Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek telekomunikacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono zagadnienia związane z oferowaniem usług telekomunikacyjnych. Przedstawiono ewolucję rynku i usług telekomunikacyjnych w perspektywie nadchodzącej dekady. Przedstawiono między innymi takie aspekty, jak ruchomość abonentów, indywidualizacja usług, 'inteligencja' w sieci, znaczenie treści oferowanych w ramach usług oraz niektóre aspekty socjologiczne związane z globalną infostradą.
EN
Article discusses issues related to offering telecommunication services. It presents service and market evolution in the forthcoming decade. The following aspects were discussed mobility, service customisation, network intelligence, service contents and some sociological aspects of global infostrade.
PL
Przedstawiono telekomunikację jako nową dziedzinę rynkową. Omówiono problematykę jej restrukturyzacji, będącej jednym z warunków rozwoju nowej formy cywilizacyjnej społeczeństwa informacyjnego. Zaprezentowano sposoby prywatyzacji stosowane w Polsce i metody wyceny wartości przedsiębiorstw. Koncentrując się na Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.), omówiono dotychczasowe wyniki jej restrukturyzacji własnościowej. Sformułowano wnioski dotyczące omówionej problematyki.
EN
Telecommunication is presented as a new market segment. It describes issues related to restructuring of the telecommunication sector as being one of the conditions for the development of the new civilisation form information society. Privatisation paths applied in Poland and the methods of assessing the value of enterprises have been presented. Focusing on the TP S.A.'s case, up-to-date results of its ownership restructuring have been discussed.
3
Content available Telekomunikacyjne agencje regulacyjne
100%
PL
Przedstawiono ogólne przyczyny i warunki powstawania agencji regulacyjnych telekomunikacji, wynikające z dynamicznego rozwoju tej dziedziny zarówno pod względem techniki, jak i zastosowań. Omówiono modele takich agencji oraz przytoczono wybrane przykłady najbardziej znanych i doświadczonych agencji. Dokonano przeglądu pod kątem zakresów misji takich agencji, obszarów ich działania, charakterystycznych cech strukturalnych oraz ich usytuowania w strukturach administracyjnych kraju.
EN
General reasons and conditions for world-wide establishment of telecommunications regulatory agencies, resulting from dynamic development of communications technology and applications are analysed. Various models of agencies are described and selected examples of best known and experienced agencies are presented. A survey of missions, areas of activities, characteristic features as well as positions in country's administration structures is given.
PL
Dokonano krótkiej charakterystyki obecnego rynku telekomunikacyjnego i jego trendów rozwojowych. Przedstawiono ogólne zasady rozliczeń międzyoperatorskich za połączenia międzysieciowe na podstawie kosztów, a następnie zaprezentowano sposoby rozliczeń obowiązujące w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.
EN
Present telecommunications market is briefly characterised as well as his development trends. The principles of interconnection accounting between network operators based on cost method is presented and after it the accounting principles and practice employed in United Kingdom, France and Germany are exemplified.
PL
Rozwijająca się gospodarka cyfrowa i społeczeństwo informacyjne zmieniają uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Z tego względu rodzi się potrzeba kształtowania jednolitego cyfrowego rynku UE (JCR UE). Stwarza to z kolei konieczność weryfikowania dotychczas sformułowanych wyzwań wobec rynku telekomunikacyjnego (RT) UE. Podstawowe cele artykułu sprowadzają się do przedstawienia głównych założeń strategii tworzenia JCR UE i ukazania roli RT w tworzeniu JCR UE, zaprezentowania obecnego stanu RT UE, ukazania głównych inicjatyw podejmowanych w obszarze RT, służących tworzeniu JCR UE, oraz przybliżenia stanu realizacji inicjatyw podjętych w obszarze RT. W nawiązaniu do przyjętych celów w artykule stawia się pytania badawcze dotyczące głównych powodów tworzenia JCR UE oraz sposobu oceny dotychczasowych przekształceń RT.
EN
The developing digital economy and information society are changing economic and social conditions. Therefore, there is a need to shape a single EU digital market (EU SDM). In consequence, this creates the need to verify the currently formulated challenges to the EU telecommunications market (TM). The main goals of the article are to present the main assumptions of the strategy of creating the EU SDM and show the role of TM in creating the EU’s SDM, presenting the current state of the EU TM, showing the main initiatives in the field of TM in order to create the EU’s SDM and bringing closer the state of implementation of TM initiatives. In reference to the adopted objectives, the article poses research questions regarding the main reasons for the creation of the EU SDM and the way of assessing the existing TM transformations.
PL
Dokonano klasyfikacji gier rynkowych na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym, biorąc pod uwagę cel, jaki wyznacza realizowana przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne polityka. Wychodząc od modelu popytu i modelu kosztów, zdefiniowano funkcje wypłat dla każdej z gier oraz określono pojęcie strategii gry. W zależności od informacji na temat modelu kosztów konkurencyjnych graczy wyróżniono dwa zasadnicze rodzaje gier jednokryterialnych: gry przeciwko naturze oraz N-osobowe gry o sumie niezerowej. Wykazano konieczność wielokryterialnej analizy gry rynkowej.
EN
The article presents a classification of market games in a competitive telecommunications market with regard to objectives set by the policies of telecommunications companies. The demand and cost models are the starting point for the definition of payoff functions for each game, and for the game strategy concept. Two major types of single criterion games are specified depending on the information about the cost models of competitive players: games against nature and N-person non-zero sum games. The article demonstrates the need for a multicriterion analysis of market games.
PL
Celem opracowania jest analiza dynamiki rozwoju usług wiązanych na polskim rynku telekomunikacyjnym w latach 2014-2016. W części teoretycznej przedstawiono problematykę rynku usług, specyfikę rynku usług telekomunikacyjnych, w tym rynku usług wiązanych. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone w celu oceny kierunku i tempa zmian w zakresie usług wiązanych na polskim rynku telekomunikacyjnym. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z publikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wyniki analizy wskazują przede wszystkim na wyraźnie rosnącą tendencję pod względem liczby użytkowników i przychodów w badanym zakresie rynku telekomunikacyjnego.
EN
The aim of the study is to analyse dynamics of the bundled services development on the Polish telecommunications market in the period 2014-2016. The theoretical part presents the issue of services market, character of telecommunications services market, including bundled services market. The empirical part presents the results of the research which was carried out to assess the direction and the rate of changes in terms of bundled services on the Polish telecommunications market. The analysis was realised on the basis of data from the Office of Electronic Communications publications. The results of the analysis primarily indicate a clearly growing trend in terms of the number of users and revenues in the analysed extent of the telecommunications market.
8
75%
PL
Głównym celem przedstawionych regulacji jest obniżenie kosztów usług roamingowych na terytorium Unii Europejskiej. Komisja Europejska w swoich regulacjach dąży do tego, aby stawki płacone przez użytkowników za usługi roamingowe na terenie Unii Europejskiej nie były bezzasadnie wyższe od stawek za rozmowy krajowe. W regulacjach tych nie ustalono idealnych cen za usługi roamingowe, lecz zagwarantowano, że opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego za granicą nie będą w nieuzasadniony sposób przewyższać oplat za usługi świadczone w kraju.
EN
Im Artikel wurden die Prämissen der Regelung des Telekommunikationsmarktes vorgestellt. Besondere Rücksicht wurde auf den Bedarf der Regelung internationaler Verbindungen im Mobilfunk (so genanntes Roaming) genommen. Der Bedarf für das Roaming Regelung auf der Ebene der Europäischen Union wurde bewiesen. Es wurde die Situation bezüglich der genommener Gebühren bevor der Regelung dargestellt. Die Höhe dieser Gebühren lehnte sich nicht auf die Kosten der Dienstleistungen. Das Artikel besprächt auch die Vorteile der untergenommener Regelungen für die Kunden.
PL
W drugiej połowie 2014 roku odbędzie się w Polsce procedura rezerwacji częstotliwości radiowych na potrzeby komercyjnych usług szybkiego Internetu (LTE). Z uwagi na ogromną wartość rynkową udostępnianych zasobów, po raz pierwszy w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego, podział bloków wyłoniony będzie w drodze aukcji wieloobiektowej zorganizowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Bazując na własnościach teoretycznych wybranego przez UKE mechanizmu aukcyjnego, zbudowaliśmy symulator aukcyjny, przy pomocy którego pokazujemy, jak może wyglądać przebieg aukcji 5 bloków częstotliwości w paśmie 800 Mhz oraz jakich przychodów można oczekiwać.
PL
Przedstawiono stan i prognozę rynku telefonii stacjonarnej po wprowadzeniu kilku nowych rozwiązań regulacyjnych. Pokazano np. liczbę stacjonarnych linii telefonicznych, przychody i strukturę dostawców usług, wskaźnik koncentracji czterech największych firm telekomunikacyjnych. W końcu przedstawiono także pewne rozważania na temat przyszłości rynku telefonii stacjonarnej, jego szans i zagrożeń.
EN
The article presents the state and the forecasts of fixed telephony market after implementing some new regulatory remedies. It shows for example the number of telephony fixed lines, service providers revenues with a structure of these revenues and concentration ratio of the biggestfourtelecommunication companies. Finally, there are some deliberations about the future of fixed telephony market, its opportunities and threats.
PL
Od samego początku ustanowienia europejskich ram prawnych dla rynku telekomunikacyjnego organy regulacyjne odgrywają na nim pierwszoplanową rolę. Ich cele zmieniają się od czasu przyjęcia nowych ram regulacyjnych. W 2018 r. przyjęto nową dyrektywę UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej: EKŁE). Dyrektywa ta wskazuje krajowy organ regulacyjny jako główny organ odpowiedzialny za realizację celów regulacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie wybranych części EKŁE odnoszących się do krajowego organu regulacyjnego. W tekście przedstawiono kluczowe elementy prawne nowych ram regulacyjnych. Po pierwsze, wykazano ewolucję krajowych organów regulacyjnych w prawie UE. Wynika to z faktu, że pozycja instytucjonalna krajowego organu regulacyjnego stale rośnie. Po drugie, przedstawiono ogólne cele EKŁE oraz sposób, w jaki krajowe organy regulacyjne przyczyniają się w ramach swoich kompetencji do osiągnięcia celów dyrektywy. Po trzecie, przeanalizowano niezależność krajowych organów regulacyjnych. Dotychczas w prawie UE podkreślano, że istnieje potrzeba wzmocnienia niezależności krajowych organów regulacyjnych. W artykule przedstawiono, w jaki sposób wzmocniono niezależność krajowych organów regulacyjnych. Po czwarte, zadania krajowych organów regulacyjnych w zakresie świadczenia usługi powszechnej na rynku. Ostatnia piąta część koncentruje się na współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i innymi właściwymi organami w zakresie wykonywania zadań regulacyjnych określonych w EKŁE.
12
75%
PL
Przedstawiono porównanie cen usług telefonicznych świadczonych za pośrednictwem sieci stacjonarnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian cen w 2004 roku, oraz odniesiono je do cen analogicznych usług w krajach Unii Europejskiej. Do porównania cen za usługi telefoniczne i ich struktury w poszczególnych krajach wykorzystano metodę koszykową OECD.
EN
The paper presents price comparison of PSTN services provided by the fixed network in Poland, with focus on price changes in 2004 in relation to prices of similar services in the EU countries. The OECD basket method has been used to compare prices of telephone services and their structure in selected countries.
13
Content available Rynek telekomunikacyjny w Europie
75%
PL
Przeanalizowano zmiany, jakie nastąpiły na rynku telekomunikacyjnym od końca lat dziewięćdziesiątych. Skoncentrowano się na zagadnieniach ekonomicznych i podaniu przyczyn zahamowania rozwoju tego rynku. Do przedstawienia perspektyw rozwoju branży wykorzystano badania firmy doradczej McKinsey.
EN
The paper presents an analysis of the changes in the European telecommunications market that have taken place from the end of 90's. The paper concerns the economical issues and reasons of existing difficulties in the development of the market. There were used the future prospects about the industry, based on the McKinsey consulting company's research.
EN
The paper reviews the performance of the German regulatory framework as regards unbundled access to local loop (ULL). The argumentation is based on the assumption that the goal of regulatory interference into telecom markets is to promote sustainable competition in order to maximise social welfare. For Germany, it is demonstrated that - due to a comprehensive regulatory framework - a considerable degree of competition has evolved since the local telecom market has been opended in 1998. Thereby it also becomes evident that pricing is the most controversial issue to be resolved when regulating ULL access.
PL
Naświetlono zakres zmian w polskim Prawie Telekomunikacyjnym w ostatnich kilku latach. Zwrócono uwagę na obecny stan polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz zmiany zaproponowane w projekcie nowej Strategii Regulacyjnej na lata 2006-2007. Uwzględniono również plany zmian legislacyjnych w 2006 roku zaprezentowanych w projektach nowelizacji ustawy o radiofoniii telewizji i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
EN
This article presents the scope of changes in the Polish Telecommunications Law during the last few years. Notice was taken of the current state of the Polish telecommunications market and the changes proposed in the new Regulation Strategy for the years 2006-2007. Plans of legislative changes in the year 2006, presented in Radio and Television Act amendment project, have also been taken into account.
PL
Przedstawiono zastosowanie skanowania otoczenia, które jest jednym z czterech elementów składających się na zewnętrzną analizę przedsiębiorstwa. Firmy telekomunikacyjne, takie jak British Telecommunications czy Deutsche Telekom, dzięki stosowaniu tej metody, mogą szybciej przewidywać zachowania klientów w przyszłości i mają więcej czasu na podjęcie odpowiednich decyzji w zakresie wprowadzenia potrzebnych zmian w firmie. Dzięki takiemu rozwiązaniu korzyści mogą odnieść zarówno operator telekomunikacyjny, dostawca usług, jak również klienci i gospodarka narodowa.
EN
Environmental scanning is one of four elements comprising on the outside analysis of a company. Telecommunication companies, such as British Telecommunications or Deutsche Telekom thanks to the usage of this method, can predict their consumers' behaviour in the future and therefore have more time to take due steps within introduction of necessary changes in the company. Thanks to such solution benefits can be gained by the telecommunication operator, service provider, consumers and the national economy.
19
63%
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza prawna instrumentu w postaci funduszu kompensacyjnego uregulowanego w krajowym prawie pocztowym i telekomunikacyjnym. Analiza ta poprzedzona została przedstawieniem zakresu usługi powszechnej na obu omawianych rynkach ze wskazaniem ich źródeł w prawie UE. Przyczynkiem do badań przeprowadzonych w niniejszym artykule jest fakt, że w ostatnich latach usługa powszechna na krajowym rynku telekomunikacyjnym i pocztowym nie jest finansowana przez fundusze kompensacyjne ergo świadczenie usługi powszechnej jest na obu rynkach dochodowe (rentowne). Autor wskazuje na brak konsekwencji prawodawcy krajowego w uregulowaniu sposobu finasowania usługi powszechnej na obu referencyjnych rynkach.
PL
Omówiono rolę państwa w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie kilku wybranych państw. Główną uwagę zwrócono na znaczenie monopolu bądź zaangażowania państwa w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na etapie usuwania opóźnienia w dostępności podstawowych usług telekomunikacyjnych. Na tym tle przedstawiono próbę analizy wpływu zasad polityki wspólnotowej na kondycję rynku telekomunikacyjnego w państwach o znacznych brakach infrastrukturalnych, w tym na sytuację na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Sierdzono, że nie ma ahistorycznych, jedynych i wyłącznych rozwiązań regulacyjnych dla rynku komunikacji elektronicznej, tzn. należy dobierać różne zestawy instrumentów ingerencji państwa w funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, dostosowanych do potrzeb aktualnego etapu rozwojowego tej dziedziny gospodarki. Doświadczenie rozwoju telekomunikacji publicznej w EWG/UE oraz państwach członkowskich wyraźnie świadczy o potrzebie dostosowania instrumentów i roli państwa w sektorze telekomunikacyjnym do aktualnego poziomu rozwoju telekomunikacji krajowej.
EN
The paper discusses role of the state in the development of infrastructure in several selected countries. The greatest attention has been paid to significance of state monopoly or commitment of the state to development of telecommunications infrastructure at the early stage of development, when increasing availability of basic telecommunications services is critical. An attempt to analyse influence of principles of EC policy on telecommunications markets in countries with significant infrastructure shortages, including the situation in Poland, was made accordingly. It was claimed that there are no a-historical, sole and exclusive regulatory solutions for the electronic communications market, so different sets of instruments of state intervention in the operation of telecommunications market should be selected and adjusted in accordance with the current stage of development of this sector. Experience with the development of public telecommunications in the EEC/EU and member states provides clear evidence of the need to adjust the instruments and role of the state in the telecommunications sector to the current condition of telecommunications market in each country.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.