Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas cytrynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
4
Content available remote Kinetic determination of citric acid in artificial juice
100%
EN
A kinetic spectrophotometric method for the determination of citric acid has been proposed. The method is based on the inhibition effect of hydrogen peroxide on the oxidation of C6H5COONa in the presence of Fe(II)-AA (ascorbic acid) complex, which acts as a catalyst. Relative error range was 2.9-6.5% for citric acid concentration 1.40-14.0 μg mL-1. Under optimum conditions theoretical detection limit was 0.21 μg mL-1. The developed method is simple, inexpensive, efficient, and thus can be recommended for the analysis of large number of samples. The proposed method was applied for to the determination of citric acid in artificial juices.
PL
Zaproponowano kinetyczną, spektrofotometrycznąmetodę oznaczania kwasu cytrynowego (AA). Podstawą metody jest zahamowanie utleniania C6H5COONa nadtlenkiem wodoru w obecności kompleksu Fe(IT)-AA, który działa jak katalizator. Błąd względny wynosił 2,9—6.5% przy stężeniu kwasu cytrynowego w zakresie od 1,40 do 14.0 μg mL-1. W optymalnych warunkach granica wykrywalności wynosiła 0,21 μgmL-1. Opracowana metoda jest prosta, niedroga, efektowna i może być rekomendowana do analizydużej liczby próbek.Metodę zastosowano do oznaczania kwasu cytrynowego w sztucznych sokach.
PL
W prezentowanym materiale opisano przebieg i wyniki, wykonanych w Instytucie Włókiennictwa wstępnych badań laboratoryjnych, których celem było określenie przydatności kwasu cytrynowego, maleinowego i itakonowego w procesie uszlachetniania tkanin bawełnianych i poliestrowo-bawełnianych.
EN
The performance of cotton and polyester/cotton fabrics treated with citric, maleic and itaconic acids indicate that these acids can crosslink cotton cellulose, but wrinkle resistance of these fabrics is lower than that of fabrics finished with dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU).
7
75%
PL
Zsyntezowano nowy poliol poliestrowy z kwasu cytrynowego i mieszaniny glikoli dietylenowego (DEG) oraz etylenowego (EG). Oceniono właściwości tego poliolu pod kątem przydatności do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zbadano jego liczbę kwasową, gęstość, pH i rozpuszczalność. Pomimo wysokiej lepkości tego produktu dodano go do pianek zastępując nim Rokopol RF-551. Ilość poliolu w piankach znacznie wpływała na jej wytrzymałość na ściskanie, nie wpływała natomiast na ich gęstość pozorną, retencję i przewodnictwo cieplne. Pianki charakteryzowały się niewielką kruchością.
EN
Diethylene and ethylene glycols were esterified with citric acid in presence of Ti(O-isoPr)4 at 138–153°C to a polyol used for prodn. of rigid polyurethane-poliisocyanurate foams. Despite its high viscosity, the polyol proved itself to be as good raw material for the foam as the com. polyoxypropylenehexol.
EN
This paper presents the investigation results of mixing effects on the course of reactive extraction of citric acid from an aqueous solution, with the use of supercritical CO2 and tertiary aliphatic amines. The influence of the mixing rate and the mixing time on the efficiency of the considered process has been studied. This paper also presents the influence of the tertiary amine chain length and the molar ratio of reactants on the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu mieszania na przebieg procesu ekstrakcji reaktywnej kwasu cytrynowego z roztworu wodnego z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym oraz trzeciorzędowych alifatycznych amin. Zbadano wpływ szybkości i czasu mieszania na efektywność rozważanego procesu. Zaprezentowano również wyniki badań wpływu długości łańcucha trzeciorzędowej aminy i stosunku molowego reagentów na efektywność procesu.
PL
Przeprowadzono analizę operacji jednostkowych składających się na linię technologiczną kwasu cytrynowego otrzymywanego metodą fermentacji powierzchniowej i oczyszczanego metodą cytrynianową. Wykazano, że dla uzyskania dobrej jakości kryształów kwasu niezbędne jest oddzielanie organicznych szlamów z płynów pofermentacyjnego i pogrzybniowego przed rozpoczęciem obróbki chemicznej.
EN
Unit operations used in the citric acid production line were analysed. Citric acid was obtained by the surface fermentation method and purified by the citrate method. It was shown that separation of organic slimes from fermentation fluid as well as mycelium fluid is necessary before their chemical treatment to obtain good quality citric acid crystals.
PL
W pracy przedstawiono schemat instalacji doświadczalnej do prowadzenia procesu ekstrakcji reaktywnej kwasów karboksylowych z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu stosunku molowego reagentów na efektywność ekstrakcji reaktywnej z udziałem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym oraz tri-n-oktyloaminy. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych porównano z wynikami otrzymanymi przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
EN
In this paper a system for the reactive extraction of carboxylic acids with the use of supercritical carbon dioxide has been presented. The influence of reactants molar ratio on the reactive extraction efficiency with the use of supercritical carbon dioxide and tri-n-octylamine has been presented. The obtained experimental results have been compared with those acquired using organic solvents.
13
Content available Synteza sztywnych pianek PUR-PIR z nowym poliolem
75%
PL
Do syntezy pianek stosuje się surowce, których koszt produkcji jest wysoki. W badaniach zaproponowano sposoby obniżenia kosztów produkcji pianek PUR-PIR przez obniżenie kosztów produkcji jednego z dwóch podstawowych składników (poliolu). Cenę poliolu można obniżyć stosując do jego produkcji tani surowiec, jakim jest kwas cytrynowy. Synteza ta wymaga zastosowania katalizatora w ilości 0,5%. Wyprodukowano zatem taki poliol oznaczony jako poliol A (z 0,5% zawartością katalizatora) oraz wytworzono poliol Β z zastosowaniem o wiele mniejszej ilości katalizatora (0,02%). Porównano właściwości obu i zastosowano je do syntezy sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Wyniki badań pianek pokazały wpływ zarówno ilości jak i rodzaju poliolu na właściwości fizyko-mechaniczne pianek.
EN
Raw materials of high production cost are used in the synthesis of foam. Away of production cost reduction of PUR-PIR foams by lowering the cost of production of one of two basic components (polyol) is shown in the paper. The price of polyol can be lowered by using citric acid for its production as cheap raw material. This synthesis requires the use of catalyst in an amount of 0.5%. Polyol (with 0.5% relative content of polyol designated as catalyst A) and the polyol prepared simultaneously with application of much smaller amount of catalyst (0.02% marked B) were produced. Properties of both polyols were compared and they were used for the synthesis of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR). The test results showed the effect of amount and type of polyol on physically-mechanical properties of foams.
PL
Podjęto próbę sformułowania modelu strukturalnego opisującego stechiometrię i kinetykę wytwarzania kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger. Dane doświadczalne procesu wgłębnej biosyntezy kwasu cytrynowego prowadzonego w podłożu syntetycznym z sacharozą w 30 degree C wykorzystano do identyfikacji modelu. Stwierdzono, że zaproponowany model matematyczny bardzo dobrze odzwierciedla charakter zmian danych doświadczalnych.
EN
A structured, non-segregated model that describes the stoichiometry and kinetics of citric acid production by Aspergillus niger from hexoses has been developed. The model was validated in experiments of the submerged culture of A. niger in synthetic sugar media at 30 stopni C. The formulated stoichiometry and balance equations allowed model predictions to be in qualitative and quantitative agreement with the experimental data.
PL
Przedstawiono wyniki badań wykonanych na instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. Badania były częściowo finansowane w ramach projektu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – zadanie 1”. Podczas badań IOS przy zadanych stężeniach kwasu cytrynowego w zakresie 200-1200 ppm poza skutecznością redukcji SOx w spalinach sprawdzano również poziomy emisji SO2, SO3, CO, NOx, HCl, HF i zapylenia spalin oraz jakość i zużycia mediów procesu. Badania wykazały, iż zastosowanie kwasu cytrynowego jako addytywu do roztworu zawiesiny w zakresie stężeń 300-1200 ppm powoduje obniżenie poziomu stężeń SOx w spalinach w absorberze IOS i podwyższa skuteczność odsiarczania SOx spalin w stosunku do eksploatacji IOS tylko z zastosowaniem zawiesiny mączki kamienia wapiennego. Uzyskanie niskich wartości stężeń SO2 i zapylenia w spalinach przy stosowaniu kwasu cytrynowego jako dodatku do zawiesiny absorbera rokuje, iż w przyszłości będzie można go stosować przy separacji CO2 ze spalin oczyszczonych.
EN
Presented are results of tests carried out on a flue gas wet desulphurising installation (WDI) in TAURON Wytwarzanie S.A.-Oddział Elektrownia Łaziska. The research was partially financed within the framework of a strategic project „Advanced energy aquisition technologies – Task Nr 1”. During the WDI research with the given citric acid concentrations in the range of 200-1200 ppm, apart from SOx reduction in flue gas efficiency, there were also checked SO2, SO3, CO, NOx, HCl, HF emission levels as well as flue gas dustiness and the quality and consumption of the process media. Tests showed that application of citric acid as and additive to the suspension solution in the concentration range of 300-1200 ppm results in lowering of SOx concentration level in flue gas in the WDI absorber and increases the flue gas SOx desulphurising efficiency as compared to a WDI operating with the application of limestone dust suspension only. Achievement of low values of SO2 concentration and dustiness in flue gas with the application of citric acid as an absorber suspension additive is very promising and gives an assumption to think that in future we will be able to use it to separate CO2 from the cleaned flue gases.
PL
W pracy badano wpływ kwasu cytrynowego i cytrynianu sodu na przebieg procesu peklowania mięsa kurcząt. Stwierdzono, że dodatek cytrynianu sodu nie przyspiesza reakcji nitrozowania barwników w mięsie, ale poprawia konsystencję wyrobu. Dodatek kwasu cytrynowego w ilości 0,2% wyraźnie zwiększa stopień przereagowania barwników i obniża poziom resztkowych azotynów, ale pogarsza nieco konsystencję mięsa po obróbce termicznej. Dlatego substancje te nie w pełni mogą zastępować askorbinianu sodu.
EN
Effect of citric acid and sodium citrate on the curing process was evaluated. Sodium citrate does not accelerate formation ratio of nitrosyl pigments but improves texture of product. However addition of citric acid at 0,2% considerably increase formation ratio of nitrosyl pigments and decrease level of residual nitrites, while at the same time consistency of product was sligthly worse. Both investigated compounds can not replace ascorbinates in meat products
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.