Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A postscript to the autobiographical 'Na Skróty' (Shortcuts) by the long-term editor-in-chief of 'Polska Sztuka Ludowa' and a steady collaborator of the quarterly 'Konteksty'; the book was published several years ago.
EN
In this fragment of a book currently in print, the author reminisces about the outstanding sculptor Jerzy Jarnuszkiewicz, recalling the post-war years, the 1950s and the 1960s in the artist's oeuvre. This period certainly differed from the contemporary conditions of Polish art 'His era required memory and forced the artist to tackle the setting of lies and the gag of censorship. Today, young artists are free of such determinants and feel no need to commemorate anything. The world of their imagination is open. They astonish and even shock, without having to paying any price for doing so (...) Could a portrait of an artist, even such an acclaimed one, be of any interest at a time when all the components of art are changing, and when it has become outright embarrassing to speak about the categories of beauty and consider what which is ethical (...)?' The proposed text is also an attempt at personal meditation on memory: 'We live in such rapid times that unrecorded memory vanishes instantly. Art? Everyday there appear more painters and sculptors than in the whole history of mankind. The rushing tide of facts is simply enormous. Which young intelligent person today knows anything about Tadeusz Sieklucki, Tadeusz Brzozowski, Józef Gielniak or Jerzy Panek? About the great artists? What are you working on at the moment? - I was asked by a female journalist from an important daily. - I'm writing about Jarnuszkiewicz... - And who's he? Well, I am writing so that she would know'.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań balistycznych pocisków do amunicji strzeleckiej kal. 5,56×45 mm, w których zastosowano elementy — rdzenie wykonane z materiałów niezawierających ołowiu. Rdzenie do badań wykonywano metodami metalurgii proszków z następujących materiałów: mieszaniny proszków wolframu i cyny w proporcjach 57/43, wolframu i cynku w proporcjach 60/40 i wolframu z miedzią o składzie 55/45. Badania balistyczne obejmowały: pomiary ciśnienia w przewodzie lufy i prędkości wylotowej pocisków, określenie prędkości pocisków na torze lotu V25 oraz wartość promienia rozrzutu R₅₀ przy strzelaniu na 100 i 300 m. Ponadto określano przesunięcie średniego punktu trafienia (SMT) pociskami eksperymentalnymi w tarczę w odniesieniu do amunicji standardowej. Uzyskane rezultaty badań balistyki wewnętrznej wykazały pełną zgodność z wymaganiami. Na podstawie badań z zakresu balistyki zewnętrznej można stwierdzić, że uzyskano wyniki odbiegające od warunków określonych w odpowiednich wymaganiach technicznych.
EN
The results of ballistic research of bullets of ammunition cal. 5.56×45 mm with cores made from non-lead composites are presented in this paper. The cores were made by powder metallurgy from the following materials: tungsten and tin powders in chemical composition 57/43% by weight and tungsten and zinc in composition 60/40% and tungsten and copper in composition 55/45%. The ballistics research include the measurement of gas pressure in a barrel and leaving velocity of bullets, their local velocity on the flight path V25 and values of the radius of hit points dispersion of bullets during firing at 100-m and 300-m distance. Moreover, deviation of the average point bullets hit the target was determinated in comparison with standard ammunition. The results of interior ballistics research were in accordance with the standards. The results of external ballistics research did not bring good effects.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu homogenizacji mieszanki proszkowej zawierającej 60% cz. wag. wolframu i 40% cz. wag. cynku za pomocą mieszania. Mieszanie proszków prowadzono w mieszalniku bębnowym w obecności kul. Zmiennymi parametrami badań były: stosunek masy kul do masy proszku (w), a mianowicie: 1:2; 1:1 i 5:1 oraz czas mieszania wynoszący 0,5; 2; 4; 6; 8; 10, 20 godzin. Na podstawie badań metalograficznych, dla danych udziałów kul do proszku, oceniano stan mieszanki po kolejnych czasach jej mieszania. Określano medianę rozkładu średniej wartości średnicy cząstek mieszanki proszkowej oraz gęstość wyprasek z niej wykonanych. W wyniku badań stwierdzono, że gęstość wyprasek zależy od wartości współczynnika w i czasu mieszania. Badania jednorodności rozkładu cząstek wolframu wykazały, że wzrost wartości wymienionych wyżej parametrów badań ma istotny wpływ na mikrostrukturę wyprasek. Dla większych wartości w uzyskiwano równomierny rozkład cząstek wolframu w osnowie miedzi po krótszym czasie mieszania. Uzyskane rezultaty badań mogą być wykorzystane do doboru warunków mieszania w próbach technologicznych wytwarzania pocisków modelowych.
EN
The investigation results of homogenization powder composition containig 60% w/w of tungsten and 40% w/w of zinc are presented in this paper. Mixing of the powders was realised in a drum mill with balls. Variable parameters of investigations were: ball-to-powder weight ratio (w), namely: 0.5:1; 1:1, and 5:1 and mixing time, namely 0.5; 2; 4; 6; 8; 10 and 20 hours. The state of the mixture, after following the time of mixing for the investigated ball-to-powder weight ratio, was estimated on the basis of metallographic investigations. Also mediane of distribution of particles size and density of the compacts that depend on ball-to-powder weight ratio and mixing time of the powder was determined. The homogeneity of distribution of tungsten particles in zinc matrix was estimated, too. It results from the investigations that density of greens depends on a value of the coeficient w and the mixing time. Increase in a value of the said parameters has got influence on a microstructure of compacts.
PL
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki badań eksperymentalnych redukcji wkładek kumulacyjnych w początkowym okresie ich obciskania. Badaniom poddano wkładki ze spieków miedzi o porowatości 6, 8, 10 i 15%. Dokonano weryfikacji uzyskanych wyników z danymi otrzymanymi na podstawie wybranych modeli kompresji "kulistej komórki".
EN
The method and experimental results of research of shaped charge liner reduction during early stage of colapse are presented in this paper. The liners made from sintered copper and porosity 6, 8, 11 and 15% were investigated. The verification of experimental results with data from theoretical analysis of selected models of spherical cell compresion were made.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań technologicznych prasowania i spiekania mieszanek proszkowych miedzi elektrolitycznej. W badaniach zastosowano mieszanki proszkowe z dodatkiem substancji porotwórczej Kenolube w ilościach: 0,5; 1; 2; 5 i 7,5%. Proszki poddawano prasowniu izostatycznemupod ciśnieniem 100; 200 i 300 MPa. Wypraski spiekano w atmosferze zdysocjowanego amoniaku. Określono gęstość i porowatość spieków. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono wpływ ilości dodatku porotwórczego oraz ciśnienia prasowania na gęstość i porowatość spieków.
EN
The results of technological investigation of the compacting and sintering of the copperpowder mixtures are presented in the paper. The powder mixtures with different addition of the porophor substance - Kenolube: 0; 0,5; 1; 2; 5 and 7,5% were studied. The powders were isostically compacted under pressures: 100, 200 and 300 MPa. The compacts were sintered in dissociated ammonia atmosphere. The porosity and density of the sinters were determined on the basis of the results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu i czasu mieszania kompozycji proszkowej o składzie 57,2% wag. wolframu i 42,8% wag. cyny na gęstość i porowatość otrzymywanych z niej wyprasek. Badania mieszania przeprowadzono stosując następujące mieszalniki: wibracyjny, obrotowy bębnowy oraz łopatkowy. Z wykonywanych mieszanek pobierano próbki proszku po 0,5; 1; 2; 4 i 6 godzinach mieszania. Z próbek proszku wykonywano metodą jednostronnego prasowania pod ciśnieniem 600 MPa cylindryczne próbki. Na podstawie oznaczonej gęstości wyprasek stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy sposobem mieszania a gęstością wyprasek. Największą gęstość uzyskano dla próbek z mieszanek wykonywanych w mieszalniku łopatkowym. Wynosiła ona średnio 9,95 g/cm³. Zależność gęstości wyprasek od czasu mieszania zaobserwowano dla przypadków mieszania w mieszalnikach: wibracyjnym i bębnowym. Gęstość rosła wraz z czasem mieszania. W przypadku mieszania proszków w mieszalniku łopatkowym, w badanym zakresie czasu mieszania, gęstość wyprasek nie zależała od czasu.
EN
The research results of the influence of the method and mixing time of powder composition on the density and porosity of the greens are presented in the paper. The powder mixture containing 57% w/w of tungsten and 42,8% w/w of tin was used. The research was carried out using the following mixers: vibratory, rotating drum and shoulder. The powder samples after 0,5; 1; 2; 4 and 6 hours of mixing were studied. The cylindrical samples of diameter 8 mm and height 10 mm from powder samples were made by compaction. The density and porosity of the samples were determined. On the basis of these studies the mixed is shoulder mixer had the greatest density. Their density was about 9,95g/cm³. The density dependence on the mixing time was observed when the powders were mixed using a vibratory and rotational drum mixers. The density increased with mixing time increasing. In case of mixing using a shoulder mixer, within the test time, the density did not depend on the mixing time.
EN
The method and experimental results of investigations of shaped charge liner reduction during early stage of collapse are presented in this paper. The liners made of sintered copper with porosity of 6, 8, 10 and 15% were examined. The tests for two variants of loading pressure were carried out. From the research it follows that during early phase of liners collapse, the decay of pores does not occur. Verification of experimental results, on the basis of theoretical model of compression of porous material, was made.
PL
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnej weryfikacji stanowiska badawczego wykonanego wg koncepcji opisanej w pracy [1]. Na podstawie wyników przeprowadzonych prób mozna zauważyć, że mozliwe jest odzyskiwanie wkładek z "zamrożonym" efektem redukcji. Badania metalograficzne struktur materiału wkładki po redukcji umozliwiają odtworzenie przebiegu deformacji materiału.
EN
The results of experimental verification of the stand made according to conceptual design described in paper. On the basis of results caried out tests one can notice that is possible recovery of the liners with "freezed" effect of collapse. Metallographic study of the linear material structures after collapse allows to reconstruct course of the material deformation.
12
100%
PL
W pracy przedstawiono koncepcję stanowiska do badań wkładek kumulacyjnych w początkowej fazie redukcji i tworzenia się strumienia kumulacyjnego oraz umożliwiającego odzyskiwanie wkładek po próbach. W modelowym rozwiązaniu zastosowano układ symulavyjny, w którym redukcja wkładki zachodzi w wyniku oddziaływania na nią fali uderzeniowej, generowanej w wodzie przez ładunek materiału wybuchowego. W pracy oparto się na wynikach badań przedstawionych w [1] Na podstawie przeprowadzonej analizy sformuowano wnioski dotyczace charakterystyki geometrycznej układu badawczego. Oszacowano także maksymalne wartości ciśnienia obciążającego wkładkę dla kilku wariantów masy ładunku zastosowanego ładunku wybuchowego.
EN
The conceptual design study of stand for researches of the shaped charge liners during early stage of collapse and formation of the jet are presented in this paper. In this design the recovery of liners after tests was assumpted. Collaps of the liner realised by shock wave generated into water by explosive charge was used in model system simulation. This paper based on reults presented in [1]. The conclusions about geometry characteristic of experimental stand were formulated on the basis analysis. The maximum value of the liner load pressure for same variants of mass explosive was estimated.
13
Content available Use of Graphene for Shaped Charge Liner Materials
63%
EN
The paper presents some selected results of tests performed as part of a research task titled “Use of graphene and new multilayer explosive material technologies in shaped charge liner materials”. The main aim of the experiments was to test the possibilities of using graphene as an addition to materials used for shaped charge liner production. The primary factors that need to be considered when selecting materials for shaped charge liners are presented. The paper contains a description of the powder materials used, as well as a description of the primary manufacturing steps, encompassing the powder blend preparation, pressing and sintering operations. The results of experiments intended to determine the effects of selected manufacturing process parameters on the porosity of the resulting compacts and sinters are shown, both for products made of pure copper powder and graphene-coated powder. Subsequently, test results for manufacturing of liners made using copper powder pressed using the die and isostatic methods are presented. Liners made of copper powder blends with a varying content of graphene-coated copper powder were also manufactured, and densities and porosities of the resulting sinters were compared.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych w ramach realizacji pracy badawczej pod tytułem „Zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne”. Głównym celem wykonanych eksperymentów było zbadanie możliwości wykorzystania grafenu jako dodatku do materiału wykorzystywanego do produkcji wkładek kumulacyjnych. Przedstawiono najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy doborze materiału na wkładki kumulacyjne. W artykule opisano zastosowane materiały proszkowe, jak również podstawowe etapy procesu wytwarzania, obejmujące operacje przygotowania mieszanki proszkowej, prasowania i spiekania. Zamieszczono wyniki eksperymentów dotyczących określenia wpływu wybranych parametrów procesu wytwarzania na porowatość otrzymanych wyprasek i spieków, zarówno produktów wykonanych z czystego proszku miedzi, jak i z proszku pokrytego grafenem. Dalej przedstawiono wyniki prób wytwarzania wkładek kumulacyjnych z użyciem proszku miedzi prasowanego metodą matrycową i izostatyczną. Wykonano również wkładki kumulacyjne z mieszanek z proszkiem miedzi z różną zawartością proszku miedzi pokrytego grafenem i dokonano porównania gęstości i porowatości otrzymanych spieków.
14
Content available remote Prototypowa mobilna frezarka CNC dla pododdziałów remontowych Sił Zbrojnych RP
63%
PL
Obrabiarka to maszyna do kształtowania materiałów poprzez cięcie, wiercenie, szlifowanie lub inne rodzaje deformacji. Skomputeryzowane sterowanie numeryczne (CNC) wspiera ten proces, dzięki czemu jest on szybszy, łatwiejszy i bardziej wydajny. Nowoczesne pole walki wymaga terminowego prowadzenia obsługi technicznej, konserwacji i napraw. Wojskowe obrabiarki nie są przystosowane do produkcji precyzyjnych elementów sprzętu wojskowego. Przedstawiono wymagania dla frezarki przeznaczonej do stosowania w warunkach stacjonarnych oraz jej wstępny projekt. Optymalne rozwiązanie powstało z wykorzystaniem powszechnie dostępnych podzespołów. Opracowane zostały schematy konstrukcyjne, a także obliczono przekroje profili narażonych na odkształcenia. Projekt został zrealizowany w programie Autodesk Inventor 2013 Professional, który umożliwia analizę MES przemieszczeń i naprężeń wynikających z zastosowanych sił.
EN
A machine tool is the machine for shaping materials, usually by cutting, boring, grinding or perhaps by other methods of deformation. Computerized Numeral Control (CNC) is provided to support this process, making it faster, easier and more efficient. Modern battlefield requires technical services, maintenance and repairs to be timely carried out. Military machine tools have not been designed to manufacture precise components for military equipment. The paper presents the requirements for milling machine to be used under stationary conditions complete with its preliminary design drawings. For the presented optimum solution readily available components were selected. Design diagrams were developed and the profiles exposed to deflection significant structural were strength calculated. The project has been carried out using Autodesk Inventor 2013 Professional, which makes it possible to submit the stress and strain values resulting from the applied forces to FE analysis.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wyselekcjonowanych warunków przygotowania mieszanek zawierających 55% wag. proszku wolframu i 45% wag. proszku miedzi i temperatury spiekania na gęstość otrzymanych spieków oraz ich jednorodność strukturalną. Mieszanki proszkowe przygotowywano, stosując mieszanie w obecności kul, których stosunek masy do proszku wynosił: 1:1, 5:1 i 10:1. Czas mieszania był zmienny i wynosił: 0,5; 4; 6; 8; 30 godzin. Spiekanie prowadzono w atmosferze zdysocjowanego amoniaku w dwóch temperaturach 900 i 1000°C. Określano gęstość spieków oraz jakościowo ich jednorodność strukturalną. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że temperatura spiekania, w badanym zakresie, nie wpływa istotnie na właściwości spieków. Zaobserwowano, że spiekanie nie wpływa na jednorodność strukturalną materiału wyprasek.
EN
Investigation results of the influence of the condition preparation mixtures contained 55% wt. of tungsten and 45% wt. of copper and sintering temperature on sinters density and their structural homogeneity were presented in this paper. Mixtures were prepared in the following conditions: ballto-powder weight ratios were - 1:1, 5:1, and 10:1, the mixing time was - 0.5, 4, 6, 8, and 30 hours. Sintering was made at two temperatures, 9000°C and 10000°C in the atmosphere of dissociated amonia. The sinters density and their structural homogeneity were estimated. On the basis of the investigation results one can see that a sintering temperature does not affect sinters properties.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu homogenizacji mieszanki proszkowej zawierającej 55% cz. wag. wolframu i 45% cz. wag. miedzi. Mieszanie proszków prowadzono w mieszalniku planetarnym w obecności kul. Zmiennymi parametrami badań były: stosunek masy kul do masy proszku (w), a mianowicie: 1:1; 5:1 i 10:1 oraz czas mieszania wynoszący 0,5; 2; 4; 6; 8; 10, 20 i 30 godzin. Na podstawie badań metalograficznych, dla danych udziałów kul do proszku oceniano stan mieszanki po kolejnych czasach jej mieszania. Oznaczano wartość średniej wartości umownej średnicy cząstek mieszanki proszkowej oraz gęstość wyprasek z niej wykonanych. Na podstawie obserwacji metalograficznych prowadzonych na zgładach wyprasek oceniano jednorodność rozkładu cząstek wolframu w osnowie miedzi. W wyniku badań stwierdzono, że gęstość wyprasek zależy od wartości współczynnika w i czasu mieszania. Zaobserwowano, że przebieg procesu ma charakter cykliczny objawiający się kolejnymi cyklami rozdrabniania i aglomeracji cząstek proszku. Zauważono także, że intensywność przebiegu tych zjawisk zależy od wartości w. Także gęstość wyprasek jest funkcją czasu mieszania i wartości w - maleje wraz ze wzrostem obydwu parametrów. Badania jednorodności rozkładu cząstek wolframu wykazały, że wzrost wartości wymienionych wyżej parametrów badań ma istotny wpływ na mikrostrukturę wyprasek. Dla większych wartości w uzyskiwano równomierny rozkład cząstek wolframu w osnowie miedzi po krótszym czasie mieszania. Uzyskane rezultaty badań mogą być wykorzystane do doboru warunków mieszania w próbach technologicznych wytwarzania pocisków modelowych.
EN
The investigation results of homogenization powder composition containig 55% w/w of tungsten and 45% w/w of copper are presented in this paper. Mixing of the powders was realised in planetary mill with balls. Variable parameters of research were: ball-to-powder weight ratio namely: 1:1, 5:1, and 10:1 and mixing time namely: 0.5, 2, 4, 6, 8, 10, 20, and 30 hours. For researched ballto-powder weight ratio, the mixture state after the finished mixing process was estimated on the basis of metallographic investigations. Mediane of distribution of particles size and density of the compacts depend on ball-to-powder weight ratio and mixing time of the powder was determined. The homogeneity of distribution of tungsten particles in tin matrix was estimated, too. It was stated that density of greens depends on a value of the coeficient w and the mixing time. Increase in a value of the said parameters has got influence on microstructure of compacts.
PL
Opracowano prostą inżynierską metodę określania dynamicznych parametrów mechanicznych materiałów sprężysto-plastycznych z liniowym wzmocnieniem. Wykorzystano do tego celu test Taylora, tj. prostopadłe zderzenie długiego pręta z płaską sztywną płytą. W oparciu o ścisłe falowe rozwiązanie tego zagadnienia początkowo-brzegowego, wyprowadzono zamknięte algebraiczne wzory, określające prędkość propagacji fali plastycznej w pręcie i dynamiczną granicę plastyczności materiału pręta. Praca uzupełnia wiedzę o dynamicznych właściwościach materiałów, szczególnie metali, i ma walory aplikacyjne w inżynierii materiałowej.
EN
A new simple engineering method to determine dynamic mechanical parameters of elastic-plastic materials with linear strain hardening is presented in this paper. For this purpose, the Taylor's impact test, i.e., perpendicular striking of the long rod on a fl at rigid target has been used. On the base of the exact wave solution of the above-mentioned initial boundary value problem, the dynamic yield point of a material rod have been derived. This paper supplements knowledge on dynamical properties of metals and it has application values in materials engineering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań udarowego ściskania próbek wykonanych ze spiekanego kompozytu cermetalowego Cu-W-BNa o różnej zawartości fazy ceramicznej, a mianowicie 0,5; 1, 1,5 i 3% (mas.). Badania ściskania wykonano na zmodernizowanym młocie Charpy'ego. Prędkość uderzenia młota wynosiła ok. 5,5 m/s, a wartość energii kinetycznej bijaka była równa 281,86 J. Odzyskane po próbach ściskania fragmenty zniszczonych próbek podano analizie sitowej. Określono udziały masowe i ilościowe poszczególnych frakcji wymiarowych fragmentów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje powiązanie między zawartością azotku boru w kompozycie a rozkładem frakcji wymiarowych odzyskanych odłamków. Wzrost zawartości BN w kompozycie powoduje zwiększanie się liczby najmniejszych cząstek w odzyskanym materiale badawczym.
EN
Research of the compression impact test of samples made of sintered cermets Cu-W-BNa with different contents of ceramics phase namely 0,5; 1, 1,5 i 3% (wt.) have been presented in this paper. The compression test were carried out using modified Charpy machine. The velocity of impact was 5.5 m/s and value of the kinetic energy of ram was 281,82 J. Recovered after compression tests fragments of damaged samples were subjected to a sieve analysis. The mass of particles distribution and number of particles distribution for size particle fraction were determined. On the basis of obtained results. It was found that is dependence between contents of boron nitride and particles size distribution. Increase of BN contents cause increase of the smallest particle number in investigated materials.
PL
W pracy zawarto projekt metodyki do oceny skłonności pocisków amunicji do fragmentacji w wyniku ich uderzenia w masywną przegrodę. Wykorzystano w niej zasady sitowej analizy granulometrycznej umożliwiającej uzyskanie ilościowego opisu zbioru odzyskanych fragmentów. Zaproponowano charakterystyki zbioru cząstek, a mianowicie udział masowy i ilościowy frakcji wymiarowych cząstek. Przeprowadzono weryfikację metodyki, wykorzystując do tego odzyskane w wyniku eksperymentu balistycznego cząstki uszkodzonych pocisków. Wyniki potwierdziły prawidłowość przyjętej metody badawczej i jej przydatność w balistycznych badaniach fragmentacji pocisków.
EN
The project of the methodology evaluation of ability to material fragmentation while impact of the cylindrical samples into massive target is presented in this paper. To the quantitative description of the recovered fragments has been used sieve analysis. It was proposed a characteristics of collection of particles, namely mass fraction and quantitative dimensional particle fraction, which were assumed as a general factor of ability to fragmentation. The verification of methodology has been made using the recovered fragments of ballistic damaged samples. Results of verification have confirmed the correctness of experimental research methods and its usefulness to the study of projectiles fragmentation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.