Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Depression
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Anxiety and social activities in multiple sclerosis patients
100%
EN
Despite that the prevalence of depression has been thoroughly analyzed in multiple sclerosis (MS) patients and affects approximately 15%–20% of the MS population, attention paid to social activities concomitant with anxiety is still too sporadic. The aim of this study was to find the prevalence of anxiety and social activities aggraded/aggravated with anxiety in the MS population in Lithuania and to analyze how it correlates with socio-demographic factors, clinical outcomes of MS and depression. Three hundred twelve MS patients took part in this study; anxiety prevalence was pointed in 20.2%. Only 23.4% of the study population was socially active. Our study shows a significant level of anxiety and low level of social activity in people with MS. Anxiety in MS patients was strongly related with younger age, shorter MS duration, prevalence of depression and lower level of social activity. A higher level of social activity was significantly related with older urban MS patients who indicated family status as living together and longer MS duration.
3
Content available remote Impact of depression on multiple sclerosis patients
100%
Ból
|
2014
|
tom 15
|
nr 1
36-45
EN
Optogenetics is a novel approach in neuroscience studies that enables to demonstrate a relation between an activity of particular neuronal circuits and a behavior. The discussed method is based on recent findings in genetic engineering and optical techniques allowing the introduction of light-sensitive membrane ion channels into neurons. A pulse of light opens the channel resulting in an ion flow, change of membrane potential and consequently, activation or inhibition of certain neuron. The main advantage of optogenetics is its application in vivo, which allows to control the activity of individual neurons in real-time, even in freely-moving animals during complex behavioral tasks. Our goal was to describe experimental protocols using optogenetic tools along with their advantages and review experimental studies which use optogenetics to examine neuronal bases of addiction, depression, anxiety and Parkinson’s disease. The selection of papers was made b y Pubmed search by keywords: optogenetics, channelrhodopsin and halorhodopsin. The synthesis of results allowed to wirupoint to the role of optogenetics in demonstrating causative relation between particular behavioral phenomena (e.g. reward) and (i) activity (e.g. phasic but not tonic) of defined neural population (e.g. dopaminergic neurons of the lateral ventral tegmental area), (ii) their projections (e.g. fibers projecting to the lateral shell of nucleus accumbens), and (iii) inputs (e.g. from the laterodorsal tegmentum). In summary, the results of optogenetic studies have revealed the role of specific neural systems and the dynamic of their activity in the modulation of the behavior that can be seen both in norma l conditions and in psychiatric disorders.
PL
Optogenetyka jest młodą techniką badawczą, która znajduje obecnie szerokie zastosowanie w neuronaukach. Dzięki innowacyjnemu podejściu możliwe jest ukazanie związków pomiędzy aktywnością określonych układów neuronalnych a zachowaniem. Omawiana metoda badawcza wykorzystuje najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej i technik optycznych. Polega na wprowadzeniu do komórki nerwowej egzogennych kanałów jonowych, które następnie ulegają wbudowaniu w błonę neuronu i reagują otwarciem na bodziec świetlny. Efektem tego jest przepływ jonów, a w konsekwencji aktywacja bądź inhibicja neuronu. Największą zaletą optogenetyki jest fakt, że można ją stosować in vivo, dzięki czemu uzyskano możliwość kontroli w czasie rzeczywistym aktywności zdefiniowanych populacji komórek nerwowych u zwierząt swobodnie poruszających się i wykonujących złożone testy behawioralne. Celem niniejszej pracy było (i) przybliżenie schematów eksperymentalnych wykorzystujących narzędzia optogenetyczne oraz (ii) przegląd prac badawczych z zakresu uzależnień, depresji, lęku oraz choroby Parkinsona, w których posłużono się optogenetyką. Wyboru prac dokonano na podstawie wyników wyszukiwania w bazie Pubmed haseł takich jak optogenetics, channelrhodopsin i halorhodopsin. Syntetyczne zestawienie wyników badań analizowanych prac wskazuje na rolę optogenetyki w odkrywaniu relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy badanym zjawiskiem (np. efekt nagradzający) a (i) aktywnością (np. fazowa ale nie toniczna) poszczególnych populacji neuronów (np. neuronów dopaminergicznych w polu brzusznym nakrywki), (ii) ich specyficznych projekcji (np. do bocznej części skorupy jądra półleżącego), oraz (iii) włókien wstępujących tworzących z danymi neuronami funkcjonalne synapsy (np. z bocznogrzbietowej nakrywki). Podsumowując, wyniki badań z zastosowaniem optogenetyki wykazały rolę specyficznych systemów neuronalnych oraz dynamikę ich aktywności w modulowaniu zachowania charakterystycznego zarówno dla normy jak i zaburzeń psychiatrycznych.
EN
Multiple sclerosis (MS) is one of the most disabling neurodegenerative disorders. Depression is the most frequent psychiatric disorder accompanying MS. Although much attention is given to correlations between depression and MS clinical factors, analysis of correlations between depression and life activities (social, household, professional activities and family life) and the well-being of MS patients’ is insufficient. However, improvement of these functions could positively influence the outcomes of MS treatment. The aim of this study was to evaluate relationships between depression, life activities of MS patients, and their proposals how to improve the well-being. Materials and methods. The study lasted three years with 270 adult MS patients involved in it. ICD-10 criteria were used to diagnose depression. Original questionnaire was used to measure life activities and the well-being of the patients. Results. Prevalence of depression was 20.7% with no difference regarding the gender. Almost 84% of depressed respondents indicated, that MS disturbs their family life, 71.4% recommended to assign more attention to MS in general and 64.3% - to include more medications into reimbursement list. Conclusions. MS patients diagnosed with depression significantly more often than non-depressed indicate that MS disturbs their family life; recommend to assign more attention to MS in general and to include more medications into reimbursement list.
EN
The work of physicians in primary health care is essential in prevention and early detection of health risk factors. To determine the incidence of depression among patients in family medicine clinics, as well as the correlation between depression, risk factors and NCDs, and to determine correlation between depression (PHQ-9 score) and the level of physical activity. The pilot study was conducted from January to March 2010 on 100 patients using the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The family doctor randomly interviewed and measured patients’ weight, height, blood pressure, fasting blood glucose and cholesterol and noted the presence of earlier diagnosed non-communicable diseases. The data for 92 patients were processed according to PHQ-9 and IPAQ guidelines. Out of 92 patients, 59 (64,1%) had PHQ-9 score ≤ 4 which suggests the absence of depression. The PHQ-9 score median was within normal limits, therefore, treatment was not required and there was no difference in PHQ-9 score median between patients with respect to age and sex. The level of physical activity was moderate in 39,1%, heavy in 35,9% and walking as physical activity in 25,0% of patients. Correlation coefficient between PHQ-9 score and MET score (r=−0,241) was statistically significant (p<0,05), as well as between PHQ -9 score and anxiety (r=0,27; p<0,01). Most studies show a correlation between depression and physical activity. It is essential to promote physical activity in order to prevent anxiety, depression and non-communicable diseases.
EN
Background: It is well known that advancing age is accompanied by many negative feelings due to the feeling of loneliness and psychological emptiness, which leads to the individual feeling that society does not need him due to his weak physical abilities and thus this, will negatively affect healthy aging. Objective: The study aimed to investigate the effect of the leisure activities on the psychological stress among the elderly during Coronavirus (COVID-19) Outbreak. Design: To achieve this, we used the quasi-experimental approach on a sample consisting of 54, with the average age of (65.4±2.3) years. Divided into two groups 27 as a control group and 27 as the experimental group and this sample was purposively selected. Because of the home quarantine and to reduce face-to-face interaction, we used a questionnaire to measure the psychological stress level by using the Google form. The study tool consisted of 7 paragraphs associated with depression and 6 paragraphs associated with anxiety, finally 6 paragraphs associated with aggression. Before applying the experiment, the psychological stress was measured among the study sample, and then the leisure activities program was sent to the experimental group by the WhatsApp application. The researchers used means, standard deviations, paired and independent sample t-test by using SPSS version 24 with a confidence level of 95% (p<0.05). Results: The results of the study have shown that the level of the psychological stress among both groups came with a high average in the pre-measurement, as well as the anxiety domain that were the most affected in a positive way through leisure activities practicing. Additionally, there were statistically significant differences between the pre and post measurement among experiment group and favor of the post measurement. Conclusion: the leisure activities practicing among the elderly have contributed positively to reducing the level of psychological stress represented by depression, anxiety.
EN
Relations between individual traits and frequency of causing accidents have been analyzed. On the basis of results from 465 women and 277 men it has been found that the causing of accidents correlates with risk propensity and with risk taking infl uenced by self-destructive motivation. Persons often causing accidents are also absent minded to a greater degree, and experience depressive moods more frequently than persons rarely involved in accidents.
EN
This pilot study investigates spiritual development as progressing in accordance with chakra theory. Chakra theory posits that spirituality emerges in a developmental monotonic fashion with increasing degrees of connection and spiritual awareness. People further into the progression generally show greater mental health and stronger character virtues, while individuals in earlier stages of development show greater pathology and lower levels of character virtues. Latent Class Analysis (LCA) was used in a sample of 1633 adults from the United States to empirically derive five profiles of spiritual connection, which reflected the monotonic progression predicted by the chakra theory. Participants who were low on all five variables of spiritual connection (3% of participants) were labeled the “Disconnected” class, and participants who were high on all five variables were labeled the “Highly Connected” class (16% of participants). The Disconnected class showed the greatest psychopathology (depressive and anxious symptoms) and lowest levels of positive psychology traits (gratitude, grit, satisfaction with life, selfcompassion, and flourishing), while the Highly Connected class showed the lowest psychopathology and highest levels of positive psychology traits. The other three classes, which fell between the Disconnected class and the Highly Connected class, carried intermediate levels of psychopathology and character strengths. Findings support future investigation on a universal progression of spiritual development based upon chakra theory.
XX
Depresja i syndrom wypalenia zawodowego przestają być tabu w pracy. Nie możemy pozostać obojętni na to, co dzieje się z naszymi pracownikami. Dbałość o kondycję psychiczną zespołu stała się w dzisiejszych czasach obowiązkiem lidera. Co można w tej kwestii zrobić? (fragment tekstu)
PL
Wstęp: Pionowa postawa ciała wyróżnia człowieka spośród innych istot żywych. Wyznacza również specyficzne warunki dla ruchu. Elementem łączącym zarówno postawę, jak i ruch jest stabilność. Polega ona na statycznym i dynamicznym równoważeniu destabilizujących sił grawitacji oraz bezwładności przez pobudzenie odpowiednich grup mięśniowych. Zakłócenia kontroli posturalnej mogą być uwarunkowane różnymi czynnikami. Wśród nich wymieniany jest udział czynnika psychicznego. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych zmiennych charakteryzujących stabilność posturalną osób z depresją. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 54 osoby, które przydzielono do dwóch grup. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 28 pacjentów ze zdiagnozowaną depresją. Średnia wieku badanych wynosiła 37,25 +/- 3,88 lat. Do drugiej grupy zakwalifikowano 26 osób. Osoby te były w pełni zdrowe, rekrutowane z ogólnej populacji, u których wykluczono depresję i obniżenie nastroju. Średnia wieku badanych wynosiła 33,31 +/- 5,19 lat. Do badań oceniających stabilność wykorzystano platformę PEL 38 i oprogramowanie komputerowe TWIN 99. Wyniki: Uzyskane wyniki różniły się istotnie między grupami w zakresie pięciu zmiennych: zmian oscylacji środka ciężkości w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej, średniego odchylenia w płaszczyźnie czołowej oraz w parametrach niestabilności: pola powierzchni i stosunku długości do powierzchni. Grupa z depresją w porównaniu z grupą kontrolną uzyskała wyższe wartości 4 z 5 ocenianych parametrów. Wnioski: Osoby z depresją cechuje zmniejszenie stabilności ciała w porównaniu do osób bez depresji.
EN
Introduction: A vertical posture distinguishes humans from other living beings. It also determines the specific conditions for movement. The element which connects body posture and movement is stability. It is based on the static and dynamic balancing of the destabilising forces of gravity and inertia through stimulating the appropriate muscle groups. A disruption of postural control may be conditioned by various factors, among which the literature mentions mental health. The purpose of this study was a comparative analysis of selected variables characterising the postural stability of persons with depression.Material and methods: The study involved fifty-four persons who were divided into two groups. The first group comprised 28 patients diagnosed with depression. The mean age of the participants was 37.25 +/ – 3.88. The second group consisted of 26 completely healthy persons who were recruited from the general population, excluding persons with depression or a low mood. The mean age of the participants was 33.31 +/ – 5.19 years. The postural stability was assessed using a PEL 38 posturographic platform and TWIN 99 computer software.Results: The results differed significantly between the two groups with regard to five variables: oscillations of the centre of gravity in the frontal and the sagittal planes, average deviation in the frontal plane, and deviations in the parameters of instability (the surface area and the ratio of length to the surface area). It was observed that the group with a diagnosis of depression displayed higher values in 4 out of 5 the evaluated parameters when compared to the control group.Conclusions: Persons with depression are characterised by a reduced body stability compared to those who do not suffer from depression.
EN
INTRODUCTION: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) was first reported in Wuhan, China in December 2019. It was declared a global pandemic by WHO. There are 77.8 million reported cases of and 1.7 million deaths due to COVID-19 in the world at the time of writing this article. The main symptoms of COVID‐19 are fever, cough, fatigue, dyspnea, sore throat, headache and gastrointestinal disturbances. It has caused increased psychological impact to the society, particularly in healthcare personnel (HCPs). We aimed to assess the incidence of depression, anxiety and insomnia in healthcare personnel after the onset of COVID-19 Pandemic. MATERIAL AND METHODS: This was a survey-based study. A questionnaire was shared through emails and social media. The study instruments used were PHQ9 for depression, GAD7 for anxiety and Insomnia Severity Index for Insomnia. Data was collected from April 2020 to October 2020. RESULTS: The data was analyzed using IBM SPSS software version 26.0. The sample size was 312. A total of 26 (39.25%) respondents were single, 169 (52.64%) were male, 158 (49.2%) were between 20 and 29 years of age, 151 (47.04%) of respondents were doctors and 22 (6.8%) were nurses. Psychological impact was significantly more in paramedics and nurses. Severe psychological impact was seen in 24 (7.34%) of healthcare personnel. The study showed severe depression mostly in paramedics and surgical sub specialties while mild and moderate depression was more commonly reported by anesthesiologists, dentists and pathologists. The study also showed that people who had previous histories of depression, reported an increase in the severity of their symptoms as compared to those with no previous histories. CONCLUSIONS:COVID-19 pandemic has created fear and uncertainty. The health care workers and other front line workers who are at a greater risk of exposure and contraction of COVID-19 are subject to extensive physical and psychological trauma. The purpose of this study is to highlight the intensity and incidence of depression, anxiety and insomnia in health care personnel and to emphasize the need to support the mental health of these front line workers.
PL
WSTĘP: Zakażenie koronawirusem (COVID-19) zostało po raz pierwszy zgłoszone w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. WHO ogłosiła globalną pandemię. Istnieje 77,8 miliona zgłoszonych przypadków i 1,7 miliona zgonów z powodu COVID-19 na świecie w momencie pisania tego artykułu. Główne objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, zmęczenie, duszność, ból gardła, bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Spowodowało to zwiększony wpływ psychologiczny na społeczeństwo, szczególnie wśród personelu medycznego. Celem autorów była ocena częstości występowania depresji, lęku i bezsenności wśród personelu medycznego po wybuchu pandemii COVID-19. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono metodą ankietowania. Kwestionariusz został udostępniony za pośrednictwem wiadomości e-mail i portali społecznościowych. Zastosowanymi instrumentami badawczymi były PHQ9 dla depresji, GAD7 dla lęku i indeks nasilenia bezsenności dla bezsenności. Dane zbierano od kwietnia 2020 r. do października 2020 r. WYNIKI: Dane przeanalizowano za pomocą oprogramowania IBM SPSS w wersji 26.0. Wielkość próby wynosiła 312. Łącznie 26 (39,25%) respondentów było stanu wolnego, 169 (52,64%) mężczyzn, 158 (49,2%) było w wieku od 20 do 29 lat, 151 (47,04%) badanych było lekarzami, a 22 (6,8%) pielęgniarkami. Wpływ psychologiczny był znacznie większy u ratowników medycznych i pielęgniarek. Poważny wpływ psychologiczny wystąpił u 24 (7,34%) pracowników medycznych. Badanie wykazało ciężką depresję, głównie wśród ratowników medycznych i specjalistów chirurgii, podczas gdy łagodną i umiarkowaną depresję wykazano u anestezjologów, dentystów i patologów. Badanie wykazało również, że osoby, które miały w przeszłości wywiad depresyjny wykazują wzrost nasilenia objawów w porównaniu z osobami bez obciążeń depresyjnych. WNIOSKI: Pandemia COVID-19 wywołała strach i niepewność. Pracownicy służby zdrowia będący na pierwszej linii, którzy są bardziej narażeni na zakażenie COVID-19, doznają intensywniejszych urazów w sferze psychofizycznej. Celem badania było podkreślenie intensywności i częstości występowania depresji, lęku i bezsenności wśród personelu medycznego oraz podkreślenie potrzeby wspierania zdrowia psychicznego pracowników z pierwszej linii.
EN
Post-communist Bulgaria has experienced the full impact of a socioeconomic disaster. Under prolonged and powerful stress the human body may exhaust its adaptive potential and a variety of pathophysiological symptoms may occur. The cardiovascular system is most vulnerable to stress. The aim of this study is to analyze the role of psychological factors correlating with Acute Myocardial Infarction (AMI) during the transition period in post-communist Bulgaria. A case-control epidemiological study was performed. 306 cases of acute myocardial infarction (AMI) and 210 controls were studied. Analysis of patients’ records was made and a direct face-to-face interview was carried out. The study covers a 15-year transition period lasting from 1989 until 2005. The interview questions are based on W. Zung’s standardized self-evaluation tests of anxiety and depression (Self Rating Depression Scale - SDS, 1965, SAS-Self Rating Anxiety Scale, 1976) and on a test of aggression, as a part of the Minnesota Multiphase personality inventory, adapted from A.A. Krilov and F. Korozi’s FPI test. Average levels of anxiety and depression appear to be higher among patients suffering from coronary heart diseases than in control group members. Levels of aggression do not show a direct correlation with coronary heart disease. Both groups demonstrate symptoms of psychological disturbances caused, most probably, by the socio-economic instability of the transition period. In conclusion, certain socioeconomic factors significantly increase the level of anxiety and depression in the respondents. The AMI patients are considerably more anxious and depressed than the controls. The results provide evidence that high levels of anxiety and depression may correlate to and be interpreted as a potential risk factor for coronary heart disease.
PL
Założenia: Oddychanie jest procesem złożonym. Wiele czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych ma wpływ na jego przebieg. Są to również czynniki psychiczne.Cel: Celem prezentowanych badań była analiza ruchów oddechowych klatki piersiowej osób ze stwierdzoną depresją oraz osób bez depresji.Materiał i metoda: Badano 33 osoby (22 kobiety, 11 mężczyzn) ze zdiagnozowaną depresją w okresie częściowej remisji (śr. wiek 53,1 ±8,4 lat) oraz 23 zdrowe osoby bez depresji (15 kobiet, 8 mężczyzn) (śr. wiek 55 ±12,6 lat). U badanych osób nie stwierdzono otyłości ani wad postawy mogących mieć wpływ na wynik badań. Żadna z badanych osób nie była leczona z powodu chorób układu oddechowego. Do badań ruchów oddechowych klatki piersiowej użyto urządzenie Respiratory Belts. W ocenie ruchów klatki piersiowej uwzględniono: zakres ruchów oddechowych górnej i dolnej części klatki piersiowej, ilość oddechów, ilość wstrzymywań oddechów na wdechu, średni czas wstrzymania oddechu na wdechu, ilość wstrzymań oddechu na wydechu, średni czas wstrzymania oddechu na wydechu. Badania ruchomości klatki piersiowej przeprowadzono w pozycji stojącej i siedzącej. Czas rejestracji wynosił 3 minuty.Wyniki: U osób z depresją amplitudy ruchów oddechowych klatki piersiowej były mniejsze. Większa była też częstotliwość oddechów. Wnioski: Depresja ma wpływ na wzorzec oddechowy.
EN
Background: Breathing is a complex process. Many factors, both external and internal and also including psychological factors, influence the course of respiration. Objective: The aim of this study was to analyze the chest respiratory movements of people diagnosed with depression and those without depression.Material and methods: The research material consisted of 33 persons diagnosed with depression, being in a state of partial remission and 23 healthy subjects. The average age of the person with depression examined was 53.1 years (±8.4) and without depression 55 years (±12.6). In the group of those examined obesity or postural defects, which might affect the outcome of the study, were not found. None of the evaluated subjects were treated for respiratory diseases. To examine the respiratory movements of the chest, Respiratory Belts were used. The assessment of chest movements included: the range of the respiratory motion of the upper and lower part of the chest, the number of breathes, the number of holded breathes during inspiration, the average time of the holded breathe during inspiration, the number of holded breathes during expiration, the average time of the holded breathe during expiration. An examination of chest mobility in a standing and sitting position was carried out. The recording time was 3 minutes.Results: In patients with depression the amplitudes of chest respiratory movements were smaller. The breathe frequency was higher.Conclusions: Depression affects the breathing pattern.
XX
Celem artykułu było porównanie poziomu lęku u badanych z różnymi poziomami objawów depresji w czterech różnych sytuacjach badawczych: deprecjonującej autoprezentacji w sytuacji porażki, faworyzującej autoprezentacji w sytuacji porażki, deprecjonującej autoprezentacji w sytuacji sukcesu, faworyzującej autoprezentacji w sytuacji sukcesu. 220 uczniów szkoły średniej wypełniło dwa kwestionariusze: skali depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI) oraz skali lęku (State-Trait Anxiety Inventory, STAI). U badanych z tendencjami depresyjnymi w porównaniu do tych niebędących w depresji zaobserwowano doświadczenie zmniejszenia się lęku sytuacyjnego po faworyzującej autoprezentacji w sytuacji sukcesu (głównie) oraz w sytuacji porażki. Inne rodzaje warunków badawczych nie spowodowały zróżnicowanych zmian w poziomie lęku u badanych z różnymi poziomami objawów depresji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to compare the level of anxiety of participants with different levels of depression symptoms in four different experimental conditions: deprecating self-presentation in the situation of failure, enhancing self-presentation in the situation of failure, deprecating self-presentation in the situation of success, enhancing self-presentation in the situation of success. 220 secondary school students completed two questionnaires: Beck Depression Inventory (BDI) and The State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Participants with depressive tendencies in comparison to the non-depressed ones experienced a fall of situational anxiety after enhancing self-presentation in the situation of success (primarily) and in the situation of failure. Other kinds of experimental conditions did not cause diversified changes in the level of anxiety of participants with different level of depressing symptoms.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy procesu wyjścia przez gospodarkę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ze światowego kryzysu gospodarczego lat 2008-2009. Autor opisuje przebieg kryzysu w skali globalnej, jego przyczyny i implikacje dla rozwiniętych gospodarek, zadaje pytanie o klasyfikację obecnej sytuacji jako depresji lub recesji oraz dokonuje porównania obecnego kryzysu z wielką depresją z lat 1929-35.
XX
Lata 90. minionego stulecia oraz początek XXI w. to okres przemian politycznych i społeczno-gospodarczych w skali świata. Postępującym procesom globalizacyjnym wraz z rewolucją techniczną towarzyszył bezinflacyjny wzrost gospodarczy, który zakończył się wraz z wystąpieniem kryzysu finansowego obecnie przeradzającego się w zadłużeniowy. Celem niniejszej pracy jest próba nakreślenia potencjalnych scenariuszy rozwoju globalizacji w dobie gwałtownych zmian zachodzących na rynkach finansowych oraz w gospodarkach głównych graczy na arenie międzynarodowej. Na wstępie przedstawiono podstawowe teorie stosunków międzynarodowych niezbędnych do zrozumienia potencjalnego kierunku rozwoju przyszłych wydarzeń. Następnie dokonano analizy porównawczej wielkiego kryzysu lat 30. XX w. z obecnym kryzysem finansowym, kładąc nacisk na różnice będące wynikiem zastosowania zaleceń pochodzących z dotychczas przeprowadzonych i po części prezentowanych tu badań. Na zakończenie omówiono niektóre problemy światowe i nakreślono najbardziej prawdopodobne scenariusze przyszłych stosunków polityczno-gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the 1990s and the beginning of the 21st century the world became an arena of great political and socio-economic changes. The ongoing globalisation processes and technological revolution were accompanied by unprecedented economic growth, which however came to an end with the onset of the current financial crisis, which has recently transformed into a debt crisis. The aim of the article is to present possible scenarios for the globalising world in turbulent times. A short overview of basic theories of international relations followed by a comparative analysis of the Great Depression and the current financial crisis shall enable the reader to understand the course of possible future events. (original abstract)
18
Content available remote Depresja demograficzna na obszarze "ściany wschodniej"
63%
XX
To najbardziej syntetyczna, a zarazem dramatyczna fotografia obszaru "Ściany Wschodniej". Zjawiska typowe dla wschodniego pogranicza ukształto-wały się w okresie powojennym m.in. na styku Polski i Białorusi. Proces indu-strializacji i urbanizacji kraju wywołał zjawisko migracji ludności ze wsi do miast. Zagłębiem emigracyjnym przez wiele lat była również Białostocczyzna. Ze względu na żywiołowy charakter tego zjawiska, potęgowany ograniczonością zasobów, niską jakością warunków glebowo-klimatycznych, niskim potencjałem wytwórczym, niskim standardem warunków życia mieszkańców wytworzyły się liczne deformacje strukturalne, które doprowadziły do zachwiania równowagi demograficznej. Celem artykułu jest ukazanie skali polaryzacji potencjału demograficznego, z uwzględnieniem struktury, ale też czynników i skutków emigracji ludności z obszaru pogranicza.(fragment tekstu)
EN
The article discusses demographic processes that either stimulate or restrain trans-formation. Excessive emigration from the East of Poland has led to depopulation fol-lowed by depression. The article presents the demographic diversification of the above area in terms of structure, as well as in regard to different factors and the results of emigration. Chances for increased activity in the region centre around ecodevelopment and cross-border cooperation. An economic balance can be reached through an effective management of resources capable of reversing depressive tendencies.(original abstract)
EN
This study has as main purpose the underlining of the degree of educational specialization of the population depending on the professional economic activities that they develop, on the level of the Depression of Beius in 2011. From the interpretation and analysis of the data is found the presence of some higher values of the persons graduate of higher education in the third sector, followed by the secondary and afterwards by the primary. Also, the urban medium, compared to the rural one, disposes of the best representation of the graduates of higher education, post graduate schools and high schools in the employed population, no matter the economic sector to which we are referring. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego teksu jest teoretyczna analiza funkcjonowania systemu rodzinnego, w którym jest adolescent dotknięty zaburzeniem depresyjnym. W pierwszej części tekstu przybliżono dane na temat częstotliwości występowania zaburzenia depresyjnego w grupie nastoletnich Polaków. Dane te wskazują, iż problem jest poważny, acz często niedoszacowany. Brakuje w literaturze opisów odnoszących się do funkcjonowania systemu rodzinnego, w którym znajduje się chory na depresję nastolatek. Kolejne części artykułu zawierają opis zagadnień związanych z systemem rodzinnym. Uwzględniono dane na temat specyfiki pełnionych w systemie rodzinnym ról oraz zaburzeń ich realizacji, będących wynikiem zachorowania na depresję nastoletniego członka rodziny. W tekście podjęto próbę opisu funkcjonowania rodziców adolescentów chorujących na depresję. Zawarto też przypuszczenia na temat specyfiki funkcjonowania rodzeństwa depresyjnych nastolatków. Wywiedziono je z dostępnych w literaturze danych dotyczących funkcjonowania rodzeństwa dzieci chorujących przewlekle i dotkniętych zaburzeniami lękowymi. Odnotowano braki w literaturze dotyczące informacji na temat funkcjonowania rodzeństwa dzieci z depresją. Ostatnie sekcje tekstu poświęcono opisowi wskazówek dla rodziców oraz rodzeństwa nastolatków chorujących na depresję. Podkreślono konieczność włączenia rodzeństwa w programy wsparcia dla rodzin depresyjnych adolescentów. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia programów psychoedukacyjnych dla całych rodzin. Podkreślano znaczenie grup wsparcia. Wskazano na wagę podejmowania działań umożliwiających pozostałym członkom rodziny chorego na depresję nastolatka angażowanie się w zwyczajne aktywności, nie polegające na całkowitym przejmowaniu obowiązków i/lub wyręczaniu chorego. Zwrócono również uwagę na zagrożenia wynikające z odseparowywania się rodziny, w której jest osoba chorująca, od środowiska zewnętrznego. Całość tekstu zakończona została konkluzją o konieczności prowadzenia kolejnych analiz oraz badań empirycznych poświęconych funkcjonowaniu systemów rodzinnych, w których znajduje się adolescent chory na depresję.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of presented article is theoretical analysis of functioning of family system with depressive adolescent. In the fi rst part of the text data on a frequency of depression in adolescent Poles was presented. Data shows, that the problem is serious, but quite often underestimated. Literature lacks description of functioning of family system with depressive teenager. Next part of the article includes description of family system. Specifi cation of roles fulfi lled in family system together with disturbances in its completion due to depressive symptoms of teenage member of family is given. Attempt to describe functioning of parents of depressive teenagers was taken. Assumptions about specifi city of functio****ning of siblings of depressive teenagers was presented. They were given based on the literature on functioning of siblings of children with chronic diseases and siblings of anxious children. In the literature there are no information concerning functioning of siblings of depressive children. Last part of the text was devoted to the description of tips for parents and siblings of depressive teenagers. The necessity of inclusion in supportive programs for families siblings of depressive adolescents was underlined. It was noted that psychoeducational programs for whole families are needed. Signifi cance of supportive groups was underlined. The importance of activities enabling the rest of family members to enga****ge in regular actions instead of taking over responsibilities of depressive teenager was mentioned. Threats resulting from separation of family with depressive adolescent form others was pointed out. The text was ended with the conclusion about the necessity of further analyses and empirical studies devoted to functioning of family systems with depressive adolescents. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.