Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper presents a problem of intake and release of orders to production process in Flame-cut shapes plant of VITKOVICE STEEL a.s. company. Paper proposes such an order system which is able to respect disposable production capacities of the mentioned plant and which at the same time enables to fulfil planned production volumes. The solution core consists in finding a relation between an output of flame cutting machines and a type of processed assortment.
PL
W artykule zaprezentowano połączenie modelowania i symulacji systemów produkcyjnych z rachunkiem kosztów oraz metodami oceny wielokryterialnej. Przedstawiono przykład modelu symulacyjnego systemu produkcji odlewów zbudowanych w pakiecie ARENA. Sporządzono kalkulację kosztów własnych oraz oceniono ważność poszczególnych kryteriów, w świetle których oceniane będą warianty przebiegu procesów produkcji odlewów.
EN
The paper presents the concept of the connection of modeling and simulation of the production system with costs calculation and multi-criteria estimation methods. This article presents the simulation model of the foundry manufacturing system which was made in ARENA software. The costs calculation were made and the importance of the criterions were estimated.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
PL
W dziedzinie produkcji sprzętu użytku codziennego, jest coraz większa konkurencja. W związku z tym, zakłady produkujące sprzęt AGD celem zwiększenia wydajności produkcji i dążąc do obniżenia kosztów, coraz częściej wykorzystują różnego rodzaju manipulatory i roboty. Przykładem tego może być zautomatyzowane stanowisko do produkcji obudów do czajników bezprzewodowych, którego schemat przedstawiono na rysunku 1. W skład stanowiska wchodzą następujące urządzenia: - wtryskarka dwukomponentowa do wykonywania obudów (1), - wtryskarka wykonująca pozostałe elementy z tworzywa sztucznego (2), - robot przemysłowy (3), - manipulator (4), - urządzenie do wykonywania nadruków (5), - taśmociąg do przenoszenia obudów (6), - taśmociąg do przenoszenia pozostałych elementów (7), - stanowisko do montażu czajników (8). Z uwagi na organizację procesu produkcyjnego na stanowisku można wyróżnić trzy zespoły. W jednym zespole stanowiska, na dwóch wtryskarkach, wykonywane są obudowy, a następnie na drukarce nanoszone są nadruki. W drugim zespole wykonywane są pozostałe części czajnika: podstawa, mocowanie kabla, pokrywa, osłona czujnika termicznego. W trzeciej części stanowiska wykonuje się montaż gotowego wyrobu. Cykl pracy I zespołu stanowiska przedstawiono na rysunku 2. Tak zautomatyzowane stanowisko pozwala na osiągniecie znacznie wyższej wydajności produkcji oraz zmniejszenie liczby braków. Zastosowanie dwóch wtryskarek do produkcji obudowy powoduje dwukrotne przyspieszenie produkcji czajników bezprzewodowych. Stanowisko zestawiono i uruchomiono w zakładzie przemysłowym. Przedstawione wnioski potwierdziła produkcji.
6
Content available remote Profesjonalny serwis smarowniczy
80%
PL
Z wieloletnich obserwacji prowadzonych w dużej liczbie zakładów produkcyjnych wynika, że prace nad poprawą efektywności są nakierowane głównie na technologiczne aspekty samego procesu produkcji. Utrzymanie ruchu, w tym serwis środków smarnych, stoi z boku tych rozważań - decydenci przyjmują proste założenie, że maszyny muszą działać. W związku z tym mało kto skupia się na poprawnej organizacji procesów smarowniczych.
7
Content available remote Nowy wkład w obniżaniu kosztów produkcji
80%
PL
Wymagająca konkurencja, nacisk na obniżanie kosztów i coraz niższe marże to czynniki, z którymi - coraz częściej w branży dóbr inwestycyjnych - konfrontowani są menedżerowie i specjaliści od spraw sprzedaży. Dotyczy to szczególnie przemysłu maszynowego oraz dostawców związanych z tą branżą. Nie wystarcza już tylko obniżyć koszty materiałów. Coraz częściej trzeba przeanalizować całe procesy. Przede wszystkim koszty produkcji, zaopatrzenia, konstrukcji i uruchamiania mają w sobie duży potencjał racjonalizacyjny.
PL
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się optymalizacji procesu produkcji. Dotyczy to zarówno inwestowania w nowe urządzenia i maszyny, jak również reorganizacji linii produkcyjnej, która przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów. Także zmiana profitu produkcji, czy współpraca z nowym odbiorcą, często wymaga nowego rozstawiania stanowisk, co jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zatem, kupując nowego robota przemysłowego, nie stać się zakładnikiem miejsca jego instalacji i w najlepszy sposób wykorzystać jego możliwości? ABB opracowało rozwiązanie, które eliminuje wszystkie ograniczenia. Jest to nowa linia doskonale znanych i sprawdzonych cel spawalniczych FlexArc.
9
Content available remote System automatycznej optycznej inspekcji w kontroli jakości produkcji masowej
70%
PL
Automatyczna optyczna inspekcja staje się nieodzownym narzędziem kontroli jakości w nowoczesnych procesach produkcji. Dzięki kamerom i zaawansowanym systemom komputerowym można zobaczyć to, co jest niedostrzegalne gołym okiem.
EN
The concept of an Agile Organization is the part of the management concepts which aim at adjustment of the production to ever changing environmet. In today’s fast changing landscape, agility may prove to be the difference between success and failure for any business. An organization can be agile only and only if it is focused on business drivers and the factors that shape the business drivers. The aim of the article is to present the concept of an Agile Organization and to identify its basic assumptions for the production in the face of crisis.
PL
W referacie wskazano czynniki determinujące proces wytwarzania o dużych gabarytach, zwłaszcza w zakresie automatyzacji tego procesu. Analizę dokonano na przykładzie obrabiarek skrawających przeznaczonych do obróbki elementów wielkogabarytowych (EWg). Jest to coraz liczniejszy zbiór obrabiarek, gdyż współcześnie obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na tego typu elementy. Ze względu na swoje przeznaczenie obrabiarki takie charakteryzują się również dużymi gabarytami, co implikuje pewne cechy charakterystyczne i ograniczenia w zakresie automatyzacji procesu ich wytwarzania. Istotnym, uwzględnionym w referacie zagadnieniem jest to, że obrabiarki coraz częściej mają strukturę modułową.
EN
In the paper factors which determine manufacturing process of large-size machine, especially in the range of automation, were indicated. Analysis were made on example of machine tools predestine for large-size elements machining. They create greater and greater number set of machine tools, because to-day growing order for elements this type is observed. In consideration of mentioned machine tools purpose their elements are also largesize, what generate some characteristic features and constraints in the range of their manufacturing process automation. The essential problem, considering in this paper is fact that machine tools often and often have modular structure. Obtained results could be useful both, for designers and producers, not only this type of technological machines.
12
Content available remote Przemysłowa wrażliwość. Rynek przetworników i czujników
60%
PL
Przetworniki i czujniki to z pozoru drobne elementy automatyki przemysłowej, jednak w praktyce okazują się urządzeniami bardzo istotnymi dla procesu produkcji, jego ciągłości, rytmiczności, a także dla zachowania właściwych warunków, niezbędnych do utrzymania jakości wyrobu. Zdarza się, że awaria lub niewłaściwy dobór takiego elementu komplikuje życie dużego zakładu i zakłóca normalny tok pracy. Oferta rynkowa tych wyrobów jest bardzo bogata i pozwala znaleźć wiele rozwiązań zadowalających specjalistów utrzymania ruchu obsługujących nawet najbardziej zaawansowane procesy technologiczne. Sądzę zatem, że warto się tej ofercie, choćby w sposób skrótowy, przyjrzeć.
EN
The paper offers an approach to solving the problem of ensuring the quality and reliability of electronics using a comprehensive optimization of manufacturing processes by means of the criteria of minimization of defectiveness and total expenses with application of end-to-end mathematical models.
PL
W artykule opisano sposób rozwiązania problem zapewnienia jakości I niezawodności elektroniki. Wykorzystano optymalizację procesu wytwarzania z kryterium minimalizacji defektów bazując na modelu matematycznym.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję modelu doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży biomedycznej. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia zarówno specyficzne wymagania branży biomedycznej, jak również integrację procesu doskonalenia jakości z rozwiązaniami zarządzania zautomatyzowanymi systemami produkcji. Zaproponowany system doskonalenia jakości obejmuje ponadto oryginalną metodę monitorowania odpadów z produkcji oraz elementów wadliwych (czerwone oko), która nie tylko zapewnia poprawę efektywności produkcji, ale również ułatwia działania pro-ekologiczne i umożliwia zmniejszenie obciążenia środowiska. Zaproponowany model został zweryfikowany w zakładzie produkującym soczewki wewnątrzgałkowe, prowadząc do wzrostu produktywności o ponad 20%.
EN
Paper presents the new concept of quality improvement model for biomedical production plant. Proposed solutions take into consideration both specific requirements of biomedical production as well as integration of quality assessment process with automated production control systems. Moreover, proposed quality improvement model covers original method of production waste monitoring (red eye method), which provide not only increase of production efficiency but also opens new possibilities of ecology-oriented actions. Proposed model was tested in intraocular lenses production process leading to the increase of productiveness exceeding 20%.
EN
This paper presents a methodology of simulation the production processes and, in particular the utilization of the FlexSim program to design production processes. It is explained the basic issues related to modeling and simulation, and introduced the use of certain tools of the program to model a simple manufacturing process.
PL
Badania i studia nad tajemniczą naturą konkurencyjności rozpoczęliśmy przed kilku laty od zagadnienia atrakcyjności rynkowej produktu. Dysponowaliśmy wówczas nader skromnym materiałem: danymi ekonomicznymi umożliwiającymi analizę wskażnika wartości dodanej w przedsiębiorstwach szybko podnoszących swą produktywność oraz nielicznymi obserwacjami praktyki gospodarczej w procesie dostosowania do nowych wymagań narzucanych przez rynek.
17
Content available remote Quality costs in the production process
60%
EN
Purpose: The aim of this paper is showing the relationship of the quality costs with a production process. In this paper it was worked out and introduced the way of marking the documents with regard to the quality costs. Design/methodology/approach: In the frames of own research it has been analysed the quality costs in the production process from the documents marked using the worked out way of marking. Findings: On the basis of the own research it can be stated, that the majority of the elements of the quality costs can be counted on the base of generic costs arrangement through the foundation of the suitable accounts and the suitable marking of the source documents. Research limitations/implications: In management practice, enterprises have to choose the way of the identification, control and analysis of the quality costs answering their needs, using among others proposed in this paper the way of marking the documents. Practical implications: The suitable marking of the documents gives the possibility of recording the quality costs of given production process, and not only for the whole enterprise. But each enterprise should take into account the appropriate way of marking the documents to collect all the elements of the quality costs. Originality/value: The extremely important problem from the point of view of the quality costs account and analysis is defining the places of cost formation in such way, that the costs would not be recorded according to the places of appearing but the places of formation. Thanks to these research it is possible to get the information about the quality costs of each process and this paper can be a simple rule how to collect the quality costs from each process.
EN
The article presents the multimodal image analysis for monitoring the processes of production of material joints. It is exemplified on the Friction Stir Welding method. The multimodal image analysis uses two vision tracks: visual light track and infrared track. The complex vision system combined with the dedicated software allows monitoring and quality inspection of production processes such as FSW.
PL
Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów jest ważnym elementem procesu produkcji. Wykorzystanie multimodalnej analizy obrazów pozwala na ocenę procesu wykonywania połączeń materiałowych (zgrzewania oraz spawania) zarówno pod względem jego właściwości technologicznych jak i termodynamicznych, a także pozwala na precyzyjną kontrolę jakości stanu powierzchni i geometrii produktu. Metoda multimodalna wykorzystuje dwa tory wizyjne obejmujące tor światła widzialnego oraz tor podczerwieni. Kamera światła widzialnego, która cechuje się wysoką rozdzielczością pomiarową, umożliwia dokładną ocenę stanu powierzchni złącza oraz na identyfikację i filtrowanie źródeł chwilowych zakłóceń pomiaru temperatury wykonanego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Zakłócenia te mogą wynikać przykładowo z pojawienia się fragmentów materiału pojawiającego się w sposób niekontrolowany w obszarze wykonywanego połączenia w wyniku wadliwie prowadzonego procesu lub wadliwego doboru jego parametrów. Zastosowanie toru podczerwieni pozwala na kontrolę poprawności wykonania połączenia materiałowego oraz na wykrywanie wad pod powierzchnią zgrzewanych materiałów.
19
Content available remote ACOPOS 6D. Nowa era produktywności
60%
PL
Dzisiejsze zakłady i maszyny zajmują dużo miejsca. Ale tylko ułamek ich powierzchni ma rzeczywisty wpływ na sam proces produkcji. Znacznie większa część przestrzeni produkcyjnej przeznaczona jest do transportu produktów z miejsca na miejsce. Można jednak uwolnić się od tych ograniczeń jednowymiarowego transportu produktów i przygotować grunt pod nową erę produktywności.
PL
W opracowaniu przedstawiono metody badania i doskonalenia jakości za pomocą kart kontrolnych, będących źródłem informacji o przebiegu procesu produkcji. Takie podejście do problemu jakości daje możliwości analizy przyczyn i jednocześnie skutków zdarzeń, które mogą powodować zaburzenia w procesie produkcyjnym, a w konsekwencji do ich usunięcia. W artykule opisano konstrukcję i specyfikację wybranych kart kontrolnych przy ocenie liczbowej, a także zaprezentowano popularną metodę eliminacji zakłóceń specjalnych za pomocą analizy Pareto.
EN
This paper presents methods of research and improvement of quality using control charts, which are a source of information on the production process. This approach provides the opportunities for quality analysis of the causes and effects of both events, which may cause problems in the production process and result remove them. This paper describes the design and specification of selected control charts with numerical evaluation and the most commonly used method for removing specific interference.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.