Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 404

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Distribution channels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
100%
XX
Zasadniczą kwestią - podjętą w artykule - jest poznanie, w jakim stopniu firmy korzystają z usług centrów, zwłaszcza w przypadku obsługiwania rynków zagranicznych i czy ewentualnie polegają na usługach innych operatorów odpowiedzialnych za transport i dystrybucję oraz przepływ zwrotów towarów wychodzących od producenta. (fragment tekstu)
EN
Managing the movement of goods on foreign markets, whether by competent managers or business owners, you must take into account the return processes. Often time, specialized knowledge and skills assisted by IT tools are needed to manage the return processes of products in a simple and quick way, without unnecessary perturbations. Handling of foreign markets, in the case of companies operating simultaneously in and outside the home country, not only needs the strategies required to penetrate those markets effectively, but also the advanced freight and returns management which in most cases requires appropriate systems and support programs. Logistics return centers are good solutions in this case as they offer the monitoring services to follow the flow of goods from start to finish, inform the customers of important details about the product itself as part of the return process, as well as the course of the process, and at the same time, guarantee a smooth flow of goods without unnecessary contractions and interruptions in delivery. The authors verify to what extent the offer of logistics centers of return is used and put into operation by businesses oriented to foreign markets and how these companies handle return of their goods. (original abstract)
EN
Theoretical background: The idea of multichanneling gained popularity in the late 1990s mostly due to the development of the Internet. Distribution changed from using single to several channels and integrating them, which allowed consumers to access multiple channels at every stage of the buyer decision process. Using multiple channels is referred to as multi-, cross-, or omni-channelling, depending on the level of channel interaction and integration. Transforming distribution from multi-, to omni-channelling can require important and expensive changes in the organization. In Poland, most of the retailers do not meet the requirements of omnichanneling, which leaves the consumers mostly with the experience of multi-, and cross-channelling distribution. Purpose of the article: The purpose of this article is to explore the consumer journey of Millennials in multichannel shopping by examining the usage of distribution channels by Generation Y and preferences about the delivery of products bought online. The factors that can encourage them to choose online channel and click-and-collect delivery more often are also investigated. Research methods: To test the hypotheses, literature research and quantitative study was implemented using an online survey (CASI). The study involved a group of 266 respondents from Generation Y and was conducted in January 2019. Research results were also compared to the prior research found in the literature. Main findings: Research results show that online channels are more popular for information seeking by Millennials but traditional stores are preferred by them for purchase decisions. There is also diversity in the channels used for purchasing researched group of products, which shows that integrating the channels in selected aspects may provide a more positive buying experience and create loyalty. Aspects differentiating multi- and cross-channels from omnichannels, such as lower prices and special offers in online stores, can increase the usage of online channels. The popularity of mobile devices is not well used in distribution channels - it is more popular to use a store's website on a smartphone than a mobile application to purchase a product. Generation Y is also more likely to use the effect of ROPO (webrooming) than reversed-ROPO (showrooming). The aspects well known for omnichanneling can increase the popularity of click-and-collect among Millennials.(original abstract)
3
Content available remote Znaczenie i zastosowanie marki prywatnej w nowoczesnych kanałach dystrybucji
100%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań zastosowania marki prywatnej, jej udziału w ofercie nowoczesnego kanału dystrybucji oraz wpływu na relacje producent - detalista. Koncentracja detalistów, także tendencja tzw. sprytnych zakupów warunkują rozwój marki prywatnej. W artykule dokonano studiów literaturowych dotyczących nowoczesnych kanałów dystrybucji, handlu zagranicznego oraz marki prywatnej dystrybutora - jej form i zakresu zastosowania. Zaprezentowane w artykule dane z krajowego i międzynarodowego rynku potwierdzają w większości przypadków zwiększający się udział marki prywatnej w koszyku zakupowym konsumentów i obecność w ofercie nowoczesnych kanałów dystrybucji oraz wysoki wzrost udziału marki prywatnej w handlu detalicznym w Europie Wschodniej i Centralnej. Marka prywatna stanowi szansę i zagrożenie dla producentów, wywiera wpływ na ich relacje z dystrybutorami. Autorki w referacie opierają swoje rozważania na literaturze przedmiotu, analizie ilościowej i jakościowej na podstawie danych GUS, danych wtórnych z raportów firm konsultingowych, przykładach rynkowych(abstrakt oryginalny)
EN
The main determinants of use of private label distributors include: the development of modern distribution channel, the pursuit of retailers to take control of distribution channels, extending offers of its own brand as an offer usability, trend smart shopping, fighting with the producers about the loyalty of consumers. Presented in the article data from the markets: national and international, in most cases, increasing the share of private brand in consumer shopping basket and the presence in the offer of modern distribution channels. The high increase in the participation of private brand in the retail trade can be seen in Eastern and Central Europe. Private label changes the current relationship manufacturer-distributor. Cooperation model between them can take diverse variants, and cited examples from the market confirm the impact of the presence of private brand for a change of strategy for manufacturers and distributors(original abstract)
XX
Konkurencja na rynku soli w Polsce powoduje, że każdy podmiot produkujący lub konfekcjonujący ten produkt musi w swojej działalności stosować instrumenty promocji i dystrybucji w sposób zintegrowany, tak aby sprostac wymaganiom klientów i konkurencji panującej na tym rynku. Autorzy przedstawili kanały dystrybucji i instrumenty promocji stosowane przez Kopalnię Soli "SOLINO" (abstrakt oryginalny)
EN
To meet customers' demands and stand to the competition on the Polish salt market every company manufacturing or portioning this product has to implement promotion and distribution instruments in an integrated way. The authors present the distribution channels and promotion instruments used in the "Solino" salt mine. (original abstract)
5
Content available remote Przesłanki i perspektywy rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności
100%
XX
W artykule podjęto problematykę przesłanek i perspektyw rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności. Jako wyznaczniki szans rozwoju omawianej formy sprzedaży przyjęto charakterystyki dotyczące udziału sprzedaży bezpośredniej w zbycie produktów, oczekiwań producentów w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia własnych kanałów jak również opinii w sprawie planów rozwijania tej działalności w przyszłości. Przeprowadzone analizy wskazują, że bezpośrednie kanały dystrybucji spełniają oczekiwania producentów żywności i są ważnym i pożądanym kanałem zbytu produktów, a pozytywne doświadczenia z prowadzenia sprzedaży bezpośredniej skutkują planami przedsiębiorców rozwijania tej działalności w przyszłości.(abstrakt autora)
EN
The paper takes up a subject of premises and prospects of direct channels of food distribution. As determinants of growth opportunities of this form of sales were adopted: characteristics of share of direct sales on a product market, expectations of producers relating to benefits stemming from their own channels as well as opinions on plans of development of this activity in the future. The conducted analyses show that direct distribution channels meet expectations of food producers and are an important and desirable channel of sales, and positive experience from direct sales effects in business plans for developing this business in the future(author's abstract)
XX
W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie i rodzaje dystrybucji. Następnie przedstawiono determinanty wyboru kanałów dystrybucji. W zakończeniu zaprezentowano kierunki rozwoju systemów dystrybucji.
EN
Distribution encompasses decisions and activities associated with selecting the manner of enabling access (payment, sales of reservations) to services provided by firms to their final customers. In this article, the author presents the role of distribution in the marketing of service companies, devoting a large amount of space to discussing the factors determining the type and structure of channels. The author contends that the most important of these are: the type of service, the behaviours and preferences of purchasers, and the competitive strengths recognised by the firm. In the closing section of the article, the author presents types of innovation in service distribution channels. (original abstract)
XX
Realne szanse wpływu na kształt kanałów dystrybucji mają przede wszystkim podmioty związane z przetwórstwem żywności. Znikomy wpływ na zbyt swoich produktów mają natomiast rolnicy, szczególnie nie zrzeszeni np. w grupach producenckich lub marketingowych. Celem pracy była identyfikacja najistotniejszych czynników kształtujących sprawne kanały dystrybucji produktów żywnościowych oraz próba określenia ich konsekwencji dla przedsiębiorstw agrobiznesu. (fragment tekstu)
EN
Increase of competition on food market after the integration with EU and mutual economic codependence of agriculture, food industry and distribution influences acceleration of modernization process of food distribution channels products. Selected factors determining the development of distribution channels present an important part of a wide process, which should be realised with consideration, detailed individual specificity of food markets (products). Full adaptation to structures of European markets requires support, among others concentration and integration process with different agribusiness links participation. (original abstract)
XX
Dystrybucja wielopoziomowa to jeden z niestandardowych kanałów dystrybucji oraz z najszybciej rozwijających się modeli biznesowych. Model biznesowy marketingu wielopoziomowego rozwija się w sposób ciągły. Jest to zasługa pracowników aktywnie uczestniczących w życiu branży MLM. Sieć dystrybucyjna jest być oparta na ludziach personelu ze ściśle wyznaczonymi celami. Warunek konsekwentnej realizacji zakładanego celu gwarantuje sukces grupy. Budowanie sieci w dystrybucji wielopoziomowej MLM sprawia, że coraz większa liczba osób zdobywa wiedzę o produkcie. (abstrakt oryginalny)
EN
Multilevel distribution is one of the custom distribution channels and the fastest growing business models. Multilevel marketing business model is growing in a continuous. MLM (multi-level marketing) is derived from direct sales - the oldest distribution channel in the history of commerce. Thus, it appears advisable to examine the causes of success and understanding of the fundamentals of the business model of multi-level distribution. (original abstract)
XX
We współczesnych realiach bardzo rzadko zdarza się, by producent sprzedawał swój produkt bezpośrednio konsumentowi. Między wytwórcą a odbiorcą końcowym pojawiają się pośrednicy, którzy rozprowadzają produkt bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu producenta. Praktyka gospodarcza obfituje w różne formy działalności handlowej, których wspólnym celem jest zapewnienie efektywnego przekazywania towaru ze sfery produkcji do sfery konsumpcji Realizacja tego wspólnego celu jest inspiracją rozwoju kanałów dystrybucji marketingowej wpływających na powstawania zmian w logistyce. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's reality, it is rare that a producer to sell its product directly to the consumer. Between the manufacturer and end-user there are dealers who distribute the product or on its own behalf or on behalf of the manufacturer. Business practice abounds in various forms of commercial activity, whose common goal is to ensure the efficient transfer of goods from production to the sphere of consumption. The implementation of this common goal is to inspire the development of marketing distribution channels for the formation impact on changes in logistics. (original abstract)
XX
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest problematyka występowania nieprawidłowości w kanałach dystrybucji produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Inwersja dystrybucji w realiach polskiego rynku farmaceutycznego przyjęła formę nielegalnego wywozu leków, stając się jednym z podstawowych aspektów przestępczości transgranicznej. Celem opracowania jest identyfikacja przyczyn, przedstawienie istoty i wskazanie skutków niekontrolowanego wywozu leków dla krajowego systemu zaopatrywania w produkty lecznicze. Materiały i metody: Realizacja celu artykułu wymaga zastosowania następujących metod badawczych: metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę analizy aktów prawnych oraz metodę badania dokumentów. Zastosowanie wymienionych metod badawczych pozwala na przedstawienie wyników analiz i sformułowanie wniosków dotyczących wpływu nielegalnego wywozu leków na stan systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki: Przedstawiając wyniki analiz należy zauważyć, że dotychczasowy nadzór nad rynkiem farmaceutycznym nie jest skuteczny i zawodzi na każdym możliwym poziomie. Wymiernym obrazem nieefektywności systemu kontroli są straty w budżecie państwa na poziomie 4 mld. PLN rocznie oraz występowanie w aptekach ogólnodostępnych braków i niedoborów w asortymencie tzw. leków deficytowych, szacowanych przez Ministerstwo Zdrowia na poziomie 386 pozycji. Wnioski: Warunkiem sine qua non właściwego działania systemu ochrony zdrowia publicznego jest zapewnienia skutecznego nadzoru nad procesem dystrybucji produktami leczniczymi oraz efektywnej kontroli nad całym rynkiem farmaceutycznym. Nie da się tego osiągnąć bez efektywnego systemu kontroli. Zmiana dotychczasowego modelu nadzoru na system kontroli zintegrowanej, opartej na połączeniu podsystemów kontroli farmaceutycznej z podsystemami kontroli skarbowej i inspekcji pracy, pozwoli na skuteczną walkę z nielegalnym wywozem leków. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The subject matter of the study is irregularities in the distribution channels of medicinal products, medical devices and foodstuffs for particular nutritional uses. The inversion of distribution on the Polish pharmaceutical market has taken the form of illegal export of medicinal products, becoming one of the main aspects of cross-border crime. The purpose of the study is to identify the causes, present the essence and point to the effects of uncontrolled exports of pharmaceuticals for the Polish medicinal products supply system. Materials and methods: The fulfilment of the article's objective requires the application of the following research methods: literature analysis and criticism, legal document analysis and document examination. The application of these research methods makes it possible to present the results of the analyses and formulate conclusions on the impact of illegal export of medicinal products on the condition of the healthcare system in Poland. Results: When presenting the results of the analyses, it should be noted that so far pharmaceutical market supervision has proven insufficient and defective at every possible level. A tangible manifestation of the inefficiency of the supervision system are State budget losses of PLN 4 billion per year and the absence and deficiencies of the so-called deficit medicines in retail pharmacies, which the Ministry of Health estimates at 386 items. Conclusions: The sine qua non condition for the appropriate operation of the public healthcare system is to ensure effective supervision over the distribution process of medicinal products and adequate control over the entire pharmaceutical market. This cannot be achieved without an effective supervision system. Changing the previous supervision model to the integrated supervision system based on the connection of pharmaceutical supervision subsystems with the tax and labour inspection subsystems will make it possible to effectively counteract illegal exports of medicinal products. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi syntezę najważniejszych zmian zachodzących w modelach biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem bankowości internetowej, mobilnej oraz usług konkurencyjnych z sektora pozabankowego. Wstępem do analizy jest opis przekształceń w tradycyjnych modelach biznesowych banków, uwzględniający typy kanałów kontaktu z klientem, zakres świadczonych poprzez nie usług oraz ich istotność dla klienta . Jako rozwinięcie tematu zaprezentowane zostały innowacje produktowe przeznaczone do wykorzystania na urządzeniach mobilnych oraz przykłady aliansów strategicznych pomiędzy bankami a operatorami telefonii komórkowej. W artykule wskazane są również przykłady usług z poza sektora bankowego, takie jak obsługa płatności, które coraz bardziej konkurują z ofertą instytucji finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article entitled Development of Modern Distribution Channels in Retail Banking synthesizes the most important changes in bank business models, with a particular focus on Internet and mobile banking as well as competitive services from a non-banking sector. The introduction to the analysis describes transformations in the traditional bank business models considering the type of customer contact channel, the scope of services rendered by them and their importance for the client. The subject is further developed by the presentation of product innovations dedicated to mobile equipment and examples of strategic alliances between banks and mobile telephony operators. The article also indicates examples of services from a non-banking sector, e.g. payment services, which compete more and effectively with the offer made by financial institutions. (original abstract)
XX
Kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych jest systemem zbudowanym z podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług ubezpieczeniowych (zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, ubezpieczających, ubezpieczonych, ewentualnie uposażonych) oraz podmiotów wspomagających funkcjonowanie kanału w zakresie realizacji pojedynczych funkcji i łączących ich więzi poziomych i pionowych, umożliwiających przepływ strumieni obligatoryjnych pomiędzy usługodawcą, czyli zakładem ubezpieczeń i usługobiorcą. Powyższa definicja kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych jest definicją równościową. Projektuje ona znaczenie definiendum, coraz powszechniej używanego w teorii oraz praktyce, na bazie podmiotowych, funkcjonalnych i systemowych definicji kanałów dystrybucji, spotykanych w naukach marketingowych (definicja regulująca).(fragment tekstu)
XX
Problem badawczy podjęty w artykule dotyczy identyfikacji rodzajów i znaczenia innowacji marketingowych w zakresie zastosowania marki własnej w nowoczesnym kanale dystrybucji handlu detalicznego. Autorki szukały odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu i różnorodności stosowanych innowacji marketingowych w nowoczesnych kanałach dystrybucji i form marki własnej. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie oparto na przeglądzie i analizie literatury przedmiotu, analizie danych wtórnych krajowych i zagranicznych ośrodków/agencji badawczych. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i rodzajów innowacji marketingowych w nowoczesnym kanale handlu detalicznego oraz marki prywatnej jako obszaru zastosowania innowacji marketingowych w kanale nowoczesnym. Stwierdzono, że w nowoczesnych kanałach dystrybucji stosowane są innowacje marketingowe w szerokim ujęciu, w celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, jak i zwiększania poziomu marketingowej użyteczności oferowanej konsumentom. Innowacje marketingowe i zastosowanie marki własnej stymulują sprzedaż sieci handlowych i są sferą rozbudowywania przestrzeni doświadczeń nabywców, choćby poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie komunikacji, obsługi, dokonywania zakupów, angażowania nabywców, udogodnień w sklepach wielkopowierzchniowych. W kanale nowoczesnym obserwowane są marki własne trzeciej generacji i ich stosowanie. Marki prywatne i własne sieci handlowych mają znaczenie w kształtowaniu struktury koszyka zakupowego nabywców. Innowacje marketingowe w obszarze instrumentów marketingu mix, stosowanych przez uczestników kanału nowoczesnego, mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania wartości dla nabywcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The research problem dealt with in the paper concerns the identification of the types and significance of marketing innovations in the scope of using the private label in a modern distribution channel of retail trade. The authors sought an answer to the question regarding the scope and diversity of marketing innovations used in modern distribution channels and own brand forms. The search for the answer to the question was based on a review and analysis of the subject literature, analysis of secondary data of domestic and foreign research centers / agencies. It was found that modern marketing channels use marketing innovations in a broad sense, in order to improve the functioning of a commercial enterprise and to increase the level of marketing utility offered to consumers. Marketing innovations and the use of own brands stimulate the sales of retail chains and are a sphere of expanding the experience space of the buyers, for example through the use of modern technologies in the communication, service, purchase processes, the involvement of buyers facilities in large-area stores. In the modern channel, is observed the use of third-generation own brands. Marketing innovations in the marketing -mix area applied by modern channel participants are of fundamental importance for shaping the value for the buyer. (original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza systemu dystrybucji w aspekcie teoretycznym oraz weryfikacja teorii w praktyce na przykładzie firmy Analda - Żywiec Trade Sp. z o. o. oddział Wejherowo. Natomiast hipotezę pracy stanowi przypuszczenie, że prawidłowo skonstruowany system dystrybucji zapewnia sprawne dostarczenie towarów finalnemu odbiorcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work is the analysis of system of distribution in theoretical aspect and the verification of theory in practice for example the Analda - Żywiec Trade Ltd. - branch in Wejherowo. And the hypothesis of this work make the presumption, that the correctly constructed system of distribution assures the efficient delivering of the goods to the final customer. (original abstract)
XX
Marketing partnerski oznacza filozofię oraz koncepcję zarządzania i działania na rynku, zgodnie z którą sukces firmy zależy od nawiązania partnerskich stosunków z innymi uczestnikami rynku. Marketing partnerski koncentruje się na integrowaniu jakości produktu, jakości obsługi, jakości relacji na wielu rynkach. Zakłada orientację marketingową skierowaną na klientów, własnych pracowników, dostawców, pośredników i instytucje. Autorka przedstawiła istotę marketingu partnerskiego oraz zanalizowała przesłanki i formy rozwoju partnerstwa w kanałach dystrybucji w Polsce.
EN
Partner marketing is the philosophy of business according to which market success of a firm depends on establishing partner relations with other market subjects. In practice it means that a firm forms, maintains and enriches long-term, based on cooperation relations with buyers, suppliers, agents, workers, influential institutions. In the paper the idea and significance of the partner marketing are presented. The author analyses in detail the present stage of the partnership of Polish firm participating in trade channels at their different levels, i.e. manufacturers, wholesalers, retailers. (original abstract)
16
Content available remote Kanał komunikacji a kanał dystrybucji - zanikanie różnic i ich konsekwencje
75%
XX
W ostatnim czasie rola kanałów dystrybucji oraz ich kształt podlega dynamicznym zmianom. Z jednej strony technologie informacyjne oraz rozwój firm logistycznych powodują wzrost możliwości realizacji i znaczenia sprzedaży bezpośredniej. Z drugiej strony charakterystycznym trendem jest wielokanałowość sprzedaży i w konsekwencji zmiany zachodzące w procesach zakupowych konsumentów. Wpływ na te przemiany mają także nowe kanały komunikacji, które wprost pozwalają przenieść konsumenta z sytuacji poszukiwania informacji do procesu zakupu. W efekcie zanika stopniowo rola tradycyjnych pośredników rynkowych, których funkcje przejmowane są w szczególności przez kanały komunikacji, co w dłuższym czasie będzie powodowało dalsze konsekwencje.(abstrakt oryginalny)
EN
Recently, the role of distribution channels and its design has changed. On one hand, information technologies and logistics development cause an increase of direct sales importance. On the other hand, a distinctive trend is the multi-channel sales and, consequently, changes in consumer buying process. The effects of these changes are also new channels of communication that expressly allow the consumer to move from a situation of searching for information to purchase process. As a result, disappearing gradually role of traditional market intermediaries whose functions are taken over in particular by communication channels, which in the long term will cause further consequences.(original abstract)
17
75%
EN
The Polish organic food market continues to be a niche. Nevertheless, the market can function efficiently and develop provided that several conditions are met, including the optimization of the supply of raw materials and final products, and the organization of effective distribution channels. One of the key areas that require an in-depth analysis is the question of efforts undertaken at all levels of the marketing chain. Therefore, the purpose of this paper is to present the distribution channels of the Polish organic food market, explore the organizational limitations faced by this market, and diagnose the reasons why distribution channel participants do not cooperate with each other. In view of the findings of the research conducted among three groups (producers, processors and intermediaries), an attempt was made to identify successful networking solutions. The prerequisites for the prospective growth of the organic food market can be indicated. According to the interviewees, initiating and implementing collaboration as an element of marketing activities should lead to desirable outcomes, including more efficient market processes, especially as regards organic product distribution. Actions based on the integration and combination of marketing efforts should translate into market development. The creation of short supply chains is one of the key solutions. (original abstract)
18
Content available remote Analiza kanałów dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza kanałów dystrybucji w celu usprawnienia logistyki produkcji w przedsiębiorstwie sektora górniczego z wykorzystaniem wykresu Ishikawy oraz ankiety dotyczącej satysfakcji klientów. (fragment tekstu)
EN
A production company should not await that a product in its offer will sell itself. Orders from the same supplier received in the same periods of time should not be expected. The company should not rely on the only channel of co-operation. Despite sales and profit it should constantly search for new customers both in distribution channels that it already take part in and look for clients in different distribution channels. Only permanent focus on clients searching in all possible distribution channels may assure a financial-economical security of the production company. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano istotę relacji międzyorganizacyjnych zachodzących w kanałach dystrybucji. Badania zawarte w opracowaniu przeprowadzono na przedsiębiorstwach przemysłu odzieżowego. Próba badawcza jest reprezentatywna w skali województwa śląskiego. Wyróżniono trzy główne problemy badawcze. Pierwszym jest określenie podmiotów, z którymi przedsiębiorstwa przemysłu odzieżowego współpracują w kanałach dystrybucji. Drugi, jest wskazanie elementów zarządzania, które badane podmioty stosują w celu kształtowania tych relacji. Natomiast trzeci problem to określenie, jakie działania są podejmowane w każdym z elementów zarządzania relacjami, aby podtrzymać współpracę w kanałach dystrybucji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there is presented the essence of inter-organizational relationships with the focus on the area of distribution channels. The study was based on the textile industry enterprises. The research sample used in the study is representative of the whole province of Silesia. There are three main research problems. The first problem is to define the entities with which the clothing companies enter into relationships in distribution channels. The second is to determine which elements of management are used by these entities to shape that kinds of relations. The last - the third - requires an indication what actions are taken by these entities under each element of management, to maintain and develop relationships in distribution channels.(original abstract)
XX
Prowadzone przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji systematyczne badania mające na celu rozpoznanie kierunków i zakresu racjonalizacji kanałów dystrybucji, rejestrują wielokierunkowość działań podejmowanych w tym zakresie zarówno przez producentów, jak i pośredników hurtowych i detalicznych. Działania te wymusza zarówno zaostrzająca się konkurencja, jak i stosunkowo wolno wzrastający popyt konsumpcyjny.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.