Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katalizator niklowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dwóch serii katalizatorów Ni/α-Al2O3 i Ni/γ-Al2O3-La charakteryzujących się różną zawartością niklu, przeznaczonych dla procesu reformingu realizowanego w reaktorach typu GHR (Gas Heated Reformer). Badane obiekty przygotowano na drodze impregnacji (Ni/α-Al2O3) oraz suchej impregnacji (Ni/γ-Al2O3-La) nośników glinowych roztworami azotanu(V) niklu(II). Porównano właściwości katalizatorów przed i po wysokotemperaturowym wygrzewaniu modelującym długotrwałą pracę w warunkach procesu, co pozwoliło na ocenę zmian, jakim ulegać będą ich właściwości w czasie pracy w instalacji. Stwierdzono, że wygrzewanie zmniejsza rozwinięcie powierzchni ogólnej, tym bardziej im większa była początkowa powierzchnia ogólna katalizatora. Katalizatory Ni/α-Al2O3 ulegały spiekaniu w mniejszym stopniu niż katalizatory Ni/γ-Al2O3-La. Najważniejszym skutkiem wysokotemperaturowego wygrzewania jest zmiana wielkości powierzchni aktywnej niklu (większa dla próbek Ni/γ-Al2O3-La niż dla próbek Ni/α-Al2O3). Wygrzewanie katalizatorów nie powoduje zasadniczych zmian ich właściwości. Czynnikiem determinującym szybkość zawęglania próbek o określonym sposobie preparatyki pozostaje wielkość powierzchni aktywnej niklu. Powstający na katalizatorach depozyt jest węglem włóknistym, typowym dla reakcji reformingu węglowodorów. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano próbki katalizatorów, które charakteryzowały się najciekawszymi właściwościami przed i po wygrzewaniu.
EN
In this work there are presented experimental data for two catalysts series Ni/α-Al2O3 and Ni/γ-Al2O3-La characterized with the different content of the nickel, intend for the reforming process which is realized in the GHR (Gas Heated Reformer) reactors. Examined objects were prepared in the way of the impregnation (Ni/α-Al2O3) and the dry impregnation (Ni/γ-Al2O3-La) of alumina supports with the aqueous solutions of the nickel nitrate. Catalysts proprieties were compared before and after high-temperature heating fashioning the prolonged work under the process conditions, what let on the estimation of changes to which their proprieties will be surrender on-the-job in the installation. It was noticed that heating diminished the development of the total surface area, all the more to them was greater the initial total surface area of the catalyst. Ni/α-Al2O3 catalysts surrendered sintering to a lesser degree than Ni/γ-Al2O3-La catalysts. The most important result of high-temperature heating is the size change of the active surface area of nickel (greater for Ni/γ-AlO3-La samples than for Ni/α-Al2O3 samples). Heating of catalysts does not cause fundamental changes of their proprieties. A factor determining the coking rate of samples with the definite manner of their preparation stays the size of the nickel active surface area. Carbon deposit formed on the catalysts is filamentary, what is typical for the reforming reaction of hydrocarbons. Based on the conducted studies we have pointed out catalysts samples which were characterized with most interested proprieties before and after heating.
3
Content available remote Wpływ składu stopu Raneya na aktywność niklowego katalizatora szkieletowego
86%
PL
Przeanalizowano wpływ składu stopu Raneya, otrzymanego przez stopienie aluminium i niklu występujących w różnych proporcjach masowych, z którego aluminium zostaje wymyte alkaliami, a nikiel pozostaje w postaci rozdrobnionej, na aktywność niklowego katalizatora szkieletowego w procesie uwodornienia kwasu maleinowego do kwasu bursztynowego. Jest to uzupełnienie wcześniejszych badań przeprowadzonych na szkieletowym katalizatorze niklowym, uzyskanym ze stopu Raneya otrzymanego przez stopienie równych mas aluminium i niklu, prezentowanych w pracy1). Wykazano, że wzrost zawartości aluminium w stopie zwiększa aktywność niklowego katalizatora w analizowanym procesie.
EN
Ni-Al alloys were prepd. by smelting the components, annealed at 600–1250°C, leached with aq. NaOH soln. at 80– 100°C and then tested for catalytic activity in hydrogenation of maleic acid. The increase in the Ni:Al mass ratio resulted in a decrease both in the activity of the catalyst and in the initial electrochem. potential value of the indicator electrode.
4
86%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad ługowaniem niklu z zużytego katalizatora do metanizacji małych ilości tlenku węgla z wodoru i gazów syntezowych amoniaku. Określono wpływ temperatury w zakresie 3O÷8O°C, stężenia kwasu siarkowego (1÷5M), stosunku fazy stałej do ciekłej (od 1:800 do 1:10), wielkości ziaren (4,0÷8,0 mm) oraz intensywności mieszania (300÷1200 obr/min) na wyługowanie niklu. Optymalne warunki ługowania to: 2M·H2SO4, temperatura 50°C, czas ługowania 3 godziny. W powyższych warunkach wyługowanie niklu wynosi 96%.
EN
A study on sulphuric acid leaching of nickel from spent catalyst used for methanation of small quantities of carbon oxide from hydrogen and ammonia synthesis gases are reported. The effects of temperature within the range 30÷80°C, sulphuric concentration (1÷5M), solid/liqiud ratio (from 1:800 to 1:10), particle size (4.0÷5.0 mm) and stirring intensity (300÷1200 rpm) on nickel extraction have been investigated. The optimum leaching condition of nickel extraction are: 2M H2SO4 solution, temperature 50°C and leaching time 3 hours. Under these conditions 96% Ni is extracted.
PL
Podjęto próbę jednoczesnego zastosowania pomiarów przewodnictwa elektrycznego oraz temperaturowo programowanego utlenienia (TPO) do śledzenia procesów związanych z utlenianiem naniesionych na Al2O3 i SiO2 katalizatorów niklowych. W zależności od rodzaju nośnika, stopnia naniesienia oraz sposobu przygotowania próbki, otrzymane w procesie utlenienia tlenkowe fazy niklowe wykazują właściwości charakterystyczne dla półprzewodników silnie domieszkowanych lub izolatorów.
EN
An attempt of simultaneous application of electrical conductivity and temperature-programmed oxidation measurements to the monitoring of alumina and silica supported nickel catalysts oxidation, was carried out. Depending on the support, the amount of nickel and samples preparation manner, nickel oxide phases obtained during oxidation show the properties characteristic for strongly doped semiconductors or isolators.
11
Content available remote Kinetyka uwodornienia benzenu na katalizatorze niklowym w warunkach przemysłowych
72%
PL
Wyznaczono zależności kinetyczne w reakcji uwodornienia benzenu na katalizatorze KUB-3 w laboratoryjnym reaktorze Temkina w zakresie parametrów procesu przemysłowego. Zaproponowano równanie kinetyczne opisujące szybkość reakcji w funkcji temperatury, stopnia przemiany, ciśnienia i stosunku wodór/benzen.
EN
A method was developed for differential kinetic studies run in a Temkin reactor under conditions of initial reaction rate over a 45% NiO/AI2O3-CaO (KUB-3) catalyst, φ 5 mm, 7 grains kept in a thermostated channel and sepd. by glass spheres. The reactor was operated in a differential regime, conversion ≤ 10%, with the bed working under nearly isothermic conditions. Studies on the effects of temp. (t = 150-250°C at 0.3 MPa), deg. of C6H6 → C6H12 conversion (x = 5-80%) overall pressure (p = 0.2-0.6 MPa at 200°C), and H2/C6H6 mole ratio (s = 0.5-7 at 200°C, 0.3 MPa) showed the hydrogenation rate (rB) to follow Authors' original empirical eqn., rB = A · f(t) · f(x) · f(p) · f(s) · (1-Kx/Kp), where A = const (at 200°C, 0.3 MPa, s = 3, x = 5%); f(t), f(x), f(p) and f(s) - polynomials of the resp. variables, and the term in parentheses describes the distance from equil.
PL
Katalizatory wykorzystywane w procesie reformingu parowego pomimo możliwości wielokrotnej ich regeneracji ulegają zużyciu i muszą zostać wymienione na nowe. Składowanie zużytych katalizatorów zawierających osadzone na nośniku ceramicznym związki niklu może doprowadzić do skażenia środowiska tym metalem oraz innymi metalami ciężkimi wchodzącymi w skład katalizatora. Zagrożenie to wielokrotnie maleje w przypadku uprzedniego usunięcia niklu z nośnika przez wymycie mocnymi kwasami nieorganicznymi. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących zawartości niklu w zużytym katalizatorze G-0110 oraz w zużytym katalizatorze G-0110 poddanym ługowaniu kwasem chlorowodorowym o stężeniu 3 mol/L. Nikiel ekstrahowano do fazy ciekłej w warunkach opisanych w procedurze ekstrakcji sekwencyjnej BCR.
EN
The spent Ni catalyst from the 2nd stage steam reforming and the catalyst previously leached with 3 mol/L HCl were sequential extd. to det. the content of Ni, Co, Cd, Cr, Pb and Mn and to det. the form in which they occur. The metal content in the solns. was detd. by atomic absorption spectrometry (FAAS or GFAAS), and in the catalysts by X- ray diffraction (XRD) and X-ray photoelectron spectrometry (XPS). Sequential extn. allowed to ext. significant amts. of Ni contained in the catalyst. Leaching of the catalyst with 3 mol/L HCl led to a redn. in the total content of all tested elements in the material. The highest degree of leaching was found for Ni (98.4%), and the lowest for Pb (20.7%) and Cd (17.1%).
PL
Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości dwóch prekursorów katalizatora do utwardzania tłuszczów: niklowo-glinowego oraz niklowo-glinowego z dodatkiem ceru. Zbadano wpływ dodatku ceru na aktywność katalizatora Ni/(Al2O3•CeO2) w procesie uwodornienia bielonego oleju rzepakowego oraz na ilość powstających izomerów trans kwasów tłuszczowych w uwodornionym produkcie.
EN
Two Ni/Al2O3 and Ni/(Al2O3•CeO2) catalysts were prepd. and used for hydrogenation of bleached rapeseed oil in a batch reactor at 180ºC under 1.5-20 atm. The addn. of Ce resulted in decreasing the content of trans-fatty acids in the product of the reaction carried out under 20 atm.
EN
This paper presents the results of investigations into dry methane reforming (DMR). The process was aimed at obtaining synthesis gas required for the production of dimethyl ether (DME). The effect of temperature, pressure and inlet gas composition on the process was determined in the experimental part of this work. The tests were carried out in a laboratory tubular reactor over a Ni/CaO–Al2O3 catalyst. The obtained experimental results were used to verify literature kinetic data and to develop a mathematical model of the DMR process.
PL
Przedstawiono wyniki badania uwodornienia kwasów tłuszczowych, prowadzonego metodą okresową, w obecności katalizatora niklowego zawieszonego w cieczy. Określono wpływ temperatury, ciśnienia, stężenia katalizatora i czasu reakcji na liczbę jodową stearyny. Stwierdzono, że największy wpływ na liczbę jodową uwodornionych kwasów tłuszczowych ma stężenie katalizatora. Dobór opracowanych parametrów pozwala na otrzymanie produktu o wymaganej dla stearyny liczbie jodowej mniejszej od 1 przy czasie reakcji do 60 min.
EN
Stearin is a mixt. of solid fatty acids, mainly stearic and palmitic. Distd. animal fats contg. monoglycerides 0.4, satd. and unsatd. fatty acids 47.4 and 52.2%, resp. , acid and sapn. nos. resp. 203.9 and 205.5 mg KOH/g, I no. 55.9 g/100 g, and m.p. 39°C, were hydrogenated over a Ni catalyst, 3–5 mm flakes, bulk d. 0.85, contg. Ni 20, aluminosilicates 10, and hardened fat 70%, sp. surface 290 m2/g, suspended in the molten raw material. Catalyst concn., 0.75% (recalcd. for pure Ni, 0.15%), was crucial to yield stearin with I no. < 1 in 60 min at 180°C and 2 MPa from raws of I no. = 60. At 160, 170, 180, and 190°C, the 1st-order reaction rate consts. were 0.225, 0.245, 0.269, and 0.312 min-1 as detd. over the first 15 min; the 160–200°C activation energy was 38.3 kJ/ mole.
EN
Three methods of oil-extending of the rubber - continuous, one-step and two-step ones have been discussed. Two-step method, leading to the product showing constant, required oil content, appeared to be the best one. This way modified rubber (Nd-catalyzed 1,4-cis-polybutadiene) shows better mechanical properties than Nd-catalyzed 1,4-cis-polybutadiene, the best butadiene rubber up to now.
PL
Porównano trzy metody olejowania kauczuku - ciągłą, jednoetapową i dwuetapową (rys. 1-3, tabela 1). Najlepsza z nich jest dwuetapowa, która prowadzi do produktu o stałej, zadanej zawartości oleju. Modyfikowany w ten sposób 1,4-cis--polibutadien otrzymywany wobec katalizatora neodymowego charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż olejowany 1,4-cts-polibutadien uzyskiwany pod wpływem katalizatora niklowego - dotychczas najlepszy kauczuk butadienowy (tabela 3).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.