Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie wpływu dodatku trzech preparatów foswityny, różniących się zdolnością wiązania żelaza, na przebieg procesów oksydacji w margarynach. Zastosowano 0,2% dodatek trzech preparatów o zdolności wiązania żelaza A - 5,7 mg/g, B - 4,0 mg/g i. C - 2,2 mg/g. Do margaryny wprowadzono jony żelaza do stężenia 50 µM/kg w próbie i poddano ją napowietrzaniu w 45°C przez 3 godziny. Oznaczono wskaźnik TBA, liczbę Lea oraz zdolność wiązania żelaza przez preparat foswityny. Stwierdzono, że zwolnienie procesów oksydacji w margarynach jest osiągane w wyniku zastosowania 1,2% dodatku preparatów foswityny o zdolności wiązania żelaza wynoszącej co najmniej 4 mg Fe/g.
EN
The aim of this study was to determine the effect of 0,2% addition of three phosvitin's preparations characterize by different iron binding capacity on oxidation processes in margarines. The preparations were: A with iron binding capacity of 2,2 mg/g, preparation B - 4,0 mg/g and C - 5,7 mg/g. Oxidation processes in margarines were accelerated by iron II addition to the concentration of 50µM and aeration of samples at 45°C for 3 hours. The values of TBARS and peroxide number as well as iron binding ability of Phosvitin were determined. As the results it has been found that 0,2% addition of phosvitin preparation able to bind at least 4 mg/g of iron can decrease dynamic of oxidation processes in margarines.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania membranowych technik filtracyjnych do częściowego rozdziału niskocząsteczkowych protein białka jaja kurzego. Proteiny te wykazują aktywność biologiczną lizozymu - enzymu muramidazy o masie cząsteczkowej 143-102 Da oraz inhibitora proteinaz cysteinowych - cystatyny o masie cząsteczkowej 126-102 Da. Proces mikrofiltracji natywnego białka jaja oraz jego roztworów, sporządzonych z udziałem 0,15 M NaCl (w stosunku 1:1 i 1:4), przeprowadzono techniką cross-flow, przy użyciu filtra rurkowego wykonanego z polipropylenu o nominalnym rozmiarze porów 0,2-0,6 µm. W uzyskanych filtratach oznaczono aktywność lizozymu i cystatyny (jako zdolność do inhibowania proteinazy cysteinowej - papainy) i ustalono, że odzyskano od 60 do 80% aktywnych substancji niskocząsteczkowych. Zasadnicze znaczenie dla efektywności procesu miało zjawisko tworzenia warstwy białkowej na membranie (polaryzacja stężeniowa - fouling), powodujące spadek szybkości filtracji. Jednak warstwa ta przyczyniała się do poprawy wzbogacenia permeatów w niskocząsteczkowe substancje aktywne. Po przefiltrowaniu ponad 20-30% objętości przetwarzanego białka jaja uzyskano znaczący przyrost aktywności cystatyny względem roztworu wyjściowego.
EN
The objective of the study was to verify the possibility of using membrane filtration techniques for partial separation of biologically active proteins from an egg white. Such proteins show a biological activity of both the lysozome, i.e. a muramidase enzyme of a molecular weight being 143-102 Da, and the cysteine proteinase inhibitor, i.e. a cystatin having a molecular weight of 126 102 Da. The microfiltration process of a native egg white and its solutions, prepared using a 0.15 M NaCl (the ratios were 1:1 and 1:4) was performed using a crossflow technique; tubular filters of polypropylene were used, their porosity being 0.2-0.6 µm. In the filtrates produced, the activity of lysozome and cystatin was determined (regarded as the ability to inhibit cystein proteinase - papaine), and it was stated that amounts of active, low weight substances recovered ranged from 60% to 80%. The fouling phenomenon had a key effect on the entire process efficiency; it was the creation of a new protein layer on the membrane. The new layer on the membranegenerated a decrease in the filtration rate. On the other hand, owing to the said new layer on the membrane, there was an improvement in enriching permeates with low weight active substances. As soon as more than 20-30% of the egg white processed have been filtrated, an essential increase in the activity of cystatin was stated compared to the initial solution.
EN
This investigation was aimed at the assessment of the effect of amaranth addition to laying hens fodder on egg yolk lipid fractions. The examinations were conducted on 32-week-old laying hens of ISA SHAVER line, divided into 4 groups: control (I) – fed without supplementation and experimental (II, III and IV) fed with the addition of amaranth seeds (2%, 5% and 10%, respectively). Strict experiment lasted for 56 days. The following analyses were conducted: vitamin A, cholesterol and fatty acids content in egg yolk (after 4 weeks – series I and after 8 weeks – series II). Fatty acids content in amaranth seeds was analysed as well. There were not proved any statistically significant differences between particular groups. The highest vitamin A content in both series was assayed in the eggs of laying hens fed with the fodder containing 5% amaranth addition and ranged 1.96 μg and 4.37 μg/1 g yolk, respectively. Cholesterol level was the lowest in group III in both series (137 and 165 mg/1 g egg yolk, respectively). Fatty acids content in egg yolk was similar in all groups, although in the case of polyunsaturated acids of n-6 group, especially linoleic acid, there was reported their slightly higher level in experimental groups, with a slight increase in n-6/n-3 acids ratio at the same time.
PL
Celem badań była ocena wpływu dodatku amarantusa do paszy dla niosek na frakcje lipi-dowe żółtka jaja kur. Badania przeprowadzono na 32-tygodniowych kurach nioskach linii ISA SHAVER, podzielonych na 4 grupy: kontrolną (I) – żywienie bez dodatku oraz doświadczalne (II, III i IV) – żywione z dodatkiem nasion z amarantusa (odpowiednio 2, 5 i 10%). Doświadczenie ścisłe trwało 56 dni. Dwukrotnie (po 4 – I seria i 8 tygodniach – II seria) przeprowadzono analizy zawartości witaminy A, cholesterolu i kwasów tłuszczowych w żółtku jaja kur oraz kwasów tłusz-czowych w nasionach amarantusa. Nie wykazano statystycznych różnic pomiędzy grupami. Najwyższą zawartość witaminy A w obu seriach oznaczono w jajach niosek karmionych paszą z 5% dodatkiem amarantusa i wynosiła odpowiednio 1,96 μg oraz 4,37 μg/1 g żółtka (tab. 1). Również poziom cholesterolu najniższy był w grupie III w obu seriach (odpowiednio 137 i 165 mg/żółtka jaja), (tab. 2). Zawartość kwasów tłuszczowych w żółtku jaj była podobna we wszystkich grupach, choć w przypadku kwasów wielonienasyconych z rodziny n-6, w szczególności kwasu linolowego, wykazano nieco wyższy ich poziom w grupach doświadczalnych, przy równoczesnym niewielkim wzroście stosunku kwasów n-6/ n-3 (tab. 4).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.