Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propolis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Propolis - beekeeping medicinal product
100%
EN
The paper presents the healing properties and biological activity of propolis, commonly known as bee glue. Propolis is a natural product collected by bees from buds of plants and bark of trees, then moistened with bee enzymes. Propolis is widely used for general treatment, skin affections, and as an anti-inflammatory agent for ulcers and hard-to-heal wounds. Propolis, due to its properties, is called an antibiotic of the 21st century.
PL
W artykule zostały zaprezentowane lecznicze właściwości oraz biologiczna aktywność propolisu, powszechnie znanego jako kit pszczeli. Propolis to naturalny produkt, który jest zbierany przez pszczoły z pączków kwiatów i kory drzew, a następnie zostaje zwilżony wydzieliną, pochodzącą z gruczołów pszczoły. Propolis znajduje szerokie zastosowanie w ogólnym leczeniu, w schorzeniach skóry oraz jako środek przeciwzapalny na owrzodzenia i trudno gojące rany. Ze względu na swoje właściwości propolis nazywany jest antybiotykiem XXI wieku.
PL
Propolis to surowiec pochodzenia naturalnego, szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Żywiczny charakter wpływa na jego nierozpuszczalność w najczęściej stosowanych komercyjnie rozpuszczalnikach, takich jak woda i olej. W związku z tym stanowi doskonały materiał, który można wykorzystać do rozwoju nowych technologii formulacyjnych dla nierozpuszczalnych lub słabo rozpuszczalnych w wodzie substancji farmakologicznie czynnych. Przedstawiono i podsumowano stosowanie tradycyjnych oraz zaawansowanych technologii opartych na propolisie, opisanych w dokumentach baz naukowych, ze szczególnym naciskiem na sekcję materiałów i metod.
EN
A review, with 51 refs., of traditional and advanced technologies based on propolis, with particular emphasis on new forms of drugs such as mucoadhesive preparations, solid micro- and nanoparticles, microcapsules, microemulsions, liposomes, niosomes and phytosomes as well as organogels and electro-spun fibers. The attention was paid to their bioavailability, release rate and method of application.
EN
At present there are used two methods of standardization of the propolis preparations: the chemical methods and the microbiological ones. The first methods are based on the determination of a sum of either phenolic compounds or flavonoids, whereas the second ones comprise the determination of MIC (Minimal Inhibitory Concentration) or antibacterial activity of the propolis preparations in units. Both liquid and agar media as well as the standard strains of Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Bacillus subtilis are applied for these purposes. It seems to be worth to introduce pharmacological standardization into practice, for the internal preparations in particular.
PL
Obecnie stosuje się dwa sposoby standaryzacji preparatów propolisowych: chemiczny i mikrobiologiczny. Metody chemiczne opierają się na oznaczaniu sumy związków fenolowych lub fląwonoidowych. Metody mikrobiologiczne obejmują oznaczanie MIC (Minimal Inhibitory Concentration) lub określanie aktywności przeciw bakteryjnej preparatów propolisowych w jednostkach. Do tego celu używa się podłoży płynnych i agarowych oraz wzorcowych szczepów Staphylococcus aureus, Bacillus cereus i Bacillus subtilis. Celowym wydaje się wprowadzenie standaryzacji farmakologicznej, szczególnie dla preparatów do użytku wewnętrznego
EN
Studies on the antibacterial action of 592 samples of propolis from various regions of Poland showed that ethanolic extracts of propolis differ by their antibacterial activity. The minimal inhibitory concentration (MIC) of the extracts ranged from 60 to 490 µg/ml and the minimal bactericidal concentration (MBC) ranged from 110 to 1680 µg/ml for Staphylococcus aureus 209P (Oxford). Samples of propolis of a determined bacteriostatic activity differ clearly by the MBC values. Therefore, standardization of propolis should be based both on the MIC and MBC values. Authors suggest that the most active propolis should characterize the MIC below 300 µg/ml and the MBC not more than 450 µg/ml. The methods of extraction and antibacterial activity determination have to be strictly defined because they affect both the MIC and MBC of propolis.
12
Content available remote Determination of bromfenvinphos in bee products. Part II. Beeswax and propolis
84%
EN
Simple and fast methods for determination of bromfenvinphos in beeswax and propolis were developed using gas chromatography with electron capture detector. The methods involved addition of Z-chlorfenvinphos as an internal standard at the begining of analysis, followed by ultrasonic (US) extraction ofthe sample with hexane and purify-ing-concentrating the extract with SPE Florisil cartridges. The developed method is specially useful for propolis analysis due to its varying and complex composition. The. quantitation limit of bromfenvinphos in Ig beeswax sample is 0.06 m g kg-l and in 0.5 g propolis sample is 0.15 m g kg-1. The repeatability and reproducibility ofthe developed methods was discussed.
PL
Opracowano szybkie i proste metody oznaczania bromfenwinfosu w wosku pszczelim i propolisie, stosując chromatografię gazową z detektorem wychwytu elektronów. Metody obejmują dodanie do próbki wzorca wewnętrznego Z-chlorfenwinfosu na po-czątku analizy, ultradźwiękową ekstrakcję heksanem i oczyszczanie oraz zatężanie ekstraktu na kolumnie SPE wypełnionej Florisilem. Opracowana metoda jest szczególnie przydatna w przypadku analiz propolisu w związku z jego zmiennym i złożonym składem. Granica oznaczalności bromfenwinfosu w Ig próbce wosku wynosi 0.06 m g kg-1, a w 0.5 g próbce propolisu 0.15 m g kg-l. Omówiono powtarzalność i odtwarzal-ność opracowanych metod.
EN
On the basis of alfa Rf values, the optimum conditions for separation of the following compounds in the elution sequence for 12 flavonoids identified in propolis collected in Poland were evaluated. Experiments were carried out by means of TLC in a horizontal chamber of "sandwich" type on silica-gel plates (Merck 5329). Dependence between Rf and percentage of polar solvent in the eluent was determined. Totally, eight chromato-graphic systems were examined using mixtures of two solvents of different polarities. The more polar solvents were: methyl ethyl ketone, ethyl acetate and isopropyl ether; the less polar: hexane, benzene and dichloromethane.
PL
Na podstawie wyznaczonych wartości alfa Rf oceniono warunki rozdziału dwunastu flawonoidów identyfikowanych w próbkach propolisu zebranego na terenie Polski. Eksperymenty przeprowadzono metodą TLC na płytkach pokrytych żelem krzemionkowym (Merck, art. 5329) i umieszczonych w komorze "sandwich". Wyznaczono zależności Rfod stężenia procentowego rozpuszczalnika bardziej polarnego. Przebadano osiem ukła-dów chromatograficznych stosując mieszaniny dwu rozpuszczalników. Jako bardziejpolarne rozpuszczalniki stosowano: keton metylowo-etylowy, octan etylu i eter izopropylowy, a jako mniej polarne: heksan, benzen i dichlorometan.
PL
Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) jest techniką chromatograficzną często wykorzystywaną w analizie żywności. Może być stosowana do analiz jakościowych (np. profilowanie składu próbki) i ilościowych, a szczególnie przydatna jest w analizie porównawczej wielu próbek rozdzielanych jednocześnie na płytce. Wśród wielu zastosowań tej techniki analitycznej znajduje się ocena jakości produktów pszczelich, zwłaszcza miodu, propolisu i pyłku pszczelego, ale także mniej popularnych produktów, jak pierzga, mleczko pszczele czy czerw trutowy. Wśród najczęściej badanych tą metodą parametrów są: profil polifenolowy, cukrowy czy aminokwasowy, istnieje też możliwość oznaczania konkretnych związków, odpowiedzialnych za bioaktywność produktów pszczelich lub stanowiących substancje niepożądane (np. HMF). Zaletami metody HPTLC są jej prostota, możliwość analizy nawet kilkunastu próbek jednocześnie, brak konieczności specjalnego przygotowania próbki oraz stosunkowo niewielki koszt pojedynczej analizy.
EN
High-performance thin-layer chromatography (HPTLC) is a chromatographic technique that is increasingly used in food analysis. Suitable for qualitative (sample composition profiling) and quantitative analyses, it is particularly useful in the comparative analysis of multiple samples separated simultaneously on the plate. Among the many applications is the assessment of the quality of bee products, especially honey, propolis and bee pollen, but also less popular products such as bee bread, royal jelly or drone brood. Among the parameters most often tested with this method is the polyphenol, sugar or amino acid profile, it is also possible to determine specific compounds responsible for the bioactivity of bee products or undesirable substances (e.g. HMF). The advantages of the HPTLC method are its simplicity, the ability to analyze multiple samples simultaneously, no need for special sample preparation and the relatively low cost of a single analysis.
15
84%
PL
Propolis jest wyjątkowo złożonym materiałem zawierającym ponad 300 różnych substancji. Zalicza się do najstarszych składników wykorzystywanych przez ludzi zarówno w medycynie, farmacji, jak i kosmetyce. Celem badań było określenie stopnia bioakumulacji wybranych pierwiastków o właściwościach toksycznych w propolisie przeznaczonym do przetwórstwa w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym.
EN
Bioaccumulation levels of toxic elements (Cr, Hg, Zn, Cu, Pb, As and Cd) in propolis used for the cosmetics and pharmaceutical industries were detd. Propolis samples from Opole and Legnica regions were mineralized by using the microwave technique at elevated pressure in the chiptype polytetrafluoroethylene bombs. and analyzed by plasma spectrometry. Concns. of Cd, As, Hg, Pb and Cr were higher than allowed by resp. standards.
PL
Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) działające na organizmy żywe może być źródłem stresu oksydacyjnego. Brak odpowiedniej kompensacji przez białka obrony antyoksydacyjnej prowadzi do niekontrolowanego wzrostu reaktywnych form tlenu, co może być przyczyną wielu chorób. Liczne badania naukowe wykazały, że propolis posiada wiele cennych leczniczo właściwości: działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, antyutleniająco, ochronnie na miąższ wątroby i przeciwnowotworowo. Jednak wyniki badań dotyczące zdolności antyoksydacyjnych nie są jednoznaczne i wymagają dalszych badań i analiz. Cel pracy. Określenie wpływu suplementacji propolisem na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez monitory LCD. Materiał i metody. Materiał stanowiła zawiesina ludzkich płytek krwi. 7% roztwór propolisu dodawany był do preparatu krwinkowego przed ekspozycją na PEM o częstotliwości 1 kHz i natężeniu składowej elektrycznej 220 V/m (odpowiadającemu odległości 15 cm od monitora) przez 60 min. Przed ekspozycją jak i bezpośrednio po niej, określano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej oraz stężenie dialdehydu malonowego i oceniano względem próby kontrolnej, którą stanowił materiał nie poddany ekspozycji PEM. Wyniki. Promieniowanie elektromagnetyczne powodowało istotny statystycznie spadek aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w stosunku do grupy odniesienia niezależnie od suplementacji propolisem. We wszystkich grupach badanych odnotowano minimalny wzrost stężenia dialdehydu malonowego w porównaniu do wartości wyjściowych, jednak nie były to różnice istotne statystycznie. Wnioski. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że analizowane promieniowanie elektromagnetyczne powoduje niekorzystne zmiany w zakresie aktywności jednego z enzymów obrony antyoksydacyjnej – dysmutazy ponadtlenkowej (SOD – 1) oraz niewielkie nasilenie peroksydacji lipidów, czego wyrazem jest wzrost stężenia dialdehydu malonowego (MDA). Suplementacja 7% roztworem propolisu nie jest wystarczającą ochroną przed negatywnym działaniem PEM. Istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań w tym kierunku oraz określenie zachowania się innych enzymów antyoksydacyjnych.
EN
Introduction. Electromagnetic radiation (EMR) that has an effect on living organisms may be a source of oxidative stress. A lack of proper compensation by antioxidant defences on the part of proteins leading to an uncontrolled growth of reactive forms of oxygen, which may give rise to numerous health conditions. Various scientific studies have indicated that propolis has multiple valuable medicinal properties: antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, protective – in relation to liver parenchyma, as well as anti-cancer. Nonetheless, the results of studies concerned with its antioxidant capabilities are not explicit and require further tests and analyses. Objective. Determination of the effect of propolis supplementation on selected oxidative stress parameters in blood platelets exposed to electromagnetic radiation mitted by LCD monitors. Material and methods. The material was a suspension containing human blood platelets. A 7% propolis solution was added to a cellular preparation before an exposure to EMR with a frequency of 1 kHz and an intensity of the electric component of 220 V/m (corresponding to sitting a distance of 15 cm from an LCD screen) for a total of 60 minutes. Before the exposure, as well as immediately following it, the researchers determined the level of activity of superoxide dismutase and malondialdehyde concentration, and evaluated it with regard to the control sample, i.e. material which was not subjected to EMR exposure. Results. Electromagnetic radiation caused a statistically significant decrease in superoxide dismutase activity as compared with the reference group, irrespective of propolis supplementation. All of the studied groups indicated a minimal increase in the malondialdehyde concentration as compared with its initial values; however, the differences were not statistically significant. Conclusions. The obtained results allow to conclude that the analysed electromagnetic radiation produced unfavourable changes in the activity of one of the enzymes responsible for antioxidative protection – superoxide dismutase (SOD – 1), and, moreover, a slight intensification in lipid peroxidation, which is expressed by an increase in malondialdehyde concentration (MDA). The supplementation with 7% propolis solution does not constitute sufficient protection against the negative effect of EMR. It is necessary to conduct further studies as well as determine the behaviour of other antioxidative enzymes.
EN
Propolis is a waxy substance produced by the honeybee that has been used as a form of traditional medicine and natural medicine since ancient times. Propolis has a wide spectrum of alleged applications, including potential anti-infection and anti-cancer effects. The following paper used a propolis extract containing 90% ethanol solution, 70% ethanol solution, ligarine, and dichloromethane as solvents that extracted the bioactive components. The highest yield of the propolis was obtained via the 70% ethanol leaching method and dichloromethane immersion stirring method. Fourier Transform Infrared (FTIR) analysis proved that the extracted propolis with dichloromethane had the highest methylene content and the maximum types of effective propolis components. A Propolis/PLA electrospinning solution was prepared by adding PLA powder into the supernatant of the dichloromethane-extract of propolis (DEP) directly, with there being no need for purification of the propolis extract and thus reducing the loss of active ingredients. DEP/PLA nanofiber was prepared via the electrospinning process, where it was found that with additional 4% PLA, the final electrospun fiber membrane was stabilised. tStudy of the antibacterial performance of the DEP/PLA electrospun membrane showed that the membrane affected some of the antibacterial properties. It was particularly effective when inhibiting Staphylococcus aureus, but not as effective when inhibiting Escherichia coli. This electrostatic spinning membrane could be used for food preservation, wound healing, and tissue engineering.
PL
Propolis to woskowa substancja wytwarzana przez pszczołę miodną, która od starożytności była stosowana jako forma tradycyjnej medycyny i medycyny naturalnej. Propolis ma szerokie spektrum domniemanych zastosowań, w tym potencjalne działanie przeciwinfekcyjne i przeciwnowotworowe. W pracy użyto ekstraktu propolisu zawierającego 90% roztwór etanolu, 70% roztwór etanolu, ligarinę i dichlorometan jako rozpuszczalniki, które ekstrahowały składniki bioaktywne. Najwyższą wydajność propolisu uzyskano metodą wymywania 70% etanolu i metodą mieszania zanurzeniowego w dichlorometanie. Analiza w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) wykazała, że wyekstrahowany propolis z dichlorometanem miał najwyższą zawartość metylenu i dużą skuteczność. Roztwór propolis/PLA przygotowano przez dodanie proszku PLA bezpośrednio do ekstraktu z dichlorometanu propolisu (DEP), bez potrzeby oczyszczania, tym sposobem zmniejszono utraty składników aktywnych. Nanowłókno DEP/PLA zostało przygotowane w procesie elektroprzędzenia, w którym stwierdzono, że przy 4% PLA membrana z włókien elektroprzędzonych jest stabilna. Ocena skuteczności antybakteryjnej membrany DEP/PLA wykazała, że posiada ona właściwości przeciwbakteryjne. Stwierdzono zadowalającą skuteczność w hamowaniu Staphylococcus aureus, przy jednocześnie niższej skuteczności w hamowaniu Escherichia coli. Wytworzona membrana może być używana do konserwacji żywności, gojenia się ran i w inżynierii tkankowej.
EN
Fractions in which 37 organic compounds were identified by means of GC-MS method were isolated using extraction of four propolis samples and bud exudate fromPopu/usnigra. Six of them were identified in propolis for the first time. They are: 4-hydroxybutyric acid (4-hydroxybutanoic acid), 3-hydroxybutyric acid (3-hydroxybutanoic acid), phthalic acid, 4-hydroxyhydrocinnamic acid (phenyllactic acid), imidazole and phenetole. The main components of propolis fraction are acids: benzoic,cŤ- and trans-p-coumaric, ferulic, caffeic and cinnamic. The compounds were determined by HPLC technique (according to analysis conditions estimated with Dry-Lab software) applying calibration curve calculation for the standards of those acids. Propolis ethanolic extracts consisted of 3.5-8.8% of dry residue and 2.9% bud exudate extract fromPopu/us nigra. The percentage of acids in the isolated samples was determined in the range of 30% to 78%. The content of the compounds varied in different samples which confirms the fact that propolis composition is not constant. The determination of phenolic acids by HPLC technique in optimal conditions may be essential useful for propolis standardization.
PL
Metodą GC-MS zidentyfikowano 37 związków organicznych we frakcjach wyizolowanych po ekstrakcji czterech próbek propolisu oraz próbki wydzieliny pączków topoli Populus nigra. Sześć z tych związków zidentyfikowano w propolisie po raz pierwszy. Są to kwasy: 4-hydroksymasłowy, 3-hydroksymasłowy, ftalowy, 4-hydroksycynamonowy oraz imidazol i fenetol. Głównymi składnikami frakcj i propolisu są kwasy: benzoesowy, p-kumarowy, ferulowy, kawowy i cynamonowy. Związki te oznaczono metodą HPLC w układzie zoptymalizowanym za pomocą oprogramowania Dry-Lab. Ilościowy skład wyznaczono z krzywych kalibracyjnych związków wzorcowych chromatografowanych w tych samych warunkach jak badane próbki. Wyizolowane frakcje stanowiły od 3.5 do 8.8% suchej pozostałości etanolowego ekstraktu propolisu i 2.9% ekstraktu pączków topoli Populus nigra. W wyizolowanych frakcjach procent kwasów mieścił się w granicach od 30 do 78. Próbki różniły się zawartością ilościową poszczególnych kwasów, co potwierdza fakt, że skład propolisu niejest stały. Oznaczanie fenolokwasów metodąHPLC w optymalnych warunkach analizy może być przydatne do standaryzacji propolisu.
EN
Introduction. Electromagnetic radiation (EMR) that has an effect on living organisms may be a source of oxidative stress. A lack of proper compensation by antioxidant defences on the part of proteins leading to an uncontrolled growth of reactive forms of oxygen, which may give rise to numerous health conditions. Various scientific studies have indicated that propolis has multiple valuable medicinal properties: antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, protective - in relation to liver parenchyma, as well as anti-cancer. Nonetheless, the results of studies concerned with its antioxidant capabilities are not explicit and require further tests and analyses. Objective. Determination of the effect of propolis supplementation on selected oxidative stress parameters in blood platelets exposed to electromagnetic radiation mitted by LCD monitors. Material and methods. The material was a suspension containing human blood platelets. A 7% propolis solution was added to a cellular preparation before an exposure to EMR with a frequency of 1 kHz and an intensity of the electric component of 220 V/m (corresponding to sitting a distance of 15 cm from an LCD screen) for a total of 60 minutes. Before the exposure, as well as immediately following it, the researchers determined the level of activity of superoxide dismutase and malondialdehyde concentration, and evaluated it with regard to the control sample, i.e. material which was not subjected to EMR exposure. Results. Electromagnetic radiation caused a statistically significant decrease in superoxide dismutase activity as compared with the reference group, irrespective of propolis supplementation. All of the studied groups indicated a minimal increase in the malondialdehyde concentration as compared with its initial values; however, the differences were not statistically significant. Conclusions. The obtained results allow to conclude that the analysed electromagnetic radiation produced unfavourable changes in the activity of one of the enzymes responsible for antioxidative protection - superoxide dismutase (SOD - 1), and, moreover, a slight intensification in lipid peroxidation, which is expressed by an increase in malondialdehyde concentration (MDA). The supplementation with 7% propolis solution does not constitute sufficient protection against the negative effect of EMR. It is necessary to conduct further studies as well as determine the behaviour of other antioxidative enzymes.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.