Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 533

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Organisational structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
EN
Among the desirable features of an organizational structure is simplicity. Its opposite, i.e. complexity, expresses a lack of order and entanglement, which are the source of waste. Although the desire for the simplicity of a structural solution is not new, in recent years it has been more clearly emphasized. Therefore, Ashby's law stating that variety has to be balanced by a different kind of variety, is questioned. The purpose of this article is to present the concept of simplifying an organizational structure. The concept of a simple organizational structure offered in this paper is the result of a thorough analysis of the literature on this topic. However, the views concerning the level of simple structure centralization were verified by means of a fractal calculus. The article presents the results of the study concerning the factors influencing the simplicity of the structural solution as well as the procedure of simplifying the organizational structure.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono etapy metody parametryzacji struktury organizacyjnej jednostki przemysłu mięsnego.
EN
In the paper the method of construction of sets of parameters of organizational structures of meat industry enterprises is described. Particular parts of the paper refer to the following-issues: determination of homogenous classes of organizational structures, defining and operationalization of parameters, evaluation of usefulness of parameters and models of basic organizational structures of meat industry enterprises.(original abstract)
XX
Omówiono założenia metodyczne określania i doboru parametrów struktury organizacyjnej. Przedstawiono metodę ustalania i wykorzystania bazowego zbioru parametrów struktury organizacyjnej. Na koniec przedstawiono procedurę użytkową doboru parametrów struktury organizacyjnej.
EN
A generalized method of selecting organizational structure parameters is presented, which can be of practical use when improving an organizational structure. The proposed method of selection consists of two principal phaaes of investigation: the preparative phase and that of realization. The former includes establishment of the basal set of parameters, their classification and determination of the selection criteria. The latter is the usable procedure of selecting parameters and consists of the four following stages: determination of the research situation, settlement of the theoretical set of ayailable parameters, conditions and range of the theoretical parameters set transformation and determination and ordering of the effectire set of parameters. Moreover, an exemplary basal classifier of organizational Structure parameters has been presented which can be used in studies on production systems of the "industrial enterprise" class. (original abstract)
XX
Strategia lizbońska i wynikająca z niej strategia rozwoju Polski do roku 2020 stworzyły nowe możliwości rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a w tym rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Koncepcja teoretyczna przedsiębiorstwa opartego na wiedzy zakłada bardzo wysoki stopień elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej struktur organizacyjnych takich przedsiębiorstw. Problemem badawczym jest pytanie, czy i w jakim stopniu przedsiębiorstwa polskie dokonały zmian w strukturach organizacyjnych w kierunku przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. Badania empiryczne przeprowadzono w 2012 r. na grupie 150 przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Wyniki badań potwierdzają umiarkowanie pozytywny trend do zmierzania w kierunku przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, jednak tempo zmian jest małe, a odległość od normatywnego modelu takiego przedsiębiorstwa - duża.(abstrakt oryginalny)
EN
Lisbon Strategy and the Development Strategy of Poland - 2020 created new opportunities for the knowledge based economy. Theoretical conception of a knowledge based enterprise assumes that the level of organizational structure flexibility is very high. The research question is if and to what extent Polish enterprises have changed their organizational structures towards the knowledge based enterprise model. The empirical research has been conducted on the group of 150 Polish enterprises. The results of this research confirmed moderate trend to knowledge based enterprise, but is still very different from the normative model(original abstract)
XX
Omówiono miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zwrócono uwagę na kwestię odmienności systemu controllingu od innych systemów wchodzących w skład struktury organizacyjnej.
XX
Zarządzanie przez projekty jest obecnie koncepcją coraz chętniej i częściej wykorzystywaną w organizacjach. Przyczyniają się do takiej sytuacji głównie burzliwe otoczenie, które powoduje, iż statyczne formy organizowania działalności przedsiębiorstwa nie zdają egzaminu. Przedstawione czynniki, takie jak struktura organizacyjna, rodzaj prowadzonej działalności oraz branża, w najbardziej wyrazisty sposób determinują koncepcję zarządzania przez projekty. (fragment tekstu)
EN
Management by projects is more and more often applied by companies nowadays. The foregoing paper presents the chosen determinants of the conception. (original abstract)
XX
Omówiono rolę i miejsce systemu controllingu w strukturze Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
EN
Controlling in the activity of GOPR (Mountain Rescue Service) can be higly significant not only in turns of the rationalization of using resources needed for the mountain rescuing but also to optimalize the effects in relation to costs. Completely other role of controlling is creating procedures of insuring the rescuing activity and functioning of the organization in the arrangement of lack of financing this activity from the national budget in relation to loosing financing support from GOPR sponsors i.e. changes of economical situation on markets in the area of the GOPR main donors. Well functioning controlling system oriented at future, based on current occurrences and scenario analysis can become a serious tool in minimalizing the risk of financial insuring of activity and functioning of the organization. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule podjęto próbę oceny możliwości praktycznego wykorzystania wniosków płynących z nauki o złożoności do budowy elastycznych struktur organizacyjnych. Większość prac poruszających temat zastosowania paradygmatów złożoności do procesów zarządzania koncentruje się na ogólnym opisie analogii między systemami złożonymi a organizacjami. Celem artykułu nie jest podanie takich algorytmów, lecz określenie, które kategorie złożoności mogą być w sposób skuteczny wykorzystane przy budowie elastycznych struktur i jakie podstawowe warunki muszą być spełnione, aby proces ten mógł być skuteczny. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to answer the problem, if and how chaos and complexity theories can be utilized to design flexible organization structure. Basic differences between traditional and complexity approach to natural phenomena description are briefly explained. The most important categories and phenomena of chaotic and complex systems are also presented. The main part of the article illustrates how fundamental categories of complexity are utilized for analyzing sociological issues, especially organizational behaviours. Furthermore, examples of organization structures, which are developed using these categories are showed. Based on that, the set of fundamental features of flexible structure designed on the basis of complexity paradigms was developed. (original abstract)
XX
W artykule przedstawione zostały teoretyczne oraz praktyczne aspekty wykorzystania podejścia funkcjonalnego i procesowego w organizacjach ukierunkowanych na jakość. Zaprezentowano wpływ poszczególnych narzędzi jakimi są struktury i procesy na jakość pracy i możliwość jej doskonalenia. W artykule opisano wybrane struktury organizacyjne (macierzową i procesową), jako najbardziej adekwatne w organizacjach stosujących podejście projakościowe. Opisane zostały cechy struktur organizacyjnych w kontekście zarządzania procesami. Na tym tle określono warunki umożliwiające zdolność obydwu narzędzi do jednoczesnego wykorzystania, jak również współzależności pomiędzy strukturami i procesami a wielkością organizacji. Artykuł zawiera aktualne tendencje w zakresie ewolucji tradycyjnych struktur organizacyjnych w kierunku podejścia systemowego zawierającego uporządkowane i nadzorowane procesy, zdolnego do integrowania z innymi współczesnymi metodami i koncepcjami zarządzania. W ostatniej części artykułu zaprezentowano podejście procesowe w znormalizowanych systemach zarządzania, których celem jest ukierunkowanie na jakość oraz ciągłe doskonalenie działań, procesów i całości organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article theoretical and practical aspects of implementing functional and process approaches in quality driven organizations have been presented. The influence of respective tools as structures and processes on the quality of work and possibility of its improvement has been presented as well. Selected organization structures have been described (matrix and process structures) as the most adequate within organizations implementing quality driven approach. The features of organization structures has been described as regards processes' management. The conditions to use these two tools at the same time have been defined, as well as relations between structures and processes and the size of the organization. The article presents current tendencies in the evolution of traditional organizations' structures towards the system approach which includes ordered and supervised processes of management able to integrate with other modern methods and conceptions. In the last part o the article the process approach in the normalized management systems which aim at quality and continuous improvement of activities, processes and the whole organization have been presented. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie niektórych problemów związanych z poszukiwaniem efektywnych rozwiązań strukturalnych jednostek gospodarczych i instytucji. Problemy te zostały odniesione do sformalizowanych struktur organizacyjnych, stanowiących odpowiednik "organizacji w znaczeniu rzeczowym". (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ocena zakresu i kierunków zmian w strukturze organizacyjnej krakowskiej spółdzielczości spożywców "Społem" ze szczególnym uwzględnieniem zmian w strukturze aparatu zarządzania oraz zatrudnienia w administracji spółdzielczej. Cel ten został osiągnięty w wyniku analizy schematów organizacyjnych jednostki wojewódzkiej krakowskiej spółdzielczości spożywców "Społem" w latach 1980-1988.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to analyse and evaluate the range and directions of changes in the organizational structure of the Cracow consumers' co-operative "Społem", the emphasis being laid on the changes in the structure of the managerial apparatus and the employment in the co-operative administration in the years 1980-1988. At that time three successive reorganizations occurred, namely in 1981 the Provincial Consumers' Co-operative "Społem" was renamed the Universal Consumers' Co-operative "Społem" in 1984 the Provincial Branch of the Consumers' Co-operative Headquarters Mas established and in 1988 the Trade-Service Co-operative "Społem" was founded. An attempt to answer some questions has been made, for example whether the organizational changes have affected the rationalization of these structures. This has been done by the analysis of: Organizational structures. Organizational schemes in four basic sections. Level of employment in the administration.(original abstract)
XX
Na fali szerokiej dyskusji, która się ostatnio toczy w wielu środowiskach, zarówno naukowców, jak i praktyków, raz po raz pojawia się pytanie, czy możliwe jest wypracowanie mechanizmów czy koncepcji implikujących zdolność przedsiębiorstw do przetrwania w nieustająco zmiennym otoczeniu. Odpowiedzią na to pytanie, zdaniem autorów, może być model przedsiębiorstwa, elastycznie dostosowującego się do ciągłych i nieprzewidywalnych zmian zachodzących w otoczeniu, wykreowany poprzez proces wytwarzania zorganizowany na wirtualnej strukturze. Coraz więcej firm docenia wirtualny model biznesowy, w którym punktem odniesienia jest koncepcja wirtualnego przedsiębiorstwa. O tym stanowi niniejszy artykuł, który jest głosem dla rozważań teoretyków i praktyków dążących do stworzenia takiego modelu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
At the height of a wide-ranging discussion, that has been going on in many circles recently, of both scientists and practitioners, every now and then the question arises whether it is possible to develop mechanisms and concepts implying the ability of businesses to survive in the constantly changing environments. The answer to this question, according to the authors, may be a business model which flexibly adapts to continuous and unpredictable changes in the environment, created by the manufacturing process, organized based on the virtual structure. More and more companies appreciate the virtual business model, in which the reference point is the concept of a virtual enterprise. And this is what the following article refers to, which is the voice for the considerations of theorists and practitioners seeking to create such a business model. (original abstract)
EN
The fourth part describes the organisational structure within the process of enterprise management. The author presents the typology of organisational structures classified in terms of the management span of control, layout of organisational bonds, and the cell clustering criterion. This part contains characteristics of the organisational structure and organisational procedures. It also delineates the influence of culture on the organisational structure. Moreover, the author presents the vision of the enterprise of the future, where customer-oriented approach, as well as situational and organisational changes, affecting the shape of the organisational structure, play the critical role. (original abstract)
XX
Na podstawie doniesień literaturowych sformułowano hipotezy dotyczące wpływu struktury organizacyjnej na kulturę organizacyjną. Przedstawiono wyniki badań empirycznych, które ujawniły, że struktura organizacyjna jest nieistotnym czynnikiem kulturotwórczym. (abstrakt oryginalny)
XX
Poszukiwanie związków między strategią rozwoju a strukturą organizacyjną przedsiębiorstw było, szczególnie w literaturze anglo-amerykańskiej i niemieckiej, przedmiotem wielu badań empirycznych i dociekań teoretycznych. Po raz pierwszy zostały one przedstawione w pracy A. D. Chandlera i E. T. Penrose. A. Chandler wykazał, że otoczenie, zewnętrzne zachowanie strategiczne i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa są powiązane z sobą i że struktura jest konsekwencją przyjętej strategii rozwoju. E. Penrose natomiast dowiodła, że rozwój wymaga odpowiedniej struktury, która wprawdzie nie daje gwarancji osiągnięcia sukcesu, lecz błędna struktura sprawia, że uzyskane wyniki są mierne. Istnieją więc określone zależności między tymi kategoriami, przy czym u A. Chandlera strategia określona stopniem zdywersyfikowania produkcji poprzedza strukturę, co oznacza, że dobór formy organizacyjnej jest bardziej prawidłowy wówczas, gdy poprzedzony jest pracami nad strategią przedsiębiorstwa i nowa strategia wymaga nowej lub zrekonstruowanej struktury organizacyjnej, zaś u E. Penrose - określone dopasowanie organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa jest warunkiem skutecznej strategii, Uważamy, że między strategią dywersyfikacji a strukturą organizacyjną występują wzajemne uwarunkowania, które zdaje się również potwierdzać H. I, Ansoff zwracając uwagę na odwrócenie porządku chandlerowskiego: strategia-struktura obecnie. Stwierdzenie A. Chandlera, że każda określona strategia wymaga odpowiedniej struktury w terminologii H. I. Ansoffa oznacza adaptację przedsiębiorstwa do turbulencji otoczenia. (fragment tekstu)
XX
W artykule wskazano dualny charakter rozważań nad strukturalnymi determinantami twórczości pracowników, które prowadzone są w ramach typologicznego i wymiarowego podejścia do struktury organizacyjnej. Podjęto próbę syntezy tych dwóch podejść, w kontekście strukturalnych uwarunkowań twórczości pracowników.
EN
The article deals with the influence of organizational structure on employees' creativity. The author applies a dual approach to structural determinants of staff creativity, from typological and dimensional point of view. An attempt of synthesis of the two approaches has been made in the study.
XX
Spółdzielczość spożywców reprezentowana obecnie w polskim ruchu spółdzielczym przez "Społem" Centralny Związek Spółdzielczości Spożywców jest - poza handlem państwowym i wiejską spółdzielczością zaopatrzenia i zbytu - jedną z trzech największych organizacji handlu detalicznego w Polsce. Działając na terenie miast wspólnie z handlem państwowym musiała w toku swego rozwoju stale udowadniać swą rację bytu i społeczną przydatność. Spółdzielczość spożywców jest z jednej strony przedsiębiorstwem o charakterze gospodarczym, z drugiej zaś organizacją społeczną zrzeszającą konsumentów prowadzącą rozległą działalność społeczno-wychowawczą. Węzłowe problemy rozwoju spółdzielczości spożywców wypływają zatem z jej rozlicznych funkcji gospodarczych i społecznych, realizowanych w zmiennych warunkach społeczno-gospodarczych i organizacyjnych determinowanych przez różnorodne czynniki, w tym także stałe współzawodnictwo z innymi formami własności. Specyficzna rola spółdzielczości spożywców w ruchu spółdzielczym wynika także z jej genezy. Spółdzielczość spożywców zapoczątkowała ruch spółdzielczy w gospodarce kapitalistycznej, a także odegrała wiodącą rolę w rozwoju spółdzielczości socjalistycznej.3 Odzwierciedleniem złożonych procesów rozwoju tej formy działalności gospodarczej są przeobrażenia organizacyjne, jakie dokonały się w spółdzielczości spożywców w kraju i regionie lubelskim w okresie czterdziestolecia PRL. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to point to the changes in organizational structure of consumer co-operative movement of the Lublin region against the background of structural-organizational changes of the whole sector of consumer co-operative movement of the Polish People's Republic. The paper distinguishes the following stages of development: 1) the period of re-building the economy after the war destructions, 2) character of organizational changes in the years 1950-1956, 3) directions of organizational changes in the years 1957-1966, 4) concentration of consumer cooperations between the years 1966-1975, 5) organizational changes between the years 1975-1982, 6) the process of the revival of co-operative movement started after 1981. The analysis of changes in organizational structure of consumer co-operative movement, apart from undeniable achievements in economic and social-educational activities, exposes significant faults concerning organizational solutions. These faults include especially the following: bureaucratic-centralist deformations in steering co-operative movement, excessive concentration of consumer cooperations, monopolization of the turnover of food articles in towns, a leading role of central authorities in initiating organizational solutions in co-operative movement. So far, organizational experience of consumer co-operative movement marks out the direction of the revival of co-operative movement. The direction of this revival is convergent with the assumptions of economic reform as regards the programs of both.(original abstract)
XX
W artykule uwaga została skupiona na administracji jako organizacji (powiązane ze sobą organizacje tworzą makrosystemy organizacyjne, zwane sieciami organizacyjnymi, multiorganizacjami, makroorganizacjami lub systemami interorganizacyjnymi ; chcac przeanalizować funkcjonowanie określonego elementu danego systemu , należy brać pod uwagę całą sieć organizacji bezpośrednio z nim powiązanych). Funkcjonowanie i zasady działania administracji międzynarodowej zostaną przedstawione na przykładzie struktur Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the specificity of administration as an organizational macrosystem, focusing on its bureaucratization and desirable change directions. The functioning of international administration is also examined in the article, especially in the EU. A growing number of staff, widening of competences of the EU institutions and bureaucracy in the EU institutions generate high administrative costs in the Community. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwo innowacyjne kieruje znaczne nakłady finansowe na prace badawczo-rozwojowe, a w efekcie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne. Realizacja tych funkcji wymaga odpowiedniej konfiguracji struktury organizacyjnej. Struktura organizacyjna w przedsiębiorstwie innowacyjnym powinna sprzyjać prowadzeniu i wdrażaniu innowacji. W artykule podjęta zostaje próba identyfikacji cech struktury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności. Kolejno dokonano rozpoznania w jakim stopniu struktury organizacyjne polskich MSP są strukturami proinnowacyjnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovative enterprise spends considerable financial expenditures on research and development, and implements new scientific and technical solution. Realization of this function requires proper configuration of organizational structure. Organizational structure in innovative enterprises should promote conducting and implementing innovation. In the first part of the article has been taken an attempt to identify the characteristics of innovative organizational structures. In the second part of the article organizational structures of polish SMEs were diagnosed by virtue of their pro-innovativeness.(original abstract)
XX
Współczesne organizacje funkcjonują w zmiennym i złożonym otoczeniu. Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych, rośnie liczba innych instytucji spoza gospodarki, które wpływają na działalność firmy. Obserwuje się także szybki rozwój innowacji technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych. Zmiany te wpływają więc na funkcjonowanie organizacji XXI wieku. Współcześnie przedsiębiorstwa działają w warunkach niepewności otoczenia. Niepewność to sytuacja, kiedy nie znamy ani możliwych procesów, jakie mogą zajść, ani ich prawdopodobieństwa. Konieczne staje się więc uchylenie założenia tradycyjnej teorii przedsiębiorstwa, że dysponuje ono doskonałą informacją o kosztach i cenach. Współczesne teorie firmy, zwłaszcza podejście neoinstytucjonalne, odrzucają to założenie. Przedstawiciele tych teorii twierdzą, iż ludzie i organizacje działają zawsze w warunkach niepewnej informacji, w stanie niepewności. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.