Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Wody podziemne, podobnie jak inne elementy środowiska przyrodniczego poddawane są negatywnym wpływom antropogenicznym. Zapewnienie skutecznej ochrony tych wód nie jest możliwe w ramach ogólnych przepisów ochrony środowiska. Niezbędna jest więc szczególna ochrona ujęć i użytkowych zbiorników wodonośnych. Ochrona ujęć poprzez ustanawianie stref ochronnych napotyka jednak w ostatnich latach na wiele trudności i realizowana jest w bardzo ograniczonym zakresie. W artykule przeanalizowano przyczyny i skutki istniejącego stanu w zakresie ochrony ujęć w Polsce. Wskazano w szczególności na problemy wynikające z braku właściwych rozwiązań prawno-administracyjnych. Przedstawiono również skutki braku odpowiedniej ochrony ujęć oraz kierunki odpowiednich działań w celu poprawy istniejącego stanu.
PL
Praktyka prowadzona w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wód i ograniczenia zanieczyszczeń w Polsce dowodzi, że główne działania były skierowane dotychczas na redukcję zanieczyszczeń punktowych np.: ograniczenie bezpośrednich zrzutów ścieków do wód czy też modernizację oczyszczalni ścieków. Naturalnie tego typu działania są niezwykle istotne, a ich podważanie nie znajduje uzasadnienia. Jednak liczne analizy, monitoring i badania dowodzą, że wysiłki prowadzone na tej płaszczyźnie, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Powodem takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca kontrola zanieczyszczeń rozproszonych, obszarowych. Szkodliwe są substancje biogenne przyspieszające procesy przeżyźnienia, czyli eutrofizacji. Ich migracja odbywa się zarówno za pośrednictwem wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Źródłem związków biogennych są m.in.: nawozy, nieskanalizowane ścieki wiejskie, odprowadzanie zanieczyszczeń do gruntów i rowów melioracyjnych, a także opady i rozkład materii organicznej.
PL
Działania, podejmowane w Politechnice Białostockiej, zmierzające do stworzenia podstaw dla realizacji procesu kształcenia studentów w zakresie ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona środowiska oraz specjalistów pracujących w tych dziedzinach w praktyce gospodarczej
EN
Actions undertaken in the Technical University in Białystok to create basis for the realization of the process of educating students in the fields of water supply economics and water protection in the faculties of Environmental Engineering and Environmental Protection as well as specialists working in these fields in economic practice.
PL
Treścią publikacji jest przeprowadzenie wszechstronnej oceny ekonomicznej w celu określenia wymaganych i bieżących nakładów koniecznych do eksploatacji i odtworzenia normalnej ilości i jakości badanych zasobów przyrodniczych i otrzymania danych efektywności w gospodarce narodowej tych nakładów. Nakłady te są także konieczne, by ubiegać się o odszkodowanie od następstw powodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Publikacja jest częścią wspólnych badań dotyczących ochrony wód, tj. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Polska) i Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku (Ukraina). Tematyka będzie kontynuowana i publikowana w języku polskim z okazji kolejnych cyklicznych międzynarodowych konferencji organizowanych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej.
EN
The paper deals with a multiaspect economic evaluation aiming at determining the required and current costs needed for exploitation and reconstruction of a normal quality and quantity of natural resources, and for obtaining efficiency of these costs in national economy. This money will also be necessary for paying environmental damages. This publication is part of common studies on water protection, i.e. AGH University of Science and Technology (Poland) and National University of Mines in Dnepropetrovsk (Ukraine). This subject will be developed and published in Polish at cyclic International Conferences organised by the Faculty of Drilling Oil and Gas, AGH-UST.
PL
Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi we Włoszech - państwie, które reprezentuje kraje Starej Unii. Włochy należą do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata - tak zwanej Grupy G8.
EN
The article is dedicated to the system of water resources management in Italy - a country representing the Old Union. Italy is one of eight most industrialized and rich countries of the world - the socalted G81 Group.
EN
Today, sustainability-orientated concepts of exploitation and disposal of sewage sludges are more and more based on drying techniques as central element. The process of drying itself as well as the necessary technology is regarded as to be perfected and well known. Sludge drying can be realized quickly and economically. On principle it is needed for all processes of advanced sludge treatment. On closer examination of all components necessarily being integrated in a general view of sludge treatment the actual lack of overall logical concepts becomes clear.
EN
Light and Water are often associated with rainbows - inspiring songs..., but normally not with information. But indeed - a lot of information concerning organic impurities is hidden in this system. COD and TOC parameters are consisting of humic substances: proteins, detergents and other chemical compounds of households, tannins / lignins of the paper industry, organic impurities of the chemical industry and carbohydrates of dairies. Most of these substances can be measured by UV - spectroscopy. The ensemble of all these substances leads to a spectrum with an absorption of about 254 nm. This absorption is measured as the ISO/DIN SAC = Spectral Absorption Coefficient. New continuously working on-line probe systems are able to measure this SAC and the integral absorption close to 254 nm. This scanning UV/VIS - probe offers you an individual signal which is very close to the COD and TOC depending on your wastewater. The resulting parameters offer the advantage of delivering on-line data within minutes. When problems are signalled, event-triggered samples can be taken by automatic samplers for further detailed analysis and diagnosis, e.g. river - monitoring or outlet - monitoring of a WWTP. However, the range of possible applications is not confined to sewage outlets. This probe system measures a useful parameter at nearly each step of a wastewater treatment process. Environment friendliness, rapid availability in continuous operation, ease of use, flexibility, the absence of sample pre - treatment and the resulting avoiding of errors and costs are strong arguments for this system. The instruments and their investment costs should automatically (more than) pay for themselves by skilful, active utilisation of the information obtained. Somewhere, after the treatment, water is blue...
EN
Roztocze National Park (RNP) is one of 23 national parks in Poland. It was created in 1974 both to protect the natural and cultural heritage as well as to share the park area for science, education and tourism. In caring for the environment, the park removed asbestos coverage, performs thermo-modernization using renewable energy sources by the installation of solar panels and photovoltaic cells on the roofs of buildings, and pellet stoves are installed in boiler rooms. Part of these actions includes the application of innovative technologies for water and wastewater, related to e.g. recovery of rainwater for washing cars and the construction of wastewater treatment wetlands. RNP has been spreading for many years the knowledge about the methods used to most effectively care for the natural environment. Constructed wetland (CW) technology could be one of such methods. The current research shows that facilities working in CW technology provide high pollutant removal and full guarantee of high ecological impact with low operating cost, so they can be used to protect the aquatic environment in protected areas and valuable landscapes. The paper presents a concept of solving the problems of wastewater treatment by means of using hybrid constructed wetland in three villages in the forest of Roztocze National Park. The advantages of the proposed technology are easy and simple operation, high resistance to irregular supply of water treatment and very low operating costs compared to conventional solutions. The natural look of CWs allows easy incorporation into the existing landscape.
PL
Roztoczański Park Narodowy (RPN) jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Został powołany w 1974 roku w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza oraz udostępniania obszaru Parku dla nauki, edukacji i turystyki. Dbając o środowisko Park w swojej dzielności usunął pokrycia azbestowe, wykonuje termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przez instalację na dachach obiektów panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, w kotłowniach zaś montowane są piece na biomasę. W działania te wpisuje się również stosowanie innowacyjnych technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, związanych np. z odzyskiwaniem wody opadowej do mycia samochodów oraz budowa hydrofitowych oczyszczalni ścieków. RPN od wielu lat upowszechnia wiedzę na temat metod, jakie należy stosować aby jak najefektywniej dbać o środowisko przyrodnicze. Do tego typu metod można zaliczyć technologię oczyszczania ścieków przy zastosowaniu systemów hydrofitowych. Z dotychczasowych badań wynika, że obiekty tego typu zapewniają wysokie efekty usuwania zanieczyszczeń i dają pełną gwarancję uzyskania wysokiego efektu ekologicznego przy niskich kosztach eksploatacji, dzięki czemu mogą być stosowane w celu ochrony środowiska wodnego na terenach chronionych i cennych krajobrazowo. W pracy przedstawiono koncepcję rozwiązania problemów gospodarki ściekowej przy zastosowaniu hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków w 3 osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaletami proponowanych oczyszczalni są łatwa i prosta obsługa, duża odporność na nierównomierny dopływ ścieków oraz bardzo niski koszt eksploatacji w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Naturalny wygląd oczyszczalni hydrofitowych umożliwia ich łatwe wkomponowanie w istniejący krajobraz.
EN
The aim of the present study was to analyze changes in water consumption which took place in the years 2011–2020 in the Educational-Museum Center of Poleski National Park (Poland), from which wastewater is discharged to a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant. Water consumption was shown to be dependent on the number of visitors to the museum. As the number of visitors grew from 11,000 in 2011 to over 55,000 in 2019, the annual water consumption increased from 131 to 430 m3. Along with an increase in the percentage of individual visitors in the total number of visitors to the museum from over 40% in 2011–2017 to over 80% in 2020, water consumption per person decreased from 12.21 dm3∙d-1 to 7.18 dm3∙d-1. The average daily water consumption per one visitor in 2011–2020 was 10.4 dm3∙d-1, a value that was similar to the water consumption standard for museums (10 dm3∙d-1) set out in the Regulation of the Polish Minister of Infrastructure of 14 January 2002 on defining average water consumption standards. The average daily amount of water used in the museum building in the individual months of the year ranged from 0.12 to 1.28 m3/d. The highest average daily water consumption was recorded in the high tourist season (May–August), and the lowest in the low tourist season (January–April, September–December).
PL
Bariery biogeochemiczne stanowią obszary o potencjalnie dużej zdolności do ograniczania przedostawania się metali ciężkich, pestycydów oraz związków biogenicznych do środowiska wodnego. Zastosowanie rozwiązań ekohydrologicznych pozwala na regulację nadwyżki pierwiastków biogenicznych oraz przyczynia się do wzorstu bioróżnorodności, dzięki wytworzeniu siedlisk dla licznych gatunków roślin i zwierząt. W niniejszym opracowaniu włączono bariery biogeochemiczne w ogół układów buforowych. Rozwiązania tego typu mogą być traktowane, jako filtry marginalne umiejscowione bezpośrednio w strefie przybrzeżnej ekosystemu wodnego, co w przypadku wysokiego wstępnego obciążenia spływu powierzchniowego może okazać się nie wystarczające dla osiągnięcia dobrych efektów biofiltracji. Aby w sposób skuteczny przeciwdziałać degradacji ekosystemów wodnych na obszarach rolnicznych, konieczne jest zwiększenie powierzchni strefy oddzielającej je od wód oraz wykorzystanie zróżnicowanej roślinności. W obrębie stref buforowych wyróżnia się asymilację związków nieorganicznych, w tym azotu i fosforu przez rośliny, co umożliwia ich transformację w biomasę, a także procesy biogeochemiczne realizowane dzięki aktywności drobnoustrojów występujących w postaci biofilmów. Ponadto proces sorpcji i transportu rozpuszczalnych oraz nierozpuszczalnych związków fosforu realizowany jest w glebie, gdzie odpływ krąży w jej wierzchniej warstwie. Skuteczne działanie stref buforowych powinno obejmować preferencje siedlisk, określone rodzaje roślinności i ich tolerancję dla różnych warunków hydrologicznych. Przytoczone badania zwracają uwagę na konieczność zachowania zróżnicowanych gatunków w obrębie stref buforowych. Obecność na obszarze jednego siedliska zarówno drzew, krzewów i traw zapewnia ponad 90% efektywność w usuwaniu związków biogenicznych. Zapewnienie odpowiednich warunków dla współistnienia wielu organizmów w obrębie jednego ekotonu pozwala na skuteczne działanie procesów samooczyszczania i redukuje ryzyko degradacji ekosystemu.
EN
This review discusses the importance of ecotones with high plant diversity which are highly effective in retaining pollutants and waste. Biogeochemical barriers play a vital role in eliminating biogenic pollutants, pesticides and heavy metals. Belts of rush plants and meadow vegetation considerably expand the accumulation capacity of water bodies and watercourses. The mechanisms responsible for the protective role of biogeochemical barriers involve various processes such as sorption, sedimentation, denitrification and assimilation, which require the coexistence of plants and microorganisms in aquatic ecosystems. Buffer barriers were presented as one of the ecohydrology tools in agricultural landscapes.
EN
The Regional Water Management Boards, the institutions responsible for water management, began developing the river basin management plans, which realization is to ensure achieving the good water status by the year 2015 according the Water Framework Directive. The Water Law predicts three steps of public consultation during the process of the RBMP developing. In order to test new activities and procedures on a smaller scale and in the dates earlier then the WFD obliged to, the Upper Vistula pilot basin was selected that includes the Vistula river from its sources to Raba estuary. At the beginning of the year 2006, the test of public consultation performed on the pilot area was finished. This article presents the results of performed consultation.
EN
The article analyzes methods for the protection of reservoir water against the eutrophication process. It dis­cusses methods for protection against point-source, spatial and dispersed pollution, biological methods and the most frequently applied technical methods. It pays special attention to the application of mathematical modelling to predict changes in water quality. A simulation of water quality changes in the Dobczyce Reservoir, expressed by a change in the concentration of chlorophyll "a," was made. Calculations were made for different pollutant concentrations and different temperatures. It was found that temperature had an important impact on the course of the process in surface segments and that pollutant load exerted an influence in subsurface segments. In sedi­ment segments, the factors did not practically affect the course of the eutrophication process.
PL
Każda ingerencja w środowisko wodne powoduje lub może powodować zmiany ilościowe i/lub jakościowe warunków kształtowanych naturalnie czy też zmienionych prowadzoną już eksploatacją wód. Dotyczy to wód zwykłych (podziemnych i powierzchniowych) podlegających w gospodarowaniu zasobami przepisom prawa wodnego (PW), a w pewnym zakresie – prawa geologicznego i górniczego (PGiG), a także wód leczniczych i termalnych, których eksploatacja i ochrona zasobów są warunkowane przepisami tego ostatniego. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego z zastosowaniem metod sejsmicznych w niektórych rejonach zagrażają zasobom wód leczniczych i mineralnych. Procesy szczelinowania hydraulicznego stosowane w rozpoznawaniu i eksploatacji tego gazu mogą zagrażać użytkowym wodom podziemnym i powierzchniowym ze względu na znaczne pobory wód niezbędnych w tych procesach oraz problemy ze zrzutem tzw. wód i odpadów zwrotnych. Prowadzone dotąd w Polsce badania (wiercenia i szczelinowania) są prowadzone z naruszaniem PW; PGiG oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ).
EN
Each interference in water environment cause or can cause quantitative or/and qualitative changes in natural formed or also changed conditions caused by already exploitation of water. This statement applies to plain water (groundwater and surface water) subjected in management to regulations of water law and in some aspect to geological and mining law and also curative and termal waters which exploitation and protection of resources are conditioned by regulations of the last quoted law. Searching and recognizing of shell gas deposits using seismic methods is dangerous in some regions for curative and thermal water resources. Hydraulic fracturing treatments used in recognizing and exploration this gas can endanger utility ground and surface water because of big draft of water essential to these treatments and problems with drop of flowback waters and waste. Experiments done in Poland till now (drilling and hydraulic fracturing) are provided with violation of geological and mining law and environmental protection act.
PL
Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Hiszpanii. Poważnym problemem w tym kraju jest ograniczona dostępność zasobów wodnych i konieczność dzielenia ich z sąsiadującą Portugalią. Co więcej - dostępność zasobów wodnych jest w Hiszpanii czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju gospodarczego.
EN
The article is devoted to the system of water resources management in Spain. The limited availability of water resources and the necessity to share them with neighboring Portugal constitute serious problems for this country. Additionally, the availability of water resources is a factor limiting the possibilities of economic development of Spain.
PL
W numerze 7/2017 „GW" przedstawiono stan zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą w Polsce w latach 1990-2015. W artykule kontynuujemy tę problematykę, głównie w kontekście narastania deficytu wody.
EN
The issue 7/2017 of Gospodarka Wodna presents the status of water resources and water management in Poland in the years 1990-2015. This article is a continuation of this study, mainly in the context of the growing water deficit.
EN
Technological solutions and treatment effectiveness of three hydro-botanical WWTP's in the Opole Voivodeship is presented in this article. Analysis of that Programme of Environmental Protection within the area of the Opole Voivodeship shows, that in the years 2004-2010 there is necessity of construction of many small WWTP's in rural areas. Hydro-botanical WWTP's located in that area could fulfil not only ecological requirements but also economical ones.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i efektywność oczyszczania trzech oczyszczalni hydrobotanicznych na terenie województwa opolskiego. Z analizy programu ochrony środowiska na obszarze województwa opolskiego wynika, że w latach 2004-2010 istnieje konieczność budowy wielu małych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. Oczyszczalnie hydrobotaniczne lokalizowane na tych obszarach mogą spełniać nie tylko wymogi ekologiczne, ale także ekonomiczne.
EN
Variability of stress proteins concentration in caged carp exposed to transplantation experiment model dam reservoir was caused only by natural (climatic and biological) conditions. Thus, the reference data of stress proteins concentration range in young carp individuals were obtained. Metallothionein, HSP70 and HSP90 protein concentrations as biomarkers were assayed in the livers, gills and muscles of six-month-old (summer) or nine-month-old (autumn) carp individuals in relation to the site of encaging, season (summer or autumn), the term of sampling (1, 2 or 3 weeks after the transplantation) and tissue. Physicochemical analyses of the condition of water as well as pollution detection were conducted during each stage of the experiment. As the result of this study, the range of the variability of the stress protein concentration in young carp individuals was obtained. According to the analyses of the aquatic conditions of a reservoir with no detectable pollutants, we conclude that the variability in the stress protein concentration levels in the groups that were compared is solely the result of the natural conditions. Future regular monitoring of the reservoir using the transplantation method and young carp individuals will be both possible and reliable. Moreover, the range of variability in the stress protein concentrations that were measured in the young C. carpio individuals acquired from the model dam reservoir in relation to all of the studied factors may be applied in the monitoring of any other similar reservoir.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.