Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finansowanie projektów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Aktywizacja ruchu turystycznego wymaga zbudowania specyficznej przewagi konkurencyjnej regionu - przewagi stworzonej z myślą o maksymalizacji jakości i atrakcyjności oferty postrzeganej przez turystę. Przewagę konkurencyjną konstruuje się w oparciu o wartości rzadkie i trudne do naśladowania. Te dwie cechy mają unikalne zasoby naturalne danego regionu, na podstawie istnienia których tworzy się przestrzenne formy ochrony przyrody. Wyróżnikiem każdego regionu - nie tylko regionu o charakterze turystycznym - jest marka. W odniesieniu do omawianego typu regionu marka wprost nawiązuje do tzw. profilu obszaru i przybliża charakterystykę dostępnych produktów turystycznych. "Markę produktu turystycznego obszaru należy rozumieć jako nazwę, termin, znak, symbol, wzór lub kombinację tych elementów stworzoną w celu rozpoznania dóbr udostępnianych turystom i usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w zaspokajanie potrzeb turystycznych w miejscu recepcji turystycznej i odróżniania ich od dóbr i usług występujących w konkurencyjnych miejscach recepcji turystycznej". Marka stanowi sygnał informacyjny dla potencjalnych turystów. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the issue of the competitive superiority of the region due to its natural qualities. The uniqueness of the nature is the reason of defining the area as a legally protected. This fact is not to be identified with the disappearance of the economic life in such territory. In this article the characteristic of the European projects put into practice in the legally protected area has been done. The aim of this characteristic was to emphasize the influence of the above mentioned projects on the development of the tourism in the region. (original abstract)
XX
Działalność przedsiębiorstw budowlanych uwarunkowana jest szeregiem determinantów specyficznych dla branży, wśród których istotne znaczenie ma zleceniowy charakter ich działania. Zlecenia budowlane mogą być traktowane jako odrębne projekty, a odpowiednie nimi zarządzanie zapewnia realizację interesów przedsiębiorstwa oraz zleceniodawców. Kluczowym instrumentem warunkującym zarządzanie projektami jest budżetowanie, które zapewnia scalenie kolejnych etapów tego procesu przy uwzględnieniu podstawowych jego parametrów: zakresu, czasu, kosztów oraz dodatkowo jakości. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji budżetowania projektu wybranego przedsiębiorstwa budowlanego jako instrumentu zarządzania projektami(abstrakt oryginalny)
EN
The activities of construction companies are determined by a number of industry-specific factors, among which the nature of their actions is the most important. Construction orders may be treated as separate projects and their proper management ensures the realization of the company and customers interests. A crucial instrument of project management is budgeting which has key-influence on the consolidation of particular stages of that process, taking into account its basic parameters: scope, time, cost and quality. The aim of the article is to present the concept of project budgeting in a construction company as an instrument of project management.(original abstract)
3
Content available remote Budżetowanie projektów public relations
100%
XX
Na poziomie akademickim i w praktyce gospodarczej stale poszukuje się nowych metod public relations. Ale nie tylko nowe metody odgrywają istotne znaczenie w komunikacji. Równie istotny jest proces budżetowania, bowiem od niego często zależy to, czy dany projekt zostanie wdrożony, czy też nie dojdzie do jego realizacji. Budżet, który niejednokrotnie w przypadku działań public relations jest ograniczany lub zmniejszany, w sytuacji, gdy ogólnie w firmie dokonuje się redukcji kosztów, jest często punktem newralgicznym negocjacji i rozmów prowadzonych pomiędzy pracownikami PR i zarządem firmy. (fragment tekstu)
XX
Artykuł poświęcono pomysłowi stworzenia "Encyklopedii Solidarności", którego autorem jest katowickie Stowarzyszenie "Pokolenie". Przedstawiono założenia, innowatorskie pomysły "encyklopedystów" oraz realizację tego projektu.
EN
The Ecyclopedia of Solidarity is a nation-wide scientific research concerning resistance movement in the People's Republic of Poland. This project is undertaken by Katowice (Silesia)-based "Generation Society", in cooperation with Institute of National Remembrance. Furthermore, this project is under the patronage of the President of the Republic of Poland, IPN and the Council to Preserve the Memory of Fighting and Martyrdom. This project have to chronologically and objectively describing the last 13 years of the People's Republic of Poland. According to the initial assumptions of the project in 2010, it will be published a three-volumes encyclopedia describing the activities of the opposition between 1976 and 1989. The first volume will include 500 biographies of opposition activists. The second volume will include 2500 entries about the most important events, opposition structures and press titles from 1976 to 1989. The third volume will be a calendar of events for the same period as well as a suplement for the initial two volumes. In addition, the outcomes of the research will be published on an encyclopedia website and popularized by internet for free.
XX
Administracja publiczna działa w określonej przestrzeni społeczno-gospodarczej i polityczno-prawnej danego państwa. Zadaniem jej, przy wykorzystaniu systemu instytucjonalnego i określonych ram prawnych, jest zarządzanie państwem oraz jednostkami niższego rzędu. Dokonując podziału administracji publicznej w Polsce wyróżnić należy: administrację rządową, administrację samorządową. Organy obu składowych systemu administracji publicznej mają na celu uzupełniać się na zasadzie subsydiamości. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego i regionalnego najistotniejszą rolę odgrywa administracja samorządowa powiązana z konkretnym terytorium. Są to organy autonomiczne i powiązane ze społecznością lokalną, co uwypuklone zostaje przez wybieralne organy przedstawicielskie danej jednostki samorządowej. (fragment tekstu)
EN
The civil service is acting in the determined space socio - economic and political - legal of given state. With setting for it, at using the institutional system and the determined legal framework, is managing of slate and lower level of administrative division. In century of the globalization a knowledge and an information are the important elements of functioning of the entire society and organs of administration, becoming the base of their functioning. To collecting, processing and managing the information is possible thanks to geographical information systems. Using these systems in self-government units allows to raise the quality of services in the sphere of: environmental monitoring, Utilities, administering the infrastructure, district taxes, managements of fixed properties, with tourism, whether of spatial planning. Expansion of geographical information systems is possible thanks to using union funds in frames of operating programs, in particular of Operational Programme Innovative Economy. (original abstract)
EN
Cost Development of educational and scientific spheres in general and project activity of universities in particular, acquire foreground importance in the modern world. In the article approaches to rendering a term "project" and its basic characteristics are analyzed. Scientific and educational projects are a special type: although they represent a subsidiary activity, they are vital to the image, rankings, prosperity and at some point to competitiveness. The major funding opportunities for scientific and educational projects are generalized. The authors have analyzed the official figures of the State Statistics Service of Ukraine which show the levels of cost funding of scientific and educational projects and describe its main sources in 2010-2015. A study of impact factors on the funding levels of Ukrainian scientific and educational projects by foreign sources was conducted using the method of correlation analysis. According to the results of the conducted analysis, it was determined that activity of international mobility of Ukrainian scientists doesn't influence the levels of international funding. It was also established that there is a strong inverse relationship between such factors as a share of expenditures on scientific and scientific-technical activities in GDP, a number of organizations involved in scientific and scientific-technical activities and a number of grants for scientific research received from international funds. (original abstract)
XX
Crowdfunding to forma społecznego finansowania projektów przez zbiorowość internautów, czyli tzw. tłum. Choć zjawisko to jest stosunkowo nowe, to jego zakres i tempo rozwoju sprawia, że warto się zastanowić nad jego wpływem na podmioty funkcjonujące na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie istoty crowdfunding i przeanalizowanie jego znaczenia dla gospodarki w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. W opracowaniu autorka zaprezentowała i omówiła modele i submodele crowdfundingu, a następnie przedstawiła jego znaczenie w ujęciu liczbowym. Zasygnalizował również szanse i zagrożenia związane z rozwojem tego zjawiska dla gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
Crowdfunding is a form of funding projects by raising small amount of money from a large number of people i.e. crowd. Although this phenomenon is relatively new, its scope and pace of development makes worthwhile to consider its influence from micro and macro perspective. The aim of the article is to present the essence of crowdfunding and its importance for the economy in micro and macro-economic terms. The Author presents models and submodel of crowdfunding, and its importance in terms of numbers. He signals the opportunities and risks associated with the development of this phenomenon for the economy.(original abstract)
8
Content available remote Wykrywanie podwójnego finansowania wydatków w projektach unijnych
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest omówienie zakazu podwójnego finansowania, jako jednej z głównych zasad zarządzania funduszami unijnymi, oraz instrumentów wykorzystywanych w celu wykrywania wielokrotnego finansowania tych samych wydatków ze środków publicznych. W artykule scharakteryzowano poszczególne instrumenty kontroli krzyżowych wykorzystywane przez Instytucje Zarządzające oraz Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w perspektywie finansowej 2007-2013, jak również nieprawidłowości wykrywane w obszarze podwójnego finansowania wydatków. W oparciu o informacje uzyskane w toku wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka przedstawiono przyczyny naruszania zakazu podwójnego finansowania. W artykule zawarto również rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty unijne mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the prohibition of double funding as a general principle of EU funds management as well as the instruments implemented in the financial perspective 2007-2013 in Poland to exclude the situation in with the same costs can be financed twice from public funds. Moreover, the work contains the characteristic of cross checks instruments used by all Managing Authorities of Operational Programmes and the Coordination Institution of National Strategic Reference Framework and information about irregularities detected in double funding area. The article also presents the results of interviews conducted with representatives of Managing Authorities of Innovative Economy Operational Programme. The survey have showed the reasons for double founding and proposed remedies. (original abstract)
XX
Przedstawiono przesłanki włączania kapitału prywatnego w finansowaniu projektów infrastrukturalnych oraz omówiono specyfikę finansowania i zamknięcia finansowego projektu. Zwrócono także uwagę na źródła finansowania prywatnych projektów infrastrukturalnych.
10
Content available remote Projekty hybrydowe u progu perspektywy finansowej 2014-2020
75%
XX
Rozwój w każdym z aspektów przejawów życia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego, pozostaje nierozerwalnie związany z narastającym pragnieniem posiadania i w konsekwencji zaspokajania różnorodnych potrzeb pojedynczej jednostki, jak również jednostek zrzeszających się w bardziej lub mniej zorganizowane w sposób formalny grupy, działające w celu osiągania zdefiniowanych założeń leżących u podstaw ich wyodrębnienia. Ewolucja otaczającej przestrzeni wynikająca z "wyścigu" każdego z interesariuszy (ang. stakeholders) w benchmarkingu naszych dążeń powoduje pojawianie się nieustannie narastających nieograniczonych potrzeb przy ograniczoności dostępności dóbr umożliwiających ich zaspokojenie. Współczesne społeczeństwa XXI w. stawiają na każdym kroku coraz to nowe, bardziej wymagające wyzwania przed potencjalnymi i docelowymi dostarczycielami dóbr i usług.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to present, on the one hand, the synthetic issues arising from the implementation of projects in the public-private partnership (PPP) formula in conjunction with financing from the European Union in Poland, and, on the other hand, the state policy regarding the development and evaluation of projects of hybrid structure in the new financial perspective for 2014-2020. The importantce of achieving added value resulting from the implementation of an investment in the public-private partnership model is stressed, in particular in a situation of a constant deficit of resources and the rising expectations of stakeholders. Special attention is paid to the prevailing economic downturn being a result of the crisis and the increasing indebtedness of the public sector in the context of the possibility of obtaining funds from the EU budget for the period 2014-2020. The legal and organisational space lying at the basis of the PPP is also being examined in the context of the European Union regulation and national solutions. Another section of the article is devoted to a general analysis of hybrid projects that had been conducted in Poland until the end of 2013. An attempt was made to present in a concise manner the main and most significant provisions adopted in response to the outlined state policy in the area of promoting projects in the system of cooperation between sectors (public and private), connecting the present cooperation with additional funding in order to leverage investments. An attempt is also made to examine and evaluate possible future government actions undertaken to advance public-private partnerships, including hybrid projects.(original abstract)
11
75%
XX
Projekty i granty mają spore znaczenie dla rozwoju nauki i badań. Dla wielu ludzi stanowią one jedyne źródło środków finansowych na ich badania. W szczególności na uniwersytetach obserwuje się ich dynamiczny przyrost. Z tego powodu udział doktorantów konkursach grantowych stanowi dobry początek w tym zakresie. W pierwszej części artykułu przedstawiono dyskusję sposobu, w jaki konkurs grantowy przebiega w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Autorka koncentruje swoją uwagę na trudnościach w złożeniu aplikacji, wyjaśnia proces ewaluacji projektu oraz przedstawia zbiorcze dane pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu dla konkursów grantowych od 2010 roku. Druga część artykułu przedstawia przykład wybranego projektu pt. "Badanie nad wykorzystaniem odpadów pogórniczych w wybranych lokalizacjach". W artykule przedstawiono przedmiot badań, cele projektu, harmonogram oraz rzeczywisty postęp w jego realizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Projects and grants are unique for development of science and research. For many people it is only source of money for their research. Particularly on universities the projects expanded. From this reason the participation of Ph.D. students in the Student Grant Competition is the best start in this field. Paper discusses in its first part how the Student Grant Competition takes its place on Technical University of Ostrava. Focuses on difficulties with submission of the application, explain process of whole project evaluation and states total amounts acquired from the Ministry of Education, Youth and Sports for Student Grand Competitions since 2010. Second part of this paper directly shows concrete project for "Research of utilization of mining waste in chosen localities." In the paper is described subject of the research, concrete goals of project, timetable. It is stated the preliminary budget of project and actual progress in the project. (original abstract)
XX
"Project financing" nie jest bynajmniej nową metodą finansowania dużych projektów inwestycyjnych. Metoda ta stosowana jest od dość dawna, znalazła zastosowanie m.in. przy takich słynnych przedsięwzięciach, jak budowa Kanału Sueskiego czy budowa Kanału Panamskiego. Dyskusja nad wpływem tej metody na rynki finansowe toczy się już od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Na Słowacji ta forma finansowania znana jest od sześciu lat. Głównymi przesłankami dla zastosowania "project financing" do finansowania projektów inwestycyjnych są: a) wysokie zapotrzebowanie na kapitał w dużych projektach, które sprawia, że ich finansowanie przerasta możliwości pojedynczego inwestora (lub banku), b) rozłożenie ryzyka finansowego projektu na większą liczbę inwestorów. Banki zwykle oceniają projekty w oparciu o następujące kryteria: - rynek i popyt, - jakość rozwiązania technicznego, - struktura finansowania projektu, - uczestnicy projektu, - stosunki kontraktowe w ramach projektu, - studium finansowe projektu. Znając odpowiedzi na te, i ewentualnie inne, pytania, banki są w stanie ustalić warunki sfinansowania projektu. Niniejszy artykuł omawia szerzej te warunki. (abstrakt oryginalny)
EN
Project finance is by no means a new method of financing. Some of the biggest development projects in modern history, such as the building of the Suez Canal or the construction of the Panamanian Canal, were financed using this method. The impact of project financing on financial markets has been discussed since mid-70s. In the Slovak Republic, this form of financing has been known for about 6 years. The main reasons to use this way of financing are: a) high demand for capital in large projects which cannot be financed by a single investor (or bank), b) allocation of financial risk within the project among a greater number of investors. Banks will usually assess projects based on the following criteria: - market and demand, - technical solution, - financial structure, - project participants, - contractual relations, - financial study. When these, and possibly other, questions are answered, banks are able to lay down the conditions for financing the project. The paper discusses these conditions in extension. (original abstract)
XX
Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z ważniejszych czynników dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w każdym państwie1. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że większego znaczenia nabrał wzrost konkurencyjności polskich firm na rynkach unijnych. Rozwój działalności na nich jest jednym ze sposobów na budowanie silnej i stabilnej pozycji firmy, która będzie miała szansę ekspansji na szersze niż tylko regionalny rynki. Wymaga to jednak odpowiednich zasobów, które nie zawsze znajdują się w posiadaniu mikro i małych czy nawet średnich przedsiębiorstw. Do podstawowych problemów, z jakimi borykają się firmy sektora MSP, należy zaliczyć ograniczony dostęp do kapitału niezbędnego do realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności produkcji, oferowanie nowych bądź ulepszonych produktów. Pewnym rozwiązaniem tych problemów jest możliwość absorpcji przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców środków europejskich w ramach priorytetów wchodzących w skład poszczególnych programów operacyjnych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), których celem jest przede wszystkim podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności firm oraz kwalifikacji zawodowych pracowników sektora MSP. Projekty finansowe w ramach RPO mogą dotyczyć różnych dziedzin, poczynając od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej.(fragment tekstu)
EN
So far, Poland has been granted €85.6 billion of European aid within European Social Fund, European Regional Development Fund and European Agricultural Fund for Rural Development to implement a variety of projects. The money has been utilized by Polish enterprises, local governments, non-governmental organizations and other institutions. The current experiences of acquiring financial means from EU funds by Polish entrepreneurs indicate their substantial impact on the increase of competitiveness in the European markets. The accomplished projects allowed for further development of numerous enterprises, modernisation of the production processes due to purchase of machinery and utilisation of the cutting-edge technologies or, basically, they allowed for the increase of the output capacity. On top of that, the funds ensured increased revenues of the beneficiaries, created countless jobs and provided opportunities for further extensive collaboration with other businesses and research institutions. All that speaks favourably about the EU funds. Considering the economic downturn, EU subsidies are worth their weight in gold as subsidies may support enterprises in hard times. They are nonreturnable and constitute a crucial factor in alleviating one of the most severe drawbacks of the economic downturn, namely the restricted access to financial means in the economy. Unfortunately, the satisfaction is blurred by numerous barriers mentioned above in the article. However, each announced competition held within specific programmes and operations not only raises awareness among entrepreneurs regarding requirements set by the implementation entities, but also improves attitudes of these entities towards their beneficiaries.(original abstract)
EN
The paper aims to present a cost evaluation for multi-project environment, taking into account imprecision in activity duration and cost. Data specification in the form of discrete _-cuts enables the connection of distinct and imprecise data, and the implementation of a constraints satisfaction problem with the use of constraint programming. Moreover, using _-cuts, optimistic, pessimistic, and several intermediate scenarios concerning the project scheduling and cost can be obtained and considered in terms of different risk levels. Each scenario can be assessed according to criteria such as time, cost, and risk level. A declarative form of the description of a multicriteria decision problem allows its implementation in constraint programming languages and facilitates the development of a decision support system. The proposed methodology can be easily incorporated into available fuzzy project scheduling software to provide a better perception of risk that is usually obscured in the conventional approach.(original abstract)
XX
Warunkiem pozytywnego zakończenia projektu dofinansowywanego ze środków UE i realizowanego w ramach konsorcjum jest nie tylko zapewnienie osiągnięcia zamierzonych rezultatów, ale i właściwe zarządzanie przepływami finansowymi oraz wypełnienie wszystkich obowiązków sprawozdawczych wobec UE, Niespełnienie wymogów finansowych, pomimo wysokich ocen jakości, efektywności metodologii prowadzenia i wdrażania wyników badań może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania. Opracowanie ma na celu wskazanie problemów jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji projektów w konsorcjum, ale także ujawnienie dobrych praktyk i zasad zarządzania takimi projektami w sferze finansowo-księgowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The project co-financed by UE funds and managed by the consortium must reach all objectives set in the grant agreement and have to be well coordinated in the field of cash flows and reporting for European Commission. If the consortium does not fulfill all financial requirements, it will have to reimburse the funds, despite the high quality of the project and efficiency of the methodology of its implementation The aim of the article is to present the problems, that may appear during the realization of the project in consortium, but also reveal best practices and rules of project management in the financial and accounting area. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wykazanie, czy dostępne obecnie źródła finansowania przedsięwzięć o charakterze publicznym mogą być wykorzystywane dla potrzeb partnerstwa publiczno-prywatnego i jeśli tak, to w jakim zakresie i czy są wystarczające. (fragment tekstu)
EN
Article is devoted to the issue of funding devoted to public-private partnerships in Poland. The purpose of this article is to demonstrate that currently available sources of financing for public projects can be used for public-private partnership, and if so, whether they are sufficient. The author discusses the nature of public-private partnerships in Poland. Then he outlines funding of public-private partnerships and points out to both forms of internal financial power (own funds) and external (loans, loan). Particular attention is devoted to those gained from the European Union and specialized financial institutions (Polish and foreign ones). In conclusion, the author attempts to answer the questions posed in the introduction. (original abstract)
XX
Proces aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w perspektywie 2007-2013 sprawia wnioskodawcom wiele trudności. Do oceny przekazywane są wnioski zawierające błędy o charakterze zarówno formalnym, jak i merytorycznym. Celem opracowania jest identyfikacja możliwych rozwiązań, nakierowana na wzrost liczby wniosków spełniających równocześnie obydwa kryteria ich oceny. Wdrożenie zaprezentowanych pomysłów ma przyczynić się do wzrostu udziału w konkursach jednostek, które ze względu na wykształcenie, wiedzę z pogranicza ekonomii i rachunkowości tudzież poziom zamożności dotychczas miały do nich utrudniony dostęp. Realizacja celu badawczego została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na charakterystyce procesu wnioskowania o środki z EFS oraz na zebraniu i pogrupowaniu informacji na temat najczęstszych błędów popełnianych przez projektodawców w ramach priorytetów realizowanych na szczeblu regionalnym w projektach konkursowych PO KL. W drugim etapie podjęto próbę wskazania przyczyn powstawania wskazanych błędów. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane pochodzące m.in. z publikacji naukowych, stron internetowych instytucji pośredniczących oraz raportów przeprowadzanych na zlecenie tychże instytucji.(abstrakt oryginalny)
EN
The process of applying for funds from the European Social Fund (ESF) for the implementation of projects under the Human Capital Operational Programme (HC OP) in the 2007-2013 perspective makes a lot of difficulties to applicants. There are submitted applications for evaluation which contain both formal and substantive errors. The purpose of the study is to identify possible solutions aimed at increasing the number of applications simultaneously satisfying both criteria for their evaluation. The effect of the implementation of presented ideas is intended to contribute to the growth of participation of individuals in competitions who because of their education, knowledge of frontier economics and accounting, as well as the level of wealth, have limited access to them yet. The implementation of the research was carried out in two stages. The first stage consisted in the characteristics of the process of applying for funds from the ESF as well as collecting and grouping information about the most common mistakes made by project designers within the priorities implemented at the regional level of competition HC OP projects. The rest of the publication attempted to identify the causes of indicated errors. In this publication, there were used data coming from, among others, scientific publications, Intermediate Bodies websites and reports comissioned by those institutions.(original abstract)
XX
Artykuł omawia zastosowanie leasingu operacyjnego do finansowania projektów wznoszenia wyciągów narciarskich z uwzględnieniem aspektów prawnych, a w szczególności podatkowych. W oparciu o te rozważania ukazuje trudności w zastosowaniu tego sposobu finansowania. W opracowaniu zaprezentowano również przykład projektu sfinansowanego w omawiany sposób. W części pierwszej przedstawione zostało prawne ujęcie charakterystyki wyciągu narciarskiego, zarówno w aspekcie technicznym, jak i prawno-podatkowym. W części tej wskazano również problemy prawne związane z finansowaniem tytułowych projektów leasingiem finansowym. W części drugiej zaprezentowano przykład zastosowanie omawianego sposobu finansowania w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
Applying the operational leasing for financing projects of building ski lifts including the legal aspects is discussing the article, in particular tax aspects. Based on these deliberations this article is portraying problems in applying this way of financing. This study presents also example of the project financed in the discussed way. First part including the legal characterization of ski lifts, both in the technical, as well as legal-tax aspect. This part present legal problems associated with financing title projects were also shown with financial leasing, too. Second part show the example expressed putting the discussed way of financing into practice. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy czynników ryzyka związanych z dwoma zasadniczymi podejściami stosowanymi w zakresie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, tj. corporate finance oraz project finance. Autorzy niniejszego opracowania postawili tezę o następującym brzmieniu: Formuła realizacji projektu: corporate finance i project finance determinuje czynniki ryzyka inwestycyjnego. W artykule zostały scharakteryzowane obie ww. formuły z zaakcentowaniem ich wad oraz zalet. Omówione zostały także czynniki ryzyka, z jakimi może spotkać się przedsiębiorstwo podejmujące się realizacji inwestycji w którejś z dwóch formuł oraz przeprowadzona została ich analiza w zależności od zastosowanej metody finansowania i realizacji projektu. Przeprowadzone rozważania potwierdziły postawioną na wstępie tezę, że przyjęty w konkretnym przypadku sposób realizacji oraz finansowania projektu inwestycyjnego ma istotny wpływ na zwiększenie bądź mitygowanie różnorodnych czynników ryzyka.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of results of analysis of risk factors connected with two principal approaches applied within financing and implementing investment projects, i.e. corporate finance and project finance. The authors of the study posed a following thesis: project implementation formula: corporate finance and project finance determine investment risk factors. The article discusses both formulas focusing on their disadvantages and advantages. It also describes risk factors to be faced by a company undertaking to implement investment and analyses them depending on the method of financing and project implementation applied. The deliberations confirmed the thesis posed at the beginning that the method of implementation and financing of an investment project adopted in a concrete case has a considerable impact on increasing or mitigating diverse risk factors.(original abstract)
20
Content available remote Metodyki zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych
75%
XX
Celem artykułu jest omówienie najczęściej wykorzystywanych metodyk w zarządzaniu projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to discuss methodologies most often used in project management including projects co-financed by the European Union funds.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.