Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fruit processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Scallop squash fruits may be harvested at different stages of development. Small size fruits, intended both for the fresh market and the food industry, have the highest biological value. This study was conducted to determine the yield potential of scallop squash cultivars (‘Polo F1’, ‘Disco’, ‘Gagat’, ‘Okra’, ‘Sunny Delight F1’) grown on mulched (black polyethylene foil or black agrotextile) or unmulched soil, and harvested when fruits reached a diameter of 3–6 cm. Based on 3-year average data, the highest marketable and early yield was produced by ‘Sunny Delight F1’. This cultivar is also appreciated by consumers for its yellow colored skin of fruits. Another advantage of this cultivar was its high nutritional value expressed by the highest content of dry matter, vitamin C, polyphenols and minerals (K, P, Ca, Mg), with limited tendency to nitrate accumulation. Among the other cultivars tested, ‘Okra’ showed high yield potential, ‘Gagat’ was a rich source of carotenoids, and ‘Disco’ – polyphenols. Black polyethylene foil and black agrotextile appeared to be equally effective mulching materials. The benefit from the application of mulch was a significant increase in yield without any change in the chemical composition of the fruit.
PL
Owoce patisona (Cucurbita pepo L. var. patissonina Greb. f. radiata Nois., Cucurbitaceae) mogą być zbierane w różnych fazach dojrzałości. Najwyższą wartość biologiczną wykazują owoce małe przeznaczone na potrzeby rynku świeżego oraz dla przetwórstwa. W doświadczeniu porównano plonowanie 5 odmian patisona (‘Polo F1’, ‘Disco’, ‘Gagat’, ‘Okra’, ‘Sunny Delight F1’) uprawianych na glebie ściółkowanej (czarna folia, czarna agrowłóknina) oraz bez ściółkowania. Owoce były zbierane, gdy ich średnica osiągała wielkość 3–6 cm. 3-letnie badania wykazały, że najbardziej wydajną dla przetwórstwa odmianą dającą najwcześniejszy plon jest odmiana ‘Sunny Delight F1’, bardzo atrakcyjna dla konsumenta ze względu na żółty kolor skórki. Uzyskane wyniki wskazują, że odmiana ta posiada wysoką wartość odżywczą wyrażającą się najwyższą zawartością suchej masy, witaminy C, polifenoli i związków mineralnych (K, P, Ca, Mg), oraz najmniejszą tendencją do akumulacji azotanów. Spośród pozostałych odmian ‘Okra’ wydała wysoki plon i podobnie jak odmiana ‘Gagat’ była bogatym źródłem karotenoidów, a ‘Disco’ – polifenoli. Zarówno czarna folia jak i czarna agrowłóknina okazały się cennym materiałem do ściółkowania gleby. Zastosowane ściółki korzystnie wpłynęły na plonowania roślin, nie miały wpływu na skład chemiczny owoców patisona.
PL
Aby stopniowo eliminować nieporozumienia na linii producent-dystrybutor oraz optymalizować współpracę z partnerami handlowymi (przedstawicielami wielkich sieci handlowych oraz lokalnych hurtowni), czołowe firmy przetwórstwa owoców i warzyw podejmują różnorakie działania, które zmierzają do zwiększenia aktywności i lojalności dystrybutorów oraz poprawy profesjonalizmu ich działania.
EN
To gradually eliminate misunderstandings between manufacturer-distributor and optimize collaboration with trading partners (representatives of major retail chains and local wholesalers), the leading companies of fruit and vegetables processing take various actions which seek to increase participation and loyalty of distributors and Research granted by National Science Centre from the funds for science in years 2011-2013 as a scientific project no 2011/01/B/HS4/02612 „Stopień integracji w łańcuchu dostaw a efektywność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego” ("Degree of integration in supply chain and efficiency of food processing enterprises").
EN
This work presents the results of assessment of the quality of fruit jam before and after the modernization of the production line. Research was carried out at the factory of the fruits and vegetables processing. The modernization of the line included: installation of twin-screw pumps, exchange piston batcher on rotary batcher, assembly of the new stationary evaporator, inserting magnetic traps, the purchase of the new labelling machine and the automatic packaging machine. Qualitative parameters of the product, which were analysed based on organoleptic parameters (odour, colour, appearance, taste, con-sistency) and physico-chemical parameters (net weight, pH, total extract, total acidity). On the basis of gotten data from a production plant the calculations of basic statistics were performed. Than basing on comparative analysis (t-student test, sign test) an information about statistically essential diversity in the quality of the product before and after the modernization with reference to four parameters: consistency, appearance, net mass, total extract was gotten. Moreover the modernization influenced the CCP curtailment. This is very important in improving the system of the production of the safe food.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości dżemu owocowego przed i po modernizacji linii produkcyjnej. Badania przeprowadzono w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Modernizacja linii obejmowała: instalację pomp dwuśrubowych, wymianę dozownicy tłokowej na dozownicę karuzelową, montaż nowej stacji wyparnej, wprowadzenie pułapek magnetycznych, zakup nowej etykieciarki oraz automatu pakującego. Parametry jakościowe produktu, które przeanalizowano odnosiły się do cech sensorycznych (barwa, konsystencja, wygląd, zapach oraz smak) oraz cech fizykochemicznych (masa netto, kwasowość ogólna, pH oraz ekstrakt ogólny). Na podstawie uzyskanych danych z zakładu produkcyjnego dokonano obliczeń podstawowej statystyki i wytypowano parametry do dalszej analizy. W oparciu o analizę porównawczą (test t-studenta, test znaków) uzyskano informacje o statystycznie istotnym zróżnicowaniu jakości produktu przed i po modernizacji w odniesieniu do czterech parametrów: konsystencja, wygląd, masa netto, ekstrakt ogólny. Ponadto wprowadzona modernizacja wpłynęła na zmniejszenie liczby CCP. Ma to duże znaczenie w doskonaleniu systemu produkcji bezpiecznej żywności.
PL
Owoce truskawek powinny być produkowane zgodnie z Dobrą Praktyką Agrotechniczną. W artykule powołano się na ustawodawstwo Unii Europejskiej, wskazując, że zasady higieny obowiązujące w produkcji przemysłowej żywności dla zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego są obecnie brane pod uwagę w produkcji polowej, np. truskawek przeznaczonych na zaopatrzenie rynku owoców świeżych oraz na mrożonki. W artykule omowióno zasady, których przestrzeganie powinno zminimalizować zagrożenia. Zwrócono uwagę na prace przygotowawcze przed zbiorem, wybór terminu i technikę zbioru. Wskazano na znaczenie rodzaju stosowanych opakowań, szybkość dostawy do przetwórni oraz konieczność schładzania truskawek przeznaczonych na zaopatrzenie rynku owoców świeżych. Niezbędnym warunkiem zwiększenia konkurencyjności produkowanych w naszym kraju truskawek na rynek Unii Europejskiej jest podniesienie ich jakości i solidność handlowa.
EN
Strawberries should be produced taking into consideration Good Agricultural Practice. In the article reference is made to the European Union legislation. It is indicated that principles of good hygienic practice, that are effective in industrial food production are at present taken into consideration in field production of e.g. strawberries, which are destined for fresh market or for freezing. In the article discussed are the principles which after implementation should minimize hazards. Attention is also paid to preliminary work done before fruit harvesting, optimum harvest time and picking technique. Significance of proper packages used for fruit harvesting and handling and necessity of cooling strawberries destined for fresh market are also stressed. Necessary condition for increased competitiveness of strawberries produced in Poland for the market of the European Union is improvement of their quality and fair trade.
EN
Od roku 1972 w Litewskim Uniwersytecie Rolniczym prowadzono selekcję oraz badania odmian aktinidii pstrolistnej (Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim.) w celu uzyskania odmian najlepiej przydatnych do uprawy na Litwie oraz w strefach o podobnych warunkach klimatycznych. Cztery odmiany aktinidii pstrolistnej, tj. Lande, Paukstes Sakarva, Laiba, Lanke w roku 1996 znalazły się na liście „Narodowego Litewskiego wykazu odmian roślin”. Odmiany te wyróżniają się składem chemicznym, dobrze tolerują warunki środowiska, jak niskie temperatury i są odporne na choroby i szkodniki. Wyniki dwudziestoletnich badań odmian wykazują zróżnicowanie wysokości plonowania oraz jakości plonu. Skład chemiczny owoców zależy nie tylko od właściwości odmian, ale i od warunków meteorologicznych oraz agrotechniki. Celem pracy było określenie plonu oraz składu chemicznego owoców aktinidii pstrolistnej i jakości sensorycznej produktów ich przetwórstwa. Określono zawartość suchej substancji, ekstraktu, kwasu askorbinowego oraz cukrów. Najwyższy plon owoców (16,4 t∙ha-1) dała odmiana aktinidii pstrolistnej Lande. Największą zawartość suchej substancji (23,95%) oraz cukrów (4,53%) stwierdzono w owocach odmiany Laiba. Owoce odmiany Lande zawierały największą ilość ekstraktu (12,57%). Największą ilość kwasu askorbinowego zawierały owoce odmiany Paukstes Sakarva - 4670 mg∙kg-1. Okres przechowywania owoców aktinidii pstrolistnej (Actinidia kolomikta) jest krótki. Świeże lub mrożone owoce nadają się do suszenia, do przetwórstwa na dżemy oraz wina. Nadzienia cukiernicze wyprodukowane z owoców aktinidii pstrolistnej są bogatym źródłem kwasu askorbinowego.
PL
In Lithuanian University of Agriculture seedlings of Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. have been selected and investigated since 1972 with the purpose to create the cultivars that are the best for cultivating in Lithuania and countries with similar climatic conditions. In 1996 four cultivars of A. kolomikta Lande, Paukstes Sakarva, Laiba and Lanke were entered in „Lithuanian National List of Plant Varieties”. These cultivars are characterized by particular chemical composition, tolerant to the surrounding conditions and low temperature, disease and pest resistant. Twenty years investigation results show that the cultivars differ in their yield quantity and quality. Chemical composition of fruits depends not only on cultivar property, but also on meteorological conditions and cultivation method. The aim of this work was to investigate and evaluate the yield and chemical composition of A. kolomikta fruits, sensory characteristics of processing products. The amount of dry matter, soluble solids, ascorbic acid and soluble sugars was determined. A. kolomikta cultivar Lande produced the highest yield of fruits (16.4 t∙ha-1). The highest contents of dry matter (23.95%) and total soluble sugars (4.53%) were determined in fruits of cultivar Laiba. Fruits of cultivar Lande accumulated the highest contents of soluble solids (12.57%). The highest amounts of ascorbic acid were accumulated in fruits of cultivar Paukstes Sakarva - 4670 mg∙kg-1. The storage period of A. kolomikta fruits is short. Fresh and frozen fruits can be used for drying, jams and wine making. Confectionery stuffing made from A. kolomikta fruits is a good source of ascorbic acid.
PL
Omówiono ceny skupu owoców do przetwórstwa w 2001 r. i przyczyny zmian tych cen w stosunku do 2000 r. Omówiono ceny truskawek, malin, porzeczek, agrestu, aronii, jagód leśnych, czarnego bzu, wiśni, śliwek i jablek
EN
The purchase prices of he fruits for processing in the year 2001 and the reasons of their changes in the face of prices in 2000 are discussed in this paper. There are discussed the prices of strawberry, raspberry, red and black currant, gooseberry, aronia, forest berries, black elder, cherry, plum and apple.
PL
W ostatnim czasie obserwuje się wzrost spożycia owoców i warzyw, jak również soków, przecierów, smoothie, których produkcja związana jest z powstawaniem wytłoków. Zagospodarowanie tych produktów odpadowych stanowi istotny problem w przetwórstwie spożywczym. Liczne badania dowodzą, iż wytłoki owocowe stanowią cenne źródło wielu wartościowych substancji odżywczych. Ze względu na swoje właściwości rośnie popularność ich zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w produkcji pasz, herbat owocowych, wyrobów piekarniczych i wielu innych. W artykule omówiono owoce i ich przetwory, nowoczesne metody technologiczne w przetwarzaniu owoców, powstawanie wytłoków owocowych oraz możliwości ich zagospodarowania.
EN
Recently, there has been an increase in the consumption of fruit and vegetables, as well as juices, purees, and smoothies, the production of which is associated with the formation of pomace. The recycling of these waste products is a significant problem in food processing. Numerous studies prove that fruit pomace is a valuable source of many nutrients. Due to their beneficial properties, the popularity of their use in many industries is growing, including in the production of fodder, fruit teas, bakery products, and many more. The article discusses fruit and their products, innovative methods of fruit processing, the formation of fruit pomace, and the possibilities of their management.
PL
Przedstawiono aktualną sytuację w przetwórstwie owoców i warzyw odnosząc się do danych z ostatnich kilku lat Omówiono produkcję, tempo jej zmian oraz popyt na rynku krajowym i w eksporcie, a także poziom cen zbytu i cen detalicznych oraz ofert cenowych odbiorców zagranicznych. Przedstawiono sytuację ekonomiczną zakładów oraz perspektywy na tym rynku w najbliższych latach.
EN
The situation of fruit and vegetable processing in last years is presented in this paper. There is discussed the production, the rate of its changes, the demand on the Polish and foreign markets, the level of sale prices and price offers of foreign customers. The economical situation of the plants and perspectives are also presented.
PL
W artykule przeprowadzono analizą produkcji podstawowych owoców hodowanych w Polsce oraz ich cen w 2002 r. porównując te dane z analogicznymi okresami 2001 r.
EN
The analysis of the production and prices of the fruits cultivated in Poland in 2002 was presented in this paper. These data were compared to the analogous periods of 2001.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.