other. This match also implies a prior identification of the relevant pragmatic model within which legal norms are to intervene. As a result, cataphacity is a gradable variable which is dependent on the level of aspiration of law-makers and their own judgment of legal cognitive abilities of those to whom the law pertains. High cataphatic thresholds create significant cognitive barriers, whereas low ones make law accessible, since law is then expressed in a simple, plain and, therefore, widely understandable language. However, low cataphatic thresholds are rarely associated with good legislative practices. The very substance of regulation may be complex. So may be the pragmatic model of legislation. Also, the existing framework of legal norms may require quite a high degree of regulatory rigidity, also in terms of semantics and syntax used in legislative codes. Moreover, circumstances of regulation may be such that they require of law-makers adoption of a more active approach where they would have to make a recourse to the authoritative nature of a legal language capable of inducing a desired level of cataphacity (i.e. to impel a certain level of cognitive competence). Such an activity would then result in the reduction of impact of natural rules of communication in law compliance and law enforcement settings.(original abstract)
16
Content available remote Internalizacja norm moralnych i prawnych
75%
XX
Prawo i moralność z reguły przenikają się wzajemnie, choć bywa tak, że pewne postacie prawa stanowionego są nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia, np. hitlerowskie czy stalinowskie prawo zarówno w ocenie większości systemów etycznych, jak i wedle wrażliwości moralnej wielu jednostek nie było moralnie ani dobre, ani słuszne. Większość ludzi traktuje jedne przepisy prawne jako bardziej, inne zaś jako mniej istotne z moralnego punktu widzenia. Ocena ta uwarunkowana jest zarówno wyznawaną przez nich etyką osobistą, nakazującą np. cenienie bardziej pomagania niż przestrzegania zasad, jak i racjonalizowaniem przyczyn naruszania przez siebie prawa. W nauce o prawie odróżnia się normy prawne od moralnych ze względu na rodzaj uzasadnienia ich obowiązywania. Uzasadnienie tetyczne oznacza, iż normy prawne są wydawane i sankcjonowane przez państwo. Normy moralne natomiast uzasadniane są przez szczególnego rodzaju oceny jednostki, czyli sankcje aksjologiczne. Często normy posiadają obydwa rodzaje uzasadnień. Na przykład norma "nie zabijaj" jest zarówno prawna, jak i moralna. Zwraca się uwagę, że treściowe pokrywanie się norm prawnych i moralnych ma duże znaczenie przy przestrzeganiu prawa, np. skuteczność prawa sprzecznego z normami obowiązującymi w społeczeństwie jest z reguły znacznie obniżona. (fragment tekstu)
XX
Generalne klauzule kompetencyjne funkcjonujące w samorządzie terytorialnym są normami prawnymi niezbędnymi przy określaniu właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji tych zadań samorządu, które mocą konkretnego przepisu nie zostały zastrzeżone na rzecz żadnego z organów. W przypadku klauzul kompetencyjnych - inaczej niż w większości przypadków, w których przepisy ustrojowych ustaw samorządowych wykazują się istotnym stopniem podobieństwa - ustawodawca przyjął odmienne zasady w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie województwa, pomijając je w odniesieniu do samorządu powiatowego. Biorąc pod uwagę niezwykle ważną funkcję klauzul kompetencyjnych, autorka stwierdza, że to pominięcie w ustawie o samorządzie powiatowym jest istotnym przeoczeniem ustawodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The general jurisdiction clauses operating in the territorial self-government are necessary legal standards for the determination of the jurisdiction of the bodies of the self-government unit in the performance of those self-government tasks which have not been reserved for any of the bodies by a specific regulation. In the case of jurisdiction clauses - otherwise than in mosteases, in which the provisions of the self-government Acts of law are similar to a significant extent - the legislator has assumed different principles in the Act on Municipal Self-Covernment and the Act on Voivodship Self-Government, ignoring them with respect to the county self-government. Given the extremely important function of the jurisdiction clauses, the authoress states that this omission in the Act on County Self-Government is a significant oversight by the legislator. (original abstract)
XX
Od 1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej - w internecie, o czym stanowi nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Organy administracji publicznej zostały zobowiązane do prowadzenia odrębnej strony internetowej dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej. Na podstawie znowelizowanej ustawy wydano również rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa wymagania techniczne w stosunku do dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne. Ponadto przewidziany został obowiązek wydawania tekstów jednolitych co najmniej raz w roku, jeżeli w tym czasie akt normatywny był nowelizowany. Niniejsze opracowanie szczegółowo przedstawia wprowadzone zmiany oraz ich komplementarność z innymi zmianami dotyczącymi elektronizacji prawa i procedur administracyjnych, a także analizuje słuszność przyjętych rozwiązań i założeń ustawodawcy o powszechnym dostępie do internetu.(abstrakt oryginalny)
XX
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę procesu likwidacyjnego funduszu inwestycyjnego na podstawie polskich regulacji prawnych - Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm. Analiza wskazanej materii prawnej doprowadziła do zaproponowania nowego podziału etapów postępowania likwidacyjnego. Wyszczególniono fazę przedlikwidacyjną, fazę likwidacji właściwej oraz fazę postlikwidacyjną. Dodatkowo dokonano próby szczegółowego sklasyfikowania źródeł likwidacji funduszu oraz zaproponowano wprowadzenie pełniejszej regulacji dotyczącej informowania uczestników funduszów. Ukazane postulaty de lege ferenda zmierzają w kierunku zwiększenia ochrony prawnej uczestników funduszy inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The dissertation presents a procedure of investing fund liquidation process under the Polish laws - The Act on Investment Funds, Journal of Laws No 146, item 1546 with further amendments and The Ordinance of the Council of Ministers dated 21 June 2005, Journal of Laws No 114, item 963 with subsequent amendments. Substantive analysis thereof gave rise to suggesting a new division of the liquidation process stages. The stages are as follows: preliquidation stage, the liquidation stage and postliquidation stage. Additionally, attempts to classify in detail the sources of liquidation of the fund have been taken up and new regulations on informing the investment fund participants have been introduced. The postulates thereinunder are couched to ensure better legal protection for the investment funds participants. (original abstract)
XX
Przeprowadzana aktualnie reforma prawa ubezpieczeń gospodarczych znajduje swe dopełnienie przede wszystkim w nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia, zawartych w kodeksie cywilnym. Dostosowanie norm kodeksowych regulujących kontrakt ubezpieczeniowy do współczesnych uwarunkowań gospodarczych i związanych z tym wymogów respektowania prawa wspólnotowego stanowiła niewątpliwie podstawową przesłankę przygotowania projektu nowelizacji, szczególnie istotną wówczas, gdy uzmysłowić sobie dotychczasową skalę zmian w tej materii. Jednakże nie tylko przekonanie o konieczności modernizacji regulacji ubezpieczeniowego prawa kontraktowego stanowiło wyłączną inspirację przy projektowaniu zmian; również taką stanowiła potrzeba nowelizacji tych norm prawa cywilnego, które już poprzednio cel w postaci absorpcji acquis oraz dostosowania do radykalnie zmienionych stosunków gospodarczych miały gwarantować, ale zarówno doktryna jak i praktyka ubezpieczeniowa wykazały ich niedoskonałości i wskazały na powstające w związku z tym wątpliwości przy wykładni relewantnych przepisów oraz przy okazji stosowania przepisów pakietu ustaw ubezpieczeniowych w praktyce. Z drugiej strony należy podkreślić, iż dla prywatnego prawa ubezpieczeniowego nie jedynie zmiany w treści kodeksu cywilnego są istotne ale także kolejne nowelizacje tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych, a w szczególności: ustawy ubezpieczeniowej, co chociażby dokonało się poprzez uchylenie art. 154 ust. 10 i wprowadzenie pojęcia tzw. dużego ryzyka, zgodnie z postulatami zgłaszanymi w literaturze, do słowniczka ustawowego (art.2 ust.1 pkt.2), chociaż wciąż, co należy podkreślić, brak wyraźnej definicji, pojęcia umiejscowienia tego ryzyka, o którym wzmiankuje ustawodawca w art. 154 ust. 11 ustawy ubezpieczeniowej.(fragment tekstu)
EN
The article presents an analysis of the results of changes that came into force in relation to the regulations of contractual patterns after the enforcement of the provisions of the Act of 13.04.2007 on 10 August 2007. In the document the attention is given to the evolution of Article 812 § 1 and Article 384. Legislative deficiencies of Article 812 §9 are mentioned and adequate proposals de lege ferenda are expressed in this respect. The author highlights the protective function of insurances and expresses a view on the impermissibility of application in the context of changes in the general insurance conditions Article 384¹. It is noted that the issue of contractual patterns is the subject of the regulation of the so-called Insurance Restatement, which should be an indicator for further works on the regulation of the insurance contract in Poland, with particular focus on the need of practice in regard of results caused by the Act in the content of Article 812 of the civil code. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.