Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Acute coronary syndrome
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
INTRODUCTION: Acute coronary syndromes (ACS) and sudden death cause most ischemic heart disease (IHD)- related deaths, which represent 1.8 million deaths per year, with similar numbers of men and women dying from coronary artery disease (CAD). It’s known that inflammation plays crucial role in atherosclerotic plaque formation and its destabilization. The purpose of this study is to evaluate of white blood cells count in its subpopulation in patients with ACS and modifiable cardiovascular risk factors – arterial hypertension and 2 type Diabetes Mellitus (DM). MATERIAL AND METHODS: In this observational cohort trial we observed of 184 patients with ACS. All patients were randomized into four groups: 1st group - 42 patients with ACS without arterial hypertension (AH) or DM; 2nd group – 56 patients with ACS and previous AH; 3rd group – 42 patients with ACS and 2 type DM; and 4th group – 44 patients with ACS and AH and DM. We studied of leukocytes count and their subpopulations in blood. RESULTS: The mean white blood cells count was significant higher in patients with ASC, compared with control group: 8.23 [6.50; 9.40] vs 5.49 [5.20; 5.70] (p<0.001). Similarly, ACS caused increase of leukocytes subpopulation count in blood. The significant higher count of white blood cells was observed in patients with ACS and co-morbidities: 2 type DM and its association with AH. In patients with ACS and previous AH we observed significant lower neutrophils count (p<0.05), but increased quantity of lymphocytes, compared with patients with ACS without co-morbidities (p<0.001). DM and its association with AH was characterized of neutrophils, lymphocytes and monocytes counts growth. CONCLUSIONS:ACS is characterized of raised white blood cells count and its population, especially in cases of association with 2 type Diabetes Mellitus.
PL
WSTĘP: Ostre zespoły wieńcowe (OZW) i nagła śmierć sercowa są przyczyną większości chorób niedokrwiennych serca powodującymi zgony, które stanowią 1,8 miliona przypadków rocznie, przy podobnej liczbie zgonów mężczyzn i kobiet z powodu choroby wieńcowej tętnic. Wiadomo, że stan zapalny odgrywa kluczową rolę w powstawaniu blaszki miażdżycowej i jej destabilizacji. Celem pracy jest ocena liczby białych krwinek w jej subpopulacji u pacjentów z: OZW i modyfikowalnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2). MATERIAŁ I METODY: W tym obserwacyjnym badaniu kohortowym obserwowano 184 pacjentów z OZW. Wszyscy pacjenci byli losowo podzieleni na cztery grupy: I grupa – 42 pacjentów z OZW bez nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy; II grupa – 56 pacjentów z OZW i nadciśnieniem tętniczym; III grupa – 42 pacjentów z OZW i cukrzycą; i IV grupa – 44 pacjentów z OZW, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Badano liczbę leukocytów i ich subpopulacji we krwi. WYNIKI: Średnia liczba białych krwinek była istotnie wyższa u pacjentów z OZW w porównaniu z grupą kontrolną: 8.23 [6.50; 9.40] vs 5.49 [5.20; 5.70] (p<0.001). Podobnie OZW powodowało wzrost liczby subpopulacji leukocytów we krwi. Istotnie wyższą liczbę białych krwinek obserwowano u pacjentów z OZW i chorobami współistniejącymi: 2 typ cukrzycy i jego związek z nadciśnieniem tętniczym. U pacjentów z OZW i nadciśnieniem tętniczym zaobserwowano znamiennie niższą liczbę neutrofili (p<0.05), ale zwiększoną ilość limfocytów w porównaniu z pacjentami z OZW bez chorób współistniejących (p<0.001). Cukrzycę i jej związek z nadciśnieniem tętniczym scharakteryzowano wzrostem liczby neutrofili, limfocytów i monocytów. WNIOSKI: OZW charakteryzuje się podwyższoną liczbą białych krwinek i ich populacją, szczególnie w przypadkach związanych z cukrzycą typu 2.
EN
INTRODUCTION: One of the main causes of sudden cardiac death in the emergency department is myocardial infarction. Although there are several scores that helped predict an identified acute coronary incident, there was no quantitative tool available to risk stratifying patients with chest pain to support more decisions. The study is aimed to determine the prognostic accuracy of the HEART score as a predictor for major adverse cardiac events in patients presenting with chest pain to the emergency medicine department (ED). MATERIAL AND METHODS: Study included 83 adult patients presenting with Acute Myocardial Infarction who had chest pain attending to the ED were studied their HEART score to predict major adverse cardiac events. RESULTS: 60.24% of males and 39.76% of females with mean age of 57.83 ± 12.85 years were presented to ED. 44.56% had hypertension, 46.99% of diabetes mellitus, 21.69% of smoking, 16.87% of alcoholism, 4.82% of obesity, and 3.61% of patients with family history of cardiac diseases. 28.92% had non-specific repolarization, and 33.73% of patients had significant ST-Depression. According to Heart score, 26.51% of patients had low risk, 39.76% of patients had moderate risk, and 33.73% of patients had high risk. More percentage of male patient’s (67.9%) were in the high risk group of heart score than females (32.1%). ST-Depression cases were more in the high risk group (85.7%), and statistical significant association seen between ECG and the heart score (P<0.0001). among risk factors, Hypertension and Diabetes mellitus patients was more in the high risk groups with 48.6%, and 53.8% (P=0.001). 100% of high risk cases had ≥3 x normal limit of troponin, and there was a statistically association seen between troponin and heart score (P<0.0001). Diagnosis of HEART score of the low risk group showed that the risk factor had significantly higher AUC value (AUC = 0.801) than the age group (AUC = 0.778), history (AUC = 0.747), Troponin (AUC = 0.738), and ECG (AUC = 0.722). Out of 22 cases of the low risk group, 6 of Unstable angina (UA), 16 of NSTEMI, 4 of Percutaneous coronary intervention (PCI), 2 CABG, and 1 cardiovascular (CV) death. For moderate risk group (n=33), 13 of UA, 17 of NSTEMI, 3 of STEMI, 20 of PCI, 14 of CABG, and 12 of CV deaths. For high risk group (n=28), 10 UA, 14 of NSTEMI, 3 of STEMI, 9 of PCI, 6 of CABG, and 4 number of CV death. CONCLUSIONS: It was concluded that the HEART score should be used as the primary clinical decision tool for the risk stratification and a good predictor of major adverse cardiac events in patients presenting with chest.
PL
WSTĘP: Jedną z głównych przyczyn nagłej śmierci sercowej w oddziałach ratunkowych jest zawał mięśnia sercowego. Chociaż istnieje kilka czynników, które pomagają zidentyfikować ostry incydent wieńcowy, nie ma narzędzia ilościowego dostępnego w celu stratyfikacji ryzyka pacjentów z bólem w klatce piersiowej, aby wesprzeć decyzyjność. Badanie ma na celu określić dokładność prognostyczną wyniku HEART jako predyktora poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych u pacjentów zgłaszających się z bólem w klatce piersiowej na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 83 dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, u których wystąpił ból w klatce piersiowej będący przyczyną zgłoszenia się na SOR i zbadano ich punktację HEART, aby przewidzieć poważne niepożądane zdarzenia sercowe. WYNIKI: Do SOR zgłosiło się 60,24% mężczyzn i 39,76% kobiet w średnim wieku 57,83 ± 12,85 lat. 44,56% miało nadciśnienie, 46,99% cukrzycę, 21,69% było palaczami, 16,87% spożywało alkohol, 4,82% z otyłością, oraz 3,61% pacjentów z wywiadem rodzinnym w kierunku chorób serca. 28,92% miało niespecyficzną repolaryzację, a 33,73%. pacjentów miało znaczące obniżenie odcinka ST. Według HEART SCORE, 26,51% pacjentów miało niskie ryzyko, 39,76% z pacjenci mieli umiarkowane ryzyko, a 33,73% pacjentów miało wysokie ryzyko. Większy odsetek pacjentów płci męskiej (67,9%) był w w grupie wysokiego ryzyka wyniku sercowego niż kobiety (32,1%). Przypadki depresji ST były częstsze w grupie wysokiego ryzyka (85,7%) i miały statystycznie istotny związek między EKG, a wynikiem (P <0,0001). Wśród czynników ryzyka, pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą było więcej w grupach wysokiego ryzyka, kolejno: 48,6% i 53,8% (P=0,001). 100% przypadków wysokiego ryzyka miało poziom troponiny ≥3 x normalny i zaobserwowano statystyczny związek między troponiną a wynikiem (P <0,0001). Diagnoza wyniku HEART grupy niskiego ryzyka wykazała, że czynnik ryzyka miał istotnie wyższą wartość AUC (AUC = 0,801) niż grupa wiekowa (AUC = 0,778), historia chorobowa (AUC = 0,747), troponina (AUC = 0,738) i EKG (AUC = 0,722). Spośród 22 przypadków grupy niskiego ryzyka, 6 przypadków niestabilnej dławicy piersiowej (UA), 16 przypadków NSTEMI, 4 przypadki przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), 2 przypadki CABG i 1 zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dla grupy umiarkowanego ryzyka (n=33) 13 przypadków UA, 17 przypadków NSTEMI, 3 przypadków STEMI, 20 przypadków PCI, 14 przypadków CABG i 12 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dla grupy wysokiego ryzyka (n=28) 10 UA, 14 NSTEMI, 3 STEMI, 9 PCI, 6 CABG i 4 zgony. WNIOSKI: Stwierdzono, że punktacja HEART powinna być stosowana jako podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji klinicznych stratyfikacji ryzyka i jest dobrym predyktorem poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych u pacjentów zgłaszających się z bólem w klatce piersiowej do oddziału ratunkowego w celu promowania ich bezpiecznego i wydajnego leczenia w warunkach szpitalnych.
EN
INTRODUCTION: One of the main causes of sudden cardiac death in the emergency department is myocardial infarction. Although there are several scores that helped predict an identified acute coronary incident, there was no quantitative tool available to risk stratifying patients with chest pain to support more decisions. The study is aimed to determine the prognostic accuracy of the HEART score as a predictor for major adverse cardiac events in patients presenting with chest pain to the emergency medicine department (ED). MATERIAL AND METHODS: Study included 83 adult patients presenting with Acute Myocardial Infarction who had chest pain attending to the ED were studied their HEART score to predict major adverse cardiac events. RESULTS: 60.24% of males and 39.76% of females with mean age of 57.83 ± 12.85 years were presented to ED. 44.56% had hypertension, 46.99% of diabetes mellitus, 21.69% of smoking, 16.87% of alcoholism, 4.82% of obesity, and 3.61% of patients with family history of cardiac diseases. 28.92% had non-specific repolarization, and 33.73% of patients had significant ST-Depression. According to Heart score, 26.51% of patients had low risk, 39.76% of patients had moderate risk, and 33.73% of patients had high risk. More percentage of male patient’s (67.9%) were in the high risk group of heart score than females (32.1%). ST-Depression cases were more in the high risk group (85.7%), and statistical significant association seen between ECG and the heart score (P<0.0001). among risk factors, Hypertension and Diabetes mellitus patients was more in the high risk groups with 48.6%, and 53.8% (P=0.001). 100% of high risk cases had ≥3 x normal limit of troponin, and there was a statistically association seen between troponin and heart score (P<0.0001). Diagnosis of HEART score of the low risk group showed that the risk factor had significantly higher AUC value (AUC = 0.801) than the age group (AUC = 0.778), history (AUC = 0.747), Troponin (AUC = 0.738), and ECG (AUC = 0.722). Out of 22 cases of the low risk group, 6 of Unstable angina (UA), 16 of NSTEMI, 4 of Percutaneous coronary intervention (PCI), 2 CABG, and 1 cardiovascular (CV) death. For moderate risk group (n=33), 13 of UA, 17 of NSTEMI, 3 of STEMI, 20 of PCI, 14 of CABG, and 12 of CV deaths. For high risk group (n=28), 10 UA, 14 of NSTEMI, 3 of STEMI, 9 of PCI, 6 of CABG, and 4 number of CV death. CONCLUSIONS: It was concluded that the HEART score should be used as the primary clinical decision tool for the risk stratification and a good predictor of major adverse cardiac events in patients presenting with chest.
PL
WSTĘP: Jedną z głównych przyczyn nagłej śmierci sercowej w oddziałach ratunkowych jest zawał mięśnia sercowego. Chociaż istnieje kilka czynników, które pomagają zidentyfikować ostry incydent wieńcowy, nie ma narzędzia ilościowego dostępnego w celu stratyfikacji ryzyka pacjentów z bólem w klatce piersiowej, aby wesprzeć decyzyjność. Badanie ma na celu określić dokładność prognostyczną wyniku HEART jako predyktora poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych u pacjentów zgłaszających się z bólem w klatce piersiowej na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 83 dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, u których wystąpił ból w klatce piersiowej będący przyczyną zgłoszenia się na SOR i zbadano ich punktację HEART, aby przewidzieć poważne niepożądane zdarzenia sercowe. WYNIKI: Do SOR zgłosiło się 60,24% mężczyzn i 39,76% kobiet w średnim wieku 57,83 ± 12,85 lat. 44,56% miało nadciśnienie, 46,99% cukrzycę, 21,69% było palaczami, 16,87% spożywało alkohol, 4,82% z otyłością, oraz 3,61% pacjentów z wywiadem rodzinnym w kierunku chorób serca. 28,92% miało niespecyficzną repolaryzację, a 33,73%. pacjentów miało znaczące obniżenie odcinka ST. Według HEART SCORE, 26,51% pacjentów miało niskie ryzyko, 39,76% z pacjenci mieli umiarkowane ryzyko, a 33,73% pacjentów miało wysokie ryzyko. Większy odsetek pacjentów płci męskiej (67,9%) był w w grupie wysokiego ryzyka wyniku sercowego niż kobiety (32,1%). Przypadki depresji ST były częstsze w grupie wysokiego ryzyka (85,7%) i miały statystycznie istotny związek między EKG, a wynikiem (P <0,0001). Wśród czynników ryzyka, pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą było więcej w grupach wysokiego ryzyka, kolejno: 48,6% i 53,8% (P=0,001). 100% przypadków wysokiego ryzyka miało poziom troponiny ≥3 x normalny i zaobserwowano statystyczny związek między troponiną a wynikiem (P <0,0001). Diagnoza wyniku HEART grupy niskiego ryzyka wykazała, że czynnik ryzyka miał istotnie wyższą wartość AUC (AUC = 0,801) niż grupa wiekowa (AUC = 0,778), historia chorobowa (AUC = 0,747), troponina (AUC = 0,738) i EKG (AUC = 0,722). Spośród 22 przypadków grupy niskiego ryzyka, 6 przypadków niestabilnej dławicy piersiowej (UA), 16 przypadków NSTEMI, 4 przypadki przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), 2 przypadki CABG i 1 zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dla grupy umiarkowanego ryzyka (n=33) 13 przypadków UA, 17 przypadków NSTEMI, 3 przypadków STEMI, 20 przypadków PCI, 14 przypadków CABG i 12 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dla grupy wysokiego ryzyka (n=28) 10 UA, 14 NSTEMI, 3 STEMI, 9 PCI, 6 CABG i 4 zgony. WNIOSKI: Stwierdzono, że punktacja HEART powinna być stosowana jako podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji klinicznych stratyfikacji ryzyka i jest dobrym predyktorem poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych u pacjentów zgłaszających się z bólem w klatce piersiowej do oddziału ratunkowego w celu promowania ich bezpiecznego i wydajnego leczenia w warunkach szpitalnych.
4
75%
Open Medicine
|
2010
|
tom 5
|
nr 3
292-297
EN
Scombroid fish or histamine food poisoning is an illness typically associated with fish consumption, rarely encountered and reported in Europe. Symptoms develop quickly and resemble an allergic reaction. This paper reports three cases of severe scombroid poisoning in previously healthy patients, which presented diffuse macular erythema, hypotension, palpitations, and abnormal electrocardiogram (ECG). All patients required intensive care, with a complete resolution of symptoms and ECG changes within 24 hours. This is the first Romanian report of scombroid poisoning, emphasizing that medical personnel should be aware of this condition, because symptoms and ECG changes often lead to confusion with other diseases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.