Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Asset securitisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Mowa tu o programach sekurytyzacji, które przeprowadzono dla firmy farmaceutycznej Urtica oraz dla spółek leasingowych. Okazuje się, iż te właśnie przedsiębiorstwa powinny interesować się tym sposobem finansowania. Mogłyby w ten sposób uniezależnić się od kredytów bankowych, a poza tym ponieważ jest to finansowanie pozabilansowe, poprawić wskaźniki (stosunek zadłużenia do kapitałów). Ryzyko wiąże się tu z jakością aktywów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności leasingowych. Przedstawiono schemat opisu programu sekurytyzacji.
XX
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną struktury finansowania typu pass-through, pay-through, CMO i SMBS. Trzeba jednak nadmienić, iż w rzeczywistości, na rozwiniętym rynku amerykańskim spotkać można jeszcze wiele innych struktur, o których jednak tu nie będzie mowy. (fragment tekstu)
EN
Since first processes of securitization have been conducted, the number of investors, and also forms and methods applied, increased. A range of assets and structural solutions used in securitization have accordingly increased. The appropriate finance structures and securities issued in course of securitization are matched with regard to e large variety of assets. It appears that the properties of these assets determine the financial structure of securitization and the Asset Backed Securities characteristics. Therefore, companies apply different solutions to short-term and long-term assets securitization. The paper presents some selected financial structures which can be used in securitization. It also aimes at showing that the right choice of financial structures in securitization has an effect on the achievement of its goals. (original abstract)
EN
One of almost every company's basic problems are the insufficient capital resources for financing its statutory operation and development. Shortage of capital is a factor limiting possibilities of a company's market expansion, and reducing its competitive strength. Securitisation was invented as an answer to the barriers for access to external sources of financing occurring in the early 1970's at the American financial market, and it became an alternative and competition to credit as a form of financing corporate development. Over the last 30 years securitisation has became one of the basic methods of raising capital in the United States, and an increasingly popular form of financing companies in the countries of Europe. It is used in Latin America, Japan, Canada and Australia as well. At the moment securitisation is not limited to raising extra funding, but it constitutes a tool for managing assets of companies and banks, which increases its clarity and market discipline. Therefore, it contributes to a more effective allocation of capital, diversification of sources of financing and better matching of terms of asset maturity and due liabilities. In the countries of the European Union the market of securitisation transactions has been developing very rapidly. The factors responsible for this are not only the increased pace of development of the securities market, but also the willingness of participants of the market to make market operations clearer, and raise security standards of financial investment. In Poland the works on legal regulation of the principles of conducting the process of securitisation have been continuing for several years. Finally, on 1/4/2004 the parliament passed the novella to the Banking Law, and on 27/5/2004 - the new Act on Investment Funds, which have eradicated the barriers obstructing application of this technique in the process of capital raising. The work on the new Act on Securitisation amending other acts in order to make the method more easily applicable in practice. Consequently, the introduction of a new technique of financing companies and banks into the Polish legal system ought to contribute to their increased competitiveness, and have a positive effect upon the development of the financial market in our country.(author's abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i swego rodzaju usystematyzowanie rodzajów ryzyka, z jakimi można się spotkać w transakcji sekurytyzacji aktywów bankowych, oraz krótkie przedstawienie propozycji uregulowań Komitetu Bazylejskiego w tym zakresie. (fragment tekstu)
XX
Podsumowując krótkie rozważania o sekurytyzacji aktywów, należy stwierdzić, że jest to ciekawa i efektywna forma zdobywania środków finansowych przez przedsiębiorstwa. Umożliwia ona uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł finansowania, tj. banków, i pozwala sprzedającemu swoje aktywa obniżyć koszt kapitału, a inwestorom nabywać papiery wartościowi o relatywnie niskim ryzyku. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną dwie struktury finansowania, z jakimi można się spotkać w procesie sekurytyzacji aktywów. Będą to tzw. struktury dwuczłonowe i struktury syntetyczne. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko krótka charakterystyka wymienionych struktur, ale także przedstawienie instrumentów finansowych powstających w wyniku zastosowania tych struktur. Zaprezentowane zostaną także cechy i możliwości papierów dłużnych związanych z daną strukturą finansowania. (fragment tekstu)
EN
The paper presents two financial structures which can be applied in asset securitization. These structures are called dual and synthetic structures. Their meaning and the possibilities of application in securitization have been emphasized. Some financial instruments related with presented structures have been also shortly described. (original abstract)
XX
Spadek umieralności w stosunku do lat 60.-70. XX wieku obserwuje się u osób w wieku emerytalnym, którzy mogą oczekiwać, że będą dłużej żyć i pobierać świadczenia emerytalne. Z drugiej strony może pojawić się niewypłacalność systemów emerytalnych czy bankructwa firm ubezpieczeniowych, gdy okazuje się, że należy wypłacać świadczenia dłużej lub w innej wysokości, niż zakładano. Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Celem artykułu jest analiza wpływu wydłużającego się czasu trwania życia na kondycję finansową firm oraz przedstawienie struktury instrumentów stanowiących zabezpieczenie przed długowiecznością. Za pomocą własnych programów, na podstawie rzeczywistych danych stóp procentowych dla Polski obliczone są składki z dwóch zasad z uwzględnieniem rocznych zmian prawdopodobieństwa przeżycia. Na koniec przedstawione są wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
A significant decrease in mortality is observed in people at retirement age compared to the 60s-70s of the 20th century. They can expect that they will live and receive retirement benefits longer. However insolvency of pension systems, the bankruptcy of insurance companies could be possible, when it turns out that benefits should be paid for longer, or at a different amount than expected. How to protect against this situation? The aim of the article is the analysis of the impact of a lifetime increase on the financial condition of companies and the presentation of the structure of several kinds of financial instruments that hedge the longevity. Premiums are calculated by the two principles, taking into account the annual changes of survival probability by using own programs. The conclusions are presented in the last part of the article(original abstract)
XX
Nieustanna ewolucja rynków finansowych oraz rosnące potrzeby kapitałowe ich uczestników sprzyjają poszukiwaniu coraz bardziej efektywnych metod finansowania. Jednym z rezultatów tych poszukiwań jest właśnie powstanie sekurytyzacji aktywów finansowych. Pionierem tej metody pozyskiwania kapitału były Stany Zjednoczone, gdzie to w latach siedemdziesiątych zastosowano ją po raz pierwszy. Obecnie globalny rynek sekurytyzacji szacowany jest na ponad 3 biliony dolarów i ciągle dynamicznie się rozwija. W samej Europie w roku 2000 odnotowano 86%-owy wzrost wartości emisji na rynku produktów sekurytyzacyjnych. (fragment tekstu)
XX
Wyjaśniono istotę sekurytyzacji kredytów hipotecznych oraz opisano model klasyfikacji kredytów hipotecznych do sekurytyzacji. Omówiono także możliwości sekurytyzacji kredytu hipotecznego w Polsce.
XX
Wojna cenowa na rynku depozytów przyczyniać się będzie do podnoszenia kosztów kredytów dla przedsiębiorstw. Bardzo pożądane są wszelkie metody pozyskiwania tańszego kredytu. Jednym z "Instrumentów dla MŚP" dostępnych w ramach programu CIP jest SMEG - system poręczeń dla MŚP (SME Guarantee Facility). Instrument ten umożliwia skorzystanie z portfela gwarancji unijnych, w tym także gwarancji dla transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych małych i średnich przedsiębiorstw. Autor wprowadza w temat, na co można liczyć.
Bank
|
2001
|
nr nr 3
66-71
XX
Omówiono regulacje Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczące utworzenia nowych ram kapitałowych (Porozumienia lub Akordu bazylejskiego). Nowe Porozumienie ma być wdrożone w roku 2004 w miejsce poprzedniego z 1998 r. Zwrócono uwagę na szczególne miejsce w nowych uregulowaniach zagadnienia sekurytyzacji.
XX
Sekurytyzacja to proces, którego celem jest emisja papierów wartościowych na podstawie zespołu wierzytelności. Celem pracy było scharakteryzowanie transakcji sekurytyzacji. Na wstępie zdefiniowano oraz przedstawiono modelową strukturę jej przebiegu. Następnie dokonano omówienia najważniejszych podmiotów biorących udział w transakcji sekurytyzacji. W dalszej kolejności zajęto się sekurytyzowanymi aktywami. Wskazano, czym powinny cechować się aktywa, których sekurytyzację rozważa się. Dalej przedstawiono zabezpieczenia transakcji, które sprawiają, że transakcje sekurytyzacji stają się bezpieczniejsze i korzystniejsze dla potencjalnych inwestorów. Scharakteryzowano korzyści i wady płynące z transakcji tego typu. W ostatnim punkcie starano się wskazać główne bariery oraz czynniki, sprzyjające rozwojowi sekurytyzacji w Polsce, prezentując także najważniejsze elementy transakcji sekurytyzacji przeprowadzonych w Polsce.
EN
One of the more prominent developments in international finance in the past two decades is securitisation. The term has been used to refer to the issuance of marketable securities backed not by the expected capacity to repay of a private corporation or public sector entity, but by the expected cash flows from specific assets. Securities backed by any asset except mortgages are called 'asset-backed securities' (ABS) and the term 'mortgage-backed securities' (MBS) is used to mean securities backed by residential mortgages. The first transaction of securitisation was realised in the early 70s in the USA. In Europe securitisation has been developing since the beginning of the 90s and in Poland the first securitisation process was conducted in 1999. The present work is entitled 'Securitisation as a form of capital gaining'. It aims at discussing securitisation, describing the elements of each transaction and indicating various advantages and disadvantages of this kind of capital source. We hope that in the present work we succeeded in discussing the problem of securitisation, which as such is still a relatively new phenomenon in international finance. Actually, it was fairly difficult to present securitisation in Polish conditions very exhaustively due to the lack of extensive literature in this domain and because of the lack of experience on the part of Polish companies and institutions. Securtisation has become - together with liberalisation, .globalisation and technological development - a distinguishing feature of financial markets in the past two decades. Each year the volume of ABS and MBS has been increasing. It can be expected, therefore, that Polish corporations and institutions will become active participants of the market of securtisations, especially after Poland joins the European Union. (original abstract)
XX
Celem autorki było zaprezentowanie dostępnych rozwiązań dotyczących struktur finansowych oraz typów papierów dłużnych, jakie mogą być stosowane w procesie sekurytyzacji aktywów innych niż kredyty hipoteczne, np. pożyczek przedsiębiorstw, długu rządowego czy też należności leasingowych. Autorka dokonała także krótkiej analizy możliwości, jakie dają poszczególne typy papierów dłużnych, oraz konsekwencji i możliwości zastosowania danej struktury finansowania.
EN
The diversity of types and features of debt securities issued in securitization is caused by the diversity of assets, which can be securitized. The quality of securitized assets, their maturities and the underlying cash flow patterns have an effect on choosing the financial structure of the process under study. The accomplishment of targets designed for securitization depends on this structure: what group of investors will acquire the securities? how many investors will be interested in these securities? will the financial purpose of securitization be achieved? The paper presents the financial structures, which can be applied in securitization of assets other than mortgage credits. Therefore, it also presents the types and features of securities, which are issued in a given financial structure. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano kluczowe czynniki funkcjonowania rynku sekurytyzacji na przełomie wieków XX i XXI oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o dalsze kierunki rozwoju tej formy aktywności banków. Przybliżono mechanizm sprzedaży aktywów, czynniki kreujące podaż i popyt na tego typu instrumenty oraz ryzyko związane z brakiem efektywności rynku. W ujęciu geograficznym wyodrębniono specyfikę transakcji zawieranych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, a także przybliżono wybrane kontrakty zawarte w Polsce. Przedstawiono źródła hossy i zapaści w obrocie instrumentami sekurytyzowanymi oraz towarzyszące im powstawanie regulacji międzynarodowych i krajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the key factors related to the operation of securitisation market at the turn of the 20th and 21st century and attempts to answer the question about further direction of development of this form of bank activity. It describes the mechanism of sales of assets as well as the factors which create supply and demand for this kind of instruments and risks connected with the lack of market efficiency. From the geographical perspective, it isolates the specificity of transactions concluded in the United States and Western Europe, and also discusses contracts concluded in Poland. It presents sources of booms and collapses in the turnover of securitisation instruments as well as the establishment of international and domestic regulations related to them. (original abstract)
XX
Opodatkowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce odzwierciedla wpływ systemu podatkowego na rozwój określonych segmentów rynku kapitałowego. Wprowadzone szczególne regulacje podatkowe doprowadziły obecnie do sytuacji, że wyłącznie jedna grupa inicjatorów całego procesu, tj. instytucje bankowe, podejmują takie transakcje. Istniejące regulacje prawno-podatkowe prowadzą do marginalizacji innych uczestników, a tym samym mogą być traktowane jako negatywny przykład ingerencji w funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. Podsumowując, obecny stan i perspektywy rozwoju rynku sekurytyzacji aktywów w Polsce uzależnione są przede wszystkim od kształtu regulacji podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Taxation of securitization in Poland mirrors the existing tax barriers related to the implementation of new financial services. Amendment of tax regulations with respect to one group of initiators - banks in Poland, shows how far-reaching the final influence of tax-related changes on profitability of the transaction may be. As a result of limiting that instrument exclusively to bank assets, the securitization market based on other assets or on transactions concluded with an SPV being an entity other than investment funds is, as a matter of fact, marginalized. Concluding, it should be pointed out that the final model of securitization in Poland has been shaped exclusively by the tax regulations. Such a situation may be perceived as a breach of competition rules, whereas it hinders the development of new securitization market segments. (original abstract)
16
Content available remote Wykorzystanie patentów w sekurytyzacji
80%
XX
W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój rynków finansowych, czego przejawem jest powstawanie wielu innowacyjnych produktów. Uwagę autorki przyciągnęły instrumenty zabezpieczone własnością intelektualną. Mimo iż wykorzystanie patentów w sekurytyzacji mogłoby istotnie zwiększyć możliwości finansowania przedsiębiorstw, na razie powstało stosunkowo mało opracowań w zakresie opisu i analizy tych instrumentów. W niniejszym artykule przedstawiono syntetyczną analizę sekurytyzacji własności intelektualnej na przykładzie patentów oraz wady i zalety tej transakcji. (fragment tekstu)
EN
In the knowledge economy companies invest huge amounts of money in R&D, the original solutions can be patented which makes them able to be the used in securitization. In the article it was analyzed the intellectual property securitization based on patents and transaction already done were presented. (original abstract)
XX
W opini autora rok 2009 będzie dla banków czasem swoistego sprawdzianu funkcjonowania w realiach globalnego kryzysu finansowego, który zdaniem wielu analityków dotknie również Polskę. Głównym wyzwaniem będzie skuteczne i tanie pozyskiwanie funduszy na bieżącą działalność i akcję kredytową. Alternatywą dla pożyczek na rynku międzybankowym oraz dla lokat jest wciąż mało w Polsce popularna sekurtyzacja. Omówiono ramy prawne sekurytyzacji w Polsce.
XX
Obszerna praca pt. "Sekurytyzacją syntetyczna" poświęcona została owej sekurytyzacji jako efektu rewolucji rynków finansowych w połączeniu z rozwojem sekurytyzacji tradycyjnej. Jest to usystematyzowane studium, zawierające prezentację następujących zagadnień: podstawowe pojęcia sekurytyzacji, instrumenty finansowe oparte na długu, rozwój syntetycznych instrumentów SCDO, rozwój rynku derywatów kredytowych, sekurytyzacja syntetyczna, jej rodzaje oraz zalety i wady. (fragment tekstu)
XX
Sekurytyzacja ma olbrzymią szansę rozwoju, jest też szansą dla wszystkich uczestników takich transakcji. Trzeba je jednak wykorzystać. Perspektywy sekurytyzacji w Polsce przedstawiają się w coraz jaśniejszym świetle. Po pierwszych transakcjach, które przede wszystkim miały służyć przetarciu szlaków oraz rozpoznaniu rynku, interes zaczyna się rozkręcać. (abstrakt oryginalny)
XX
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę konsekwencji wprowadzania innowacyjnych usług finansowych, zawężając przedmiot rozważań do opodatkowania podatkami obrotowymi rodzimych transakcji sekurytyzacyjnych. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie podatki obrotowe w Polsce tworzą bariery dla rozwoju tego instrumentu finansowego. Jest to o tyle istotne, że ich ewentualne istnienie znajdzie następnie swoje odzwierciedlenie w kosztach i ryzyku całej transakcji. Rozważania te stanowić będą podstawę do wysunięcia wniosków de lege ferenda, odnoszących się do minimalizacji owych obciążeń. (fragment tekstu)
EN
Asset securitization, as a new financial instrument, faces with tax system of our country. This conducts to the creation of a tax burden, which finally results in cost of the whole transaction. Focusing on turnover taxes, the polish tax system introduces an entities' diversification of tax burden in securitization transactions. It generally results from tax exemption but with a group of exceptions. In practice, such a solution entails different consequences of tax burden for similar transaction in the structure of asset securitization. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.