Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości metrologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono aktualny stan i właściwości metrologiczne Komputerowego Systemu Diagnostyki Podręcznych Multimetrów (KSDPM), opracowanego i uruchomionego w laboratorium Badań i Kalibracji „LABBiKAL". Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z otwartej struktury systemu ułatwiającej jego rozbudowę i modyfikację oprogramowania. Zaprezentowano w czytelnej formie graficznej przykładowe wyniki sprawdzenia poprawności wskazań podręcznego multimetru na jednym z wybranych zakresów pomiarowych, oraz statystyczną ocenę ich niepewności.
EN
The present state and metrological properties of the Computer Aided Calibration System for Hand-held Multimeters Diagnostics has been presented. This system has been designed and developed in „LABBiKAL" - Testing and Calibration Laboratory. Special attention has been given to the benefits from the open structure of the system which facilitates its developing and altering the software. Exemplary results of cheeking the accuracy of hand-held multimeter indications on selected measurement range and statistical estimation of their uncertainty has been presented in legible graphic form.
PL
Prezentowane stanowisko przystosowane jest do badań przepływomierzy prototypowych i sprawdzania dokładności ich wskazań. W skład stanowiska wchodzą dwa zbiorniki wodne o pojemności 1 m sześciennego każdy oraz cztery przewody o długości ok. 2 m i średnicach wewnętrznych 40, 50, 80, 100 mm, z możliwością wymiany jednego z odcinków pomiarowych na przewód o średnicy np. 16 mm. Zbiornik pomiarowy górny ustawiony na wadze elektronicznej pozwala na dokonywanie pomiarów strumienia masy z niepewnościa przypadkową rzędu 0,1%. Zbiornik dolny spełniający równiez zadania kontrolne posiada wywzorcowane objętości odniesione na wodowskazie, a niepewność pomiarów przy stosowaniu go jako wzorca jest mniejsza niż 1 % strumienia mierzonego.
EN
The test rig to be presented is adopted for investigations of prototypes of flowmeters and checking accuracy of their idications. the test rig consists of two water tanks with wolume of 1 m 3 each and four pipes with lengths of 2 m and internal diameters 40, 50, 80, 100 mm. There is possibility to exchange one of the sectors for the pipe with another diameter for instance 16 mm. The uper tank is placed on the electronic weight what accounts measurement of the mass stream with an error of 0,1%. The lower tank, meeting the control function, has calibrated on the water-level indicator giving possibility to measure the flour with nucertainty not bigger than 1%.
PL
W artykule przypomniano, że pomiary zawartości metanu w wyrobiskach kopalń podziemnych wykonywane są najczęściej przez systemy gazometryczne, wyposażone z reguły w metanomierze dwuzakresowe, wykorzystujące metodę katalitycznego spalania. Metanomierze te wymagają okresowej kalibracji. Praca metanomierza w trakcie kalibracji jest rejestrowana w centrali metanometrycznej. W artykule przedstawiono wyniki analizy przebiegów kalibracyjnych metanomierzy. Tego rodzaju analiza pozwala na określenie, jak zmieniają się parametry metrologiczne metanomierza (głównie jego czułość) pomiędzy kolejnymi okresowymi (tygodniowymi) kalibracjami.
EN
Methane concentration in underground mine workings is in most of the cases measured by gas monitoring systems, which are generally equipped with dual-band methane detectors basing on catalytic combustion. This type of methane detectors requires periodical calibration. Detector operation during its calibration is recorded in the central station of the system. The paper presents results of analysis of calibration changes in methane detectors. This type of analysis let determine how metrological parameters of a methane detector (especially its sensitivity) change between periodical (weekly) calibrations.
4
Content available remote Kryteria doboru gazomierzy miechowych do odbiorników gazu
100%
Instal
|
2002
|
tom nr 4
34--40
PL
Warunki normalne użytkowania gazomierza to warunki, które powinny być przestrzegane w celu poprawnego stosowania gazomierza i które uwzględniają jego budowę, wykonanie oraz przeznaczenie. Warunki normalne użytkowania mogą odnosić się między innymi: do rodzaju stanu mierzonego medium, do wartości obciążenia, do wartości wielkości wpływowych, do warunków obserwacji wskazań itd.
PL
Wszystkie parametry charakteryzujące właściwości metrologiczne gazomierzy bada się nie przy użyciu gazu, do którego są przeznaczone gazomierze, lecz przy użyciu powietrza o masie właściwej 1,2 kg/m3. Zgodnie z polskimi i międzynarodowymi przepisami [1-5] na tabliczce znamionowej gazomierza podaje się między innymi obciążenie maksymalne Qmax i minimalne Qmin , oznaczenie wielkości gazomierza, składające się z litery G i liczby określającej znamionowe obciążenie w m3/h oraz nominalną objętość cykliczną V, Wszystkie te wielkości oraz podawany przez producenta próg rozruchu, dotyczą powietrza o masie właściwej 1,2 kg/m3 . Te wartości przelicza się na wartości dotyczące konkretnego rodzaju gazu, który będzie odmierzał gazomierz. Jedyną wartością podawaną na tabliczce znamionowej gazomierza, odnoszącą się do gazu jest dopuszczalne robocze nadciśnienie gazu pmax wyrażane w kPa lub MPa.
PL
Przekładniki elektroniczne służą do pomiaru prądów/napięć stałych, zmiennych, odkształconych impulsowych, przy galwanicznej izolacji między obwodem pierwotnym (mocy) i wtórnym (układy elektroniczne). Podstawą działania wymienionych układów jest pomiar pola wytwarzanego dokoła przewodnika z mierzonym prądem, bez obciążania obwodu pierwotnego i powstawania strat mocy w tym obwodzie. W tym celu strumień magnetyczny wytworzony przez przewód z prądem pierwotnym jest skupiany w rdzeniu magnetycznym i mierzony przez czujnik Halla umieszczony w szczelinie tego rdzenia, poprzecznie do linii sił pola magnetycznego. Na właściwości metrologiczne wymienionych układów ma przede wszystkim wpływ materiał używany do konstrukcji obwodu magnetycznego przekładnika, oraz jego konstrukcja geometryczna [1]. W artykule przedstawione zostały wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, obrazujących wpływ parametrów geometrycznych rdzenia magnetycznego na właściwości metrologiczne elektronicznych przekładników prądowych, pracujących w pętli zamkniętej.
EN
Operating conditions of the configuration of the windings and magnetic circuit of the current transformer during measurements of the non-sinusoidal currents are being changed by the conductive disturbance, which results in change of the current transformer metrological properties. This is mainly an effect of the change of the parameters of the magnetic circuit of the current transformer caused by higher harmonic of measured current. Electric parameters represented on the equivalent circuit of the current transformer by leakage reactances of its windings are being changed as well [5,6,7]. Conductive disturbances in the primary current causes additional measuring errors of the current transformer which also in this conditions must not exceed limits set for a particular current transformer class [1]. Preserving of given accuracy class by the current transformer during measurements of the non:sinusoidal currents is required also for ensure of proper accuracy of determine of the power quality [8].
EN
The paper presents function of selection of measuring equipment - DWP function. Analysis of the individual elements of described the function can be used for isolation the most important measurement components of the selection of measuring equipment for selected measurement processes. The paper shows one chosen element of function of selection of measuring equipment - metrological characteristics. Those characteristics are shown on the example of chosen measuring equipment which is used in the alignment deviation measurements carried out during the assembly of elements of the ships propulsion system.
PL
W artykule przedstawiono funkcję doboru wyposażenia pomiarowego - funkcja DWP. Analiza poszczególnych elementów przedstawionej funkcji może służyć wyodrębnieniu najistotniejszych składników doboru wyposażenia pomiarowego dla wybranych zadań pomiarowych. W artykule zobrazowano jeden z elementów funkcji doboru wyposażenia pomiarowego - właściwości metrologiczne. Charakterystyki te przedstawiono na przykładzie wyposażenia pomiarowego wykorzystywanego w trakcie pomiarów odchyłki współosiowości realizowanych w trakcie montażu elementów okrętowego układu napędowego.
11
Content available remote A voltage divider with autocalibration – a review of structures
75%
EN
This article presents a method of autocalibrating a voltage divider and the measurement properties of systems in which it is realised in the active, passive and compensating versions. Autocalibration refers to the ability of a measurement system to determine its parameters where and when it is operating, using an unknown measured signal as the only activation of the procedure.
PL
Artykuł przestawia metodę autokalibracji dzielnika napięcia oraz właściwości metrologiczne układów ją realizujących w wersjach: aktywnej, pasywnej oraz kompensacyjnej. Przez autokalibrację określa się zdolność układu pomiarowego do wyznaczania swoich parametrów w miejscu i w trakcie pracy przy wykorzystaniu nieznanego mierzonego sygnału jako jedynego pobudzenia procedury.
12
Content available remote Transfer of disturbances through the voltage transformers
75%
EN
This article was based on fragments of the authors` PhD dissertation and relates only to part of the considerations contained in it. The objects of the publication are metrological analysis of the voltage transformers operation during the transfer of distorted voltages. These considerations provide an introduction to establish the relationship between the metrological characteristics of voltage transformers of different constructions and their accuracy during evaluation of the voltage quality supplied to customers through the low and medium voltage power networks.
PL
Artykuł powstał na podstawie fragmentów rozprawy doktorskiej i dotyczy jedynie części rozważań w niej zawartych. Przedmiotem publikacji są wyniki analiz właściwości metrologicznych przekładników napięciowych przy transformowaniu napięć odkształconych. Rozważania te stanowią wstęp do ustalenia zależności między charakterystykami metrologicznymi różnych konstrukcji przekładników napięciowych a dokładnością oceny jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców za pomocą sieci elektroenergetycznych.
13
Content available remote Wzorce dużych rezystancji i stratności dielektrycznej materiałów izolacyjnych
75%
PL
Przedstawiono parametry charakteryzujące właściwości metrologiczne wzorców dużych rezystancji i stratności dielektrycznej. Opisano problemy realizacji i użytkowania tych wzorów. Wzorzec stratności dielektrycznej utworzono z szeregowo połączonego kondensatora wzorcowego z rezystorem o znanej wartości Te oryginalnie rozwiązane konstrukcyjnie wzorce tg n przy częstotliwości 50 Hz mają wartości w zakresie (0,1÷10)×10-4, określone z niepewnością 10-5.
EN
The parameters characterizing metrological proprieties of the standards of high value resistances and the dielectric loss were introduced. The problems of realization and use of these standards were described. The standards of dielectric loss were created by serial connection of standard condenser and resistor with well-known value. These standards of tg n at frequency 50 Hz with originally solved construction have value in range (0,1 ÷ 10)× 10-4, defined with uncertainty 10-5.
14
75%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przepływomierzy kolanowych wybranych z seryjnie produkowanych elementów armatury (metalowa, plastikowa) w zakresie średnic 15-40 mm. Przeprowadzone badania symulacyjne przepływu wewnątrz kolana pozwoliły na przyjęcie odpowiedniego modelu prędkości, który był podstawą przy wyprowadzeniu teoretycznej zależności między wartością strumienia płynu a pomiarową różnicą ciśnienia Δp występującą miedzy zewnętrzną i wewnętrzną ścianą kolana. Na podstawie wyników badań i ich opracowania podano postać funkcji aproksymującej zależność współczynnika przepływu „μ" od geometrycznego współczynnika „ε" charakteryzującego kształt kolana.
EN
The result of investigation on pipe elbow flow meter chosen from mass production elements of armature (metal, plastic) within the diameter range 15-40 mm have been presented in this article. The simulation research regarding distribution of the velocity within elbow allowed to chose proper model velocity profile. Basis on this velocity profile model a theoretical dependence of the value flow rate with elbow as the difference pressure Δp (between outer and inner wall elbow) has been defined. On the base of tests results and their calculation the calibration coefficient μ has been established as the function geometrical parameters ε characterizing shape of elbow.
PL
W artykule zamieszczono opis koncepcji i konstrukcji przyrządu do pneumatycznych pomiarów wielkości geometrycznych. Zawarto w nim informację na temat budowy poszczególnych elementów składowych takich jak: część mechaniczna, pneumatyczna oraz sterująca. Ponadto opisano strukturę oprogramowania oraz podstawowe algorytmy wzorcowania przyrządu. W końcowej części zamieszczono charakterystyki statyczne urządzenia oraz wstępne wyniki pomiarów.
EN
The article contains a description of the concept and design of the apparatus for pneumatic measurements of geometric. It includes information on the construction of various components such as mechanical parts, pneumatic and control. Furthermore, it describes the software structure and basic algorithms for calibration of the instrument. In the final section presents the static characteristics of the device and preliminary results.
PL
Użyteczność danych pomiarowych do sterowania obiektem zależy od ich niedokładności. W systemie pomiarowo-sterującym na niedokładność wyników ma wpływ wiele różnego rodzaju źródeł błędów wprowadzanych przez analogowe układy pomiarowe, układy przetwarzania analogowo/cyfrowego oraz algorytmy przetwarzania programowego. Ponadto występują opóźnienia związane z propagacją informacji pomiarowej z wejść na wyjścia systemu, co dla wielkości wejściowych zmiennych w czasie stanowi przyczynę powstawanie specyficznych błędów. Tego rodzaju sytuacja powoduje, że ocena niedokładności danych wyjściowych systemu jest zagadnieniem trudnym i wymaga zastosowania odpowiednich środków formalnych zarówno w zakresie analizy właściwości metrologicznych sytemu, jak i obliczania niepewności. W artykule opisano metodę polegającą na budowaniu różnego rodzaju modeli systemu umożliwiających opis jego metrologicznych właściwości w sposób ukierunkowany na obliczanie niepewności.
EN
Utility of measurement data for controlling an object depends on their inaccuracy. In a measuring-control system there are a lot of different sources of errors, which influence the data inaccuracy, introduced by both analog transduce, analog-to-digital converters and measurement data processing algorithms. Moreover, there exist delays connected with propagation of measurement information from inputs to outputs of the system, which, for the input quantities varying in time, is a reason of arising specific errors. Such a kind of situation causes that uncertainty evaluation of the system output data is a difficult task and it needs using suitable formal means for both analyzing measurement properties of the system and calculating the uncertainty of results at its outputs. The paper describes a method consisting in building different kind of models of the system which enable description of its measurement properties in the way directed to the uncertainty calculation.
EN
A theoretical analysis concerning metrological features of thick film piezoresistors placed on circular edge-clamped membrane in pressure sensors is described. The change of resistance of a thick film piezoresistor, caused by the deflection of the membrane, related to the distance from the membrane centre and the width of the piezoresistor, is evaluated. Analytical expressions for different piezoresistors arrangements are presented and discussed.
PL
W artykule przeanalizowano wybrane właściwości metrologiczne piezorezystorów grubowarstwowych - o kształcie wycinka pierścienia kołowego lub o kształcie prostokąta - stosowanych w miniaturowych sensorach ciśnienia o membranie kołowej. Podano wzory opisujące rezystancję piezorezystorów w stanie nieobciążonym oraz poddanych odkształceniom dla różnych ich położeń na powierzchni membrany.
PL
W pracy przeanalizowano właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości. Wykazano, że w przypadku małych stężeń oznaczanych jonów, elektrody te mogą być traktowane jak przetworniki pomiarowe I rzędu. Ich właściwości metrologiczne charakteryzowane są przez czułość i częstotliwość graniczną. Przeanalizowano zastosowanie metody chronoamperometrycznej do wyznaczania wartości częstotliwości granicznej elektrod woltamperometrycznych i zaprezentowano wyniki weryfikacji laboratoryjnej.
EN
Metrological properties of the voltammetric electrodes in the frequency domain have been analyzed in this article. It has been demonstrated that in the case of low concentrations of the marked ions these electrodes may function like measuring converters type I. Sensitivity and limiting frequency characterize their metrological properties. The application of the chronoamperometric method in determining the value of the voltammetric electrode limiting frequency was analyzed and the results of the laboratory verification were presented.
PL
Wyposażenie pomiarowe laboratorium powinno podlegać nadzorowi. Zakres tego nadzoru jest uzależniony od obszaru stosowania przyrządu pomiarowego i powinien obejmować wzorcowanie. Kluczową sprawą jest również prawidłowa eksploatacja urządzenia, we właściwy sposób i we właściwych dla danego przyrządu warunkach. Przyrząd może ponadto podlegać okresowej kontroli, sprawdzeniom i w razie konieczności naprawom.
EN
Laboratory measuring equipment should be subject to supervision. The scope of this supervision depends on the field of the application of the instrument and should include calibration. The correct operation of the instrument is also a crucial factor. It should be proceeded in the proper manner and in right conditions. The instrument may also be subject to periodic inspections, checks and, if necessary, repairs
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiaru wyładowań niezupełnych dla rzeczywistych przekładników prądowych posiadających te same parametry znamionowe, ale różne częstotliwości pracy. Krótko scharakteryzowano procedurę pomiarową oraz otrzymane w wyniku pomiarów obrazy fazowo-rozdzielcze, które odniesiono do wyników uzyskanych w trakcie oceny właściwości metrologicznych przekładników.
EN
The results of the partial discharge measurements performed for real current transformers having the same ratings but the different operating frequencies are presented in this paper. The measurement procedure and received phase-resolved pictures related to the results obtained during previous author works are briefly characterized.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.