Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1663

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza porównawcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
XX
Formy integracji europejskiej i euroazjatyckiej są naprawdę wyjątkowe, łącznie z uprawnieniami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi na poziomie ponadnarodowym. Analiza porównawcza zastosowana w niniejszym artykule miała na celu ocenę integracji Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) w porównaniu z Unią Europejską (UE). W artykule przedstawiono niektóre wspólne cechy procesów integracji europejskiej i euroazjatyckiej, a także odnotowano kilka różnic, które mogą wynikać z przyczyn integracji. Autorzy przeanalizowali, ustrukturyzowali i ocenili cechy UE i EAEU, stosując podejście interdyscyplinarne i analizę porównawczą czynników PESTEL. Konkluzja jest taka, że ​​chociaż EAEU skopiowała niektóre mechanizmy operacyjne UE, są widoczne różnice w formach integracji. Autorzy uważają za szczególnie interesujący fakt, że przy podobnych rozwiązaniach instytucjonalnych istnieją historyczne korzenie integracji w UE i polityczne powody wzmocnienia EAEU. Intrygujący jest cel integracji polegający na określeniu siebie jako globalnych aktorów w zglobalizowanym środowisku. Doszli do wniosku, że UE może stanowić przykład godny naśladowania dla EAEU w wielu aspektach.(abstrakt oryginalny)
EN
The European and Eurasian integration forms are genuinely unique, with legislative, executive, and judicial powers at the supranational level. The comparative analysis used in this article was aimed at evaluating the Eurasian Economic Union's (EAEU) integration in comparison with the European Union's (EU). The article presents some common characteristics of the European and Eurasian integration processesas well as several differences that may arise from the reasons for integration. The authors analysed, structured, and evaluated the features of the EU and EAEU by applying the interdisciplinary and comparative approach of the PESTEL factors analysis. The conclusion is that even though the EAEU has copied some EU operational mechanisms, the integration's differences might always be tangible. The authors found particularly interesting how the historical roots of EU integration and the political reasons for enhancing the EAEU exist with similar institutional solutions. The integration's aim in defining themselves as global actors in the globalised environment is very intriguing. It can be concluded that the EU might serve as an example worth following to the EAEU in many senses.(original abstract)
2
Content available remote Analiza podpisywania obrazów cyfrowymi znakami wodnymi
100%
XX
W pracy omówiono zagadnienia cyfrowych znaków wodnych. Wprowadzono podział algorytmów osadzania cyfrowego znaku wodnego ze względu na metodę wstawiania znaku, następnie porównano algorytmy oraz metody wstawiania znaku. Zaprezentowano wyizolowane cyfrowe znaki wodne, osadzone za pomocą różnych algorytmów, i przedstawiono ich analizę porównawczą.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the issues of digital watermarks. Article establish the division of algorithms embedding digital watermark due to the insertion method of the mark, then the paper compare algorithms and methods for inserting therein. Then the article presents isolated embedded digital watermarks using various algorithms.(original abstract)
3
100%
XX
Niniejszy artykuł jest oparty na analizie komparatywnej w zakresie słownictwa, przeprowadzonej na podstawie dwóch pierwszych tłumaczeń łacińskich dzieła Poetyka Arystotelesa, które w zasadzie są wersjami Guillermo de Moerbeke i Giorgio Valla. Po naszkicowaniu trajektorii pierwszych tłumaczeń w/w dzieła Arystotelesa, przedstawiamy zwięźle nie tylko określone dane dotyczące tych dwóch autorów, lecz również ogólną charakterystykę stylów i cech typowych dla ich twórczości. A zatem, eksponujemy tu analizę porównawczą, głównie w zakresie leksyki, wzorując się na przykładach zaczerpniętych zarówno z fragmentów stosownych jak i kontrowersyjnych, które by pomogły, za pośrednictwem porównań, wyróżnić szczególne cechy każdego tłumacza i co za tym idzie, zdiagnozować, w których aspektach obie wersje tłumaczeń są zbieżne, a w których się różnią, tj. jakie są między nimi podobieństwa i jakie rozbieżności w odniesieniu do tekstu greckiego. Naszym zamiarem jest wyjaśnić niektóre ważniejsze kwestie celem lepszego zrozumienia nie tylko wzajemnych wpływów, które mogłyby mieć miejsce między różnymi wersjami łacińskimi Poetyki, lecz także ukrytej ewolucji w zakresie interpretacji i recepcji omawianego tu dzieła Arystotelesa. (abstrakt oryginalny)
EN
This work consists of a lexical comparative analysis between the two first Latin translations of Aristotle's Poetic: Guglielmo Moerbeke's and Giorgio Valla's translation. After path of first translations from The Poetic has been set, we are briefly going to give some information about those authors and provide a general approach of their style and features. Likewise, we will set a lexical comparative analysis, by highlighting appropriate text extracts as example, such that, by comparison, we can discriminate particular features of each author and observe which points are closer or distant of each other, and which are convergences and divergences with respect to the Greek text. Our intention is to shed light on some questions, in order to get wider understanding about, on one side, influences among different Latin translations of The Poetic, and, on the other side, of evolutionary line which we can find in the understanding and reception of this Aristotelian work. (original abstract)
XX
Celem prezentowanych badań jest ukazanie zjawiska przestępczości pospolitej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej w latach 1921-1925. W tekście autor podaje przykłady oraz przyczyny i skutki tego zjawiska dla funkcjonowania młodego państwa polskiego. Ramy czasowe opracowania obejmują okres od podpisania traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko- -sowiecką w 1921 r., do 1925 r., kiedy bolszewicy czasowo zrezygnowali z agresywnych prób szerzenia komunizmu w Europie. Autor opracowania skupił się na najważniejszych typach przestępstw charakterystycznych dla pogranicza, takich jak rabunek i przemyt. Wykorzystał literaturę przedmiotu, publikacje źródłowe i zasoby archiwalne, głównie z Centralnego Archiwum Wojskowego i Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie oraz z archiwów ukraińskich we Lwowie i Tarnopolu. Badania mają na celu ukazanie charakterystycznych typów przestępstw pospolitych, ich związku z antypolską działalnością ZSRR i Litwy oraz przeplatania się przestępczości politycznej z przestępstwami kryminalnymi. W pracy autor wykorzystuje metodę krytycznej analizy źródeł, analizę literatury oraz metodę porównawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this research is to illustrate the phenomenon of common crime in the eastern areas of Poland from 1921-1925. In the text, the author gives examples of this and its cause and effect on the function- ing of the young Polish state. The timeline of the study covers the period from the signing of the Riga Treaty ending the Polish-Soviet War in 1921, to 1925 when the Bolsheviks temporarily gave up their aggressive attempts to spread communism in Europe. The author of the study focused on the most important type of crimes characteristic of the borderland such as robbery and smuggling, using the literature on the subject, source publications, and archival resources, mainly from the Central Military Archives, the Border Guard Archives in Szczecin, and Ukrainian archives in Lviv and Tarnopol. The research aims to show the characteristic types of common crimes, their connection with anti-Polish activities on the part of the USSR and Lithuania, and the inter- twining of political crime with criminal offences. In the work, the author uses the critical analysis of sources, literary analysis, and the comparative method.(original abstract)
5
Content available remote Przedsiębiorczość w Polsce na tle międzynarodowym
80%
XX
Przedstawione poniżej rozważania koncentrują się na uwarunkowaniach społeczno-kulturowych i są oparte na studiach komparatystycznych, w których do szczegółowego porównania wytypowano kilka krajów pozaeuropejskich. Takie ujęcie problemu wywodzi się z następujących przesłanek. Po pierwsze, porównania w tym zakresie w obrębie krajów europejskich mają już swoje bogate piśmiennictwo [Amorós, Bosma 2014; Bąkiewicz 2012; Grilo, Thurik 2006; Roszko-Wójtowicz 2013; Wennekers, van Stel, Thurik i in. 2005]. Mogą one stanowić dobry punkt wyjścia dla porównań w szerszej perspektywie. Po drugie, wiele krajów azjatyckich w ostatnich kilku dekadach zanotowało szczególnie wysokie tempo wzrostu, a badania potwierdzają istotną rolę przedsiębiorczości indywidualnej w dynamicznym rozwoju tych krajów [por. Bąkiewicz 2010]. W szczególności, w specyfice przedsiębiorczości Azjatów (Japończyków, Chińczyków i Koreańczyków) swego czasu upatrywano podstaw dla formułowania "azjatyckiego modelu rozwoju" [Berger 1991]. Obecnie dostrzega się co prawda wyraźne różnice w tej dziedzinie pomiędzy poszczególnymi krajami azjatyckimi [Witt, Redding 2013]. Tym niemniej, określone wspólne cechy kultur azjatyckich okazały się wystarczające dla weberowskiego kwestionowania koncepcji przedsiębiorczości jako podstawy industrializacji i rozwoju. Właściwa tym społecznościom religijność i etyka ma zawierać w sobie cechy odmienne od charakteryzujących Europejczyków, ale konieczne i wystarczające dla rozwoju gospodarczego. W niniejszym porównaniu uwzględniono również jako punkt odniesienia dane dotyczące Stanów Zjednoczonych oraz średnią dla krajów Unii Europejskiej. Tym samym, polskie doświadczenia w omawianej w dziedzinie zostały umieszczone w szerokim kontekście międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper reports the results of the comparative study of entrepreneurship in Poland and selected countries: China, Japan, Korea and United States. We follow the Schumpeterian tradition and join the discussion on the role of entrepreneurial class in economic development. In search for the determinants of entrepreneurship and its transmission mechanism into economic development certain institutional factors have been chosen. The international comparison is to indicate any regularities of the entrepreneurship development within particular institutional background. The most striking results of the study relate to the extreme differentiation of entrepreneurship among countries of the similar level of economic development and/or cultural base. The international comparison also creates insights into the role certain factors for entrepreneurship development with the education as one of the most significant ones. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zmianę poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na przestrzeni lat 2007-2016 oraz dokonano porównania poziomu innowacyjności polskiej gospodarki z gospodarkami unijnymi w latach 2010-2016. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną tak niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście innych krajów. Należy podkreślić, że w roku 2016 wśród krajów EU zajmujemy czwarte miejsce od końca, osiągając niespełna 55% poziom innowacyjności dla średniej unijnej z roku 2010. W pierwszej części artykułu nacisk został położony na pomiar innowacyjności gospodarki Polski przy wykorzystaniu wskaźników opisywanych w raportach Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w dalszej części opisano poziom innowacyjności wszystkich krajów UE a następnie dokonano porównania innowacyjności polskiej gospodarki z innowacyjnością gospodarek: Szwecji (SE), Republiki czeskiej (CZ), Słowenii (SI) oraz Litwy (LT). Analiza została przeprowadzona na podstawie danych zamieszczonych w European Innovation Scoreboard 2017. Wykorzystana metodyka opiera się na podręczniku Frascati OECD. W ostatniej części została dokonana ocena innowacyjności polskiej gospodarki poprzez podkreślenie pozytywnych bądź negatywnych tendencji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the change in the innovation level of the Polish economy over the years 2007-2016 will be presented and a comparison of the innovation level between the Polish economy and those of the EU member states over the years 2010-2016 will be made. The aim of the paper is to find the answer to the question what the reason of the relatively low innovation level of the Polish economy is in comparison with other countries. In 2016, the Polish economy took the fourth place from the last among all the EU member states, reaching the innovation level of less than 55% relative to that of the EU in 2010. In the first part, a measurement of innovation of the Polish economy will be presented. The measurement will use indicators that were described in three different reports of the Central Statistical Office. In the next part, the innovation level of all the EU member states will be described and the innovation level of the Polish economy will be compared with the innovation level of the EU member states' economies, such as: Sweden (SE), the Czech republic (CZ), Slovenia (SI) Lithuania (LT) and the European Union. The analysis will be made on the basis of data from European Innovation Scoreboard 2017 (EIS). The methodology that was used in EIS is based on OECD Frascati Manual. In the last part of the article, the evaluation of the innovation level of the Polish economy will be completed. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem rozdziału jest analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Europejskiej oraz określenie pozycji Polski w otrzymanych rankingach. Celem pośrednim jest podział krajów na grupy typologiczne, jednorodne z punktu widzenia analizowanego zjawiska. Starano się przy tym uzyskać odpowiedź na pytania: jak przebiega rozwój gospodarek państw UE, w tym Polski, i jakie zmiany w poziomie rozwoju zaobserwowano w okresie 2010-2015? Przyjęte podejście dynamiczne umożliwiło porównanie uzyskanych klasyfikacji krajów członkowskich na grupy krajów o zbliżonym poziomie rozwoju. Weryfikacji poddano dwie hipotezy badawcze: HI: pomimo widocznej relatywnej poprawy pozycji Polski w rankingach rozwoju, w dalszym ciągu utrzymuje się jednak dystans, jaki dzieli Polskę nie tylko od krajów starej Unii (UE-15), ale także od państw, które razem z nią weszły do Wspólnoty Europejskiej w 2004 r. (UE-10); H2: bez względu na zastosowany miernik syntetyczny występuje duża zgodność uporządkowania krajów UE pod względem analizowanego zjawiska. Problematyka badania zakreślona tematem opracowania skupia się na przestrzeni obiektów, której elementami są kraje UE opisane za pomocą zestawu 19 wskaźników charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. (fragment tekstu)
XX
Autorka przeanalizowała podstawowe elementy turystyki wiejskiej i zasady jej działania na obszarze Polski oraz w krajach Unii Europejskiej i podała wnioski.
EN
The paper presents comparison between basic elements of rural tourism functioning in Poland and the EU countries to point out what Polish farmers conducting agrotourism farms can expect after accession. It seems that the present state of rules and laws does not need any serious accommodation. Quality improvements would be welcomed both by Polish and prospective foreign tourists. (original abstract)
9
80%
XX
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad porównaniem poziomu wydatków inwestycyjnych powiatów Opolszczyzny. W pierwszej kolejności przeprowadzono rozważania nad znaczeniem wydatków inwestycyjnych w rozwoju lokalnym i regionalnym. Następnie skoncentrowano się na diagnozie poziomu wydatków inwestycyjnych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego w relacji do wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i przeprowadzono analizę kierunków ich wydatkowania z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej. Szczególny nacisk położono również na badanie podobieństwa poziomu wydatków inwestycyjnych między powiatami Opolszczyzny. W tym obszarze posłużono się metodą taksonomii wrocławskiej, za pomocą której stworzono macierz odległości taksonomicznych. Zakres badań dotyczył lat 2001-2011.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the comparison of the results of the expenditure investment between the districts of Opolskie voivodship. At first, it considers the significance of expenditure investment in the local and regional development. Next, it analyses the expenditure investment level in relation to the total expenditure and property expenditure in particular districts of Opolskie voivodship as well as the examination of investment expenditure directions with particular emphasis put to budgetary classification sections. Special attention is also brought to the estimation of similarity of expenditure investment level between Opolskie voivodship districts. In that area the research is based on cluster analysis. The scope of examinations concerns the years 2001-2011.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki promieniowego rozkładu paliwa w rozpylanej strudze. Do badań wybrano cztery próbki paliw różniących się wartościami lepkości kinematycznej. Pierwszy etap badań obejmował pomiary lepkości kinematycznej paliw. W tym celu wykorzystano automatyczny wiskozymetr z kapilarami Ubbelohde'a. Badania lepkości przeprowadzono w temperaturze 40 C. Drugi etap badań dotyczył pomiarów promieniowego rozkładu paliwa w strudze. Badania realizowano przy użyciu systemu wtryskowego Common Rail, przy czym dla każdego z paliw ustalano jednakowe warunki pracy układu wtryskowego. W wyniku przeprowadzonych badań wybranych paliw, stwierdzono różnice w wartościach powierzchni przekrojów strugi oraz ulokowania obszaru o największej koncentracji paliwa względem geometrycznej osi strugi. Największy przekrój poprzeczny strugi odnotowano dla paliwa o pośredniej wartości lepkości kinematycznej, najmniejszy natomiast, dla paliwa o największej lepkości kinematycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the radial distribution of fuel in the spray. For the test, four fuels samples with different kinematic viscosity were selected. The first stage of the study consisted of measurements of kinematic viscosity fuels. To this purpose, automated Ubbelohde capillaries were used. The viscosity tests were carried at 40 C. The second stage of the study concerned the measurements of the radial distribution of fuel in the spray. The study was conducted using the Common Rail injection system, and for each of the fuels was set equal working conditions of the injection system. The studies of selected fuels were found differences in the cross-sectional area of the spray and locate the area with the highest concentration of fuel relative to the geometric axis of the spray. The largest cross-section of the fuel spray for intermediate kinematic viscosity value was obtained. However, for the fuel with the highest kinematic viscosity, the smallest cross-section of the fuel spray was observed.(original abstract)
XX
Celem referatu, poza przedstawieniem głównych czynników wpływających na kształt krzywej dochodowości, będzie dokonanie analizy porównawczej terminowych struktur dochodowości w Polsce, USA i Unii Europejskiej oraz próba wskazania głównych przyczyn odmiennego kształtowania się krzywej dochodowości w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. (fragment tekstu)
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania są struktury towarowe obrotów zagranicznych Polski (importu i eksportu) w porównaniu z odpowiednimi strukturami krajów zrzeszonych w EWG oraz EFTA. Rozważania te poprzedzono omówieniem głównych trendów w polskim handlu zagranicznym w latach osiemdziesiątych oraz pozycji Polski na tle Europy i świata.(fragment tekstu)
EN
One of the main objectives of Poland's economic policy in the 90s will be approaching and next incorporation into the EEC economic system. Analyses aiming at an elaboration of a strategy of entering the European Community should be preceded with comparative studies, the goal of which would be the determination of the present condition of our country in all the basic sectors of the economy against the European background. Assuming that economic power of each country is measured by the position a country holds on the world markets - foreign trade has been considered as the first sector. The paper deals with a comparative analysis of Polish imports' and exports' structure in the light of Western Europe countries grouped in the EEC and EFTA. The authors have applied the vector elimination method to select groups of countries of similar structures of goods' imports and exports on three levels: 1. the EEC countries and Poland, 2. the EFTA countries and Poland, 3. the EEC and EFTA countries and Poland.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę ważności elementów złożonego systemu technicznego z wykorzystaniem wybranych niezawodnościowych miar ważności elementów. Analizę przeprowadzono na przykładzie systemu smarowania i uszczelnienia pochwy wału śrubowego układu napędowego statku. Strukturę niezawodnościową analizowanego systemu zamodelowano z wykorzystaniem drzewa niezdatności. Dla poszczególnych elementów systemu wyznaczono niezawodnościową miarę ważności Birnbauma, miarę strukturalną Birnbauma, Potencjał przyrostu niezawodności, miarę krytyczności oraz miarę Veseley-Fussell'a, Zaproponowano transformację miar polegająca na przeskalowaniu ich wartości w celu ułatwienia analizy porównawczej wykorzystującej różne miary w odniesieniu do tych samych elementów systemu. Przedstawiono dla analizowanego systemu proces transformacji oraz zaprezentowano wizualizację wyników analizy porównawczej ważności elementów z wykorzystaniem wykresów słupkowych 3D oraz wykresów radarowych dla serii danych ustalonych jako elementy systemu oraz jako miary ważności. Przedstawiono uwagi dotyczące zaproponowanej metodyki i wskazano inne możliwe jej zastosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a components importance analysis of a complex technical system with the use of selected reliability components importance measures. The analysis was carried out on a propeller shaft stern tube seal of a ship propulsion system. The reliability structure of the analyzed system was modeled by means of the fault tree. For given system components the following were determined: the Birnbaum's reliability and structural importance measure, reliability improvement potential, criticality measure and Vesely-Fussell's measure. A transformation of measures based on rescaling their values has been proposed to simplify the comparative analysis using different measures with reference to the same system components. A transformation process for the analyzed system has been presented together with a results visualization of comparative components importance analysis by means of 3D bar charts and radar charts for a data series determined as system components and importance measures. Comments on the proposed methodology have been presented and other ways of its application have been indicated. (original abstract)
14
Content available remote Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza
80%
XX
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej społeczno- -ekonomicznego rozwoju krajów Unii Europejskiej. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: Jak przebiega rozwój krajów Unii Europejskiej? Jaki był wpływ globalnego kryzysu na procesy rozwoju gospodarek tworzących Unię Europejską? Jaką pozycję zajmuje Polska w Unii Europejskiej? Jakie zmiany zaobserwowano między rokiem 2004 i 2013? W wyniku przeprowadzonej wielowymiarowej analizy porównawczej stanu gospodarek krajów Unii Europejskiej zidentyfikowano podmioty o najlepszej i najgorszej kondycji ekonomicznej, wskazano miejsce Polski wśród państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dokonano klasyfikacji krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom rozwoju. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę zakładającą stopniowe zmniejszanie dystansu dzielącego Polskę od pozostałych krajów Unii Europejskiej i relatywną poprawę pozycji Polski w Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju w okresie pierwszej dekady członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Zastosowano wybrane metody taksonomiczne, a w szczególności metodę taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga oraz metodę J.H. Warda.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of comparative analysis of socio-economic development of European Union countries. An attempt has been made to answer the questions: How has the global crisis influenced the processes of economic development of EU member countries? What is the position of Poland in the EU? What changes have been observed between 2004 and 2013? Multivariate comparative analysis of the condition of economies of twenty seven EU countries in 2004 and 2013 resulted in identifying the economies with the best and the worst economic condition, positioning Poland among the EU-27 countries, as well as classifying EU-27 countries with regard to the level of development. Hypothesis concerning gradual reduction of distance between Poland and other EU countries and relative improvement of Poland's position in the EU with respect to the level of socio-economic development has been positively verified. Selected methods of taxonomic analysis were used, in that: Z. Hellwig's taxonomic measure of development method and J.H. Ward's method.(original abstract)
XX
Przedsiębiorstwa rodzinne mają znaczny wpływ na poziom aktywności gospodarczej i na rozwój gospodarek w aspekcie zarówno narodowym, jak i międzynarodowym. Jednakże ze względu na swoją specyfikę muszą mierzyć się z wieloma trudnościami, a jedną z nich stanowi zaplanowanie oraz przeprowadzenie strategii międzygeneracyjnego transferu władzy i własności. Proces ten jest szczególnie istotnym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw rodzinnych, które ze względu na czas funkcjonowania coraz częściej rozpoczynają planowanie niniejszego procesu. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia polskich przedsiębiorstw rodzinnych do zagadnienia planowania i przeprowadzenia sukcesji władzy i własności na przestrzeni niemalże 10 lat prowadzonych badań empirycznych oraz wskazanie kluczowych obszarów wymagających prowadzenia pogłębionych analiz(abstrakt oryginalny)
EN
Family businesses constitute an important part of the new national and global economy. Due to their specificity, family businesses faced many difficulties, one of which is to plan and implement the succession strategy. This issue is particularly important challenge to the Polish family enterprises which due to the operation time now increasingly started to plan this process. The main aim of this paper is to present the approach of Polish family firms to the issue of planning and implementing the succession strategy for nearly 10 years of empirical research and to identify key areas requiring conducting in-depth analyzes. The author would like also to underline the convergences and divergences in the succession strategy approach in family business in reference to Polish family business. Such proceedings may show a scientific gap for further research on analyzed topic. The first part of the article presents the theoretical background of trans-generational strategy transfer of power and property assumptions. The second one describes approach of Polish family businesses to the subject of succession strategy perspective on the basis of empirical studies(original abstract)
XX
Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce na tle wybranych krajów UE. Biorąc pod uwagę takie kraje jak: Polska, Wielka Brytania i Irlandia przedstawiono podobieństwa i różnice w obszarze koncepcji CSR. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia zagadnienia CSR: przeglądu definicji oraz zaprezentowani jej istoty. W kolejnej części mowa o poszczególnych krajach, ich ustroju oraz o polityce prowadzonej w kontekście CSR: czym tak naprawdę jest i jaki stosunek mają do niej wymienione kraje, jak powiązana jest z ich polityką społeczno-gospodarczą. Celem artykułu jest porównanie wybranych krajów, jak również zwrócenie uwagi na stosowanie praktyk i działań, które zgodne są z koncepcją biznesu społecznie odpowiedzialnego jak również próba wskazania miejsca CSR w przedsiębiorstwach. Pracę kończą wnioski dotyczące Polski, a dokładniej działań jakie powinny zostać zrealizowane by rozwijać CSR w naszym kraju. Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury jak również przeglądu czasopism o tematyce CSR.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of this article is to present the specifics of corporate social responsibility (CSR) in Poland against the background of selected EU countries. Taking into consideration such countries as: Poland, Great Britain and Ireland, similarities and differences in the area of the CSR concept are presented. The article begins with presenting the issue of CSR: reviewing the definitione and presenting its essence. In the next part, we talk about individual countries, their political system and about the policy pursued in the context of CSR: what really is and what attitude they have towards these countries, how it is related to their socio-economic policy. The aim of the article is to compare selected countries, as well as to draw attention to the application of practices and activities that are consistent with the concept of socially responsible business as well as an attempt to indicate the place of CSR in enterprises. The work ends with conclusions regarding Poland, and more specifically, actions that shouldbe implemented to develop CSR in our country. The article was based on a literature review as well as a review of CSR magazines.(original abstract)
17
Content available remote The Specificity of State Aid in Poland in Comparison with European Union Countries
80%
EN
Purpose - The aim of the paper is to identify the directions and instruments of state aid (with the exception of agriculture and the transport sector) used in Poland and to identify their specificities in relation to other countries of the European Union. Research method - The achievement of the above purpose required the use of research methods such as the analysis of legal acts, the collection and analysis of secondary data and the processing of the collected factual material using descriptive statistical methods. The data source was The State Aid Scoreboard, together with a variety of reports from the Office for Competition and Consumer Protection. Results - In 2017, the amount of state aid in Poland was twice as high as the average indicator in the European Union (1.51% and 0.76% respectively). Regional development (27.3%) was the main beneficiary of its allocation, while environmental protection was 55.4% in the EU. A specific feature of state aid in Poland is its sustainability, which does not exist to a similar extent in other Member States. Originality / value - According to the author's knowledge, this is one of the unique research papers devoted to the problem of state aid, especially in the context of the indication of the specific characteristics of state aid in Poland against the background of the countries of the European Union. (original abstract)
18
Content available remote A Study of Chekhovian Elements in Radi's Drama
80%
EN
As one of the outstanding Iranian playwrights, Akbar Radi (1939-2007) is known to be influenced by Henrik Ibsen and Anton Chekhov. Occasionally by his critics, he was called as "The Persian Chekhov" but they never expounded comprehensively the details of the given epithet which might be derived from similarities, influences and inspirations among Radi and Chekov. By analyzing these similarity cases, this essay attempts to figure out whether this resemblance is resulted from the conscious impressionability. Or otherwise, the similar life conditions of the authors - which caused their parallel worldviews - are displayed in the world of their plays. By analyzing the social, economical and geographical conditions of the authors' lives and also studying the resemblance of the content of their works which consist of different aspects of characterization in their plays and also examining the structure and diction of their plays; this essay is going to give a comprehensive view of the epithet of "The Persian Chekhov".(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza zmian polityki fiskalnej w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodnie spoza strefy euro: Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Węgier, Polsce i Rumunii. Analiza obejmuje okres lat 2004-2017, czyli okres pomiędzy dotychczas największym rozszerzeniem Unii Europejskiej a najnowszymi dostępnymi danymi. W badaniu wykorzystano zmiany salda pierwotnego skorygowanego o wahania cykliczne, jako główny wskaźnik oceny kursu polityki fiskalnej. Wyniki wskazują, że polityka fiskalna w tych krajach była przeważnie restrykcyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to investigate the fiscal policy changes in six Central and Eastern European countries outside the Eurozone: Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Hungary, Poland and Romania. The analysis covers the period from 2004 to 2017. The study uses changes in the cyclically-adjusted primary balance as a main indicator to assess the fiscal policy stance. The results indicate that, in general, over the period from 2004 to 2017, the fiscal stance in these countries was somewhat contractionary. (original abstract)
XX
W artykule dokonano porównania ocen amplitud złożonych cykliczności uzyskanych na podstawie metod mechanicznych z ocenami amplitud złożonych cyklicznie uzyskanych na podstawie metod analitycznych dla szeregów obserwacji dziennych dla cyklu rocznego, miesięcznego i tygodniowego. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.