Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 575

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komunikowanie skuteczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
XX
W badaniach nad komunikowaniem coraz więcej miejsca zajmują kwestie dotyczące kształtowania wizerunku. Wiadomo, że odpowiednio i świadomie przygotowane informacje oraz nawiązanie komunikacji z otoczeniem może wykreować i utrwalić pozytywne emocje na temat danej organizacji i tym samym przyczynić się do realizacji jej podstawowych celów. Natomiast brak wzajemnego zrozumienia organizacji z jej otoczeniem może doprowadzić nawet do jej upadku. (...) Warto się zastanowić, na czym polega komunikowanie się Unii Europejskiej z obywatelami. I na ile jest ono skuteczne? A także, czy przy podejmowaniu decyzji unijni urzędnicy uwzględniają potrzeby swoich obywateli? W publikacji w dużym skrócie zostały przedstawione główne problemy dotyczące procesu komunikowania sprzed 2000 roku, natomiast szerzej - decyzje i wydarzenia na forum unijnym dotyczące tego zagadnienia w XXI wieku.(fragment tekstu)
XX
Zdaniem autora sztuka prezentacji to wywoływanie silnych emocji i dotarcie do serca każdej osoby z grona publiczności, po to, by zarazić ją swoją ideą. Autor omówił 17 kluczowych aspektów, o których powinno się pamiętać przygotowując prezentację.
XX
Nieumiejętność utrzymania relacji z pracownikami na właściwym poziomie może mieć przykre konsekwencje dla szefa. W artykule spróbowano odpowiedzieć na pytanie czy osoby nieposiadające takiej zdolności są na z góry przegranej pozycji. Omówiono predyspozycje szefa do nawiązywania relacji z pracownikami.
XX
Artykuł poświęcono roli komunikacji w organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na komunikację werbalną. Przedstawiono zachowania zakłócające i podtrzymujące komunikację.
EN
Communication is a process of passing information from one person to another. Verbal and nonverbal communicating skills are mostly used in a professional environment. By exchanging information through communicating we have the ability to share our ideas and delegate work. Communication occurs by means of speech and writing. However, both forms of communication have their strengths and weaknesses. One major reason for conflicts between people is non-proper communication. We can agree with the fact that lack of communication is a major barrier in the effectiveness of an organization. (original abstract)
XX
Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwie w istotny sposób warunkuje jego sprawne funkcjonowanie, dlatego też tak ważne jest kontrolowanie jej przebiegu. Ze względu na złożoną systematykę celów tego procesu analizie należy poddawać stopień realizacji każdego z nich, co jest równoznaczne z przyjęciem prakseologicznego spojrzenia na zagadnienie skuteczności porozumiewania się w organizacji. Celem głównym niniejszych rozważań jest kwantyfikacja relacji obszarów w skuteczności komunikacji wewnętrznej. Z kolei za cel pośredni przyjęto ustalenie czynników w największym stopniu warunkujących realizację poszczególnych celów działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of communications in the company significantly determines its proper functioning, therefore it is important to control its course. Taking into account the range scope of internal communications process objectives, the analysis must concern the degree of achievement of all its goals, which is tantamount to accepting the praxeological perspective on the subject of its effectiveness. The main purpose of these deliberations is the quantification of the relationship areas in the effectiveness of communication addressed to the employees. Moreover, the establishment of the factors determining in the highest degree the achievement of particular internal communications goals was adopted as the intermediate objective.(original abstract)
XX
Przedstawiono ewolucję modeli komunikowania począwszy od lat 30-tych 20 wieku. Omówiono zmiany zachodzące w komunikowaniu.
EN
In this article, theoretical models are used to analyse communication. Two of these basic models were authored by H. D. Lasswell and R. Jakobson. Later models of communication have revealed how science has variously dealt with the essence of particular elements of the basic models. A serious challenge to theoretical thought was posed by the Palo Alto Group's findings, which argued that communicating should be analysed as a case of soft communication that departs from persuasion and restores the vision of partnership in communication. The author reveals the changes taking place in models of communicating, with consideration given to the roles of the particular components of the communication process: sender, recipient, message, contact, code and effect. Communication is presented as human partnership with a cognitive function. These findings are of significance for a new perspective on the social function of journalism. (original abstract)
EN
Purpose: The main aim of this work was to evaluate the effectiveness of how Polish Sport Fed-erations (PSF) function in the opinion of athletes who represent the country in various sporting disciplines. The following research questions were posed: in what way do PSFs support athletes representing the country in selected sporting disciplines? Do members of national teams have an influence on the activity of PSFs and what is their satisfaction in that matter?Methodology: The research consisted of two parts: individual in-depth interviews (N=10) and a diagnostic survey based on a questionnaire study (N=102). The research included athletes in both individual and team Olympic sporting disciplines.Findings: PSFs strive to support their athletes mainly in terms of providing them with sport equip-ment, organizing and coordinating competitions and training camps, as well as health care, however the low level of engagement of PSFs was noted in marketing and providing information, as well as in financial support for athletes. Athletes declared high expectations regarding the transparency of their federations as well as better decision-making and access to informationImplications: Polish Olympic athletes expect from the PSFs that represent them an approach based on partnership as well as consideration of their strategic position as a group of key stakeholders. PSFs thus seem to face a serious challenge to transform their approach in how they relate and com-municate with their key stakeholders and to recognize that it is essential to ensure their satisfaction with their cooperation.(original abstract)
XX
System komunikowania organizacyjnego jest typowy dla wszelkich instytucji, stąd nazywany jest także systemem komunikowania instytucjonalnego. Występuje tam, gdzie są zamknięte struktury i istnieje aparat zarządzania. Dla właściwego zrozumienia istoty skutecznego komunikowania instytucjonalnego scharakteryzowano te podstawowe kierunki, kierowników z uwagi na ich preferencje komunikacyjne oraz wskazano na podstawowe bariery efektywnej komunikacji wewnętrznej. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione wynikami badań własnych, których celem było, m.in. zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w obszarze komunikacji wewnętrznej i wskazanie preferowanych przez pracowników narzędzi komunikacji do wdrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational communication system is typical for all institutions and therefore it is also referred to as institutional communication system. It is employed in all organizations with closed structures and a management apparatus. In order to determine the conditions of effective institutional communication the following aspects are discussed, directions in institutional communication, profiles of managers with regard to their communicative preferences and barriers to effective internal communication. The theoretical discussion is illustrated with the findings of the author's own research study conducted to diagnose the current situation in the area of internal communication and determine which communication tools are preferred by employees and should be implemented. (original abstract)
9
Content available remote Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu
75%
XX
W artykule zostały opisane podstawowe pojęcia, rodzaje i elementy procesu komunikowania się w ujęciu jakościowym i ilościowym. Scharakteryzowano rodzaje potrzeb, które pozwala nam realizować komunikowanie, oraz opisano wytyczne, które powinny być spełnione w celu efektywnego komunikowania się w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents basic terms, types and elements of a communication process in a quality and quantity perspective. Described are types of needs, that a communication makes possible to meet, as well as directions that have to be followed in order to provide an effective communication in an enterprise.(original abstract)
10
Content available remote Convictive Communication and Persuasive Communication
75%
EN
The study starts from the identification of the discourses and conversations ongoing existence of two ways of communication processes. On the one hand, some processes are structured by concatenating rational arguments; arguments are often natural logic and occasionally may be of formal logic. On the other hand, other processes are directed and developed communication based on emotional arguments. In relation to the type of arguments that are used in communication delimit two types of communication: convictive communication and persuasive communication. The two types are found rarely in pure configuration. In the current communication the two intersect. Convictive or persuasive character of a statement is given by the predominance of one or other type of arguments. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono komunikację wewnętrzną jako skuteczny sposób na zwiększenie zaangażowania pracowników. Przedstawiono trzy wymiary zaangażowania oraz formy przekazywania informacji w firmie. Zaprezentowano argumenty przekonujące do stosowania otwartej komunikacji w przedsiębiorstwie.
XX
Artykuł jest próbą zdefiniowania pojęcia skuteczności i efektywności komunikowania się. Stara się też zanalizować warunki skutecznej i zarazem efektywnej komunikacji, takie jak: komunikację dwukierunkową, przestrzenny rozkład stanowisk pracy, bezpośrednią rozmowę, większą liczbę kanałów komunikacyjnych, stopień dostosowania stopnia centralizacji sieci komunikacyjnej do stopnia trudności realizowanych zadań.
XX
Omówiono następujące poziomy komunikowania: komunikacja intrapsychiczna, komunikowanie interpersonalne, komunikowanie grupowe, komunikowanie międzygrupowe i komunikacja organizacyjna. Przybliżono podstawowe bariery komunikacyjne czynniki warunkujące sprawność zarządzania konwersacją.
EN
Social communications is the basic process that reaches through almost all actions referring to interpersonal, organisational and international activities. It is the coordination of activities that take place between parties, who maybe: individuals, groups, nations, states, and supranational organisations. Each particular relation between people engaged in an international activity is based on various forms of communication - we cannot imagine a situation, in which the communication is vacuum hooked. Each participant of this process brings in, willingly or not, his or her 'cultural programming', the system of valuations, interpretation and world comprehension lined up to own social experience. Formal and informal communication channels, political, economic, journey or intimate contacts, task and emotional paths, feathery spoken words and firmly marked written words, creation of relations and common decision taking, creation of values and their undermining are examples of universal issues that refer to communication both within a particular culture and in the cross-cultural context. The author is discussing the communication levels, including interpersonal, intra-group and intergroup communication, recalls definitions of the term communication itself and points out the basic communication barriers, as well as indicates conditions for effective business communication in international contacts. To conclude, the author states that the full understanding of all aspects of cross-cultural communication, its psychological, social, political and economic layers is still very far away. To start with, the mutual prejudice and misunderstanding have to be overpowered, and thus the number of unsuccessful contacts and conflicts will decrease, and the friendly approach among people will be somehow richer and more frequent. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zawarto wskazówki jak przygotować dobre wystąpienie. Większość ludzi, o których uważa się, że są obdarzeni darem przemawiania, jest przede wszystkim bardzo dobrze przygotowana i świadoma, jak zachować się przed publicznością. W artykule pokazano jak oni to robią.
XX
W badaniu, które zostanie tu zaprezentowane, weryfikowano związek jednego z aspektów wiedzy społecznej lekarza - stylu spostrzegania przez niego sytuacji komunikowania się z pacjentem z efektywnością jego rzeczywistych rozmów z pacjentami. Analizowano także związek między tą dyspozycją i pozostałymi, wskazanymi przez Spitzberga wymiarami odpowiedzialnymi za kompetencję komunikacyjną: poziomem motywacji i istotnymi tu umiejętnościami. W odniesieniu do lekarzy, za kluczowe dyspozycje reprezentujące owe wymiary uznano: empatię dyspozycyjną dla [wymiaru motywacji oraz inteligencję emocjonalną, obserwacyjną samokontrolę zachowania i umiejętność otwierania innych dla wymiaru umiejętności. Poniżej omówione zostaną skrótowo rozpatrywane tu zmienne i narzędzia zastosowane do ich pomiaru. (fragment tekstu)
EN
An article presents the investigation concerned doctor's individual style of perceiving of medical communication as a trait, which decides on the level of his medical communication effectiveness. There were examined a correlation between this trait and other traits important for doctor's communication competence, such like: emotional intelligence, dispositional empathy, observational self-monitoring and skill of opening others, too. A qualitative method was used to research doctor's individual pattern of perceiving medical communication. Physicians were asked about typical factors, which describe a communication between a doctor and his patient. The results showed, that doctors, who communicate well, have a special style of perceiving medical communication and a special profile of examined personality traits. (original abstract)
XX
Każdy menedżer na co dzień wydaje wiele poleceń swoim podwładnym. Dlatego tak ważne jest, by robić to umiejętnie i skutecznie. W artykule zwrócono uwagę na to, o czym należy pamiętać wydając polecenia. Zaprezentowano model wydawania poleceń.
XX
Autor podkreśla, że mailing jest jak okładka książki – sprzedaje od razu treść. Jeśli będzie beznadziejna, to nikt jej nie przeczyta. Autor wyjaśnia więc na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę projektując mailing.
XX
Sekretem sukcesu komunikacyjnego marki są jej konsumenci i zrozumienie ich potrzeb oraz oczekiwań. Według autora konsumenci wybierają te marki, które kojarzą im się nie tylko z samą działalnością komercyjną, ale również z działalnością pozabiznesową. Konsumpcja staje się więc wielowymiarowa. Również narzędzia marketingowe stwarzają nowe możliwości komunikacji i promocji produktów nie tylko na linii marka – konsument, ale też konsument – konsument, konsument – społeczeństwo. Ta łatwość wyrażania opinii oraz komunikacja z ludźmi o podobnych poglądach stwarza konsumentom możliwość efektywnego wywierania wpływu na marki i zmuszania tym samym marki oraz ich właścicieli do zmiany swoich zachowań.
XX
Świat odbieramy zmysłami, tak więc znaczenie rozumienia roli zmysłów w marketingu jest kluczowe dla skuteczności przekazu. Autor podkreśla, że jeśli przekaz ograniczymy tylko do wpływania na jeden kanał percepcji, efekt takiego komunikowania będzie ograniczony i podatny na zagłuszenie. Ważne jest więc, by przy doborze środków przekazu i konstruowaniu komunikatu używać jak najszerszej palety wrażeń zmysłowych.
XX
Znaczna część współczesnych przedsiębiorstw opiera swoją działalność na projektach, co przekłada się na ich zainteresowanie skutecznymi metodami, praktykami i narzędziami zarządzania projektami. Wśród wielu krytycznych czynników sukcesu projektu, publikowanych w różnych raportach i publikacjach naukowych, zarządzanie komunikacją jest wymieniane bardzo często. Ale mimo iż procesy komunikacyjno-dokumentacyjne uważane są za niezbędne dla powodzenia projektu i są częścią metodologii zarządzania projektami stosowanych przez wiele organizacji, są często pomijane lub niewłaściwie zarządzane. Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie wzorców zarządzania komunikacją projektową, mogących zapewnić wsparcie kierownikom projektów i zespołom w skutecznym zarządzaniu komunikacją i dokumentacją w projektach. Jedenaście wzorców zarządzania komunikacją zdefiniowanych w niniejszym opracowaniu oparto na podejściu kontekst-problem-rozwiązanie i podzielono na cztery kategorie, odnoszące się do różnych aspektów komunikacji - informacyjną, strategiczną, emocjonalną i praktyczną. Zestaw wzorców zarządzania komunikacją może być zastosowany w praktyce zarówno w celu rozwiązywania napotykanych problemów komunikacyjnych lub dokumentacyjnych, jak również ich unikania. (abstrakt oryginalny)
EN
A significant share of contemporary businesses constitute project-based companies which are strongly interested in effective project management methods, practices and tools. Among a number of critical project success factors, published in various reports and scientific publications, project communication management is the one being mentioned very frequently. But even though communication and documentation processes are deemed vital to the success of the project and are part of project management methodologies used by many organizations, they are often neglected or not properly managed. The main goal of the paper is to define project communication management patterns, which can provide support to project managers and teams in effective managing communication and documentation in projects. Eleven communication management patterns defined within the paper are based on a context-problem-solution approach and are grouped into four categories, referring to various aspects of communication - informational, strategical, emotional and practical. The set of communication management patterns can be used in practice both to solve encountered communication or documentation problems and to avoid them. (original abstract)
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.