Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2271

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 114 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agriculture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 114 next fast forward last
1
100%
EN
The farmers are allowed, under certain conditions, to use seeds from harvest for sowing. Only the breeder who holds an exclusive right to a plant variety can reproduce it and offer for sale. The breeder can make an agreement with a seed company and sign a license contract. Commercial preparation for sowing or planting a variety protected by an exclusive right also requires breeder’s consent.
EN
From 1 January 2016, revenues of the taxpayer from sale of plant and animal products originating from one’s own crops, farming or breeding, converted (processed) by a non-industrial manner are classified as revenues other sources. In the author’s opinion, the changes achieve only partly the objectives specified in the reasons for the Senate bill amending the Natural Persons’ Income Tax Act and amending the Act on Freedom of Economic Activity. A positive assessment is made of the changes in the Act on Freedom of Economic Activity and the Act on Local Taxes and Fees. The changes in the rules for taxation of income from sale of plant and animal products, processed in a non-industrial manner and originating from one’s own crops or farming, are, according to the author, neutral from the point of view of the criterion of income tax burden.
EN
Agricultural issues are among the most difficult topics in the negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States. The purpose of the article was to identify the scale and scope of differences of opinions on the major issues of the negotiations related to agriculture and to try to assess the possibility of reaching a compromise that takes into account both the existing constraints and potential benefits. Research results, based on the study of literature and analysis of source documents, revealed significant differences in approaches especially in matters of food safety and protection of geographical indications. A compromise is therefore very difficult to obtain, despite the considerable potential benefits resulting from the increase in bilateral trade. It seems that it would be relatively easy to determine the issues of tariff reductions on agricultural and food products, whereas a compromise with regard to non-tariff measures, in particular certain sanitary and phytosanitary barriers, would be the most difficult to reach.
4
85%
EN
The paper attempts to analyze determinants of agriculture in the Kaliningrad Oblast after the collapse of the Soviet Union. Natural and non-natural determinants were analyzed on a macro and a mezo scale. It was found out that the overall impact on the weak level of development of agriculture is exerted by the all-Russian determinants (economic collapse in Russia which took place after the disintegration of the former USSR; continuing by authorities in Moscow of the “raw material”; direction of the development of the country; ineptly conducted decollectivization). On the other hand, the mezoscale determinants (converting the Kaliningrad Oblast into an enclave as a result of the collapse of the former Soviet Union; giving too great weight to the exogenous determinants of the development of the oblast at the cost of the endogenous ones by central and district authorities; assigning superior role to the special economic zone in the development of the oblast) additionally influence negatively, worsening the already bad condition of agriculture in the oblast.
PL
W opracowaniu podjęto próbę analizy uwarunkowań rolnictwa w obwodzie kaliningradzkim po rozpadzie Związku Radzieckiego. Poddano analizie uwarunkowania przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze w dwóch skalach przestrzennych: makro i mezo. Stwierdzono, że ogólny wpływ na słaby poziom rozwoju rolnictwa mają uwarunkowania ogólnorosyjskie (zapaść gospodarcza w Rosji, jaka miała miejsce po rozpadzie byłego ZSRR; kontynuowanie przez władze w Moskwie „surowcowej” orientacji rozwoju kraju; nieudolnie przeprowadzana dekolektywizacja). Natomiast uwarunkowania mezoskalowe (przekształcenie obwodu kaliningradzkiego w eksklawę w następstwie rozpadu byłego Związku Radzieckiego; nadanie przez władze centralne i obwodowe zbyt dużej wagi egzogennym uwarunkowaniom rozwoju obwodu kosztem endogennych; przypisanie nadrzędnej roli specjalnej strefie ekonomicznej w rozwoju obwodu) dodatkowo oddziałują negatywnie, pogarszając i tak niekorzystną sytuację rolnictwa w obwodzie. W efekcie poziom rozwoju rolnictwa w obwodzie jest dużo niższy niż na sąsiednich terenach Litwy oraz województwa warmińsko-mazurskiego.
5
Content available remote Zapotrzebowanie rolnictwa polskiego na nawozy
80%
Chemik
|
2000
|
tom Nr 3
63-66
PL
Omówiono trendy popytu na nawozy mineralne w Polsce oraz prognozowane zużycie nawozów w 2010 r., a także opłacalność nawożenia mineralnego. Przedstawiono też zużycie i trendy zużycia nawozów w krajach Europy Zachodniej. Wyliczono prognozowane zapotrzebowanie na nawozy mineralne w Polsce w perspektywie 2010 roku.
EN
Trends in the demand for mineral fertilizers in Poland and their forecast consumption in 2010 are discussed, as well as the profitability of mineral fertilization. Similarly, the present and future consumption of fertilizers in western European countries a-re presented. Besides, the forecast Poland's demand for mineral fertilizers in the perspective of 2010 is calculated.
EN
Finally, it has to be reminded, that talking about these problems, usually we make financial and economic analysis. We can use financial analysis to valuate the profitability of a private investment and its capability to increase the economic operator profit. In this case, variables affect directly the profit function. In other words, the private operator takes into account the cost and benefit flow that a project can produce. The project will be feasible if the profit will be positive. In the hypothesis of several projects, the project with the highest profit will be chosen. We have to use the economic analysis if the project advantage affects the common welfare for both public investment and private investment with public financing. Public operators making decisions must take into account common interests and goals. Therefore, the function that the public operator has to maximize is the common welfare function, even with the limits reminded before that characterize this specific function.
PL
Ryzyko, niepewność, niewiedza i pewność są obiektywnymi stanami związanymi z podejmowaniem decyzji w każdej działalności gospodarczej. Działania, w rolnictwie z reguły są obarczone wysokim ryzykiem. Wynika to z biologicznego charakteru wytwarzania, długiego cyklu produkcyjnego, funkcjonowania gospodarstw w warunkach gospodarki rynkowej oraz niskiego poziomu wiedzy rolników o zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Znaczenie tych czynników produkcji jest o wiele większe niż w innych działach gospodarki narodowej. Według autorów artykułu do podejmowania trafnych decyzji konieczne było podjęcie próby syntezy poszczególnych pojęć, zarówno z punktu widzenia teorii jak i praktyki zarządzania gospodarstwem rolnym. Dotyczy to zwłaszcza pojęć ryzyko i niepewność, które przez wielu autorów często są utożsamiane i używane zamiennie. Sytuacja decyzyjna w gospodarstwie rolnym obarczona jest wysoką niepewnością i ryzykiem z powodu niepełnej i niepewnej informacji. Zdaniem autorów, najtrafniejsza jest definicja P. Sienkiewicza, że niepewność jest kategorią poznawczą, intelektualną, natomiast ryzyko mieści się na płaszczyźnie wolicjonalnej. Trzeba także zgodzić się z tezą. Heady E.0, że ryzyko poznane i skwantyflkowane przestaje być źródłem zagrożeń.
EN
In the article is introduced a process of making a decision in conditions of the uncertainty and risk in an agriculture household. There is an analysis in sequence of: -specificity of the agricultural production, -sources of the uncertainty and risks in the agriculture in the division into external and internal factors, -the attempt of the definition of the risk and uncertainty in the light of world litera ture, -attitude of farmers to the risk.
8
80%
EN
The primary goal of the paper is to state the financial benchmark values for liquidity ratios in Slovak agriculture. Authors measured liquidity with current ratio, quick ratio and cash ratio which are the traditional way of liquidity measurement. Using descriptive statistics authors describe the liquidity performance of more than 1,100 enterprises in each period in 2004–2011. Based on the results authors can conclude that the common recommended values for liquidity ratios cannot be used for agriculture. The overall liquidity in agriculture is much lower and therefore the results presented in this article can be used as a benchmark for individual enterprises comparison.
PL
Podstawowym celem pracy jest określenie finansowych wartości odniesienia dla wskaźników płynności w rolnictwie Słowacji. Płynność określono z wykorzystaniem wskaźników płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej, które są tradycyjnymi miernikami płynności. Wykorzystując metody statystyki opisowej, autorzy określili płynność w ponad 1100 przedsiębiorstwach w poszczególnych latach w okresie 2004–2011. Na podstawie wyników można stwierdzić, że powszechnie zalecane wartości dla wskaźników płynności nie mogą być stosowane w rolnictwie. Płynność w rolnictwie jest znacznie niższa i dlatego wyniki przedstawione w tym artykule mogą być stosowane jako punkt odniesienia dla porównania poszczególnych przedsiębiorstw.
9
Content available remote Niekonwencjonalne przykłady wykorzystania darniowych rud żelaza
80%
PL
Odkrycie, wydobycie, przetworzenie i zastosowanie darniowych rud żelaza przyczyniło się do powstania państwa polskiego. Na kanwie tej opinii, prezentowanej w "Najkrótszej historii Polski", autor przedstawia przykłady zastosowania w przeszłości rud darniowych jako materiału budowlanego, jako surowca mającego zastosowanie w rolnictwie i przemyśle chemicznym.
EN
Discovery, extraction, production and use of meadow ores contributed to the rise of the Polish state. According to this opinion, presented in "Najkrótsza historia Polski", the present author gives some examples of using meadow ores as a building material, as well as in agriculture and chemical industry in the past.
EN
The paper presents various ways to accumulate the energy converted from the solar radiation in the electrical form: electrochemical batteries, grid storage, elevated water tank, hydrogen production and supercapacitors which are suitable for use in agriculture or rural areas. Along with the basic presentation, the most recent developments in each area are presented.
EN
This work presents the characteristics of humic substances, with particular emphasis on the properties of agricultural importance, i.e., the improvement of soil structure, soil properties and the availability of nutrients. Attention was also paid to the methods of introducing given substances into the soil and the possibility of direct application to the plant surface. The mechanisms responsible for the stimulating and protective effect of humic substances on plant development were explained in detail, including phytohormonal regulation, the mitigation of biotic and abiotic stresses, antioxidant properties and the influence on seed germination and the development of the plant root system. The economic and environmental importance of the application of the substances in question was also emphasized, consisting of maintaining the health of the soil and the quality of plants while reducing the share of chemical fertilizers and reducing the amount of water used. It should be noted that humic substances, like any agricultural product, should be appropriately selected for the type of cultivation, i.e., the optimal dose and method of application should be determined.
12
80%
EN
The publications includes issues related to real estate management in Poland, which is an important factor of real estate management processes generally understood as the exchange of goods and services. Is primarily of interest to economic science. Anyone who is involved in real estate management should take into account the legal regulations concerning the property. These regulations, however, are not limited to only one Land Management Act, but they are scattered in different legal acts. Real estate regulations apply to both private law and with public law. There is therefore a need to provide the basics, especially legal, real estate management, resulting primarily from the needs of the practice.
EN
The main characteristics of the present Czech agriculture – a critical assessment from research point of view. Strategic goals for the Czech agriculture. Research position to the CAP reform after 2013 respecting the strategic goals: improvement of relations of agriculture to environment; increase of effectiveness and competitiveness of farms; balanced approach to distribution of supports; agriculture and renewable energy; agriculture and rural development.
15
Content available remote Koncepcja zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w państwach Unii Europejskiej
80%
EN
The article presents the European context of the concept of a sustainable intensification of agriculture. The main premise of the idea is to increase agricultural yields with a concurrent limitation of adverse environmental impact by using modern technologies. This concept seems to be especially relevant in light of the challenges currently faced by the European Union and its aims defined in the Europe 2020 strategy. Although the agricultural sector in the EU countries operates within the framework of a single European model of agriculture, there are significant differences in methods and yields among individual countries. The dividing line between the “old” member states and those who joined the EU in 2004 is clearly visible and the differences determine particular countries’ varied approaches to the concept of sustainable intensification. Whereas in the EU-12 countries it should consist chiefly in improving the economic effects without a deterioration of the state of the natural environment, the EU-15 countries will rather focus on the ecologization of production methods while maintaining the current economic results.
EN
This article is devoted to application of taxes in agriculture of the Kyrgyz Republic. In it problems of the taxation of this branch are considered, and also ways of their permission are offered.
EN
The analysis of the applicable regulations leads to the conclusion that the system of taxation of farmers’ income is complex. The author points out different definitions of agricultural activity for the purposes of income tax and value added tax. The legislator makes the classification of agricultural income among individual sources of income for the purposes of personal income tax dependent on whether they are processed or unprocessed products and on the method of their processing. The differences in the treatment of farmers’ revenues for the purposes of income tax overlap with the tax obligations with regard to value added tax and excise tax.
EN
In connection with the establishment of a standing subcommittee on direct sales and retail trade of products produced in agricultural farms, experts presented extensive data on, inter alia, forms of production and sale of food products by individual farmers, including direct sales, direct deliveries and agricultural retail trade and the possibility of financial support from the state budget and EU funds, as well as domestic support in this area.
19
Content available remote Rola kapitału ludzkiego w rolnictwie
80%
PL
Wielkość zasobów pracy wpływa na kształtowanie się produkcji i wydajności pracy, a tym samym na wysokość dochodów w rolnictwie. Praktyka krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo potwierdza tezę, że o poziomie dojrzałości społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich przesądza efektywność wykorzystania zasobów pracy, zwłaszcza w rolnictwie. Coraz większego znaczenia nabiera jakość kapitału ludzkiego. Wyniki badań nad wpływem czynnika ludzkiego na efektywność gospodarstw rolniczych potwierdzają tezę, że zróżnicowanie efektywności nakładów kapitałowych pozwala wyjaśnić tylko około połowę uzyskanych efektów ekonomicznych, zaś druga połowa jest pochodną wpływu jakości czynnika ludzkiego. Jako miarę jakości tego czynnika przyjmuje się m. in. wykształcenie kierownika gospodarstwa, które uznawane jest za podstawowy czynnik efektywnościowy procesu produkcyjnego. W rolnictwie waga tego czynnika jest tym większa, ponieważ określa on nie tylko sprawność gospodarowania, ale także skalę działalności. Rolnictwo jest działem gospodarki o najmniej wykwalifikowanej sile roboczej, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły korzystne zmiany w strukturze wykształcenia wiejskiej ludności rolniczej. Analiza zasobów pracy w rolnictwie wskazuje na zróżnicowanie postaw rolników wobec zmian rynkowych w zależności od wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem.
EN
The volume of workpeople resources has an effect on the engineering of production and agricultural productivity, and consequently, on the amount of income in farming. The quality of human resources comes into an increasing prominence. The findings in research of human factor influence on the farm efficiency support the thesis that the differentiation of the efficiency of capital outlays can be responsible for the half of the economic appraisal while the rest is a consequence of the impact of human factor quality. Among others, the farm manager education is taken a measure of this quality that is found to be a productivity determinant of fundamental importance for the production process. Its weight is more considerable in farming, because it determines not only the farming efficiency, but also the scale of activities. Admittedly, the rural people education structure has changed for better lately, but the agriculture keeps yet a line of the economic activity with the bottom trained manpower. The quantitative and qualitative analysis of the faming human resources reveals a regional differentiation of the said determinant.
EN
The article discusses the main problems concerning the taxation of income from agricultural activity in Poland. The first section presents the agricultural tax, which takes into account both the income from agricultural production and land used for this purpose. The second section is devoted to the taxation of revenues derived from specialized agricultural activity, which are subject to personal income tax. This duality causes incoherence and raises significant legal dilemmas. Therefore, the authors propose alternatives and recommend the reform of income taxation on agricultural activity.
first rewind previous Strona / 114 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.