Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 306

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  District budget
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian wielkości dochodów budżetowych wybranych gmin, wywołanych przemianami strukturalnymi w Euroregionie Nysa.
EN
The main objective of this article is to present how structural transformation in the Nysa Euro-region has affected the income volume of some of its regions.(JW)
XX
Problemy polskiego górnictwa mają poważny wymiar ogólnoludzki, ekonomiczny i społeczny - konieczne staje się złagodzenie skutków zmian niezbędnych do uratowania tej branży. Konieczność zamknięcia kolejnych kilku kopalń z pewnością wpłynie na zmniejszenie wydobycia na Śląsku, co poprawi bilans popytu i podaży węgla w kraju, ale równocześnie pogorszy sytuację finansową wielu gmin. Niestabilna sytuacja prowadzi do uzależnienia gmin górniczych od pozycji jednej niesprawnej firmy. Gminami górniczymi są te jednostki samorządowe, w których część dochodów własnych stanowią kwoty uzyskane z podatku od kopalnianych nieruchomości lub z opłaty eksploatacyjnej. Celem badania była ocena skutków zmniejszających się wpływów z opłaty eksploatacyjnej w budżetach gmin górniczych województwa śląskiego. Pogarszająca się sytuacja niektórych jednostek samorządu terytorialnego zdeterminowana jest bezpośrednią zależnością wysokości opłaty od wielkości wydobycia. Badanie oparto na danych pochodzących z corocznych sprawozdań z wykonania budżetów, udostępnionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach(abstrakt oryginalny)
EN
The problems of Polish mining has a serious human, economic and social dimension. It is necessary to resolve the results of changes which are indispensible to save this industry. The necessity to close some new mines will for sure influence the reduction of output in Silesia, which will improve the balance of demand and supply of coal in the country, but at the same time the financial situation of a lot of municipalities will deteriorate. The unstable situation leads to the dependence of mining municipalities on the situation of one inefficient company. Mining municipalities are those local authorities units in which part of their own revenues are amounts collected from the mining estates tax or from the mining fee. The aim of the research was the impact assessment of decreasing revenues from the mining fee in the budgets of mining municipalities of the Silesian Voivodeship. The worsening situation of some self-government's units is determined by the direct correlation of charge from the production volumes(original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza danych dotyczących dochodów własnych, mająca ustalić zakres samodzielności finansowej gmin na przykładzie Dolnego Śląska w latach 1991-2001. Dyskusja dotycząca dochodów jest nierozłącznie związana z samodzielnością gminy i toczy się praktycznie nieprzerwanie od 1990 roku. Właśnie z tego względu podjęto próbę zbadania wskazanej problematyki. (...) W opracowaniu zastosowano metody analizy opisowej i statystycznej, wykorzystując w tym celu ustalenia doktryny, obowiązujące źródła prawa, praktykę samorządową oraz obliczenia własne. Wydaje się, że zastosowana metoda badawcza umożliwi realizację celu pracy. (fragment tekstu)
EN
Article is based on assumption that financial independence of gminas is determined by own r sources and its participation in general revenue. Presented research concerns own resources of gminas of Lower Silesia in 1991 - 2001, based on data obtained from Regional Account House in Wroclaw The estimation of financial independence of gminas in research period has been performed on this base. (original abstract)
EN
One of the most important problems in the proper functioning and fulfillment of entrusted tasks by municipalities in Poland is their high income independence. It depends, inter alia, on the broadly understood entrepreneurship undertaken in their area. Therefore the aim of this study was to identify the factors affecting entrepreneurship in the Warmian-Masurian Voivodeship in 2014-2016, which determined the revenue autonomy of municipalities in the region. The analysis was conducted with the use of a multiple linear regression model. Revenue autonomy, which is measured by the proportion of a municipality's own-source revenues in total revenues, was the explained (dependent) variable. The initial group of explanatory (independent) variables consisted of 22 indicators linked with the operations of local businesses in the evaluated region. The key determinants of the revenue autonomy of municipalities were: the percentage of commercial partnerships in the total number of companies in the private sector, the percentage of private-sector companies in the total number of companies, the percentage of industrial and construction companies in the total number of companies, the percentage of self-employed in the total number of companies in the private sector, the number of agricultural producers, livestock breeders and hunting companies per 1,000 residents, and the number of companies employing up to 9 people per 10,000 working-age residents.
5
Content available remote Statystyczne i praktyczne znaczenie środków unijnych dla gmin
100%
XX
Opracowanie prezentuje wyniki badania ilościowego i jakościowego, którego celem było określenie znaczenia środków unijnych dla gmin na podstawie analizy wybranych aspektów dochodowych i wydatkowych budżetów dla lat 2006-2009 oraz opinii władz lokalnych. Statystyczne znaczenie było zróżnicowane: w blisko połowie badanych gmin środki unijne stanowiły relatywnie niewielki odsetek w dochodach budżetów gmin ogółem oraz w odniesieniu do dochodów własnych. Stosunkowo wyższy był ich udział w wydatkach majątkowych inwestycyjnych. Natomiast opinie 94% respondentów wskazały na duże i bardzo duże praktyczne znaczenie środków unijnych: bez tego źródła finansowania tylko 5% gmin zrealizowałoby podjęte projekty, 29% odłożyłoby ich realizację w czasie, 27% zrealizowałoby tylko część projektu, a 39% wcale nie zrealizowałoby projektów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents findings of qualitative and quantitative research which aim was to define the significance of EU funds for communes, based on the analysis of selected budget aspects for 2006-2009. The findings indicate that in 50% of the surveyed communes the absorbed EU funds made a small share of their total budget income and in own income, however, slightly higher when analysed as a share in the investment expenses of commune budgets. On the other hand, 94% of respondents stated that EU funds were of considerable practical significance. According to their responses, among all the projects realised in 2006- -2009 and co-financed by EU, only 5% of investments would have been realised without EU co-funding, 29% would have been postponed, 27% would have been realised only partly and 39% would not have been realised at all.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia historię obligacji komunalnych w Polsce a także w USA i Europie. Omawia istotę i cele emisji tych obligacji.
7
Content available remote Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego
100%
XX
Artykuł prezentuje zróżnicowanie poziomu sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego według ich typu. W tym celu posłużono się analizą wskaźnikową, a szczególną uwagę skupiono na wskaźnikach budżetowych oraz zadłużenia. Różnice pomiędzy poziomami wskaźników sprawdzono za pomocą analizy wariancji ANOVA i testu post-hoc Tukeya. Wykazano, że badany czas (2006-2010), ze względu na sytuację finansową gmin, można podzielić na dwa okresy: lata 2006-2008, kiedy ta sytuacja była korzystniejsza, oraz 2009-2010, gdy uległa pogorszeniu za sprawą mniejszej samodzielności finansowej i wzrastającemu zadłużeniu. Ośrodki miejskie, choć charakteryzują się wyższym poziomem zadłużenia, wyróżniają się też większą samodzielnością finansową. Dynamika zadłużenia jest natomiast najwyższa w przypadku gmin wiejskich przy stosunkowo małej samodzielności finansowej. Taka sytuacja może powodować zwiększenie ryzyka finansowego działalności prowadzonej przez gminy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the different levels of the financial situation of communes in Wielkopolska voivodeship according to their type. For this purpose, an analysis of the indicator was used, and particular attention is focused on the budget and debt ratios. The difference between the level of the indicators tested using ANOVA and post-hoc Tukey's test. Studies have shown that the test of time perspective (2006-2010) due to the financial situation of communes can be divided into two periods: 2006-2008, when the situation was more favourable, and 2009-2010, when the situation deteriorated due to lower financial independence and the growing debt. Generally, though urban centers are characterised by a higher level of debt, they are also characterised by greater financial independence, while the growth of debt is the highest in the rural communities with a relatively low financial independence. Such a situation may lead to increased financial risk for business operation of commune. (original abstract)
8
Content available remote Budżet zadaniowy w gminach województwa warmińsko-mazurskiego
100%
XX
Celem artykułu jest diagnoza stanu wdrożeń budżetu zadaniowego w gminach województwa warmińsko-mazurskiego oraz ocena stopnia przygotowania gmin do opracowania budżetu w układzie zadaniowym. Artykuł ma również na celu identyfikację pozytywnych i negatywnych efektów wdrożenia budżetu zadaniowego. Badania przeprowadzone wśród 45 gmin województwa warmińsko-mazurskiego wykazały, że jedynie w 4 gminach wdrożono budżet zadaniowy. Ponad połowa badanych jednostek nie podjęła żadnych kroków w kierunku wdrażania budżetu w układzie zadaniowym. Pozostałe gminy tworzą bazy mierników, dokonują podziału zadania na podzadania, opisują zadania z uwzględnieniem finansowania oraz szkolą swoich pracowników. Największą obawę przed wdrożeniem budżetu budzi pracochłonność i długotrwałość procesu tworzenia budżetu oraz ustalenie kosztów poszczególnych zadań i szczegółowy opis tych zadań(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was the diagnosis of the state of implementation of performance budget in the municipalities of Warmia and Mazury Voivodship and the evaluation of the municipalities' preparation to implement the budget in the task arrangement. The article also aimed at the identification of the difficulties and expectations referring to the implementation of performance budget. Studies conducted among 45 municipalities of Warmia and Mazury Voivodeship showed that only 4 of them had implemented the performance budget. Among the samples studied, more than a half of entities did not take any action to implement the performance budget. The rest of the municipalities created measure databases, tried to divide tasks into subtasks, described the tasks taking finances into consideration and trained their employees. The biggest anxiety in implementing the budget comprises labour-absorbency and long-running of the process of budget creating and calculating the costs of tasks as well as a detailed description of individual tasks(original abstract)
XX
Obecny system zarządzania przestrzenią nakłada na samorząd gminy nie tylko obowiązek przygotowywania opracowań planistycznych, ale również określanie skutków finansowych przyjętych dokumentów. W artykule zaprezentowano ekonomiczne instrumenty zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym i przedstawiono ich klasyfikację.(abstrakt oryginalny)
EN
The current system of space management requires not only the obligation to prepare planning studies, but also the determination of the financial consequences of the adopted documents. The article refers to the economic management instruments at the local level and presents their classification.(original abstract)
10
Content available remote Rodzaje i struktura źródeł dochodów budżetów gmin w Danii w 2009 roku
100%
XX
Celem artykułu jest analiza źródeł dochodów gmin duńskich ogółem, jak i wpływów do budżetu gminy stołecznej - Kopenhagi. Duński system lokalnych finansów publicznych charakteryzuje daleko posunięta decentralizacja i kompleksowość. Władze gmin "zarządzają" dwoma głównymi źródłami dochodów - podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkami od nieruchomości (od 2007 r. z wyłączeniem podatku katastralnego). Rady gmin, poprzez możliwość ustalania stawek podatku gminnego i podatku od gruntów, jak i mechanizm zwolnień i ulg podatkowych, mają realny wpływ na strukturę i zakres wpływów budżetowych. W strukturze dochodów wszystkich gmin duńskich przeważający udział mają wpływy z dochodów podatkowych. Udział ten był wyższy dla gminy stołecznej, niż dla przeciętnej gminy w Danii, o 3%. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyse the revenue sources of Danish municipalities in general, as opposed to inflows observed in Copenhagen's budget. Danish local finance system is highly decentralized and comprehensive. Municipalities receive revenues from income and profit taxes, property taxation, state grants, as well as fees charged to citizens for certain services. The income tax constitutes undoubtedly the most important source. On average, tax revenues are 3% higher in the capital city. (original abstract)
11
Content available remote Ekonomiczne aspekty decyzji planistycznych na przykładzie miasta Wrocławia
100%
XX
Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pociąga za sobą skutki ekonomiczne, które określane są w Polsce w prognozie skutków finansowych, gdzie przewidywane są dochody własne oraz koszty obciążające budżet gminy. W badaniach analizowano koszty realizacji tych ustaleń dotyczących terenu na północy Wrocławia, w dzielnicy Psie Pole, w obrębach geodezyjnych Lipa Piotrowska i Widawa. Jest to przestrzeń stanowiąca w większości użytki rolne, a rozwój zabudowy i uporządkowanie obecnego stanu zagospodarowania wymaga budowy urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej. Prognozowane koszty realizacji planów miejscowych dotyczących północy miasta Wrocławia oznaczają znaczne wydatki, jakie musi ponieść Gmina Wrocław na budowę kanalizacji i dróg gminnych. Zajmowanie nowych terenów pod zabudowę i dostosowanie infrastruktury do istniejącego już zainwestowania wiąże się z przejęciem przez miasto Wrocław nieruchomości, na których planowana jest realizacja zadań publicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents municipally finanscial effects of implementation of local spatial development plan. The entry into force of the local spatial development plan entails economic effects, which are defined in Poland in the forecast of financial consequence. The forecast shows revenue and costs to the municipality budget. In the study we analyzed the costs of urbanization in the area north of Wrocław, in the district of Psie Pole, in the vicinity of Lipa Piotrowska and Widawa. That area is non-investable, mostly agricultural land. Development of building and arrangement of the current state of development requires the construction of technical infrastructure and social services. Projected costs of implementing local spatial development plan indicate the significant expenditure for the construction of the sewage system and municipal roads.The acquisition of new land for development and adapting the infrastructure to the already existing investment is connected with the property acquisition by the City of Wrocław for public purposes(original abstract)
XX
W artykule omówiono kompetencje rad gminy oraz wójta (burmistrza i prezydenta miasta) na etapie opracowywania i uchwalania budżetu oraz na etapie wykonywania budżetu gminy.
13
Content available remote Samodzielność finansowa gmin w opinii skarbników gmin w Polsce
100%
XX
Celem pracy jest przedstawienie subiektywnej oceny poziomu samodzielności finansowej gmin w Polsce dokonanej przez skarbników tych jednostek. Badaniem objęto 160 celowo dobranych gmin z 2478 gmin w Polsce. Do skarbników tych gmin skierowano kwestionariusz badawczy. Badanie przeprowadzono w okresie grudzień 2016-luty 2017. W opinii skarbników gmin poziom samodzielności wydatkowej gmin jest wyższy niż samodzielności dochodowej, co pozostaje w sprzeczności z poglądami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, mówiącymi, że to samodzielność dochodowa wiedzie prym i determinuje samodzielność wydatkową. Jednocześnie skarbnicy wskazali na najbardziej pożądane źródła dochodów, które nie są związane ze zwiększeniem poziomu samodzielności dochodowej tych jednostek. Realizacja założonego celu pracy wymagała zastosowania studiów literaturowych, przeanalizowania danych budżetowych gmin oraz przeprowadzenia badania ankietowego wśród skarbników gmin w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present a subjective assessment of the level of financial autonomy of communes in Poland made by the treasurers of these units. The study covered 160 deliberately selected communes from 2478 communes in Poland. A research questionnaire was sent to the treasurers of these communes. The study was conducted in December 2016- -February 2017. In the opinion of the treasurers of communes, the level of expenditure autonomy of communes is higher than revenue autonomy, which is in contradiction with the literature that revenue autonomy leads the way and determines expenditure autonomy. At the same time, the treasurers pointed to the most desirable sources of revenue, which are not related to the increase in the income-related autonomy of these units. The implementation of the assumed objective required the use of literature studies, analyzing the budget data of communes and conducting a survey among the treasurers of municipalities in Poland.(original abstract)
EN
The article summarizes the results of a study of the impact of suburbanization on the budgets of Polish gminas existing in the zones of influence of big cities. The study covers the 2001-2010 period and examines the zone of influence of 12 most important cities, following the National Spatial Development Concept 2030. Revenues, and therefore expenditures of gminas, are increasing due to the process of suburbanization. That growth is concentrated in a relatively small number of administrative units. One of the most important results is the increase in gminas' income from their shares in PIT. The second consists in higher incomes from the property taxes, mostly on commercial property. Higher incomes on assets are concentrated in the areas that were formerly developed. Transfer incomes are lower in suburbanizing areas. Suburbanization results in higher expenditure on transport (mostly road infrastructure) and lower on education (postponement of investments), and social assistance. Higher expenditures on housing are concentrated in the areas that were developed in the past. (original abstract)
XX
Gminy w Polsce funkcjonują w warunkach wysokich potrzeb inwestycyjnych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Spoczywa na nich także obowiązek realizacji szerokiego zakresu zadań bieżących, stanowiących zasadnicze obciążenie budżetu gminy. Możliwości finansowania zadań są niewspółmiernie niskie w stosunku do skali istniejących potrzeb. W tych warunkach przed władzami gmin stoi poważne zadanie zwiększenia efektywności wydatków budżetowych. Możliwość racjonalizacji gospodarki budżetowej jest wypadkową wymienionych w referacie czynników, uwidaczniających się zarówno w płaszczyźnie dochodowej, jak i wydatkowej budżetu. Wymaga konsekwentnego podejmowania zintegrowanych działań, których skutkiem jest wzrost dochodów budżetu gminy oraz poprawa efektywności ich wydatkowania. Zewnętrzne uwarunkowania wprowadzania przedsięwzięć racjonalizujących gospodarkę powinny być ukierunkowane na wzrost autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest wskazanie czynników powodujących zróżnicowanie dochodów gmin. Wyróżniono dwie grupy czynników: 1) społeczno-ekonomiczne (liczba ludności, liczba podmiotów gospodarczych, funkcje, jakie pełni gmina), 2) naturalne (położenie, powierzchnia, bogactwa naturalne, walory turystyczno-uzdrowiskowe). Przeprowadzone badania wskazują na ograniczoną liczbę czynników różnicujących potencjał finansowy gmin. Zdaniem autorki, tylko liczba mieszkańców gminy ma znaczący wpływ na dochody gminy.
EN
The purpose of the article is to show the factors diversifying the incomes of communes. The factors are divided into two groups: 1)socio-economic factors: the number of population, the number of economic unities, the function of a commune, 2)natural factors: location, area, natural resources. Carried out research shows that the number of factors diversifying communes' financial potential is limited. According to the author of the publication, only the number of inhabitants of a commune has a significant influence on the commune's incomes. (M.N.)
XX
Finanse gmin determinują realizacje usług publicznych oraz kształtowanie warunków rozwoju lokalnego. Badanie dynamiki zmian dochodów i wydatków budżetowych polskich gmin wykazuje liczne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne gospodarowania finansami na szczeblu lokalnym. Wykazane tendencje wskazują na umacnianie się pozycji samorządów, z upływem czasu w wielu jednostkach pojawiają się jednak różnego rodzaju problemy w finansowaniu zadań bieżących i rozwojowych. W publikacji podjęto próbę wykazania i oceny trendów występujących w gospodarce finansowej gmin w obecnym stuleciu oraz wskazania aktualnych problemów występujących w finansach gmin(abstrakt oryginalny)
EN
Finances of municipalities determine the realization of public services and shaping of the conditions for local development. The study of the dynamics of changes of budget revenues and expenditures of Polish municipalities shows numerous internal and external conditions of financial management at the local level. The demonstrated tendencies point to the strengthening of the position of local governments, with the passage of time, however, various kinds of problems with financing of current and development tasks appear in many units. In the publication an attempt is made to demonstrate and evaluate trends occurring in financial management of municipalities in this century and to identify current problems occurring in finances of municipalities(original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wpływu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowych rozwiązań na dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch miejscowości województwa dolnośląskiego: Jeżowa Sudeckiego i Świerzawy. Autorka porównała wpływ do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz liczbę mieszkańców każdej z gmin. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uchwalenie planu zagospodarowania w miejscowości Jeżów Sudecki spowodowało zwiększenie wpływów do budżetu w badanym okresie oraz przyczyniło się do wybudowania nowych domów, a co za tym idzie - do zwiększenia liczby mieszkańców. Natomiast w przypadku gminy Świerzawa skutek uchwalenia planu był odwrotny - zmniejszyła się liczba ludności, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Przyczyną takiego stanu jest trudne otoczenie ekonomiczne Świerzawy(abstrakt oryginalny)
EN
The study aims to present the impact of the adoption of the development plan for the municipality of income tax on the property of natural persons. The analysis was conducted on the example of two villages in the Lower Silesia region: Jeżów Sudecki and Świerzawa. The author compared the impact of the budget revenue from property tax after the adoption of the area development plan and the number of inhabitants in each of the municipalities. The analysis shows that the adoption of the development plan in Jeżów Sudecki resulted in an increase in budget revenues in the period and contributed to the construction of new houses, and thus to increase the number of residents. However, in the case of Świerzawa municipality the result of the adoption of the plan was the opposite: the number of population as well as revenues from property tax decreased. It is a result of difficult economic environment of Świerzawa(original abstract)
XX
Omówiono dochody i wydatki gmin województwa szczecińskiego według ich rodzajów i działów. Scharakteryzowano wybrane wydatki budżetów gmin: na ochronę zdrowia, na oświatę i wychowanie i na gospodarkę komunalną. Omówiono nakłady inwestycyjne według rodzaju w wybranych miastach województwa szczecińskiego w 1994 roku.
EN
The article presents the communes revenues and expenses in 1992-1994 and their kinds and budget sectors. The investment expenditures in selected cities of Szczecin voivodeship in 1994 are also examined. (A.P.)
XX
Celem artykułu jest charakterystyka wybranych elementów modelu mechanizmu wyrównania finansowego w kontekście wyrównywania różnic w wydatkach (potrzebach wydatkowych) gmin. Artykuł jest studium literaturowym na temat zasadności ustanawiania takiego mechanizmu, przedmiotu wyrównywania wydatków, sposobów wyznaczenia zakresu oraz spodziewanych efektów tego wyrównania, w tym w zależności od źródeł finansowania transferów. Wykorzystano w nim krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. Artykuł uwzględnia specyfikę gmin, ale w dużym stopniu wnioski w nim sformułowane można odnieść także do innych jednostek samorządu terytorialnego. Z literatury wypływają następujące konstatacje. Wyrównywanie wydatków (potrzeb wydatkowych) gmin jest trudniejsze, niż wyrównywanie ich dochodów (zdolności dochodowej). Argumenty jego zwolenników odwołują się do zasady sprawiedliwości poziomej i efektywności funkcjonowania gmin. Ich przeciwnicy nie widzą celowości takiej interwencji państwa i podkreślają techniczne trudności pomiaru potrzeb wydatkowych. Wyboru politycznego wymagają przedmiot i zakres wyrównania oraz źródła finansowania transferów wyrównawczych. W zależności od źródła finansowania transferów wyrównawczych odmienne są efekty wyrównania. Wskazane jest finansowanie transferów wyrównujących wydatki (potrzeby wydatkowe) gmin z dochodów budżetu państwa. Rozważania poczynione w artykule włączają się w nurt prowadzonej w ostatnich latach dyskusji nad postulatem wyrównywania wydatków (potrzeb wydatkowych) gmin, mogąc stanowić punkt wyjścia do oceny obowiązującego w Polsce mechanizmu wyrównawczego i dyskusji nad kierunkami jego zmian(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to characterize the selected elements of a financial equalisation mechanism in the context of reducing the differences in expenditure (expenditure needs) of municipalities. The article is a study of the literature on the topic: the rationale of establishing such a mechanism, the subject of equalization expenditures, methods for determining the scope and the expected results of this compensation, as well as sources of financing. The article takes into account the specificity of the municipalities, but the conclusions drawn in it can also be applied to other units of local government. The conclusions are as follows. Reducing expenditure needs of municipalities is more difficult than reducing their income capabilities. Arguments of its followers refer to the principle of horizontal equity and efficiency of the functioning of municipalities. Their opponents do not see the advisability of such a state intervention and emphasize the technical difficulty of measuring expenditure needs. Politicians must decide on: the subject and scope of the compensation and equalization transfers funding sources. Reducing effects are different depending on the source of funding compensatory transfers. It is advisable to finance these transfers from the state budget(original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.