Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 365

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawozy naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Wykonane badania eksperymentalne miały na celu opracowanie zarysu rozwiązań technologicznych dotyczących uzyskiwania naturalnych nawozów mineralnych z kopalin towarzyszących, występujących w złożu węgla brunatnego "Bełchatów", nagromadzonych na składowiskach lub pochodzących z obecnie zdejmowanego nadkładu. Opracowanie podstaw technologii wykorzystania tych surowców do produkcji naturalnych nawozów mineralnych w celu stosowania w gospodarce rolnej i leśnej spełniałoby podwójny cel: możliwe byłoby polepszenie stanu gleb i ich rekultywacja oraz nastąpiłoby w wyniku ograniczenia powierzchni składowisk zmiejszenie areału ziemi wyłączonej z użytkowania rolnego. W centralnej Europie gleby piaszczyte stanowią około 35% ogólnej powierzchni ziem ornych. Równocześnie badania ekologiczne wskazują na niekorzystny wpływ azotu zawartego w nawozach sztucznych typu NPK na hydrosferę. Rozwiązaniem problemu właściwego nawożenia takich gleb mogłoby być zastosowanie w nawożeniu mieszanin mineralnych w postaci granul o przeciętnej średnicy 3 do 5 mm, otrzymywanych po procesie wstępnego spieczenia w zakresie temperatury niskiego biskwitu - 700-850 stopni C. Matrycę nośną granul stanowiłby surowiec ilasty. Granulat rozsiewany do gleb co kilka lat, ulegałby w środowisku kwasów humusowych powolnemu rozkładowi powiązanego z procesem ponownej rehydroksylacji pierwotnie zdehydroksylowanych podczas spiekania minerałów ilastych. Powolny proces rozkładu uwalniałby stopniowo składniki mineralne użyźniając glebę w sposób stabilny, bez szybkiego ich wymywania przez opady atmosferyczne lub wody gruntowe.
EN
The experiments carried out were aimed at the elaboration of technological solutions for obtaining natural mineral fertilisers from accompanying minerals which are found in Belchatow lignite deposit, either at the dumps or in currently removed overlay. The elaboration of technologies enabling the utilisation of the minerals for the production of natural mineral deposits in order to use them for agricultural and forestry needs would serve two purposes: it would be possible to improve the soils and reclaim them as well as the area of dumps would decrease. In central Europe sandy soils are about 35% of the overall area of the areable soils. At the same time ecological studies show the negative impact of nitrogen contained in artificial fertilisers of NPK type on hydrosphere. A solution of the problem of proper fertilising for cuch soils could be the application of mineral mixtures in the form of 3-5 mm diameter granulate obtained in the process of initial sintering within the range of low biscuit temperature - 700-850C. The bearing matrix of the granules would be the silty material. The granulate sieved into soil every few years would undergo slow decomposition connected with the process of repeated rehydroxylation of previously dexydroxylated silty minerals. A slow process of decomposition would gradually release mineral components fertilising soil in a continuous way, without fast washing out by the atmospheric or ground water.
PL
Zawartość metali ciężkich w naturalnych nawozach pochodzenia zwierzęcego może być bardzo zróżnicowana, co wynika z warunków chowu zwierząt, zawartości metali w stosowanych paszach, środkach weterynaryjnych itp. Przedstawiono wyniki badań gleb długotrwale nawożonych obornikiem ptasim i trzody chlewnej pod kątem zanieczyszczenia ich metalami ciężkimi. Kilkunastoletnie nawożenie gleby obornikiem ptasim spowodowafo wzrost w tej glebie stężeń Cd, Zn, Pb. Nawożenie obornikiem trzody chlewnej wpłynęło na wzrost stężenia w glebie Cd i Zn. Wzrost zawartości tych metali w glebach można uznać za stosunkowo niewysoki, ponieważ nie spowodował on zmiany przynależności gleby do zerowego stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG. Warto podkreślić, że dla kompleksowej oceny wpływu stosowanych nawozów pod kątem zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi należałoby uwzględnić migrację metali z gleb do roslin oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
EN
The content of heavy metals in natural fertilizers of animal origin can be distinctly diversified, that is caused by the conditions of breeding animals, and the metals content in the used feed and in the veterinary medicines etc. In the article there have been presented the results of research on the soils fertilized for a long time by bird dung and by swine dung as regards their pollution by heavy metals. The several-year fertilization of soil by bird dung caused the increase of Cd, Zn and Pb content in this soil. The fertilization by means of swine dung caused the increase of concentration of Cd and Zn in the soil. The increase of the content of these metals in soils can be considered as relatively low because this increase did not cause the change of soil affiliation to the zero class according to IUNG classification. It should be stressed that in order to make the complex evaluation of the influence of the used fertilizers on pollution of natural environment with heavy metals, we should take into consideration the migration of metals from soils into plants and into surface and underground waters.
PL
W pracy przeanalizowano podstawowe wymogi nowej ustawy o nawozach i nawożeniu. Stwierdzono, że ustawa ta daje podstawy uporządkowania gospodarki gnojowicą i gnojówką, gdyż nie traktuje ich formalnie jako ściek a nawóz naturalny. Zalecane technologie nawozowego stosowania gnojowicy, w ładunkach ustalonych na podstawie bilansu azotu, nie spowodowały zanieczyszczenia potoków górskich. Ustawa nawozowa stwarza konieczność przebudowy systemu składowania obornika, z budową kanalizacji i właściwego czteromiesięcznego magazynowania gnojówki i gnojowicy oraz organizacji asenizacyjnego transportu.
EN
The paper analysed fundamental guidelines of new act on fertilizer and fertilization. It was stated that the act gets the grounds to order of slurry and liquid manure management because it does not consider natural manure as the wastewater. Recommended technologies of slurry application as a manure, at loads established on the basis of total nitrogen balance, do not cause the pollution of mountain streams. The fertilization act creates the necessity of rebuilding farmyard manure storage system, with building drainage system and four-month proper storage of liquid manure and slurry as organising refuse removal transport.
PL
Jednym z najważniejszych działów rolnictwa jest produkcja zwierzęca. Jej znaczenie wynika z możliwości uzyskania od zwierząt różnorodnych surowców, wśród których dominuje mięso. Integralnym elementem chowu zwierząt jest powstawanie odchodów na terenie gospodarstwa. Z tego względu należy prowadzić działania mające na celu nie tylko ograniczenie możliwości ich negatywnego wpływu na środowisko, ale także zadbać o wykorzystanie ich potencjału nawozowego.
EN
Animal production is considered to be one of the most important sectors in agriculture. This is due to the fact that there is a number of animal products that can be obtained from animal feedstock. Animal husbandry - as an integral element of animal production - generates significant quantities of livestock manure that can have negative impacts on the environment. Therefore, there is a need to undertake actions that would allow reduction of negative impacts and use of livestock manure as a fertilizer.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.