Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 242

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
100%
EN
In the peper the heating system design is presented applied to 50 SLS shuttle ferry intended for navigating in partly sheltered waters. On the basis of a simplified mathematical model dynamic characteristics of the accumulation tank provided in the system were determined. For comparison investigations of the system based on heatingoil (instead of water) were also performed. An oil-fired boiler was proposed as the alternative heat sourse to be used during long lying of the ferry at quay.
PL
Przedstawiono założenia oraz wyniki wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej dla sześciu wariantów modernizacji słupskiego układu ciepłowniczego przez wprowadzenie gospodarki skojarzonej. Zawiera on również podstawowe informacje o słupskiej sieci ciepłowniczej.
EN
Paper deals with aspects of prefeasibility study of six cases modernization of Słupsk Heating System by introducing cogeneration facility. Paper presents also basic information on heating system in Słupsk.
PL
Omówiono doświadczenia związane z wprowadzaniem krajowego preparatu aminowego pn."kotamina-c "do korekcji czynnika obiegowego w sieci ciepłowniczej, na przykładzie jednego z obiektów energetyki zawodowej. Wyniki wieloletniej eksploatacji potwierdzają przydatność tego preparatu do korekcji wody w obiegach ciepłowniczych.
EN
Discussed are experiences concerning the introducing domestic amina preparation called "kotamina-c" for the correction of the medium circulating in the heating grid with an example of one object in the power industry. Results of many years operation prove usefulness of the preparation for the water correction in the heating cycles.
5
Content available remote Building heating source choice using exergoeconomic approach
80%
EN
Energy saving is the one of the most promising direction of state policy development, that can provide the solution of a number of economical and ecological problems as well as sustainable development conditions. Residential and municipal sector consumes a large part of energy around the world in general and specifically in Ukraine (about 33%) [1]. Major part of fuel and energy resources consumption is accounted for natural gas - 57.61% and thermal energy - 19.12% [1]. Since Ukraine is the importer of natural gas, the improvement of the energy efficiency is the promising direction of residential and municipal sector development. The principle of decentralization on the basis of distributed generation [2] is ultimate for the development of residential and municipal sector heat supply system [3]. In this context the heat source selection is important as well as consideration of building along with heat source. As regards building as the energy system [4, 5], which includes heat source, exergy analysis has got widespread use in this direction [6-8]. Combination of exergy and ecology enabled the development of the new discipline exergoecology and the exergy flows cost estimate gave rise to exergoeconomics. Special "hybrid procedure" of exergetic processes flow optimization - "thermoeconomics" was developed in the USA by M. Trybus and R. Evans [9]. Exergoeconomics (thermoeconomics) is the unique combination of exergy and cost analyses, where the principle of exergy cost is applied [10]. Basic terms within exergy and exergoeconomy analysis are: fuel exergy, product exergy, destruction of exergy and exergy loss. Definitions, terms and common denominations used within exergy and exergoeconomy analysis are identified in [11]. Exergoeconomics is frequently used for buildings and heat sources in particular for geothermal heat supply system [12], for heating systems [13]. The specific energy cost method SPECO gained widespread application analysis of exergy flows in buildings [14]. The author [15] has placed greater focus on three stages of SPECO method namely: 1) exergy flows assessment, 2) definition of the terms "fuel" and "product", 3) cost balance estimation and additional equations. Exergoeconomic analysis evolution is identical to exergy one and has developed in emergence of modern exergoeconomic analysis (ALEXERGO) [15]. This method was used for assessment of the system with LNG regasification plant and electric generator unit [17] and characteristics estimation of essential heating system components in the building [16] and in other works.
6
Content available remote Gdzie stosować system ETICS z płytami ze sztywnym rdzeniem fenolowym?
80%
PL
Zainteresowanie rynku systemem ociepleń [ETICS], w którym zastosowane zostały płyty izolacyjne z piany fenolowej, jest duże. Klientów nie odstrasza to, ze rozwiązanie jest relatywnie nowe, a jego dostępność dość ograniczona. Wynika to z tego, ze nowy System nie jest alternatywą dla najbardziej popularnych systemów, lecz ich uzupełnieniem.
EN
Conventional power plant usually convert one third of fuel use to utilize power and the rest of fuel loss as heat to the atmosphere. Even the most advanced technologies do convert more than 55% of fuel into useful energy. Cogeneration known as Combined Heat and Power, or CHP, is the production of electricity and heat in one single process for dual output streams. Cogeneration uses both electricity and heat and therefore can achieve an efficiency of up to 90%, giving energy savings between 15-40% when compared with the separate production of electricity from conventional power stations and of heat from boilers. It is the most efficient way to use fuel. CHP also helps save energy costs, improves energy security of supply. The paper considers two examples to explain difference between separate production of heat and electricity and cogeneration.
8
Content available remote Ciepłownia "Benesza" w Szczecinie
80%
EN
In this article, the aim is to analyze the conditions of efficient use of heat obtained from the utilization of technogenic air sources, and to find the optimal values of the heat usage parameters in the heat pump heating system. This will allow using the thermal potential, which was previously wasted. It is necessary to determine the optimal degree of cooling of the lower heat source in the evaporator of the heat pump (optimal depth of use of the lower energy source), because with decreasing coolant temperature at the evaporator outlet and increasing the useful effect - proportionally increases the cost of HP compressor.
PL
Zarówno w Unii Europejskiej jak i Polsce przyjęto ambitne plany zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie paliw pierwotnych. Wynika to ze świadomości stopniowego wyczerpywania nieodnawialnych źródeł energii jak i z konieczności rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Prace badawcze jak i utylitarne w tej dziedzinie prowadzone były od wielu lat. Obecnie ukazują się artykuły omawiające efekty i problemy zastosowania odnawialnych zasobów energii, także w ciepłownictwie.
EN
Ambitious program concerning an increase of renewable energy sources participation in the common primary fuel balance has been undertaken as in Poland as well in the European Union. It comes from the conviction that non-renewable energy sources will be gradually used up and because of necessity to find a solution for the problems of environment protection. The scientific and the utilitarian researches for this question have been carried on for many years. The papers describing the results and the problems of treatment of the renewable energy sources, also in the heating systems appear nowadays, what is the subject of this paper.
11
Content available Cargo ships’ heat demand - operational experiment
80%
EN
The paper presents the results of an experiment conducted on two cargo ships – a 5300 TEU container with a steam heating system and a 7500 dwt general cargo ship with a thermal oil system. On both ships research has been carried out using specially designed measuring equipment. After gathering data about flow velocity and temperatures (steam/ cooling water/ thermal oil/ seawater/ outside air), calculations have been done, resulting in histograms. For both types of histograms (heat demand and service time), the probability density function was fitted, using the K-S statistical test. The last step was comparison of the probability distribution mean to seawater and the outside air temperatures by linear regression and the coefficient of determination. The dependencies between the mentioned temperatures and heat demand were noted.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące eksploatacji nowo wybudowanego systemu ciepłowniczego w Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie wraz z dodatkowymi instalacjami takimi jak: telemetria, telefonia kablowa i internet. Wymieniono korzyści jakie uzyskała SM Pojezierze w trakcie eksploatacji nowej sieci ciepłowniczej w latach 2002-2004. Porównano dane techniczne oraz ekonomiczne związane z zasilaniem w ciepło zasobów mieszkaniowych SM Pojezierze za pomocą nowego systemu ciepłowniczego oraz z sytemu należącego do MPEC w latach 1997-2004. Omówiono również zamierzenia rozwojowe w zakresie pozyskiwania nowych odbiorców ciepła dla systemu zaopatrzenia należącego do SM Pojezierze.
EN
Basic information concerning exploitation of the new heating system in SM Pojezierze in Olsztyn as well as additional installations like telemetry, independent telephony, interenet have been presented in the paper. Profit which SM Pojezierze gained in 2002-2004 has been also mentioned. Technical and economic data relating to supply apartments with heat by means of the new heating system and the system belonging to MPEC in 1997-2004 have been compared. The paper also presents future development in terms of gaining new heat consumers for the SM Pojezierze system.
PL
Właściwe określenie wielkości mocy zamówionej rzutuje na podejmowanie racjonalnych decyzji odnoszących się do zaplanowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie rozbudowy lub modernizacji źródła ciepła. Przewidywana na przyszłość wielkość mocy zamówionej jest również elementem wskazującym na kierunki rozbudowy i modernizacji systemu rurociągów ciepłowniczych.
PL
Przedstawiono analizę wyników pomiarów zużycia ciepła w zespole wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na podstawie czteroletnich obserwacji scharakteryzowano sezonową zmienność zużycia, jak i udział poszczególnych rodzajów odbioru ciepła w ogólnym bilansie.
EN
An analysis is presented concerning measurement results of energy consumption in a set of multi-family residential buildings. On the basis of the four year's observations the seasonal variability of consumption and the share of type of heat delivery in the general balance have been characterised.
15
Content available Experimental testing of the vehicle heating system
80%
EN
An important problem in the design of machinery and equipment at the stage of determining their structure is the issue of providing adequate thermal comfort to users while operating in variable climatic and environmental conditions. This issue is of particular importance because all types of machinery and devices are equipped with very expensive and automated control and monitoring system, which should guarantee adequate warming conditions and should work under different climatic conditions. Examples of these tendencies are special solutions for vibroacoustic insulation of the inside of the devices, special air conditioning equipment, special constructions, ergonomic inside solutions. The process of shaping the discussed structural design of vehicles in terms of meeting the relevant technical and operational criteria is currently being increasingly realized through experimental tests of prototypes supported by numerical calculations. The purpose of this paper is to present the methodology of conducting test stand as a stage for the experimental determination and verification of temperature distribution, the location of heating and air conditioning devices in a prototype vehicle in variable climatic conditions (minus 15º C). The research was carried out in a large-scale climate chamber. It covered the process of heating up the passenger area of the bus and the time of temperature stabilization on the inside of the vehicle while operating the heating systems. An additional attempt was made to test the heating system while the vehicle was in motion and to open the vehicle door to simulate the stopping of the vehicle at the bus stop. Another aspect that was analysed was the impact of the installed convector on the vehicle when the liquid heater was off.
PL
W referacie przedstawiono propozycję szacowania wielkości zapotrzebowania poboru mocy ze źródeł ciepła w warunkach obliczeniowych dla systemu ciepłowniczego jako całości. Przytoczono genezę problemu i jego odniesienia do aktualnie obowiązującego prawa, a także konsekwencje wynikające z nałożonych regulacji dla tworzonego modelu. Omówione zostały aspekty praktyczne związane z pracą systemu ciepłowniczego i jego budową mające wpływ na postać proponowanego rozwiązania. Przedstawiono założenia, które muszą zostać poczynione w celu uzyskania prostego i wygodnego w użyciu narzędzia do szacowania mocy zamówionej. Opisano postać jawną proponowanego modelu. Krótko przeanalizowano otrzymywane wyniki w zależności od decyzji podejmowanych na etapie filtrowania danych wejściowych używanych do estymacji zapotrzebowania mocy. Podano zaprezentowano najistotniejsze wnioski z analizy dokonanej według proponowanej metody postępowania.
EN
The paper presents an approach to estimation of maximum (nominal) heat demand for a district heating system considered as a whole. The description of problem genesis and its application to the current law regulations has been given, as well as the consequences for a prepared model that come from restrictions imposed by the law. There is a consideration of practical aspects connected to a district heating system operation and composition which can influence a shape of the proposed approach. The assumptions that enable construction of simple and easy to use tool for estimation maximum heat demand are listed. A straight form of the model is presented. The brief analysis of final results depending on filtering input data is made. Finally, important remarks and conclusions gained from the analysis obtained in accordance with the proposed model are outlined.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników końcowych obliczeń przeprowadzanych zgodnie z PN-EN 12831:2006 na poziomie pomieszczeń i całego budynku. Pokazano składowe odpowiedzialne za różnice występujące w wynikach końcowych na różnych etapach obliczeń. Udowodniono, że wyniki uzyskane na podstawie obliczeń normy PN-EN 12831:2006 nie są w pełni implementowane w powszechnie stosowanych metodach wymiarowania instalacji centralnego ogrzewania, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji. Dodatkowo nieścisłości w obliczeniach mogą powodować szereg nieporozumień na różnych etapach projektowania. Dlatego należy pracować nad opracowaniem metody pełnej implementacji wyników normy do algorytmu obliczeń instalacji. Autor proponuje zarys sposobu postępowania w obliczeniach instalacji w systemie pionowym.
EN
The article presents an analysis of the final results of the calculations carried out in accordance based on PN-EN 12831:2006 in the rooms and the whole building. There have been shown all components responsible for the resulting differences in the final results at different stages of the calculations. It has been proven that the results based on the calculations from the PN-EN 12831:2006 are not fully implemented in a widely used methods for dimensioning of the central heating system, which has a direct impact on investment and operating costs of installation. In addition, it is described that inaccuracies in the calculations can cause a number of misconceptions at the various stages of design. Therefore, there is a need to develop methods of full implementation of the results form EN 12831:2006 into the algorithm of dimensioning the installation. In the article, the author proposes the scheme of the procedure of the calculation of the installation in the vertical system.
18
Content available remote Renowacja instalacji ogrzewczych
80%
PL
Przeprowadzenie renowacji instalacji ogrzewczej jest niezbędnym elementem termorenowacji budynku. Renowację należy zacząć od oceny kwalifikacyjnej instalacji, następnie przeprowadzić zalecone w tej ocenie działania (czyszczenie chemiczne lub wymianę) zabezpieczyć przed korozją oraz zmodernizować instalację pod kątem zmniejszenia zużycia ciepła.
EN
The heating system renovation is the necessary element of building thermo-renovation process. The renovation procedure should begin with system evaluation, the next step is to perform the ordered in that evaluation actions (chemical cleaning or system renewal), protect the system against corrosion and system modernization in order to decrease the heat consumption.
19
Content available remote Method of determination the efficiency of work centralized heating system
80%
EN
Today, district heating is central to the total heat supply of objects in many countries of the world. The advantages of district heating over decentralized are obvious: high thermal efficiency, the ability to burn low-cost fuels of local origin, small fuel transport costs, less pollution of the environment, through the introduction of highly effective equipment systems, etc. Over the past 15 years, most of Ukraine's neighboring countries have modernized their district heating systems to provide high-quality centralized heat and hot water supply at affordable prices based on financial stability. Ukraine did not make this transition. The current state of the existing district heating systems of the country is conditioned by the fact that its main technologies and equipment were created in the 60's and 80's of the last century. They correspond to optimal conditions of the "era of cheap fuels", in which most of the progressive but costly technologies of insulation of housing, the effective transformation of primary energy into heat, its transportation, distribution, and regulation were beyond the limits of economic feasibility. Therefore, the specific heat consumption of Ukrainian households per 1 m2 of living space, as well as the specific expenditures of primary energy for holidays and transport of heat, exceeds the corresponding indicators of economically developed countries of western and northern Europe, and in recent years - and indicators of countries - former members of the camp that began earlier to implement measures of insulation of buildings.
PL
W artykule autorka podejmuje temat wykorzystania pompy ciepła współpracującej z niskotemperaturowym systemem rozprowadzenia ciepła w budynku do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Realizacja tego zamierzenia może mieć charakter chłodzenia pasywnego, poprzez wykorzystanie do zamierzonego celu bezpośrednio chłodu wody lub gruntu. W tym przypadku nie zużywa się energii na pracę sprężarki. Inną możliwością jest realizacja tzw. chłodzenia aktywnego przy użyciu klimakonwektorów, jednak w tym przypadku należy się liczyć m. innymi z hałasem wywołanym pracą tych urządzeń. W artykule podjęto również problem chłodzenia przestrzeni o dużych kubaturach, takich jak np. centra handlowe, w których można z powodzeniem zastosować kilka pomp ciepła połączonych w jedną pętlę grzewczo-chłodniczą.
EN
Problems of usage of heat pump operating in low temperature heating system for the purpose of cooling of rooms in summertime has been discussed in the paper. The passive cooling system may be applied in this case with usage of cold water or soil. In this particular case there is no power consumption by compressor The other possibility is the application of active cooling system with convectors. In this case problems with noise generated by these devices should be taken into account. Problems of cooling of large spaces such as commercial centres where it is possible to apply few heat pumps operating as one heating and cooling system have been presented.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.