Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1242

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Regional policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
1
Content available remote Strategie Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej
100%
XX
Artykuł poświęcony jest strategii Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej. Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie z krótką genezą kształtowania się polityki regionalnej w Europie. Następnie przedstawiono cele polityki regionalnej i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the European Union strategy in the field of regional policy. The first part of the article provides a brief introduction to the genesis of the formation of the regional policy in Europe. The next part presents the regional policy objectives and the Community Strategic Guidelines. (original abstract)
XX
Przedstawiono postulaty dotyczące zmian polityki regionalnej w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych oraz członkostwa w Unii Europejskiej.
EN
Author acknowledges that Polish regional policy should meet the consequences of main development processes of modern economy - progressing globalisation, extension of the information civilisation and increased importance of knowledge as the key factor of economic growth. These processes cause a situation where Polish regions have to function in such new circumstances as increase of regions' role in international contacts, modified character and functions of national boundaries, unification or assimilation of the law in economic, social and environmental issues. This situation demands modifying principles of regional policy, that means full integration with current policy of socio-economical development and modifying the former structure of goals of state's regional policy. (original abstract)
XX
Polityka regionalna jako integralna dziedzina współczesnej polityki gospodarczej państwa jest dziedziną stosunkowo młodą, gdyż początki swoje datuje dopiero na lata trzydzieste XX w. Wtedy to zaistniały pierwsze motywacje i przesłanki dla wprowadzenia działań państwa związanych z tą polityką. W kolejnych latach w miarę rozwoju sytuacji zarówno politycznej, społecznej, jak i gospodarczej pojawiały się coraz to nowe przesłanki przemawiające za stosowaniem w szerszym zakresie polityki regionalnej. Obecnie, tj. w początkach XXI w., polityka regionalna stała się integralnym elementem polityki gospodarczej państw oraz instytucji ponadnarodowych. W praktyce oznacza to, że większość działań gospodarczych podejmowanych przez organy władzy państwowej ma wymiar regionalny. W tym miejscu należy podkreślić, że polityka regionalna - jej kształt oraz charakter - w dużej mierze zależy od przyjętych doktryn ekonomicznych oraz od założeń polityki gospodarczej określonego państwa. Bezsprzecznie najszerzej polityka regionalna rozwinęła się w państwach europejskich, szczególnie w państwach Unii Europejskiej, choć i wśród nich można wskazać na istotne pewne różnice. Polityka regionalna, a zwłaszcza te jej dziedziny, które dotyczą kształtowania procesów wzrostu gospodarczego w skali regionalnej, musi mieć odpowiednią podbudowę instytucjonalną. (fragment tekstu)
EN
Regional policy as a part of contemporary economic policy is a relatively new field. At the beginning of 21st century regional policy is an integral and very important element of economic policy managed by states and international institutions. Character and features of regional policy are determined among others through economic doctrines and government programmes. (original abstract)
XX
Autor podejmuje próbę ukazania województwa świętokrzyskiego w świetle innych województw naszego kraju pod względem rozwoju gospodarczego, współpracy z innymi województwami oraz przygotowań do wejścia w struktury europejskie.
EN
An author presents swiętokrzyski Voivideship against a background of other regions of Poland. He shows its economic development, co-operation with other Voivodeships and preparations for the entering into structures of European Union. (A.Ł.)
XX
Po krótkim omówieniu geostrategicznego znaczenia Primorskiego Kraju dla Rosji przedstawiono jego polityczną elitę oraz kluczowe instytucje. Analizuje się stopień otwartości centrum i możliwość oporu sił starego porządku dążących do ustanowienia władzy autorytarnej w regionie.
EN
After briefly outlining the geostrategic importance of Primorskii Krai for Russia, both key political players and institutions in place are investigated. This discussion culminates in an analysis of the open showdown with the centre, while forces of resistance and possible constraints on authoritarian power in the region will be examined afterwards.
XX
Przedstawiono program rozwoju obszarów wiejskich wspierany przez Unię Europejską. Wymieniono czynniki decydujące o poziomie konkurencyjności regionów. Przypomniano zadania, utworzonych na początku lat 90-tych funduszy strukturalnych, a także cele na jakie zostaną one wykorzystane. Zauważono, że rozwój infrastruktury w większym stopniu sprzyja rozwojowi rolnictwa niż tradycyjne metody polityki rolnej. Stwierdzono także, że konkurencyjność regionów zależy nie tylko od poziomu rozwoju infrastruktury, ale w coraz większym stopniu od jakości czynnika ludzkiego.
XX
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wymiaru społecznego polityki regionalnej na Dolnym Śląsku. Ocenie poddano również potencjał ludnościowy i stan infrastruktury społecznej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Polityka regionalna to "całokształt czynności państwa w zakresie świadomego oddziaływania na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów kraju. Według innej definicji polityka regionalna to: "świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej zmierzająca do rozwoju regionalnego, tj. mająca na celu optymalne wykorzystanie zasobów regionów dla trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności". Należy podkreślić znacznie trzech wymiarów rozwoju w ujęciu regionalnym: społecznego, ekonomicznego i przestrzennego, które są ze sobą ściśle powiązane. Co więcej, występują między nimi liczne sprzężenia zwrotne. W ramach niniejszego opracowania szczególną uwagę skoncentrowano na aspekcie społecznym polityki regionalnej. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is a presentation and an assessment of the social aspects of the regional Policy on the Lower Silesia. A population potential and a state and a quality of the social infrastructure in the region with a special attention to Wrocław Metropolitan Area were analyzed. For the further development of human resources (its quantity and quality) an appropriate regional policy, above all intraregional policy should be led. (original abstract)
XX
Geografia ekonomiczna analizuje nierówną dystrybucję działalności gospodarczej w przestrzeni, natomiast ekonomia ewolucyjna koncentruje się na procesach historycznych dotyczących zmiany gospodarczej. Ewolucyjna geografia ekonomiczna łączy dorobek tych dwóch dziedzin, wyjaśniając zjawiska związane z ewolucją firm, gałęzi przemysłu, sieci, miast i regionów. Celem niniejszego opracowania, które ma charakter teoretyczny, jest krytyczna analiza literatury ewolucyjnej geografii ekonomicznej odnoszącej się do systemów przestrzennych. Analiza ta ma wskazać determinanty rozwoju regionalnego oraz wskazówki prowadzenia polityki gospodarczej na poziomie regionalnym. Rozważania te są wkładem do dyskusji na temat kształtowania polityki regionalnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic geography analyzes the unequal distribution of economic activity in the area, and evolutionary economics focuses on the historical processes of economic change. Evolutionary economic geography combines the achievements of these two areas explaining the phenomena related to the evolution of firms, industries, networks, cities and regions. The purpose of this theoretical study is a critical analysis of evolutionary economic geography literature relating to spatial systems. This assessment will identify the determinants of regional development and economic policy guidelines at the regional level. These considerations are a contribution to the discussion on regional policy in Poland.(original abstract)
XX
Zmiany demograficzne wpływają praktycznie na wszystkie elementy życia społecznego i gospodarczego, z perspektywy makro do poziomu społeczności, a ostatecznie rodziny i poszczególnych jednostek. Zmiany demograficzne oddziałują na przestrzenne struktury miejskie i wiejskie. Mają one wpływ na kształtowanie się wzorców stylu życia, decyzji lokalizacyjnych, rynku nieruchomości, infrastruktury, a także oddziałują na procesy decyzyjne. W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy jakościowe, które są wynikiem zmian demograficznych na poziomie lokalnym i regionalnym, i będą to: konsekwencje regionalne i lokalne oraz możliwe sposoby rozwiązywania problemów demograficznych na poziomie regionalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Demographic changes influence practically all parts of social and economic life from a macro perspective to the community level and finally family and individuals. Demographic changes have an impact on the spatial structure of rural and urban areas. They affect the lifestyle patterns, local decisions, real estate market, infrastructure and decision-making processes as well. In this paper some of the quality problems have been highlighted that are the result of demographic changes at local and regional level, such as local and regional consequences and possible ways of solving demographic problems at the regional level.(original abstract)
XX
W ostatniej dekadzie Ukraina podjęła wiele istotnych działań związanych z dążeniem do przystąpienia do Unii Europejskiej i przeprowadziła reformy mające na celu przekształcenie systemu politycznego oraz gospodarczego zgodnie z unijnymi zasadami i regułami. Jednym z filarów tych zmian jest budowa nowego modelu polityki regionalnej. W artykule omówiono ewolucję, status i luki w ukraińskiej polityce regionalnej w kontekście aspiracji integracyjnych tego kraju. Na podstawie analizy aktów prawnych i wywiadów swobodnych wskazano również pożądane kierunki jej przeobrażeń, prowadzące do stworzenia modelu polityki zgodnego z podejściem przyjętym w Unii Europejskiej. Zdaniem autorów - mimo że pewne działania zostały już podjęte przez władze ukraińskie - wciąż są konieczne liczne modyfikacje systemu politycznego i prawnego Ukrainy, a wysiłki w tym zakresie powinny być skoncentrowane m.in. na opracowaniu spójnego systemu planowania strategicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last decade, Ukraine has significantly strengthened its aspirations of integration with the European Union and implemented reforms designed to transform its political and economic system in line with EU principles and rules. One of the pillars of these changes is building a new model of regional policy. This paper discusses the evolution and status of Ukrainian regional policy in the context of the country's integration aspirations. Based on an analysis of legal regulations and casual interviews, it also indicates the desired directions of transformation aimed at creating a policy model consistent with the EU approach. According to the authors, even though some actions have already been undertaken by the Ukrainian authorities, various adjustments are still needed. Efforts in this area should focus on developing a coherent strategic planning system and building a bottom-up and partnership approach to regional policy.(original abstract)
XX
Zaprezentowano zagadnienie procesu rozwoju regionalnego, wskazując na różne jego etapy i mechanizmy funkcjonowania. Przedstawiono następujące kwestie teoretyczne: sekwencja etapów procesu rozwoju regionalnego, różne podejścia do procesu, mechanizmy w ramach procesu, zasady i zabezpieczenie procesu, jak również efektywność procesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issue of regional development treated as a process with its stages and mechanisms. The theoretical questions referring to the regional development process, in terms of the sequence of stages, various approaches, mechanisms within the process, its principles and security, as well as performance have been presented. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest wskazanie miejsca "Europejskiej współpracy terytorialnej" pośród głównych celów polityki regionalnej Unii Europejskiej, poprzez którą poszukiwane są efektywne instrumenty niwelujące zróżnicowanie społeczno-gospodarcze między krajami członkowskimi, a w konsekwencji także między regionami. W latach 2007-2013 na działania związane z polityką regionalną Polska uzyskała z budżetu Wspólnoty 67,3 mld euro - jest to największy udział spośród wszystkich państw członkowskich EU. Kwota ta przeznaczona została m.in. na programy współpracy transgranicznej, których głównym założeniem jest niwelowanie dysproporcji rozwojowych na obszarach nadgranicznych wewnątrz Wspólnoty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to indicate the position of the European territorial cooperation within the main objectives of the UE regional policy, which provides the background to identify efficient instruments eliminating socio-economic differences among member states and as a result among regions as well. In 2007-2013 Poland received € 67.3 billion from the European Community budget for activities related to the regional policy - the largest share of all EU member states. This amount has also been allocated for cross-border cooperation programmes, whose main objective is to correct the development disparities in the border areas within the Community(original abstract)
13
Content available remote Prowadzenie polityki regionalnej wspierającej przedsiębiorczość prywatną
80%
XX
Problem rozwoju regionalnego jest przedmiotem wielu rozważań i analiz. W pracy przedstawiono ustalony porządek tworzenia mechanizmu rozwoju regionalnego, którego kluczowym elementem jest dokument strategii rozwojowej samorządu terytorialnego. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości prywatnej w ramach polityki regionalnej i lokalnej.(fragment tekstu)
EN
Paper concerns the problem how tu build an effective mechanism of the regional development chich suport private enterprises. One of the most important step is decentralization the territorial administration of the country. Then the author considers phases of managing the process of the regional development. The significant problem of this process is forming the strategy for regional and local development. Every of these factors in regional development need paying attention on private enterprises, which are the most important parts of regional and local economy. Support the private business is the key to success in regional and local economic policy.(author's abstract)
XX
Omówiono wpływ europejskiej polityki regionalnej na polska politykę regionalną. Przedstawiono proces kształtowania się polskiej polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Unii Europejskiej.
EN
After the year 1989 Polish regional policy had to be constructed practically from the very beginning. Building Polish regional policy was determined by two main processes: system and economy transformation and co-operation with the European Union. The process of transformation was accompanied by an increase of many negative social and economic effects. The co-operation with the EU consisted in adopting worked out models and procedures. There were also many conditions which were to be fulfilled in order to receive the current assistance and the membership in the EU in the next years. The integration with EU was associated with a risk of occurring some negative effects such as: an increase of competition and disproportion among regions. Funds from the EU along with national funds have considerably determined the line of development for Polish regional policy. (original abstract)
16
Content available remote Problemi regulirovaniâ regionalʹnogo socialʹno-ekonomičeskogo razvitiâ
80%
XX
Poruszono zagadnienie regulacji regionalnego systemu społeczno-ekonomicznego. Zidentyfikowano problemy decentralizacji władzy państwowej i przedstawiono priorytety optymalizujące politykę regionalną.
EN
The paper studies the regulation of regional socio-economic system. Identified problems of decentralization of state power. The author stated priorities for optimization of regional policy. (original abstract)
18
Content available remote Współczesne problemy polityki regionalnej Unii Europejskiej i Polski
80%
XX
Polityka regionalna pozostaje wprawdzie w gestii poszczególnych państw, lecz jej ponadkrajowy, europejski wymiar uzasadniają co najmniej dwie istotne przesłanki: duże zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz istnienie jeszcze większych dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami, a także utworzenie jednolitego rynku europejskiego. Unijne cele i priorytety rozwoju regionalnego oddziałują na kształt polityk globalnych i regionalnych poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w tym także Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
Regional policy usually stays under the control of individual countries, but its over national, European dimension is defined by at least two important premises: disparity of socio-economic development level between individual member countries and existence of a great development disparity between regions, and also creation of homogeneous European market. The goals and priorities of the regional development of the European Union affect forms of global and regional policies of individual UE countries, also of Poland. (original abstract)
XX
Artykuł omawia ogólne podstawy europejskiej i polskiej polityki regionalnej. Przedstawia strategiczne kierunki dostosowania polskiej polityki regionalnej do standardów unijnych.
EN
The article describes the general principles of European and Polish regional policies. It also enumerates the challenges related to regional development that Poland will face on her accession to the EU. Another problem discussed is the priorities of the Polish policy for regional development. (original abstract)
XX
Kapitał kreatywny jest uznawany za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy. W artykule przedstawiono kapitał kreatywny jako ważny zasób w gospodarce regionalnej. Zwrócono uwagę na istotę kapitału kreatywnego i jego najważniejsze związki z kapitałem ludzkim, znaczenie kapitału kreatywnego w rozwoju regionów, a także na kapitał kreatywny jako wyznacznik kształtowania gospodarki regionalnej w polityce regionalnej. Ponadto ujęto również ogólne wnioski i zalecenia dotyczące rozważanej problematyki(abstrakt oryginalny)
EN
Creative capital is considered to be a key factor of socio-economic development and shaping knowledge-based society and economy. The article presents creative capital as an important resource in the regional economy. Attention was paid to the essence of creative capital, its main relation to human capital, the role of creative capital in the development of regions, and also creative capital as a determinant of shaping the regional economy in regional policy. Furthermore the paper contains general conclusions and recommendations. (original abstract)
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.