Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie przedstawia najnowsze standardy bezpieczeństwa związane z coraz powszechniej wykorzystywanym językiem XML. Przedstawiona została również krótka charakterystyka wybranych standardów oraz perspektywy ich zastosowań.
EN
The paper presents the latest security standards connected with eXtensible Makup Language (XML), which is increasingly popular in use. The need of introduction the new standards corresponding with the XML document structure is justifield in the article. The paper includes also a short characteristics of the selected standards and the perspectives of their implementation application.
EN
The paper presents comparison of application of several clustering algorithms and XML structure encoding methods to clustering XML documents having different structure types. Quality of the clustering is evaluated regarding the application of the resulting partitions to acceleration of the selective queries execution on XML collections. The results show that application of multilevel clustering algorithm to analysis of XML documents having complex structure gives the partition of better quality.
PL
Praca przedstawia porównanie zastosowania różnych algorytmów grupowania i kodowania do analizy dokumentów XML o różnym typie struktury. Jakość grupowania jest oceniana względem zastosowania uzyskanego podziału do przyspieszania realizacji zapytań selektywnych na kolekcji dokumentów XML. Otrzymane wyniki pokazują, że zastosowanie metody grupowania wielopoziomowego do analizy dokumentów XML o złożonej strukturze daje podział na grupy o lepszej jakości w porównaniu do tradycyjnych metod grupowania.
EN
The article presents evaluation of the application of Neo4j graph database to Gene Ontology graph analysis. Graph-based term similarity measures are calculated in order to assess the effectiveness of the system. Two types of common ancestor search are presented and evaluated, and parallel execution of the analysis is also evaluated.
PL
Artykuł przedstawia ocenę zastosowania grafowej bazy danych Neo4j do analizy grafu ontologii Gene Ontology. Ocena systemu została przeprowadzona na podstawie obliczenia bazujących na analizie grafu miar podobieństwa terminów ontologii. Przedstawione i ocenione zostały dwa sposoby wyszukiwania rodziców w grafie. Analizie poddano również równoległą realizację badanych algorytmów.
4
Content available remote Hybrid Data Exploration Methods to Prediction Tasks Solving
63%
EN
The paper presents the data exploration issue in a context of the prediction tasks solution. There arę presented three methodologies of data models construction in the paper. The methodologies are used to solve the prediction tasks. They also deliver an easily interpretable knowledge about the modeled process. The methodologies, called hybrid methods, combine analytical algorithms (clustering, rules induction) and optimization algorithms (genetic algorithms, error backpropagation). The paper presents also a method of a data transformation between the temporal data representation and the data representation acceptable. for algorithms using learning by examples paradigm. The paper presents also the results of the experiments performed on the benchmark data and the data obtained from a methane concentration monitoring system in a coal mine.
PL
W artykule przedstawiono problem eksploracji danych w kontekście realizacji zadań związanych z predykcją. Przedstawiono i porównano trzy metodologie uzyskiwania modeli danych, które poza tym, że wykorzystywane są do rozwiązywania zadań predykcyjnych dostarczają również stosunkowo łatwo interpretowalnej wiedzy o opisywanym procesie. Przedstawione metodologie łączą algorytmy analityczne (grupowanie danych, indukcja reguł) z metodami optymalizacji (algorytmy genetyczne, wsteczna propagacja błędu) stąd nazwa metody hybrydowe. W artykule omówiono również metodę przejścia z temporalnej reprezentacji danych na reprezentację akceptowalną przez algorytmy wykorzystujące paradygmat uczenia na podstawie przykładów. Na zakończenie przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych na zbiorze danych benchmarkowych oraz na zbiorze pochodzącym z bazy danych systemu monitorującego wydzielanie metanu w kopalniach.
EN
The article addresses the issue of improvement of the results quality when Gene Ontology (GO) term similarity is calculated. Several GO similarity measures produce results out of the range [0; 1]. Whereas, in order to compare different similarity measures or apply further processing, it is needed to normalise the results to this range. The most popular and well-known method of normalization is the min-max normalization. The article introduces seven normalization functions of different characteristics that can improve the results of the analysis. The comparison of the analysed methods on three different gene datasets and their evaluation is presented in this paper.
PL
Artykuł porusza problem normalizacji podobieństwa wyznaczonego dla terminów ontologii Gene Ontology (GO). Wiele metod pozwalających wyznaczyć podobieństwo terminów GO daje wyniki spoza przedziału [0; 1], podczas gdy przedział ten jest wymagany w celu porównania wybranych metod oraz dalszych analiz. W niniejszej pracy zaprezentowano siedem różnych funkcji normalizacyjnych oraz ich porównanie w odniesieniu do metody normalizacji min-max. Badania zostały przeprowadzone na trzech zbiorach genów o różnej charakterystyce.
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody analizy i wizualizacji sieci kryminalnych wywodzące się z analizy sieci społecznych. Omówione metody mogą stanowić podstawę dla systemu wspomagającego pracę służb kryminalnych i antyterrorystycznych.
EN
The paper presents chosen social network based methods of analysis and visualization of criminal networks. The methods presented may become the basis of the system supporting police and intelligence analysis.
EN
The work presents comparison of four Gene Ontology term similarity measures combined with two methods calculating gene similarity on the basis of terms similarity. Visual comparison of clustering results, where different clustering methods were applied, indicates the best combination of similarity methods that can be utilised in a clustering process.
PL
W artykule przedstawiono porównanie czterech miar podobieństwa terminów ontologii genowych w połączeniu z dwoma miarami podobieństwa genów, przypisanych do tych terminów. Porównane zostały wizualne wyniki grupowania (takie, jak dendrogram), uzyskane za pomocą dwóch algorytmów różnego typu. Wyniki analizy pokazują, które połączenie miar podobieństwa niesie najwięcej informacji wykorzystywanej w procesie grupowania.
EN
The work presents application of four binary similarity measures to analysis of Gene Ontology data. The measures are analysed and compared with semantic measure calculating term and gene similarity. Two kinds of experiments performed on two gene datasets show that binary similarity measures are valuable and interesting methods for the considered application.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie czterech binarnych miar podobieństwa do analizy danych z ontologii Gene Ontology. Miary są analizowane i porównywane z semantyczną miarą wyznaczającą podobieństwo genów na podstawie podobieństwa terminów ontologii. Przeprowadzone zostały dwa typy eksperymentów na dwóch zbiorach danych o różnej charakterystyce. Eksperymenty te pokazują, że binarne miary podobieństwa są wartościowymi i interesującymi metodami analizy dla opisywanego zastosowania.
EN
This paper presents the DISESOR integrated decision support system and its applications. The system integrates data from different monitoring and dispatching systems and contains such modules as data preparation and cleaning, analytical, prediction and expert system. Architecture of the system is presented in the paper and a special focus is put on the presentation of two issues: data integration and cleaning, and creation of prediction model. The work contains also two case studies presenting the examples of the system application.
PL
W pracy przedstawiono zintegrowany system wspomagania decyzji DISESOR oraz jego zastosowania. System pozwala na integrację danych pochodzących z różnych systemów monitorowania i systemów dyspozytorskich. Struktura systemu DISESOR składa się z modułów realizujących: przygotowanie i czyszczenie danych, analizę danych, zadania predykcyjne oraz zadania systemu ekspertowego. W pracy przedstawiono architekturę systemu DISESOR, a szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z integracją i czyszczeniem danych oraz tworzeniem modeli predykcyjnych. Działanie systemu przedstawione zostało na dwóch przykładach analizy dla danych rzeczywistych.
10
Content available remote Study of Zn1-xMgxSe and Zn1-xBexSe semiconducting crystals by Raman scattering
38%
EN
Wide gap II-VI mixed crystals containing Mg and Be are recently studied extensively for their application in constructing blue-green laser diodes. This work deals with experimental study of optical modes in Zn1-xMgxSe and Zn1-xBexSe semiconductors using Raman scattering method. Measurements have been performed at room and liquid nitrogen temperatures for Zn1-xMgxSe crystals with Mg content in the range 0 < x < 0,34 and for Zn1-xBexSe with Be content in the range 0 < x 0,26. From polarised Raman spectra the longitudinal (LO) and the transverse (TO) optical mode, corresponding to ZnSe- and MgSe - like modes in Zn1-x MgxSe and to ZnSe- and BeSe - like modes in Zn1-xBexSe, were determined. These lattice vibrations can be described by the modified random element isodisplacement (MREI) model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.