Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 490

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Atrakcyjność inwestycyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
1
Content available remote Atrakcyjność inwestycyjna - rozważania teoretyczne
100%
XX
Atrakcyjność inwestycyjna jest definiowana w literaturze jako zespół przewag danego miejsca (kraju, regionu), gdyż pewne obszary wykazują relatywnie lepsze uwarunkowania dla działalności inwestycyjnej niż inne. Zgodnie z inną definicją atrakcyjność inwestycyjna to zdolność do skłonienia inwestorów do wyboru danego miejsca celem ulokowania inwestycji.Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej jest ściśle związane z pojęciem konkurencyjności danego obszaru, co oznacza zdolność do osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej. Istotne znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności danego obszaru mają BIZ. Z jednej strony są przedmiotem walki konkurencyjnej krajów czy regionów, a z drugiej - jej efektem, ponieważ dokonane w przeszłości inwestycje są składową struktury gospodarczej kraju lub regionu, wpływając w ten sposób na jego atrakcyjność inwestycyjną. Pojęcie regionu należy rozumieć dwojako - jako część kraju i grupę krajów (fragment tekstu)
EN
In reference to the fact that in the subject literature one definition of investment attractiveness does not exist, an attempt has been made to present the essence of the concept - its understanding and classification of the factors that determine this attractivenessThe issue is presented in the context of international capital flows in the form of direct foreign investments. In regard of the fact that not only natural conditions, which cannot be altered by a man or by which he is restrained, determine the investment attractiveness, an attention is drawn to other factors that can be developed by the state and local authorities. It is emphasized that in the time of progressive economic integration and globalization some of the factors are independent from the mentioned entities and are supranational in nature, being subject to unification (original abstract)
XX
Celem artykułu jest własna ocena atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, i Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier) na podstawie wybranych mierników ekonomicznych. W tym celu przeanalizowano 19 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem czynników ekonomicznych warunkujących dokonanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wykorzystując do tego analizę czynnikową. Następnie kraje te zostały posegregowane w grupy o podobnej atrakcyjności inwestycyjnej. (fragment tekstu)
EN
The author picks over the rating test of investment attractiveness in nineteen countries of Central and Eastern Europe on a basis of chosen macroeconomic measures. The author uses this factor о carry out an analysis. Then she classifies countries in order of their attractiveness for foreign investors. Moreover the Author uses the analysis to distinguish between the most and the least attractive regions in Central and Eastern European countries. The results of probes were introduced in form of dendrogram, and the results were confirmed by using method A-means. (original abstract)
XX
Województwo szczecińskie znajduje się w I klasie atrakcyjności inwestycyjnej. Region ten należy do obszarów "wysokich szans". W artykule omówiono takie walory województwa szczecińskiego, jak: położenie komunikacyjne, zaplecze przemysłowe, rynek pracy, chłonność rynku lokalnego, postępy w transformacji gospodarki, sprzyjające warunki dla biznesu, atrakcyjność turystyczna i czystość środowiska naturalnego.
XX
Wybór miejsca docelowego inwestycji jest niezmiernie ważny i podyktowany wieloma czynnikami, które potencjalny inwestor musi wziąć pod uwagę, a lista przesłanek decydujących o skali, kierunkach takiej ekspansji kapitału zagranicznego jest bardzo obszerna, na co wskazuje tradycyjna literatura krajowa i zagraniczna. W literaturze tej często jest szeroko omawiana atrakcyjność inwestycyjna czy motywy lokalizacji inwestycji zagranicznych, jednak autorzy większości publikacji zbyt rzadko koncentrują się na determinantach rozmieszczenia zagranicznych inwestycji w obrębie konkretnego sektora. Dlatego dotychczasowe badania w największym stopniu dotyczą analiz w układzie poszczególnych krajów, regionów i wymagają uzupełnienia o aspekt sektorowy. Ograniczona wiedza na temat kryteriów wyboru branży inwestycji powoduje, że jest celowa identyfikacja i ocena czynników atrakcyjności sektora dla inwestorów zagranicznych. W tym aspekcie jest również ważne omówienie głównych założeń teoretycznych inwestycji zagranicznych, zwłaszcza w postaci bezpośredniej. W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badań własnych, prowadzonych w latach 2012-2013. (fragment tekstu)
EN
The article presents a research on the meanings of investment attractiveness in Poland. The research deals with the perceived, potential, and real meaning of attractiveness with regard to opinions of experts. It states that investment attractiveness may mean ability to retain foreign investors, possession of determinants to ensure high probability of business success, and possession of good investment conditions.(original abstract)
XX
W dobie postępujących procesów globalizacji problem konkurencyjności terytorialnej nabiera coraz większego znaczenia. Postępująca integracja międzynarodowa powoduje, że pojedyncze przedsiębiorstwa, głównie regiony, nie są już podmiotami funkcjonującymi w skali własnego kraju, ale przede wszystkim w skali ponadnarodowej, co znacznie poszerza obszary konkurowania, jak również wymagania wynikające z funkcjonowania na rynku międzynarodowym. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego; ich nadrzędnym celem było poznanie opinii tych przedsiębiorstw o województwie małopolskim jako miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, badania miały pomóc w sformułowaniu wniosków o uwarunkowaniach (barierach i determinantach) prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Małopolsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In the times of globalization the problem of territorial competitiveness has gained importance. Because of the proceeding processes of international cohesion, enterprises as well as territorial units, have to be competitive on the global market. The paper presents the results of the survey held among foreign capital enterprises in Małopolska voivodeship. The aim of the research has been to recognize their opinion about the region as a place to invest. In other words the results of the survey have enabled to point out the determinants and barriers that influence the most the enterprises in Małopolska. (original abstract)
XX
W artykule ukazano rolę, jaką odgrywają tereny inwestycyjne w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego układów lokalnych. W sposób szczególny skoncentrowano się na znaczeniu Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jako case study przyjęto gminę Skarbimierz w województwie opolskim. We wstępie artykułu skupiono się na założeniach teoretycznych dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej badanego obszaru. W dalszej części dokonano charakterystyki idei Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wskazano na podstawowe korzyści z funkcjonowania SSE dla układów lokalnych, jak również wynikające z tego problemy. W ostatniej części analizie poddano kształtowanie się rozwoju gminy Skarbimierz na skutek występowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W artykule wykorzystano analizę desk research (krajowa i zagraniczna literatura przedmiotu). W części badawczej wykorzystano dane uzyskane podczas wywiadu pogłębionego z przedstawicielem władz gminy Skarbimierz oraz na podstawie analizy zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Brzesko- Oławska Wieś Historyczna". Posiłkowano się również danymi statystycznymi z Banku Danych Lokalnych oraz informacjami ze strony www Wałbrzyskiej Specjalne Strefy Ekonomicznej Invest Park.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the role of investment areas in the scope of social and economic development of local systems. The role of Special Economic Zones is the main focus. The Skarbimierz commune in the Opolskie Voivodeship was adopted as the case study. The article's introduction focuses on theoretical assumptions concerning the area's investment appeal. The latter part features a characterisation of the concept of Special Economic Zones. It specifies the main benefits of the SEZs for local systems and the related problems. The last part features an analysis of the Skarbimierz commune and the impact of the Wałbrzych Special Economic Zones on its development. The paper utilises the desk research analysis (domestic and foreign subject literature). The research part utilises data obtained during an in-depth interview with a Skarbimierz commune representative and based on analysing the entries of the Community Driven Local Development Strategy (Local Development Strategy) for 2016-2022 for the entire area of the "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" Association Local Action Group. The paper also utilises the statistical data from the Local Data Bank and information from the Invest Park Wałbrzych Special Economic Zone's website.(original abstract)
XX
W wyniku postępującej globalizacji przepływy kapitałowe są praktycznie nieograniczone żadnymi barierami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi, a nawet psychologicznymi. W obawie przed ucieczką kapitału poszczególne państwa starają się zwiększać konkurencyjność inwestycyjną. W tym celu stosuje się odpowiednie preferencje podatkowe. Ma to wpływ zarówno na inwestycje portfelowe dokonywane głównie przez osoby fizyczne, jak i bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji międzynarodowych. Możliwości konkurencji podatkowej między krajami europejskimi istotnie zmieniły się po zawiązaniu Wspólnoty. Ograniczone jest bowiem pole działania w tym obszarze na wspólnym rynku, na którym podjęcie działań w polityce fiskalnej danego państwa zmierzających do podwyższenia jego konkurencyjności, przeczyłoby idei integracji europejskiej i tworzeniu wspólnego rynku. Istotna jest jednak kooperacja poszczególnych państw w zakresie stanowienia prawa podatkowego, zmierzająca zwłaszcza do wyeliminowania szkodliwej konkurencji.(abstrakt oryginalny)
EN
In consequences of the growing globalization process, the economic, legal, social and even psychological barriers for capital flows are getting almost unnoticeable. In order to avoid capital outflows countries tends to increase its international investment attractiveness. Tax preferences are common instrument for encouragement of both portfolio investment made mainly by private investors and direct investment of international companies. International tax competition among European Countries have decreased significantly after European Union creation. The reasons are the limitation for any differentiation in terms of fiscal policy of EU member countries driving their competitive position, which would be contrary to common market and integration policy. The most crucial is cooperation among EU members in the area of tax law establishment aimed particularly for elimination harmful tax competition.(original abstract)
EN
Introduction/background: Local governments try to influence the growth of investment attractiveness of municipalities and districts. They may take direct (e.g. a system of concessions and incentives) or indirect (e.g. extension of infrastructure) activities for this purpose. Research has shown that as far as the employees of institutions supporting entrepreneurs and even the officials themselves are concerned, decisions on the location of business activity are influenced primarily by the infrastructure of localities, availability of labour force, labour costs, and land development. By contrast, the level of municipal services or the favourableness of local authorities plays a much less important role. Aim of the paper: The purpose of the article is to specify the elements generating foreign entrepreneur interest in the offer of conducting business activity in a designated location in a given commune or poviat. Materials and methods: The presented advantages of the region have become the starting point for a research conducted among the employees supporting and coordinating investment processes in the Katowice Special Economic Zone and the city with district rights in the Silesian Voivodeship. Results and conclusions: In the successful efforts of municipalities and districts to attract both foreign direct investments and the execution of projects by domestic business, it seems crucial to formulate a coherent offer. Moreover, further promotional activities must be based on an optimally communicated location, included in spatial development plans, free from legal burdens, social problems and free from hidden flaws such as historical pollution. (original abstract)
XX
Rozdział zawiera prezentację wyników badań bezpośrednich dotyczących postrzeganej atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego. W rozdziale tym scharakteryzowano opinie ekspertów na temat kryteriów i sposobów kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej. Wyniki badań przedstawiają również ocenę poszczególnych czynników atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego dokonaną przez ekspertów, a także ich opinie odnośnie do roli działań promocyjnych w zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W rozdziale tym pokazano także doświadczenia menedżerów związane z działalnością zarządzanych przez nich firm na terenie województwa śląskiego oraz wyniki dyskusji "Dlaczego Katowice?", prezentującej opinie ekspertów na temat głównych szans i zagrożeń związanych z inwestowaniem w Katowicach. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu działań podejmowanych w ramach ogłoszonej przez Chiny w 2013 r. koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku na rozmiary inwestycji zagranicznych podejmowanych w krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a przez to na wzrost ich atrakcyjności inwestycyjnej. Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna poświęcona została wyjaśnieniu pojęcia atrakcyjności inwestycyjnej, natomiast w części empirycznej zaprezentowano informacje i dane statystyczne wskazujące na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej krajów ASEAN w związku z ich uczestnictwem w koncepcji Pasa i Szlaku. Podejmowane w nich inwestycje, w szczególności chińskie, mają przyczynić się przede wszystkim do rozbudowy infrastruktury i tym samym do zwiększenia zainteresowania inwestorów lokowaniem działalności w tym regionie.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze the impact of activities undertaken within the framework of the New Silk Road Initiative announced by China in 2013 on the size of foreign direct investment in countries belonging to the Association of Southeast Asian Nations, and thus to increase their investment attractiveness. The article is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to the explanation of the definition of investment attractiveness, while in the empirical part, the information and statistical data were used to show the increase of investment attractiveness of ASEAN countries in connection with their participation in One Belt One Road Initiative. The investments which are located in ASEAN countries, in particular by Chinese, are concentraded especially in infrastructure to increase investors interests to this region.(original abstract)
12
80%
XX
Kraje CIVETS to grupa państw - liderów gospodarek wschodzących, którą tworzą Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja oraz Republika Południowej Afryki. Kraje CIVETS są uważane za państwa, które rozpoczną następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Przemawiać za tym mogą m.in. takie czynniki jak: zdywersyfikowane i dynamicznie rozwijające się gospodarki, coraz bardziej otwarte rynki i zwiększone zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Wielkość i dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów CIVETS w latach 2005-2013 wykazuje duże zróżnicowanie tego procesu. Kraje CIVETS są zainteresowane jak największym napływem BIZ i dlatego też podejmują działania prowadzące do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajów CIVETS w latach 2005-2013, ze szczególnym uwzględnieniem warunków globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz podejmowanych działań prowadzącą do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Zastosowano metody ilościowe do przeliczania danych. Sformułowano następujące wnioski: kraje CIVETS stają się znaczącym miejscem napływu BIZ; globalny kryzys finansowy oddziaływał negatywnie na napływ BIZ do krajów CIVETS.(abstrakt oryginalny)
EN
The CIVETS are a group of countries - the leaders of the emerging markets that consist of Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey and South Africa. The CIVETS are considered to be the countries which will begin the next cycle of growth in emerging markets. Important factors support this argument, such as: diversified and rapidly developing economies, more and more open markets and increased interest of foreign investors. The size and dynamics of foreign direct investment to the CIVETS show a large variation of this process in the years 2005-2013. The CIVETS are interested in the greatest inflow of FDI possible and therefore undertake measures required to eliminate barriers and to provide favorable conditions for foreign investors.(original abstract)
13
80%
EN
Inflow of foreign direct investment can stimulate economic development of a region. Potential investment attractiveness of 16 Poland's provinces was studied with the implementation of selected methods of taxonomic research in order to diagnose the position of Silesia province in comparison to other provinces of Poland. Research proved a relatively high potential investment attractiveness of Silesia province in both 2010 and 2015. Crucial trumps of Silesia province included well developed technical and social infrastructure, high level of regional market absorptiveness as well as economic development. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie atrakcyjności spółek giełdowych, opisanej przez stopień przynależności badanych spółek giełdowych do jednego z trzech zbiorów: spółek atrakcyjnych, spółek nieatrakcyjnych oraz spółek należących do obszaru niepewności. Analiza będzie przeprowadzona na podstawie dwuwymiarowych i siedmiowymiarowych charakterystyk obiektów. Dwuwymiarowymi charakterystykami są: stopa zwrotu i ryzyko, siedmiowymiarowymi - stopa zwrotu, ryzyko oraz zmienne wchodzące w skład taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania. W badaniu wykorzystano tygodniowe stopy zwrotu za 2002 r., przeskalowane na stopy roczne, oraz wskaźniki finansowe za 2002 r. Do grupowania będzie użyta metoda klasteryzacji rozmytej c-średnich (fuzzy c-means). Celem analizy jest próba zobiektywizowania procesu decyzyjnego inwestora giełdowego. Często bowiem można się spotkać w literaturze ze stwierdzeniami, że inwestor podejmując decyzje łamie zasadę przechodniości preferencji. (fragment tekstu)
EN
The investment attractiveness of stocks was described by the value of the membership function, which means a degree of belief that pointed stock belongs to the one of three sets: "attractive" stocks, "non-attractive" stocks and stocks from the uncertain area. The analysis was based on two-dimensional and seven-dimensional characteristics of objects. The weekly data from 2002 year were used in the research. The fuzzy c-means method was used to classification of stocks. In the case of using fuzzy clustering for classification of stocks investor has more comfortable information to making investment decisions. (original abstract)
XX
Omówienie badań regionalnego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Regiony oceniano według ich walorów w tzw. mikroklimatach, czyli cząstkowych klimatach inwestycyjnych. Punktem wyjścia analizy było założenie, że preferencje inwestorów są zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności, którą podejmują, od charakteru firmy, a nawet od indywidualnych gustów i upodobań właścicieli czy menedżerów.
XX
Mimo ograniczeń prawnych, gminy wciąż mają do dyspozycji szeroki wybór działań pomocnych w przyciąganiu nowych inwestycji. Wydawałoby się zatem, że konkurowanie o inwestorów motywuje jednostki samorządowe do stosowania tych narzędzi. Wyniki badań wskazują, że choć gminy starają się przyciągnąć inwestorów, to wciąż czynią to w niepełnym zakresie. Być może decydujące znaczenie ma tutaj kwestia finansowa. Oprócz bowiem nałożenia na gminy obowiązku zaspokajania potrzeb wynikających z regulacji prawnych władze gminne są obecnie obciążone narastającą presją ze strony społeczeństwa na stworzenie warunków do trwałego wzrostu gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego. Niestety, jednak możliwości finansowe gmin nie pozwalają na wykorzystanie wszystkich możliwych instrumentów. Użycie większości z nich pociąga za sobą koszty i wyrzeczenia, jak choćby nakłady na infrastrukturę czy czasowa rezygnacja z części wpływów do budżetu. Nie stać na to wiele gmin, a przecież paradoksalnie to właśnie najbiedniejsze gminy powinny podejmować takie inicjatywy. Rozwiązań należałoby zatem poszukać w pozabudżetowych źródłach pozyskania kapitału. (fragment tekstu)
EN
Modem economic and social system requires certain activities taken by local government in order to create a favorable conditions for the local society and economy. The commune nowadays has not only to realize the basic assignments. It is especially important to give support to the new investors as their development assures animation of the local economy and better conditions of life of the citizens. The improvement of the investment attractiveness of the area is a result of use of certain instruments which are at the commune's disposal. The aim of the article is to present the main tools and their impact on the localization choices of the private sector. The empiric part of the paper is based on the example of Lodz region. (original abstract)
XX
W ciągu ostatnich kilku lat walka o inwestycje i inwestorów między jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce stała się coraz bardziej wyraźna i świadoma. Jest ona szczególnie widoczna na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego, tj. na poziomie gminy. Cytując E. Wojciechowskiego: obecnie mamy w Polsce do czynienia z rynkiem gmin, który staje się coraz bardziej konkurencyjny. W sprawie przyciągania inwestorów konieczne jest prowadzenie przez władze lokalne działań bezpośrednio związanych z poszukiwaniem i zachęcaniem inwestorów oraz działań składających się na szeroko rozumianą poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Działania drugiego typu są przedmiotem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
EN
Local self-government authorities due to developing decentralization of local self-government, have wider possibilities to improve attractiveness of communes for sited and new potential investors. More and more often they manage very successfully in this field. Position of particular communes in terms of their investment attractiveness (thanks to owned sources) is not equal. So that some local authorities have to create new values the others - only underline owned ones. (original abstract)
XX
W latach 2008-2009 przeprowadzony został projekt w Wyższej Szkole (Fachhochschule) w Neubrandenburgu dotyczący perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w północno- zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Artykuł podejmuje tematykę zawartą w projekcie, ukazuje wiadomości dotyczące badanej społeczności oraz jej rozwoju. Analizie zostały poddane miejscowości o gęstości zaludnienia poniżej 150 mieszkańców na km² w województwie zachodniopomorskim, gdyż ta wartość uznawana jest w większości krajów Europy Środkowej jako kryterium mówiące, iż badany obszar zaliczany jest do obszarów wiejskich. Analiza zjawiska ukazała region województwa zachodniopomorskiego jako typowo wiejski i rolniczy, o stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia. Wybrane do badania miejscowości różniły się miejscem położenia, wpływem większych miast na ich rozwój oraz przekrojem społeczeństwa. Tematyka podjęta w artykule nie jest nowa, jednak dotychczasowe publikacje nie wyczerpują badanego zagadnienia i kolejne artykuły, ewentualnie projekty, będą przybliżać zagadnienie,które jest interesujące zarówno ze strony ekonomicznej, jak i społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Die Region Zachodniopomorskie/Westpommern gehört in weiten Teilen zu den typisch ländlich strukturierten und von der Landwirtschaft dominierten Gebieten mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte in Mitteleuropa. Die durch eine Stichprobenziehung ausgewählten zwölf Untersuchungsgemeinden decken unterschiedliche Kriterien ländlicher Gemeinden in der Region ab: Sie besitzen unterschiedliche Gemeindegrößen. Sie liegen in der Nähe der Agglomeration Stettin, in Mittel- und Kleinzentren, in der Ostseeküstenregion und in ländlichen Binnengebieten. Es handelt sich sowohl um Gemeinden mit überwiegender Landwirtschaft und Folgegewerken, mit Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen sowie Tourismus/Fremdenverkehr.18 In diesem Artikel wurde nur wirtschaftliche Merkmale der einzelnen Gemeinden vorgestellt. Das Thema wird in folgenden Veröffentlichungen des Verlags durchgeführt, wo soziale, demographische und infrastrukturelle Merkmale dargestellt werden.(original abstract)
19
Content available remote Ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionu zachodniopomorskiego
80%
XX
Atrakcyjność inwestycyjna jest określana jako zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji, możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki funkcjonowania firm, czym przyciągają inwestorów do regionów. Celem opracowania jest analiza i ocena atrakcyjności regionu zachodniopomorskiego. W pracy wykorzystano raporty dotyczące oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw w Polsce, opracowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) w Gdańsku.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the determinants of West-Pomeranian region were described on background the remaining fi fteen provinces of Poland. Additionally, the position of West-Pomeranian region was introduced in chosen rankings and reports regarding the opinion of investment attractiveness of provinces in Poland. It was underlined, that in report entitled "The investment attractiveness of provinces and the subregions of Poland" published by Research Institute of Market Economy in Gdańsk in 2009, the West-Pomeranian province occupied sixth position and it was promoted (in relation to the time period 2005-2008) up to two places, owing to activity of region towards investors and better and better transport accessibility.(original abstract)
XX
Przedstawiono ujęcie teoretyczne inwestycji zagranicznych oraz teoretyczne podstawy lokalizacji inwestycji zagranicznych. Zamieszczono opinie podkarpackich firm z kapitałem zagranicznym dotyczące czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacji inwestycji.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.