Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
PL
Na tle ogólnych zagadnień rynku energii elektrycznej przedstawiono problemy kreowania i funkcjonowania rynków lokalnych w realiach krajowego sektora elektroenergetycznego.
PL
W opracowaniu przedstawiono wybrane czynniki decydujące o rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano znaczenie marki oraz innowacyjność mrożonych warzyw, mieszanek warzywnych, zup, owoców, pizzy, frytek, dań gotowych. W końcowej części zamieszczono cykl życia wybranych kategorii żywności mrożonej.
EN
The aim of this study was to present the selected determinants of development of frozen food market. The role of the brand and innovations was presented in relation to frozen vegetables, mixed vegetables, soups, fruits, frities; pizza and ready-to-eat dishes. Life cycles of the analyzed products were also presented in this study.
PL
Współczesny rynek jest kombinacją czynników ekonomicznych i społecznych na różnych płaszczyznach jego funkcjonowania. Zależność między rynkiem i życiem społecznym jest obopólna. Rynek poprzez swoje zasady oddziałuje na zachowanie jednostek grup społecznych, rzutuje na kształt struktur społecznych. Ale także przyjęta forma ładu społecznego odciska swoje piętno na funkcjonowanie rynku. Celem artykułu jest ukazanie struktury powiązań między zasadami rynku a różnymi przejawami życia społecznego.
5
Content available Techniki informacyjne a rynek i demokracja
80%
PL
Artykuł poświęcony jest krytyce popularnych poglądów odnośnie wpływu nowych technologii, zwłaszcza technik informacyjnych, na rynek i demokrację. Wykazuje, że techniki informacyjne wykorzystane do maksymalizacji zysku prowadzą jednak do wzrostu bezrobocia i rozwarstwienia społecznego, że rynek wysokiej techniki ma charakter oligopolistyczny z ukrytymi zmowami cenowymi oraz często prowadzi do powstania nowych monopoli. Artykuł dowodzi, że osiągnięcia technik informacyjnych są często wykorzystywane nieetycznie, prowadząc do korupcji rynku. Jednocześnie, toczą się ostre walki o to czy techniki informacyjne będą wykorzystane do wzmocnienia demokracji, zwłaszcza demokracji bezpośredniej, czy też posłużą jako argument przeciw demokracji.
6
Content available remote Konkurencja na rynku elementów złącznych
80%
PL
Wiele osób lubi wolną konkurencję - szczególnie w branżach, w których nie pracuje. Lubimy mieć sklep otwarty do późna, byśmy mogli w każdej chwili kupić coś potrzebnego, o czym zapomnieliśmy przy wcześniejszych zakupach. Lubimy, gdy sklepikarze walczą o nas różnymi promocjami, gadżetami, programami lojalnościowymi. Lubimy, gdy benzyna na naszej ulubionej stacji jest o 5 groszy tańsza niż na tej obok, a po zatankowaniu 50 litrów czeka na nas jeszcze kawa za pół ceny. To wszystko lubimy... Ale wiele osób bardzo, ale to bardzo, nie lubi, gdy musi w swojej pracy konkurować o klienta.
EN
The article describes the specificity of dentistry services market, demonstrating the activities of the public and private sectors. A detailed analysis was conducted regarding the use of dentistry services on the basis of various criteria. An attempt was made to establish the costs of dentistry health care incurred by the Health-Insurance Fund and the National Health Fund for the insured in the years 2003 - 2004. The article presents also average spending on dentistry health care incurred by an average household. The last part of the article concerns the employment of dental surgeons.
PL
Trudności w rozwoju marketingu terytorialnego mogą wynikać ze złożoności zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek terytorialnych oraz z aprzestrzennego charakteru klasycznych analiz ekonomicznych. W marketingu terytorialnym główny zakres planowania dotyczy tworzenia atrakcyjności lokalizacyjnej. W obecnych warunkach polskich celowe jest ujmowanie marketingu terytorialnego jako koncepcji zarządzania.
EN
The evolution of the concept of territorial marketing has been slow. Challenges of using spatial categories in marketing may derive to the complexity and sophistication of the structure and operation of territorial units and inadequate focus on classical economics on spatial issues. Location belongs to marketing mix and attractive siting and planning strategies of offers is the major planning framework. As territorial marketing develops, more and more important will be the role of non-economic factors. The difficulties encountered in Poland when using market-oriented concepts for administrative units may be caused by the underdeveloped model of local economies, lack of institutional capacity, slow privatisation and decentralisation. Territorial marketing should be treated as a management concept in the current period of transition. Pro-active property management should play a major role in boosting competitiveness on administrative units in Poland.
EN
The article presents economical factors describing the marketing position of brewery companies. It takes into consideration both macro-and microeconomic factors of company as wellas ist gurrouding ervironment. The article shows some factors like: konwledge, information end intelectual capital.
10
Content available remote Elementy złączne produkowane w Polsce
80%
PL
Pierwsze Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia, które odbyły się w Krakowie (współorganizatorem obok Targów w Krakowie był wydawca czasopisma „Fastener” – Elamed Media Group), pokazały z jak dużym i nie do końca jeszcze odkrytym potencjałem mamy do czynienia w Polsce. Zagraniczni goście w większym stopniu dostrzegali wielkość polskiego rynku i tego, w którym kierunku może on pójść, niż nasi rodzimi przedsiębiorcy.
PL
Transformacja tradycyjnych przedsiębiorstw infrastrukturalnych w gospodarce, przejawiająca się liberalizacją i prywatyzacją monopolistycznych, zintegrowanych pionowo struktur, wyzwoliła mechanizmy konkurencji, zmieniające podstawy funkcjonowania również uczestników nowego rynku energii elektrycznej. Specyficzna struktura elektroenergetyki, łączącej konkurencyjne obszary wytwarzania i dostawy usług energetycznych z naturalnym monopolem sieciowym, wymaga ustanowienia funkcji regulatora, odpowiedzialnego za funkcjonowanie w całym sektorze reguł konkurencyjności przy niedyskryminacyjnym traktowaniu wszystkich uczestników rynku. Stochastyczny charakter procesów zapotrzebowania energii prowadzi do szybkiej zmienności cen, ustalanych przez rynek, zwiększając ryzyko, ale też umożliwiając graczom uzyskiwanie zysków ponadprzeciętnych. Uruchomienie giełdy energii elektrycznej oznacza nowy jakościowo etap w tworzeniu rynkowych mechanizmów sektora.
EN
In the process of transformation the electric power industry will become an increasingly competitive market place with price competition, price volatility and corresponding market risk. Active cash or spot markets and derivative markets will emerge as standard models of competitive power sector. In the market environment a special role plays the power exchange, sending correct price signals to the producers and consumers in the system.
EN
Przedstawiono problematykę konkurencji w ujęciu historycznym na tle rozwoju teorii ekonomii. Przegląd teoretycznych stanowisk dotyczących zjawiska konkurencji jako mechanizmu ekonomicznego wskazuje, że nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia w kwestii znaczenia tej kategorii. Zasadniczo można wyróżnić dwojakiego rodzaju podejścia: dynamiczne - rozumiane jako proces rywalizacji oraz statyczne - rozumiane jako pewien stan końcowy.
PL
The problem of competitiveness in a historical depiction against a background of the evolution of the theory of economics is presented in the paper. The review of theoretical standpoints shows that there is no unambiguous solution to the problem. Essentially, there are two main approaches: static which is understood as a kind of a final state and dynamic understood as the process of competition. The first approach concentrates on the type of the state of the balance where competition between participants of a market exchange is arbitrated. The second approach points out the stability of the existing state of the balance and shows the procedures of market adaptation to the new balance when the previous state was being pushed out by a new one. In this comprehension the competitiveness is understood as an active process of making discoveries, creating knowledge, "creative destruction ".
13
80%
PL
Rynek przemyski jest objęty prawną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków Placu rynkowego wraz z Placem Dominikańskim pod numerem A-331 z dnia 24.02.2009 roku. Obejmuje on nawierzchnię Rynku, siedemnastowieczny kolektor sanitarny, podziemne pozostałości zachodniej pierzei zwartej zabudowy Rynku, stanowiska archeologiczne AZP nr 103 i 104 oraz starodrzew Placu Dominikańskiego. Przed objęciem Placu rynkowego wpisem indywidualnym Rynek był chroniony jako jeden z zabytków układu urbanistycznego Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 20.05.1972 r. Indywidualną ochroną prawną objęte są wszystkie kamienice w zabudowie zwartej wokół Rynku. Kamienica przy Rynku 15 została wpisana do rejestru zabytków pod nr A-316 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 05.01.1968 roku. Prawna ochrona przemyskiego rynku gwarantuje nam zachowanie jego struktury i kontrolowanie jego przebudowy, modernizacji i zabiegów konserwatorskich. Od kilku lat temat przebudowy rynku jest żywym tematem do dyskusji dla społeczeństwa, które podzieliło się na zwolenników modernizacji i tych, którzy chcą zachować taki Rynek, jaki jest obecnie. Z dala od medialnego zgiełku i całej tej emocjonalnej dyskusji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu mobilizuje właścicieli kamienic wokół Rynku i wspomaga finansowa - nie konserwatorskich prac przy poszczególnych elewacjach. Jako pierwsza została odrestaurowana kamienica Rynek 15 - najstarsza i posiadająca najciekawszą dekorację grafittową z przełomu renesansu i manieryzmu.
EN
The market square in Przemyśl has been under legal protection since it was entered into the monument register of the Market Square together with the Dominican Square under the signature A - 331 on 24.02.2009. It encompasses the area of the Market Square, a seventeen-century sanitary interceptor, the underground relics of the western frontage of the compact buildings in the Market Square, archeological sites AZP no 103 and 104, and the ancient trees on the Dominican Square. Before it was protected by an individual register entry, the Market Square had been protected as one of the monuments constituting the urban layout of Przemyśl, entered into the monument register under the signature A - 705/709 by the decision of the Voivodeship Monument Conservator in Rzeszow on 20.05.1972. All the tenement houses within the compact building development around the Market Square have been put under individual legal protection. The tenement house at 15 Market Square was entered into the monument register under the signature nr A - 316 by the decision of the Voivodeship Monument Conservator in Rzeszow on 05.01.1968.Legal protection of the Market Square in Przemyśl guarantees the preservation of its structure, control over its rebuilding, modernisation and conservation treatment. For the past few years the idea of rebuilding the market has been the subject of a heated social debate, which divided the society into the supporters of modernization and those who would like to preserve the Market Square in its present shape. Away from the media noise and the whole emotional discussion, the Voivodeship Office of Monument Protection in Przemyśl encourages the owners of tenement houses around the Market Square and contributes financially to the conservation work on particular elevations. The tenement house at 15 Market Square has been restored first - as the oldest and the one boasting the most interesting sgraffito decoration from the turn of the Renaissance and Mannerism.
14
Content available remote Potencjał wzrostu rynku elementów złącznych w Polsce
80%
PL
Rynek elementów złącznych w Polsce rozwija się coraz prężniej. W zeszłym roku zarówno produkcja, jak i eksport zanotowały wzrost o ponad 100 mln zł każdy, przyczyniając się do dalszej dynamiki. Wszystkim tym, którzy wieszczą, że tak prężnie nie można się długo rozwijać, chciałbym zadedykować ten artykuł pokazujący, gdzie można jeszcze szukać dalszego potencjału do rozwoju.
15
Content available remote Struktura rynku wyrobów śrubowych w Polsce
80%
PL
Najczęściej używanymi elementami złącznymi są wyroby śrubowe. Łącznie mogą odpowiadać nawet za 40% całego rynku elementów złącznych. Polska jest w tej mierze dość ważnym rynkiem na europejskiej mapie, zarówno pod względem zużycia, jak i produkcji.
PL
Z biegiem czasu powoli ulega zmianie obraz polskich małych miast, chociaż wciąż jeszcze w dużej mierze udaje im się uniknąć wszechogarniającej unifikacji i zachować własną specyfikę i niepowtarzalność. Ostatnie lata w wielu małych miastach zaowocowały działaniami rewitalizacyjnymi, mającymi na celu odnowę zniszczonych i zaniedbanych przestrzeni publicznych, a w szczególności rynków. Jednakże kształtowanie dobrych przestrzeni publicznych jest zadaniem trudnym i wielowymiarowym, które powinno prowadzić ale nie zawsze prowadzi, do wykreowania prawdziwego „miejsca" - pełnego znaczeń, emocji, a przede wszystkim ludzi.
EN
Over time, slowly changes the image of Polish small towns, although still they largely manage to avoid embracing unification and retain its specificity and uniqueness. Recent years have resulted in many small towns revitalization activities, aimed at the restoration of damaged and neglected public spaces, and in particular market squares. However, the development of good public spaces is a difficult task and multi-dimensional, which should, but not always results in creation of a real "place" - full of meanings, emotions and most of all people.
17
Content available Aktualne problemy mechanizacji rolnictwa
80%
EN
Qualitative transformations in farm mechanization will tend towards the improvement of the comfort and safety of work, reduction of operation costs, decrease of environment degradation and amelioration of the quality of produced agricultural raw materials. Significant innovations in the construction of farm machines and larger international cooperation in the fields of manufacture and marketing of means of production for agriculture will be necessary.
PL
Przewiduje się, że w przyszłości nastąpią zmiany wymagań użytkowników sprzętu rolniczego odnośnie cech jakościowych tego sprzętu, polegające na większym niż dotychczas nacisku na zapewnienie możliwości poprawy komfortu i bezpieczeństwa obsługi, zmniejszenia kosztów użytkowania maszyn (kosztów zmiennych), ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne, poprawy jakości uzyskiwanych produktów.
PL
W okresie poprawy koniunktury gospodarczej i wzrostu produkcji budowlanej w Polsce w latach 1995-1999 dużemu zwiększeniu uległo zapotrzebowanie na szkło budowlane. W rezultacie krajowa produkcja szkła budowlanego wzrosła z niskiego poziomu 327- 322 tys.t, rejestrowanego w latach 1995-1996, do ponad 500 tys.t w roku 2000.
PL
Wspólnotowe prawo gospodarcze to system norm prawnych służących realizacji fundamentalnych celów Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Jednym ze wspomnianych wyżej celów jest stworzenie wspólnego, jednolitego rynku u podstaw którego leży swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Poprzez kreowanie zaplanowanych działań gospodarczych i aktów prawnych organy decyzyjne Wspólnoty wpływają na kształt polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich. Dnia 4 grudnia 2011 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzeń regulujących dostęp do zawodu przewoźnika drogowego. Artykuł zawiera prawną analizę stosunku wspomnianych wyżej fundamentalnych swobód jednolitego rynku do nowo wprowadzonych zmian.
EN
The European economic law is a system of legal norms to the objectives of the European Union as an international organisation. One of the objectives is to create of common single market with free movement of persons, services and capital goods. By the legislation European Union affects the economic policies of the several european countries. In December 2011 come into force the regulations of the road transport. The article presents analysis of common single market’s freedom to the new legal changes.
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.