Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano przegląd podstawowych informacji i najnowszych osiągnięć z dziedziny komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM). System CIM umożliwia prowadzenie procesu produkcji przy mniejszej liczbie pracowników, łatwiejsze wro wadzanie i kontrolowanie procedur oraz punktów krytycznych. Do automatyzacji maszyn i linii produkcyjnych niezbędne jest zainstalowanie wielu elementów: pomiarowych, regulujących i sterowniczych. Autorzy przyjmują, że systemy komputerowe mogą dobrze funkcjonować, przyczyniając się do rozwoju produktu i procesu technologicznego. Przedstawiono przykłady wdrożeń systemów wspomaganych komputerowych opracowane dla przemysłu spożywczego.
EN
This paper presents a short review of basic information and recent developments in Computer Integrated Manufacture (CIM) Implementation of practical CIM idea allows processing with lower number of employees, simpler introduction and control of procedw and critical points. For automation of machines and processing lines new components arę installed such as elements for measurement regulation and control. Authors assume that computer systems a function well and create good background for further development food product and technology. Examples of computer-aided system implemented in the food industry are provided.
PL
Dotychczasowe wyniki oraz perspektywy zastosowania wysokich ciśnień w przetwórstwie żywności w Polsce i Europie to temat seminarium zorganizowanego w dniach 18-19 maja br. w Warszawie przez Unipress - Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk. Sponsorem, w ramach grantu Wspierania Centrów Doskonałości, była Komisja Europejska.
PL
Piąta część cyklu artykułów poświęconych mrożonej żywności wygodnej. Część druga została poświęcona mrożonym półproduktom i wyrobom przekąskowym ( nr 2/2005), część trzecia mrożonym potrawom gotowym i produktom o specjalnym charakterze ( nr 8/2005 ), zaś część czwarta mrożonym deserom, w tym przede wszystkim lodom ( nr 9/2006 ). Prezentowana w tym numerze część piąta poświęcona jest podstawom produkcji przemysłowej żywności wygodnej. Autor przedstawił w niej istotę i zasady prowadzenia takiej produkcji, omawiając stawiane jej wymagania higieniczno-sanitarne i zachodzące procesy wymiany ciepła. Przedstawione zostały również podstawowe techniki oraz urządzenia wykorzystywane do obróbki kulinarnej zarówno ciepłem suchym, jak i ciepłem mokrym.
EN
This is the fifth part of the paper dealing with frozen convenient food. The second part dealt with frozen semifinished products and snack food (No. 2/2005), the third part deait with frozen finished courses and special food (No. 8/2005). The fourth part dealt with frozen desserts and especially ice creams The industrial methods of the production of ice creams along with special technologies and problems of quality of ice creams have been described (No. 9/2006). The present part of the paper deals with the basic principles of the industrial production of the frozen convenient food. The idea and basics of industrial production including hygienic and sanitary requirements as well as heat transfer processes have been presented. The basic technologies and equipment applied to dry and wet heat delivery approaches of food processing have been described in the paper.
PL
Przekształcenia systemowe przetwórstwa spożywczego zmieniały jego strukturę podmiotową. W pierwszym etapie transformacji (1989-1992) nastąpił szybki rozwój małych, prywatnych zakładów przetwórczych. Od 1992 r. zaznaczają się jednak odwrotne tendencje. Najszybciej rozwijają się firmy średniej wielkości. Przemiany struktur podmiotowych w okresie transformacji jednoznacznie wskazują, że w przemyśle spożywczym nie ujawniły się jeszcze procesy koncentracji produkcji.
EN
System transformation in the food-processing sector changed its formal structure. In the first stage of transformation (1989 -1992) a rapid development of small and private processing took place. Since 1992 reversed trends have been observed. There has been a special development of the medium size enterprises (from 50 to 249 persons). Transformations of format enterprise structures indicate that in food industry processes of the production concentration still have not shown up.
PL
Artykuł omawia podstawowe obowiązki zakładów przemysłu spożywczego w zakresie ochrony środowiska określa kierunki zmian w polskich unormowaniach prawnych, obligujących zakłady przemysłowe, w tym przemysłu spożywczego, do realizacji zadań prośrodowiskowych w nawiązaniu do standardów obowiązujących w krajach Wspólnot Europejskich; omawia stymulującą te działania rolę czynników ekonomicznych (takich jak np. opłaty, kary, dotacje) i instytucjonalnych, do których należą m. in. decyzje administracyjne.
EN
The paper presents essential duties of food processing factories m scope of conservation of environment. It shows directions of changes in Polish regulations considering obligations of processing industry to conserve environment, referred to the EU standards. To stimulate conservation of environment by industry economic (charges, penalties, subsidies, etc.) and administrative factors are needed.
EN
Results of pervaporation (PV) of sucrose and calcium chloride spent solutions were presented. Additionally, osmotic membrane distillation (OMD) of sucrose solutions was investigated. It was found that the regeneration of spent sucrose solution for the reuse is possible by using PV or OMD processes. However, OMD process produces another spent stream i.e. CaCl2. Pervaporation membranes showed fluxes in the range of 0.5 - 0.9 kg m-2 h-1 in contact with 40° Brix sucrose solution, whereas OMD water permeate fluxes were in the range of 4 - 5 kg m-2 h-1 for the same feed concentration.Two different hybrid processes were suggested: i) pretreatment followed by OMD reconcentration of spent sucrose solution and independently PV for CaCl2 regeneration; ii) membrane pretreatment (MP) followed by PV of sucrose solution. Based on the experimental results, the membrane areas for both systems were calculated and compared. MP-PV system seems to be a better solution for the spent mixtures management.
EN
Paper presents research results of modern IT technologies and systems using impact for logistics activities in Polish food processing enterprises. Results indicate that a higher used IT solutions advancement level and, consequently, incurred expenditures on IT infrastructure do not directly translate to lower logistics costs. A clear relationships, according to which a higher IT solutions advancement level translates into a better company market position in the field of logistics and a higher level of knowledge about logistics solutions were found. Results confirmed productivity paradox existence in Polish agri-food processing companies identified earlier in relation to financial results.
EN
New application of positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) to development of food processing techniques is tested. Dehydrated leeks were an object of the study. Three experiments were performed consisting of evacuating air and volatile compounds from the sample, applying thermal treatment and rehydrating the sample. Distinct changes in positron lifetime spectra allowed the monitoring of alterations in the sample structure. The most likely origin of the particular components present in the spectra was able to be proposed from these data. Changes of the components were ascribed to the various processes occurring in the samples.
EN
Modeling physicochemical properties plays an important role in the function of animal and plant preparations which are widely used in the food processing. The study presents some functional characteristics of 21 randomly selected protein preparations subjected to the examination under the same analytical conditions. All examined preparations were highly variable in their composition, solubility, emulsifying and foaming properties. It has been confimed that the evaluation of protein preparation hydrophobicity is possible using different empirical or computational methods. The surface hydrophobicity value may be used to extend complex laboratory characterization of protein preparations.
PL
W pracy przedstawiono oryginalną i wcześniej niepublikowaną analizę szans wpływających na rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Badania opierały się na wyrażeniu swojej opinii przez mieszkańców na temat poszczególnych kierunków, to jest: rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Jako główne szanse rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w gminach województwa wskazują: bezpłatne doradztwo ekonomiczno-prawne, gwarancje kredytowe oraz ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości.
EN
The paper presents an original and as yet unpublished analysis of the opportunities development of agricultural and food-processing in protected areas in opinion of Swietokrzyskie Voivodeship's inhabitants. The research was conducted among inhabi-tants, who expressed their opinions in questionnaires. The research was based on inhabi-tants' opinions concerning particular courses of development, i.e. agricultural and food-processing. As main opportunities for development of agricultural and food-processing in communes of the Swietokrzyskie Voivodeship, they mentioned: free legal and economic consultancy services, credit guarantee and property tax allowances and exemptions
PL
W nauczaniu inżynierii procesów przetwórstwa spożywczego, pracach badawczych i integrowaniu zasobów wiedzy, myślenie całościowe (holistyczne) określane, jako ujęcie systemowe, jest stosowane w nauce od połowy ubiegłego wieku. Staje się coraz bardziej powszechne. Wciąż jednak nie znajduje ono odpowiedniego do potrzeb i przynoszonych korzyści odzwierciedlenia w podręcznikach inżynierii przetwórstwa spożywczego. Przedmiotu, którego zakres obejmuje ponad 2 tysiące rodzajów maszyn i aparatów wyposażenia technologicznego kilkudziesięciu branż, przetwarzających wieleset gatunków surowca pochodzenia rolniczego. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej wizji, inspirowanej stosowaniem podejścia systemowego, związku właściwości surowców ze sposobami pracy urządzeń i wykorzystania, stworzonych przez nie możliwości podwyższenia poziomu integrowania wiedzy oraz efektywności działań w sferze dydaktyki w omawianej dziedzinie.
EN
In teaching the food processing engineering, research works and integrating stores of knowledge comprehensive thinking (holistic) determined as the system approach, applied in the learning from the half of the last century, is becoming increasingly common in our times more and more. Still however it isn’t finding the food processing suitable for needs and brought benefits of reflecting engineering in textbooks, of object which the scope includes beyond 2 thousand kinds of machines and apparatuses of technological equipping several dozen of branches, processing a lot set of species the raw material of the agricultural origin. Presenting the author’s vision is a purpose of the article, of using the possibility increasing the level of integrating the knowledge in discussed field and the effectiveness of action in the sphere of didactics, inspired with applying the system approach.
PL
Dynamiczny rozwoj przemysłu spożywczego stwarza zapotrzebowanie na nowe techniki wspomagające proces przetwarzania, niezbędne do szybkiej i precyzyjnej kontroli tego procesu. Możliwości zastosowania ultradźwiękow w przemyśle spożywczym są bardzo szerokie, a jednocześnie niedocenianie. W zależności od mocy i częstotliwości mogą one prowadzić do modyfikacji produktu lub, dzięki zdolności do przenikania, dostarczać informacji niezbędnych do kontroli jakości. W artykule przedstawiono wybrane zastosowania techniki ultradźwiękowej w przemyśle spożywczym, jakie pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu.
EN
Dynamic development of food industry generates demand for new techniques, supporting food processing, indispensable for quick and precise inspection of the process. Possibilities of applying ultrasounds in food industry are very wide, anyway underestimated. Depending on their power and frequency, ultrasounds may cause modification of the product or, due to a high penetrability, may deliver information essential for quality control. The paper presents the selected applications of ultrasound techniques in food industry published during the last decade.
15
75%
PL
Zakłady przemysłu rolno-spożywczego mają specyficzne cechy wynikające z ilości i składu chemicznego przerabianych surowców, technologii produkcji, jakości i ilości spalanego paliwa oraz zużywanej wody. Wywołuje to zróżnicowane oddziaływanie obiektów produkcyjnych na środowisko. W pracy podjęto próbę usystematyzowania czynników, które mogłyby posłużyć do obiektywnej analizy tego oddziaływania i skutków dla środowiska.
EN
Food processing plants have characteristic features following from the quantity and chemical composition of processed raw materials, production technology, the quality and quantity of fuel and water consumption. It produces the diversified effects of processing plants on the environment. The approach to systematize the factors which could be used for an objective analysis of these effects exerted on the environment have been undertaken.
PL
Jest to ósma część cyklu artykułów poświęconych mrożonej żywności wygodnej. W części siódmej tego cyklu (nr 11-12/2009) szerzej przedstawione zostały zagadnienia postępu dokonującego się w niekonwencjonalnych technikach ogrzewania, w tym wpro­wadzanie tzw. opakowań aktywnych. Kolejna część cyklu poświęcona jest jakości wyrobów i jej uwarunkowaniom. Autor omawia w niej czynniki warunkujące dobrą jakość produktów zwracając szczególną uwagę na stosowane w UE ogólne systemy zapewnienia jakości, w tym na surowcowe i technologiczne uwarunkowania jakości, substytucję surowców naturalnych, wpływ obróbki kulinar­nej na makroskładniki żywności, wpływ obróbki zamrażalniczej na jakość produktu. Kolejna część tego cyklu poświęcona będzie aktualnej ofercie rynko wej i perspektywom na przyszłość w zakresie mrożonej żywności wygodnej.
EN
This is the eighth part of paper on frozen convenient food. The previous part nr (11-12/2009) Dealt with the technical and technological progress in industrial food processing and freezing. Alternative heating technologies have been discussed especially the use of so called active packaging. This part of the paper deals with the influence of different factors on the quality of products. Special attention is paid to European systems of quality regarding to raw materials, food processing and natural products substitution. The next part will deal with the present market situation and the future of frozen convenient food.
PL
W artykule omówiono przykładowe zastosowania pomp próżniowych w przemyśle spożywczym. Przedstawiono wymagania dotyczące próżni oraz ich spełnienie w przypadku różnych konstrukcji pomp próżniowych. Zwrócono uwagę na wymogi higieniczne dla urządzeń sprężających, w szczególności dotyczących czystości gazu. Przedstawiono wybrane zastosowania pomp: z wirującym pierścieniem cieczy, łopatkowej, spiralnej, śrubowej oraz z podwójnymi rotorami. Zestawiono wymogi, czyli założenia projektowe, które należy przedstawić przy projektowaniu instalacji próżniowej w zakładach przemysłu spożywczego. Ważnym elementem instalacji poza samymi pompami są urządzenia towarzyszące, a w szczególności filtry pyłowe, odolejacze i odemglacze. Pełnią one dwojaką rolę: z jednej strony zapewniają czystość gazu, a z drugiej zabezpieczają pompę przed uszkodzeniem. Przy projektowaniu należy uwzględnić spadek ciśnienia w pompach, czyli warto stosować urządzenia dobrej jakości.
EN
The article presents examples of vacuum pump applications in the food industry. The various designs of vacuum pumps are compared with their characteristic data. Hygienic requirements for compression devices were highlighted, specifically with regards to gas purity. Selected applications of rotary liquid ring, vane, scroll, screw and double rotor pumps are presented. Design requirements to be met when designing a vacuum system in a food processing plant are summarised. An important element of the installation, apart from the pumps themselves, is the associated equipment, in particular dust filters, oil separators and de-emulsifiers. On the one hand, they ensure that the gas is clean, and on the other, they protect the pump from damage. When designing, it is important to take into account the pressure drop that occurs in these devices, therefore it is advisable to use good-quality devices.
EN
Fruit and vegetables are a valuable and essential component of a human diet. Unfortunately, the widespread and increasingly popular use of pesticides has largely magnified quantities of pesticide residues in these plant products. Among the best methods for removal of these contaminants from food of plant origin are food processing technologies, which affect the levels of pesticide residues to various degrees. The aim of this study was to compare the effects of different water and thermal processing treatments on pesticide residue concentrations in selected fruit and vegetables obtained from controlled field and tunnel trials. Black currants, broccoli, strawberries and tomatoes sprayed with plant protection products were analyzed. Washing by immersion in chlorine and in ozonated water as well as boiling were used to assess the removal of eleven pesticides in blackcurrants, broccoli, strawberries and tomatoes. Processing factors, which were determined for each combination of a pesticide, commodity and processing method, ranged between 0.03 and 1.66. Washing in ozonated water was more effective than washing in chlorinated water. However, high temperature at boiling caused a significant decrease in the concentration of most compounds (up to 97%), although there were some exceptions. The thermal treatment proved to be the most effective technological process removing pesticide residues from different commodities. The water and thermal processing technologgies tested in this experiment are promising methods for fast and simple removal of pesticide residues from broccoli, black currants, strawberries, tomatoes and possibly other commodities.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 4
3745--3759
PL
Celem opracowania jest określenie poziomu zaawansowania rozwiązań dotyczących zarządzania przepływem materiałów i informacji, stosowanych w logistyce przedsiębiorstw. Badaniami objęto 422 przedsiębiorstwa sektora przetwórstwa żywności. Badania zostały przeprowadzone w latach 2011 i 2012. Rozwiązania w tym obszarze są coraz ważniejsze ze względu na coraz większy rozmiar obsługiwanych rynków i wymóg śledzenia pochodzenia surowców do produkcji żywności. Stwierdzono, że poziom ocenianych rozwiązań wzrastał wraz z wielkością firm i wynosił: w mikroprzedsiębiorstwach – 89, w małych przedsiębiorstwach – 105, w średnich – 139 i w dużych –176 punktów (na 300). Wśród branż najwyższą ocenę uzyskały firmy z branży przetwórstwa mleka oraz owoców i warzy (ponad 150). Wraz ze wzrostem wielkości firmy zwiększał się poziom wewnętrznej integracji procesów logistycznych.
EN
The aim of the study is to determine the level of advancement of solutions used in food processing companies to manage the flow of materials and information. The study included 422 enterprises form food processing the sector of. The research was conducted in the years 2011 and 2012. Solutions in this area are becoming increasingly important due to the increasing markets size and increasing requirements for traceability of raw materials for food production as well as food products. Evaluated level of flow management solutions increased with the size of companies and amounted to: in micro-enterprises - 89, in small enterprises - 105, in the medium – 139 and in large ones -176 points (out of 300). Among the food processing industries highest rating was granted to milk processing companies and companies of fruits and vegetables processing (more than 150). The level of internal integration of logistics processes increases significantly with the size of companies.
PL
Wartość dodana przemysłu spożywczego, wyrażająca opłatę pracy i kapitału zaangażowanego w przetwórstwie żywności, stanowi prawie 25% produkcji globalnej tego przemysłu i wykazuje stałą tendencję wzrostu (o ok. 21% w latach 1994-1996). Wskaźnik ten w krajach UE jest niższy (22% w 1999 r). Przemysł spożywczy wytwarza ok. 4% wartości dodanej całej gospodarki i ok. 6% PKB. W strukturze wartości dodanej przemysłu dominuje opłata pracy (ok. 55%), a następnie koszty finansowe (opłata kapitału obcego) i amortyzacja. Zmiany poziomu i struktury wartości dodanej wskazują na wzrost stopnia przetworzenia i poprawę efektywności przemysłu spożywczego oraz na wyższą jego konkurencyjność niż rolnictwa.
EN
The value added of food industry, expressing the expenditure for labour and capital involved in food processing, contributes almost 25% of total output of the industry and shows permanent upward tendency (by about 21% over the period of 1994-1996). This contribution in the EU is lower (about 22% in 1999). Food industry generates approx. 4% of the value added of the entire economy and about 6% of the country GDP. The expenditure on labor (approx. 55%) followed by financial costs (payments for external capital) and depreciation decide about the structure of the industry value added. Changes in the level and structure of the value added indicate for increase of the degree of processing and improvement of efficiency of food industry and also for higher than in agriculture competitiveness.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.