Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pozwolenie wodnoprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W marcu br. weszły w życie przepisy zmieniające m.in. art. 122 Ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. DzU nr 239, poz. 201, ze zm). Dotyczy on pozwoleń wodnoprawnych. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w naszym systemie prawnym od dawna, jej przepisy nie są do końca jasne w praktyce, o czym świadczy duża liczba orzeczeń sądów administracyjnych.
PL
Artykuł przedstawia kolejny etap rozważań autora na temat urządzeń wodnych - tym razem problematykę ich rozbiórki. W tekście przyjęto klarowny podział rozbiórek na „fakultatywne" i „obligatoryjne" oraz dokonano analizy obowiązujących norm w zakresie prowadzenia każdej z nich. Zasadniczy ciężar rozważań spoczywa jednak na rozbiórce „obligatoryjnej" obiektów wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego, ze względu na powszechne trudności interpretacyjne przepisów dotyczących jej stosowania; przepisy te w efekcie mogą prowadzić w praktyce do powstawania negatywnych skutków dla utrzymania wód. Stąd też zasygnalizowaną potrzebę spójnych zmian prawnych przedstawiono wraz z postulatem uznania do tego czasu prymatu organów nadzoru budowlanego, albowiem rozstrzygając o obowiązku takiej rozbiórki w formie nakazowej decyzji administracyjnej mają one możliwość szczegółowego dookreślenia warunków prowadzenia robót, z uwzględnieniem priorytetu środowiskowego.
EN
The article presents another stage of author's analysis of water installations - this time it is the issue of their dismantling. The text divides dismantling into „optional" and „obligatory" and analyses the binding norms for each type. The article is however focused mainly on the „obligatory" dismantling of installations constructed without permit required by the water law, due to the general problems with interpretation of regulations concerning its application; these regulations may in practice have negative influence for the water maintenance. Therefore the article signals the necessity of coherent legal changes and, until these changes are introduced, postulates that the priority should be given to construction supervision authorities; while deciding of the obligation of such demolition in form of the administrative decision, they have the possibility to impose the detailed conditions of conducting such works, taking into consideration the environmental priority.
PL
W artykule omówiono dwa przypadki zmiany kompetencji do wydawania pozwoleń wodnoprawnych przez starostę i marszałka województwa, spowodowanej w pierwszym przypadku wykładnią przepisu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: DzU z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, a w drugim w wyniku zmiany przepisu tej ustawy, wprowadzonej ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
EN
The article discusses two axamples of changes in competences of the starost and the voivodship marshall to issue permits required under the Water Law - the first caused by the interpretation of the act of 2001 Water Law (Consolidated text: Journal of Laws of 2012, item 145 with sub-sequent amendments) by the Voivodship Administration Court in Gdańsk and the second as a result of amendment of a provision of this act, introduced by the act of 5 January 2011 on amendment of the Water Law act and some other acts.
5
Content available Ochrona środowiska wodnego a inwestycje drogowe
100%
PL
Realizując inwestycje drogowe, niejednokrotnie przecinamy tereny cenne przyrodniczo. Wśród różnych związków ze środowiskiem jednym z ważniejszych jest interakcja tych obiektów ze środowiskiem wodnym. Przepisy regulują postępowanie tak, aby w maksymalnie zmniejszyć negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko wodne. W wyniku analizy materiałów źródłowych sformułowano cel badań. Było nim wskazanie najważniejszych przepisów i dokumentów regulujących wpływy inwestycji drogowych na środowisko wodne. Szczegółowym badaniom poddano realizacje procesów budowy obiektu mostowego, sytemu odprowadzania ścieków z obiektu mostowego i przebudowę fragmentu drogi wraz z wykonaniem odwodnienia. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że bardzo dużo uwagi poświęcono właściwemu odprowadzaniu wód z nawierzchni drogowych tak, aby zminimalizować zagrożenie dla wód powierzchniowych i gruntowych ze strony zanieczyszczeń spływających z nawierzchni dróg i mostów.
PL
W rejonie od Iwonicza-Zdroju do Rymanowa-Zdroju eksploatowane są zarówno zwykłe wody podziemne, jak i wody o charakterze wód leczniczych. W celu korzystania z wód leczniczych konieczne jest uzyskanie koncesji. W zależności od sposobu wykorzystania oraz charakterystyki poboru wód zwykłych, w związku z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, konieczne może okazać się uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W artykule przedstawione zostały obowiązujące aktualnie przepisy prawne dotyczące szczególnego korzystania z wód, z naciskiem na ogłoszone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie w styczniu 2014 roku „Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły”.
EN
In the area of Iwonicz-Zdroj and Rymanow-Zdroj both, ordinary and mineral groundwater types are exploited. Mineral groundwater exploitation requires obtaining a license. For ordinary groundwater, depending on the means of usage and water consumption characteristics, in compliance with existing regulations it may be necessary to obtain a water-legal permit. This paper presents currently applicable regulations with particular emphasis on the “Conditions for use of water of the Upper Vistula water region” announced by the Regional Water Management Board in Krakow in January 2014.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.