Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
The present paper constitutes a qualitative discursive investigation of the nineteenth century case reports from ophthalmology derived from a specialist American medical journal, and focuses on citation as well as on authorial and patient’s presence. Regarding the first aspect, the present study generally confirms the results of the previous research, i.e. significant subjectivity, directness and informal character of the texts at hand. However, it also provides another insight into the scholarly communication in the nineteenth century, focusing on how patients are positioned therein, which has not received significant attention in the literature of the subject. Additionally, the paper offers an overview of the studies on specific aspects of scientific prose of the nineteenth century, including the medical context, as well as attempts to show the relation between the texts analysed and the context of their production and functioning, following the tradition of Genre Rhetorical Studies.
EN
This article aims to present and discuss new developments in the macro-genre of medical case reporting. These developments are novel forms of case reports published in international medical journals, going beyond the mere reporting of a case of a new disease or of its novel aspects. They may consist in the differences at the level of form, function and mode of content presentation. The data for the study constitute various publications derived from prestigious medical publishing outlets in English and will be analysed from the qualitative discourse perspective. The article demonstrates both generic creativity on the part of the authors as well as reflections on the changes taking place in medical practice.
EN
Ample research on written professional medical discourse across genres and modalities generally points to the impersonal and dehumanising character of the communication in this particular context. On the other hand, there have been numerous attempts at incorporating the human element into medical texts, be it through different models, sets of guidelines, generic varieties, but also, more holistically, models of medical practice. The objective of the present paper is to study the discourse of case reporting in contemporary medical case reports with respect to patient’s presence. To this aim, a sample of regular case reports derived from a prestigious medical journal has been examined with particular attention to textual references to the treated. It will be shown that regardless of the current trend in medical practice in the direction to patient-centredness, regular medical reports, i.e. not special varieties, still bear the features of the biomedical discourse. 
PL
Liczne badania specjalistycznego pisanego dyskursu medycznego, różnych gatunków oraz form, wskazują na ogólny bezosobowy i dehumanizujący charakter komunikacji w tym konkretnym kontekście. Z drugiej strony podejmowano liczne inicjatywy uwzględnienia owego ludzkiego pierwiastka w tekstach medycznych, zarówno poprzez różnego rodzaju modele, wskazówki, odmiany gatunkowe, jak również, bardziej holistycznie, poprzez różne modele praktyki medycznej. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie dyskursu raportowania przypadków we współczesnych opisach przypadków w odniesieniu do obecności pacjenta. W tym celu zanalizowano próbkę typowych opisów przypadków zaczerpniętych z prestiżowego czasopisma medycznego, zwracając uwagę na tekstowe odnośniki do osób leczonych. Badanie pokazuje iż regularne opisy przypadku, tj. nie specjalne odmiany, nadal noszą znamiona dyskursu biomedycznego.
EN
Ample research on written professional medical discourse across genres and modalities generally points to the impersonal and dehumanising character of the communication in this particular context. On the other hand, there have been numerous attempts at incorporating the human element into medical texts, be it through different models, sets of guidelines, generic varieties, but also, more holistically, models of medical practice. The objective of the present paper is to study the discourse of case reporting in contemporary medical case reports with respect to patient’s presence. To this aim, a sample of regular case reports derived from a prestigious medical journal has been examined with particular attention to textual references to the treated. It will be shown that regardless of the current trend in medical practice in the direction to patient-centredness, regular medical reports, i.e. not special varieties, still bear the features of the biomedical discourse. 
EN
The aim of the article is to determine preliminarily the character of the specialised medical discourse as well as of computer-mediated discourse about COVID-19 on the basis of Polish language professional publications and entries on an Internet forum. The intention here is to examine and then juxtapose the two discourses as used by medical professionals and lay people respectively, about the same disease event, described in particular cases. The proposed research will focus on the linguistic construction of the concept of the disease as well as of the patient and the consequences of linguistic choices selected as mediating illness experience with respect to different contexts, channels, authorship, and readership. While novel language items or metaphors related to COVID-19 in English have received researchers’ attention, the present author knows of no study in which the discourse about COVID-19 in Poland would be analysed and compared in both professional and lay contexts. The data for the current study are constituted by scientific articles related to COVID-19 derived from Polish medical journals for professionals, as well as the entries from an Internet forum on which the issues connected with COVID-19 are discussed. The study was conducted following the principles of qualitative discourse analysis combined with some insights from a computer-aided examination of the corpus, and refers to cognitively and functionally based grammar of discourse, paying attention to such elements as patient and disease references and their co-texts, which may vary in the contexts from which the texts analysed were derived. The results demonstrate that the two groups of texts use different communicative accents, as well as linguistic means (e.g., vocabulary, phrases, or discourse structures, etc.), which, consequently, produce different effects.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wstępne zbadanie oraz porównanie specjalistycznego dyskursu medycznego oraz dyskursu zapośredniczonego komputerowo dotyczących COVID-19 na podstawie polskojęzycznych publikacji naukowych oraz wpisów na forum internetowym. Są to dyskursy tworzone odpowiednio przez profesjonalistów jak i przez laików, którzy opisują konkretne przypadki choroby. Badanie to skupia się na językowej konstrukcji takich elementów jak choroba czy pacjent oraz konsekwencji konkretnych wyborów językowych ukazujących doświadczenie choroby autorstwa różnych osób, w konkretnych kontekstach oraz różnymi kanałami, przeznaczonych dla różnych czytelników. O ile istnieje szereg badań dotyczących nowych jednostek leksykalnych oraz tych, które zyskały nowe znaczenie/nową rzeczywistość do opisu w języku angielskim, wydaje się, iż porównanie dwóch dyskursów dotyczących COVID-19 tworzonych przez profesjonalistów jak i laików w języku polskim nie zostało dotychczas przeprowadzone. Dane w niniejszym badaniu stanowią polskojęzyczne artykuły naukowe dotyczące koronawirusa oraz wpisy na forum internetowym o tej samej tematyce. Zastosowana metodologia to analiza z perspektywy jakościowej, uzupełniona o elementy badania korpusu wspartego komputerowo i odnosi się gramatyki dyskursu o podstawach kognitywnych oraz funkcjonalnych. Zwraca się w niej uwagę na tekstowe wyznaczniki pacjenta i choroby, oraz ich tekstowe uwarunkowania, które mogą się różnić w zależności od kontekstów, w których tworzone są teksty. Jak pokazują wyniki badania, obie grupy tekstów charakteryzują się innymi punktami ciężkości oraz użytymi środkami językowymi (np. słownictwo, frazy czy struktury dyskursywne), które odpowiadają za różny efekt końcowy językowej reprezentacji COVID-19.
EN
The aim of this paper is to draw attention to the potential didactic value of medical series in the context of patient-centred and biomedical approaches to medical practice, as well as to the way they are represented in language. We shall argue that these two paradigms dictate given modes of reasoning as to, for example, what health/ disease is and the patient-doctor role relationship. The biomedical model establishes disease as a malfunction of the body (which can be restored) and the patient as a passive recipient of treatment. By contrast, patient-centred medicine advocates a holistic approach to wellness by taking into consideration psychosocial aspects. Having these two models in mind and by adopting a social-constructivist approach to language, it is possible to analyse communication in a particular (pop)cultural text and examine the message from the perspective of mediated content about broadly understood health. The paper is organised as follows: it starts with a discussion of the evolution of medical TV series and a systematic review of studies dealing with their pedagogic role. Next it provides the analysis of two seasons of the Polish medical series Medics (Pol. Lekarze), giving special attention to the holistic presentation of the patient found in this multimodal media text.
EN
The aim of the current paper is to characterize particular parts of a section / sections of clinico-diagnostic case reports in comparison with the reports derived from psychology / psychiatry in order to examine and present the narrative used there as a one of the distinguishing factors between these two microgenres. It is a fragment where a particular disease in a patient is described. The goal is also to determine to what extent the differences in the character of these two areas of medicine affect the character of the narration as well as the linguistic resources used in the description of the patient, which, in turn, has consequences for their image in the text. The analysis was carried out on the basis of two groups of texts: 30 case reports from the publication outlets “Pneumonologia i Alergologia Polska” (“Advances in Respiratory Medicine”) (18), “Otolaryngologia Polska” (8), “Choroby Serca i  Naczyń” (2), as well as 1 from “Arterial Hypertension” and 1 from “Folia Cardiologica”, published between 2006–2021 and referring to a variety of medical areas; and 30 psychiatric / psychological case formulations from three Polish specialised medical journals: “Psychiatria”, “Psychiatria i Psychologia Kliniczna” as well as “Psychiatria Polska”, published between 2006–2021. The results demonstrate a significantly different character of the narration as well as partial differences in the lexis used, which results primarily from structural differences in the texts. These, in turn, may be resultant of the different character of psychiatry / psychology and clinical medicine. Consequently, what can be observed is a narrative-like and holistic image of the patient in psychiatric and psychological texts and the technical and partial one in clinico-diagnostic reports. The outcomes of such studies may be used in practice in a twofold way. First, they may be treated as valuable guidelines for doctors and medical students how to write a case report in a more ‛patient oriented’ manner, including the patient’s perspective. Secondly, from the educational point of view, they can be treated a starting point in the creation of vocabulary lists/glossaries for courses in medical terminology for doctors, medical students and linguists (future translators and interpreters).
PL
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka poszczególnych części jednej / kilku podsekcji kliniczno-diagnostycznych opisów przypadku w porównaniu z opisami z zakresu psychologii i psychiatrii w celu zbadania i przedstawienia charakterystyki narracji jako elementu rozróżniającego oba te mikrogatunki. Jest to fragment, w którym opisywany jest dany przypadek choroby u pacjenta. Pomniejszym zadaniem jest analiza tego, w jaki sposób różnice między tymi dziedzinami wpływają na charakter narracji i użytych w niej środków językowych w opisie pacjenta i jego choroby, co z kolei ma wpływ na jego obraz w całym tekście. Analiza ta została przeprowadzona w dwóch grupach tekstów: w 30 opisach przypadku z czasopism „Pneumonologia i Alergologia Polska” („Advances in Respiratory Medicine”) (18), „Otolaryngologia Polska” (8), „Choroby Serca i Naczyń” (2), oraz po jednym z „Arterial Hypertension” oraz „Folia Cardiologica”, opublikowanych między 2006 a 2021 rokiem i obejmujących różne dziedziny medycyny; oraz w 30 psychiatrycznych i psychologicznych opisach przypadków z trzech polskich czasopism specjalistycznych: „Psychiatria”, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” oraz „Psychiatria Polska”, opublikowanych w latach 2006–2021. Wyniki pokazują zdecydowanie inny charakter narracji oraz różnice w użytej leksyce, które wynikają głównie z rozbieżności strukturalnych tekstów. Te z kolei są pochodną różnic między medycyną kliniczną a psychiatrią i psychologią. W rezultacie mamy do czynienia z narracyjnym i całościowym obrazem pacjenta w tekstach psychiatrycznych i psychologicznych oraz technicznym i częściowym przedstawieniem pacjenta w tekstach kliniczno-diagnostycznych. Wyniki tego typu badań mogą posłużyć jako przyczynek: po pierwsze, do przygotowania poradnika dla lekarzy i studentów – adeptów sztuki medycznej – jak ująć perspektywę pacjenta w „technicznych” opisach; po drugie, w ujęciu dydaktycznym, do stworzenia gotowych list słownictwa / wyrażeń dla studentów medycyny, lekarzy, jak i lingwistów (przyszłych tłumaczy i lektorów) do wykorzystania podczas zajęć z terminologii medycznej.
PL
In this paper, a new generic development in the medical case report will be presented as a potential tool in a variety of medical contexts. A case report describes new diseases or their novel aspects, and its new interactive type additionally allows readers to comment on published cases and features patients’ first person narratives. This development may be a useful tool in medical English language courses, in medical training as well as in professional development. This way the paper systematises the knowledge on the application of medical case reports in general and re-evaluates their potential in strictly medical contexts
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.