Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 210

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbina gazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Porównano sprawność energetyczną dwu wariantów turbiny gazowej na wilgotne powietrze: wariantu z jednostopniowym wtryskiem wody i wariantu z wtryskiem wielostopniowym. Wtrysk wielostopniowy pozwala uniknąć obecności kropel wody w nawilżonym powietrzu i zapewnia znaczne uproszczenie schematu w porównaniu z układem wyposażonym w skruber. Obliczenia prowadzono z uwzględnieniem chłodzenia łopatek turbiny za pomocą sprężonego powietrza, w układzie otwartym. Wykazano nieznaczne obniżenie sprawności na skutek stopniowego wtrysku.
EN
Efficiency values two variants of humid air turbine have beeen compared: a variant with one stage of water injection and a variant with multistage injection. The multistage injection makes it possible to avoid the appearance of droplets of liquid water after injection and ensures a simplification of scheme in comparison with the scheme containing a scrubber. The cooling of turbine blades by means of the compressed air has been taken into account in calculations. The staggered injection of water causes a slight descrease of the efficiency of the considered system.
PL
Omówiono główne cechy współczesnej turbiny gazowej. Wskazano na techniczne uwarunkowania jej dalszego rozwoju. Podano dziedziny jej obecnego i przyszłościowego zastosowania.
EN
Main futurs of the contemporary gas turbines has been presented. The technical conditions of the farther gas turbines development has indicated. At last the main gas turbines application fields has shown.
PL
Wodorowa turbina gazowa przewidywana jest jako źródło mocy w elektrowni zawodowej systemu WE-NET. Niezbędna jest tu bardzo wysoka sprawność ciepła - ponad 71,5% LHV (ponad 60%HHV), tj. ok. 20% więcej w stosunku do najsprawniejszych obecnie układów. W artykule wskazano, poddano analizie i porównano cztery takie koncepcje układu wodorowej turbiny gazowej - najlepsze z dotychczas proponowanych, w tym pewną własną koncepcję MNRC.
EN
The hydrogen fuelled combustion turbine is provided as a power source in the utility power station within the WE-NET system. A very high heat efficiency is necessary here - over 71,5% LHV i.e. 20% higher then the present most efficient systems. Four concepts of such systems - the best once among proposed till now, including an authors` proposition (MNRC) -were indicated, analysed and compared.
PL
W artykule zostały omówione wybrane rezultaty przeprowadzonych badań numerycznych. Zwrócono szczególną uwagę na ilościowy i jakościowy wpływ sprzężenia części gazowej z częścią parową dla dwupaliwowych układów parowo-gazowych sprzężonych równolegle. Zamieszczono wyniki obliczeń mających na celu określenie wpływu na sprawność układu parowo-gazowego wielkości takich jak: sprawność instalacji turbiny gazowej, nominalny stosunek mocy turbin oraz rodzaj sprzężenia. Zdefiniowano i wykorzystano pojęcie sprawności marginalnej (przyrostowej) jako wskażnika porównawczego dla analiz termodynamicznych, ekonomicznych i ekologicznych układów dwupaliwowych.
EN
In the paper some results of the numerical analysis was discussed. Special quantity and quality kind of coupling steam and gas part of the bifuel coal-gas parallel coupled combined cycle was investigated. Results of analysis shows influence thus parameters as gas cycle efficiency. Marginal efficiency of the parallel coupled combined cycle was defined and used as a coefficient for thermodynamical, economical and ecological analysis.
EN
This paper introduces one of the utilisation of the hydrogen as a power systems` fuel in Japanese program, which has been progressed to establish the global energy network by using hydrogen as a secondary clean energy. And it introduces semi-closed gas turbine systems with steam recirculation. They are not only capable of the high efficiency with hydrogen-oxygen combustion but useful with fuel-oxygen combustion for CO(sub 2) separation. This paper also describes the key technologies to evaluate the possibilities of a semi-closed gas turbine system with higher efficiency.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia jedną z możliwych technologii wykorzystania wodoru jako paliwa dla systemów wytwarzania energii, zaproponowaną w japońskim programie badawczym. Program ten ma za zadanie stworzenie globalnej sieci energetycznej z wykorzystaniem wodoru jako wtórnego nośnika czystej energii użytkowej. Przedstawiono także układ z turbiną gazową i recylkulacją pary, który może z dużą sprawnością produkować energię zarówno dla spalania wodór-tlen, jak też dla spalania gaz/olej-tlen przy separacji CO(sub 2). W artykule wymieniono kluczowe technologie, których rozwój ma wpływ na uzyskanie wysokiej sprawności powyższego układu.
EN
The investigation of the possibility of using the heat pipe for gas turbine nozzle vane cooling was considered. To provide a safe run of gas unit the temperature level of gas turbine parts should be approximately equal to 850-950°C. The high temperature heat pipes with Iiquid-metal heat carrier cover these ones. The problems of numerical prediction of the heat transfer by means of heat pipe are considered.
PL
Podano informacje o zestawie rekuperatorów oraz małych turbin gazowych stanowiących bazę technologii kogeneracji. Turbiny te nadają się idealnie do systemów równoczesnej wytwórczości energii elektrycznej, ciepła lub zimna.
EN
Information ahs bee presented on the set of recuperators and small gas turbines constituting a base of co-generation technology. The turbines ideally suit the systems of simultaneous generation of electric energy, heat or cold.
PL
Turbiny gazowe projektowane są pod kątem wysokiej sprawności, co wiąże się m.in. z podnoszeniem temperatury w komorze spalania oraz zmianami konstrukcyjnymi pozwalającymi zachować odpowiednią odporność na deformację łopatek wywołaną przez pełzanie przy wysokich temperaturach w obecności korozji wysokotemperaturowej. Ekstremalne warunki pracy występujące w komorze spalania zmuszają producentów łopatek do stosowania coraz wytrzymalszych stopów i odporniejszych materiałów powłok ochronnych, a projektantów do poszukiwania optymalnych profili zarówno ze względu na kryteria sprawności jak i trwałości. Mimo to od lat znany jest problem deformacji łopatek turbin gazowych. Przedstawiono wybrane rezultaty numerycznych obliczeń naprężeń/odkształceń łopatki drugiego stopnia turbiny gazowej, a także porównanie ich z rzeczywistymi odkształceniami, które pomierzono na identycznej łopatce po eksploatacji.
EN
Gas turbines are designed for a high efficiency, which is connected, among others, with increasing temperature in the combustion chamber as well as with their design modification whereby the blades remain resistant to deformations caused by both creep phenomenon at high temperatures and high temperature corrosion. Having in view extreme service conditions occuring in the combustion chamber the blade makers have to apply the alloys with still higher strength and protective coatings with still better resistance whereas the designers have to seek optimum blade profiles in terms of both efficiency and service life duration. Despite of those efforts the problem of gas turbine blading deformation has been known for years. This paper presents selected results of the numerical calculations of stress and strain occuring in the 2nd stage blade of gas turbine.
PL
Rosnący konsumpcjonizm, postęp oraz rozwój technologiczny prowadzą do ciągłego wzrostu popytu na energię. W 2019 roku ponad 75% energii elektrycznej w Polsce zostało wyprodukowanej z wykorzystaniem paliw kopalnych [1]. Możliwości stosowania tych surowców są nie tylko ograniczone przez ich skończone zasoby naturalne, ale również poprzez ciągłe dążenie do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, mających negatywny wpływ na postępującą degradację naszego otoczenia. Czy warto więc wykorzystywać widoczny trend stosowania paliw wodorowych w energetyce przy jednoczesnym wykorzystaniu gazu ziemnego?
PL
W pracy określono podstawowe parametry elektrociepłowni (EC) takie jak: sprawność energetyczna chwilowa brutto (nc, wskaźnik ilustrujący produkcję generowanego ciepła w stosunku do ilości energii elektrycznej (a), sprawność wytwarzania energii elektrycznej (net). Przeprowadzono dyskusję oszczędności energii chemicznej paliwa w elektrociepłowniach (delta PWd). Główną uwagę skupiono na dwóch układach EC, I-szy stanowi prosta EC z turbiną gazową i wymiennikiem ciepła, II-gi to EC gazowo-parowa ( z turbiną upustowo-kondensacyjną). H-gi to EC gazowo-parowa ( z turbiną upustowo-kondensacyjną). Określono dla nichtwpływ temperatury spalin na dolocie do turbiny gazowej (t 3) oraz stosunku ciśnień w sprężarce (Bc) na nc, a, nel, (deltaPW4d).
EN
The papers deals with the fundamental parameters of a heat-and-power station (CHP), viz, total effciency (nc), the coefficient expressing the production of generated heat to the amount of electric energy of fuels in heat-and-power stations (deltaPWd). Attentionwas paid, firstof all, to two CHP systems, the first one being a simple CHP with a gas turbine, the other one a gas and steam cycle (with a condensation-bleeder turbine). For these the effect of the temperature of combustion gases at the inlet to the gas turbine (t3a) and the pressure ratio in the compressor (Bc) on the values of nc, a, nel, (deltaPWd) was determined.
PL
Turbiny gazowe malej mocy w coraz większym stopniu wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej z biomasy. Popularność technologii z turbinami gazowymi związana jest z ich cechami, z których najważniejsze to: niska emisja substancji szkodliwych, niskie koszty eksploatacji. Jedną z istotnych cech turbin gazowych jest ich elastyczność paliwowa. Cecha ta może być wykorzystana do budowy układów zasilanych paliwem o zmiennych parametrach i składzie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku projektowania układów wykorzystujących biogaz z fermentacji beztlenowej i gaz syntezowy. W pracy zaproponowano i przeanalizowano trzy sposoby ograniczenia zmiany wydajności cieplnej komory spalania, związanej ze zmianą składu biogazu. Rozpatrywane sposoby to: doprowadzenie gazu inertnego, zmiana temperatury paliwa, zmiana ciśnienia paliw. Wykonano również obliczenia CFD określające wpływ zmiany paliwa na pole prędkości i temperatury w komorze spalania.
EN
Low-power gas turbines are increasingly used for electricity production from biomass. Popularity of gas turbine technology is related to their feature, the most important are: low emission of pollutants, low operating costs. One of the important features of gas turbines is their fuel flexibility. This feature can be used to build systems supplied with fuel with variable parameters and composition. This is particularly important when systems that use biogas from anaerobic digestion and thermal gasification of biomass are designed. The paper proposes and examines three ways of reducing heat load changes in the combustion chamber associated with the change in composition of biogas. Considered ways are: inert gas supply, change the fuel temperature, fuel pressure change. Also some aspects of fuel composition change on combustion process were determined.
PL
Przedmiotem analizy jest stan wytrzymałościowy wirnika turbiny gazowej w nieustalonych stanach eksploatacji. Opisano konstrukcję czterostopniowej turbiny gazowej, omówiono warunki jej pracy ze szczególnym uwzględnieniem rozruchów i odstawień, a także pracy po zmianie składu paliwa. Określono termiczne warunki brzegowe na powierzchniach wirnika. Podano przykładowy rozkład maksymalnych naprężeń w czasie rozruchu normalnego, przyśpieszonego oraz odstawienia awaryjnego turbiny.
EN
The analysis concerns the strength state of a gas turbine rotor under unsteady conditions of operation. A four-stage gas turbine is described. The analysis includes its performance during start-ups and shut-downs as well as off-design operation for a modified fuel composition. Thermal boundary conditions at the rotor surface have been determined. Exemplary variations of maximal stresses for a normal and fast start-up as well as for emergency shut-down are given.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wpływu chłodzenia międzystopniowego poprzez wtrysk wody na sprawność i wskaźnik mocy turbiny gazowej, dla szerokiego zakresu zmienności parametrów termodynamicznych. Wyniki obliczeń przedstawione zostały w formie graficznej. Chłodzenie międzystopniowe poprzez wtrysk wody jest jedną z metod podnoszenia sprawności turbin gazowych. Może być stosowane razem z innymi metodami. Ze wzgledów ekologicznych i ekonomicznych międzystopniowy wtrysk wody do sprężarki jest atrakcyjnym sposobem podnoszenia sprawności. Metoda ta powinna zostać dokładniej przebadana, zarówno numerycznie jak i laboratoryjnie.
15
Content available remote Thermodynamical analysis of isothermal gas turbine cycles
51%
EN
Authors of the present paper propose a new gas turbine cycle which includes an isothermal process implemented by internal combustion turbine. It is possible to achieve an isothermal expansion of gases if heat released during the combustion of gas is equal to the mechanical work of expansion. The question is how to control the amount of heat released in combustion. According to authors' idea it is possible by continuous supply of fuel during the expansion process. It can be done for example by supplying gas through the channels inside the blades of turbine and, at the same time gas is the cooling medium for blades. In this paper basic thermodynamic calculations are described basing on the assumptions that gas can be treated as semi-ideal, the combustion of fuel in turbine is complete, the internal efficiency of gas compressor is equal to 0.8 and that methane is used as a fuel. Results of calculations of two different concepts of cycles with an isothermal gas turbine are presented. The conclusion is that maximal efficiency reaches the level of 55%, which is a high value compared with currently used in industrial practice. This proves that the presented idea is very promising but a lot of experimental and numerical work has to be done before industrial application.
PL
Autorzy niniejszego artykułu przedstawili nową ideę obiegu termodynamicznego realizującego izotermiczne rozprężanie w turbinach gazowych. Możliwa jest realizacja przemiany izotermicznego rozprężania gazu, pod warunkiem, że praca wykonana przez gaz będzie równa energii dostarczanej z paliwem w trakcie całego procesu ekspansji w turbinie. Taka przemiana musiałaby zachodzić przy ciągłym dostarczaniu paliwa do rozprężanego gazu. W turbinie gazowej jest to możliwe na przykład przez łopatki wirnika; wtedy podawane paliwo mogłoby dodatkowo pełnić rolę czynnika chłodzącego. W celu utrzymania stałej temperatury podawane paliwo ulegałoby spaleniu w trakcie rozprężania w turbinie. W tym artykule zaprezentowano wyniki obliczeń termodynamicznych, dla zaproponiwanych przez autorów dwóch nowych koncepcji obiegów realizujących rozprężanie izotermiczne w turbinie gazowej. Obliczenia te były wykonane dla następujących założeń: gaz traktowany jest jako pół-doskonay, spalanie jest zupełne, sprawność wewnętrzna turbiny jest równa 0.8 a czysty metan jest użyty jako paliwo. Sprawność energetyczna proponowanych obiegów jest o ok. 10% wyższa niż sprawność aktualnie pracujących układów turbin gazowych, co pozwoliłoby na poważne oszczędności paliw. Prezentowane obiegi izotermicznej turbiny gazowej są jak na razie jedynie bardzo atrakcyjna ideą. Do jej zrealizowania konieczne byłoby podjęcie szczegółowych badań zarówno numerycznych jak i eksperymentalnych.
16
51%
PL
Elektrownie jądrowe, w porównaniu do elektrowni parowych wykorzystujących paliwa kopalne, charakteryzują się niską sprawnością. Wynika to ze stosunkowo niskiej temperatury i ciśnienia pary świeżej w stosunku do elektrowni parowych. W referacie przedstawiono możliwości rozbudowy układów technologicznych elektrowni jądrowych. W kolejnych modyfikacjach przedstawiono możliwości współpracy bloku jądrowego z turbinami gazowymi. Połączenie turbin gazowych z elektrownią jądrową w cykl kombinowany powoduje wzrost sprawności i wydajności, w porównaniu do otwartego cyklu turbiny gazowej lub elektrowni jądrowej. W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania gorących gazów opuszczających turbinę gazową do przegrzania pary z wykorzystaniem generatora pary elektrowni jądrowej.
EN
Nuclear steam power plants (NPP) are characterized by low efficiency, compared to steam power plants using fossil fuels. This is due to the relatively low temperature and pressure-throttling conditions compared to those using fossil fuel. The paper presents the possibility of development of the technological systems of NPP. In the following modifications presents opportunities for cooperation NPP with GT. Combining GT with the NPP can increase the capacity and efficiency of the combined plant, compared to either the GT open cycle or the NPP separate plants. This paper investigates the feasibility of utilizing the hot gases leaving the GT to superheat the steam leaving the steam generator of the NPP.
EN
The authors presented problems related to utilization of the waste heat, carried by the exhaust gases of the gas turbine power set, with a goal to achieve an additional electricity generation. A relevant solution is then discussed, in which the gas turbine power set is thermally coupled with an ORC power unit that uses organic fluids as its working medium. The solution offers an increase in the electricity generation efficiency and in the electric power output. The rate of the waste heat utilization, converts directly into the degree of the increase in the generation efficiency and power output, and depends on the ORC characteristic parameters. Effects on the thermally coupled power system performance of several ORC parameters and of possible ORC cycle solutions were then analysed. Variations in the organic vapour pressure and temperature at the ORC turbine inlet, in the steam condensation temperature, and for four different organic fluids (benzene, cyclohexane, decane and toluene) were examined. With account to the varying parameters calculations of the simulated combined power systems were performed. As result, diagrams to illustrate the influence of individual ORC parameters and of the type of organic fluid on the combined power system performance (efficiency, power output) were elaborated.
PL
Układy z turbinami gazowymi mają wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej, krótki okres budowy, są w dużym stopniu zautomatyzowane, mają niski koszt inwestycyjny, nie wymagają znacznej obsługi, mają niskie emisje zanieczyszczeń. Pomimo tych wszystkich zalet nie zawsze ich opłacalność jest wyższa niż konwencjonalnych układów parowych opartych na węglu. Główną przyczyną takiej sytuacji jest około dwukrotnie droższa od węgla w przeliczeniu na jednostkę energii cena gazu. W odpowiednich warunkach stanowią one jednak najefektywniejsze pod kątem technicznym i ekonomicznym rozwiązanie modernizacji lub budowy nowego układu.
EN
Schemes with gas turbines are characterised by a high efficiency of electric energy generation, short construction time and low investment costs; they are in high level equipped in automatic control, require not numerous operational staff and at last they emit low quantity of pollutants. Despite of this advantages, their profitability is not always higher than in the case of steam schemes based on the coal. As a main reason of such situation is ca.twice higher price of the natural gas in comparison with the oal, if calculated for the energy unit. However, the schemes with gas turbines, in some conditions, are, from the technical and economic point of view, the most effective solution for the modernisation an old plant or construction a new scheme.
19
Content available remote Analiza techniczno-ekonomiczna prostego układu turbiny gazowej
51%
EN
The thermoeconomic analysis of simple gas turbine cycle is presented and discussed in this paper, which combines thermodynamic analysis directly with economic aspects in order to optimize thermat systems. The thermoeconomic methodology used here must have reliable cost functions of plant components developed by Massardo, Scialo and Agazzani. Computational results that are presented: efficiency versus pressure ratio, efficiency versus specific work, cost versus efficiency, cost versus specific work for different turbine inlet temperature
20
Content available remote Loading CCGT for industrial extraction steam turbines
44%
EN
This paper considers the issue of industrial bleed steam utilization to increase the capacity of combined cycle gas turbine plants. The feasibility of transition to a steam turbine compressor drive is also investigated.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.