Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  queueing theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available M/M/n/m queueing systems with non-identical servers
100%
EN
M/M/n/m queueing systems with identical servers are well known in queueing theory and its applications. The analysis of these systems is very simple thanks to the fact that the number of customers ɳ(t) in the system at arbitrary time instant t forms a Markov chain. The main purpose of this paper is to analyse the M/M/n/m system under assumption that its servers are different, i.e. they have different parameters of service time.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę (nowy algorytm) analizy pewnej klasy systemów kolejkowych, zwanych systemami zamkniętymi lub systemami ze skończenie wymiarowym źródłem, przy dodatkowym założeniu, że modele te nie należą do klasy modeli markowowskich i nie dają się analizować klasycznymi metodami analizy procesów i łańcuchów Markowa (analiza tzw. procesu narodzin i śmierci). Systemy kolejkowe różnorodnych typów i klas są często bardzo wygodnym i popularnym sposobem modelowania różnorodnych, skomplikowanych procesów i systemów mających naturę procesów stochastycznych, takich jak systemy rytmicznej produkcji, czy zautomatyzowane linie produkcyjne, gdzie cyrkulują obrabiane detale lub półfabrykaty.
EN
A new algorithm (method) to analysis of some class of queueing systems is presented. These systems are M/G/1 finite-source queues, or more precisely the M/G/1/N systems (sometimes named as machine-repair problems with arbitrarily distributed repair times or models with general service pattern). A typical application of this class of models is that of machines servicing, where the calling population is the machines and an arrival corresponds to the machine breakdown. The repairmen (or repair crews), of course, are the services. Generally, queueing systems have proved useful in modelling, for example, production systems, a production line, a flexible manufacturing systems and etc.
PL
W pracy przedstawiono nowy algorytm (oparty na metodzie wartości średnich MVA - Mean Value Analysis), analizy pewnej klasy systemów masowej obsługi, ze skończenie wymiarowymi źródłami zadań i przy założeniu, że modele te nie należą do klasy modeli Markowa i mają dowolny, tj. G (general) rozkład zmiennej losowej czasu obsługi w każdej priorytetowej klasie. Zadania wyższego priorytetu obsługiwane są według regulaminu rugującego (z wywłaszczeniem obsługiwanych zadań) i późniejszym dokończeniem przerwanej obsługi. Dodatkowym czynnikiem komplikującym analizę takich systemów jest założenie ograniczoności źródła zadań, a zatem i intensywności ich napływu zależnej od stanu i obciążenia systemu. Systemy takiego typu mogą być wygodnym sposobem modelowania różnorodnych skomplikowanych systemów i procesów nie tylko w informatyce lub telekomunikacji, lecz mogą opisywać prace takich obiektów jak systemy rytmicznej produkcji, linie produkcyjne, magazyny, systemy transportowe itp.
EN
A new algorithm to analysis of special class of queueing systems is presented. These systems are finite-source, priority, preemptive M/G/1/N queues with general distribution of service time. Preemptive service discipline means that a task of lower priority is returned to head of the queue when a task of higher priority arrives. A typical application of this class of priority models is computer science and telecommunication fields and generally, priority queueing systems have proved useful in modelling, for example, systems of rhythmical production, a production line, a flexible manufacturing systems and etc.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane modele kolejkowe w analizie bezprzewodowych sieci sensorowych, bazujących na standardzie IEEE 802.15.4. Zbadano wpływ intensywności napływu zgłoszeń, liczby węzłów oraz rozmiaru przesyłanych danych na średni czas przebywania zadania w systemie. Ponadto, zaprezentowano zmodyfikowany model M/G/1 PSCSMA-CA, uwzględniający specyfikę rozważanych w artykule sieci bezprzewodowych.
EN
In the article some queuing models for analyzing wireless sensor networks (IEEE 802.15.4) are presented. The mean sojourn time and influence on this parameter of number of nodes, intensity of data arrival or size of data are analyzed. The modified M/G/1 PSCSMA-CA model of the wireless sensor networks with CSMA-CA mechanism are shown.
PL
W artykule omówiony został problem wykorzystania teorii kolejek do badania i oceny działania transportu kolejowego. Zaprezentowano obszary modelowania procesów w transporcie kolejowym do badania których wykorzystana została teoria kolejkowa. Omówiono wykorzystanie metody sieci faz procesu w badaniu płynności ruchu na linii kolejowej. W artykule przeprowadzono badania płynności ruchu na dwóch szlakach: Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy oraz Warszawa Włochy – Pruszków dla kierunku zasadniczego – tory dedykowane dla ruchu pasażerskiego podmiejskiego. Badania przeprowadzono dla dwóch wariantów: wariantu gdy urządzenia samoczynnej blokady liniowej na obu szlakach są sprawne oraz gdy na pierwszym szlaku uległy uszkodzeniu. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji Java Modelling Tools – JSIMgraph.
EN
In the article were discussed a problem of using the queueing theory for the examination and evaluation of the railway transport problems. We presented the areas of railway transport processes modelling for the examination of which a queue theory was used. We discussed using phases of the network method in the examination of fluidity of movement on the railway line. In the article were carried out examinations of fluidity of movement on two open lines: Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy and Warszawa Włochy – Pruszków for fundamental direction - tracks dedicated for suburban passenger traffic. The research was conducted for two variants: variant when control command and signalling line equipment on both open lines are effective and when on the first open line has been damaged. The research was conducted using Java Modelling Tools – JSIMgraph.
EN
A new idea of intelligent call admission control mechanism embedded into a priority closed computer network is proposed. Here, the investigated closed network was reduced to two service centers. Such reduction allows for decomposition of a bigger network into a chain of individual queues, where each queue can be studied in isolation. At the beginning, a new algorithm to analyze two-node closed priority queuing network is presented. In this model, there exists one node containing several priority sources designated as an infinite server (IS), which generates task streams. There is also another node, a service center, which collects the arriving tasks and consumes them according to head-of-line (HOL) strategy. Such types of networks are described in the queuing theory as a finite-source, non-preemptive priority M/G/l/N queues. Later on, an idea of the intelligent admission control mechanism based on the Hidden Markov Models (HMMs) theory is described. This kind of mechanism is embedded into computer network with HOL scheduling discipline to regulate the input stream intensities.
7
88%
EN
A long queue of vehicles at the gate of a marine terminal is a common traffic phenomenon in a port-city, which sometimes causes problems in urban traffic. In order to be able to solve this issue, we firstly need accurate models to estimate such a vehicle queue length. In this paper, we compare the existing methods in a case study, and evaluate their advantages and disadvantages. Particularly, we develop a simulation-based regression model, using the micro traffic simulation software PARAMIC. In simulation, it is found that the queue transient process follows a natural logarithm curve. Then, based on these curves, we develop a queue length estimation model. In the numerical experiment, the proposed model exhibits better estimation accuracy than the other existing methods.
PL
W sieciach całkowicie optycznych, które powstaną w najbliższych latach, sygnał optyczny nie będzie konwertowany na postać elektroniczną w węzłach pośrednich. Trzeba zorganizować komutację przesłanych w niej pakietów optycznych. Przyjęty standard przewiduje, że będą to pakiety o stosunkowo dużej stałej objętości. W artykule przedstawiono model formowania tych pakietów z pakietów internetowych IP, analizując wpływ procesu formowania na własności ruchu sieciowego
EN
In all-optical networks which will be deployed in the nearest future, the optical signal will not be converted to electronic form in intermediate nodes, hence commutation of optical packets should be designed. According to the established standard, these packets will be of fixed and comparatively large volume. The article presents a model of forming such packets from internet IP packets and studies the influence of this process on statistical features of traffic.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
8586--8595
PL
Teoria masowej obsługi zwana teorią kolejek (ang. Queueing Theory) jest powszechnie wykorzystywana w poszukiwaniu modeli matematycznych opisujących świadczenie usług we wszystkich gałęziach przemysłu. Jednym z głównych zadań systemu masowej obsługi (SMO) jest analiza i opis zjawisk towarzyszących masowej obsłudze klientów. W pracy zaproponowano możliwość wykorzystania modelu SMO na potrzeby poprawnej eksploatacji sieci wodociągowej z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa dostawy wody do konsumentów. Przedstawiono możliwości zarządzania brygadami remontowymi w procesie usuwania awarii na sieci wodociągowej. Dokonaną analizę pracy brygad remontowych można wykorzystać w celu usprawnienia pracy pogotowia wodociągowego uwzględniając przy tym aspekt logistyczny a tym samym zachowując wymagany poziom niezawodności systemu masowej obsługi.
EN
Mass service theory called the theory of queues (called Queueing Theory) is widely used in searching mathematical models describing the provision of services in all branches of industries. One of the main function of the mass service system (SMO) is the analyze and description of the phenomena of mass customer service. The paper presents the possibility of using the SMO model for the needs of proper operation of the water supply network while ensuring the safety of the water supply to the water consumers. The possibilities of managing the renovation brigades in the failure removal process in the water supply network was shown. An analysis of the work of repair teams can be used to enhance the work of emergency water service taking into consideration the logistic and thus maintaining the required level of reliability of the system of mass service.
PL
Zmiany zachodzące w gospodarce polskiej i zagranicznej oraz nieustanny postęp technologiczny w transporcie powodują potrzebę systematycznych przekształceń w poszczególnych ogniwach łańcucha transportowego, a także konieczność dostosowywania potencjału technologiczno- eksploatacyjnego do bieżących potrzeb i oczekiwań rynku. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania teorii obsługi masowej do analizy portowego systemu transportowego oraz do modelowania zjawisk w nim zachodzących. Rozpatrywane są podstawowe zadania tej teorii oraz przykłady praktycznego zastosowania teorii obsługi masowej w analizie portowego systemu transportowego. Jako przykład portowego systemu transportowego wybrano Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. Przedstawiono charakterystykę terminalu jako systemu transportowego, zasady jego funkcjonowania, budowę oraz model symulacyjny terminalu.
EN
Changes which accurs in polish and international economy as well as incessant technology progress in transport causes systematic necessity of transformation in particular transportation mode links and necessity of adapting technological potential to current needs and market expectations. The purpose of this article is presenting mass service theiry application to analyze harbour transport system and forming activities taking place in port. There are examine main tasks of this theory and examples of practical applications mass service theory in analyzing harbour transport system. As example of port transport system have been chosen Baltic Container Terminal in Gdynia. specificity of the terminal activity has been presented as a transport system, main rules of his activity, structure and terminal simulation model.
EN
Ongoing research in Optical Burst Switching (OBS) requires more in-depth studies both in theory and in practice before the technology is realized. In OBS paradigm, traffic from access networks is groomed at edge OBS nodes in the forms of large chunks called bursts. This grooming called assembly is crucial in analyzing the overall performance of OBS networks as it affects the esign of almost all major functions of OBS nodes. The characteristics of assembled traffic and its effects on OBS performance have been already extensively studied in literature. In this work, the sembled traffic is studied using a transform-based approach, since it is a natural way of analyzing such processes where random variables are summed. The main contribution of this paper is formulation of distributions of burst length and burst inter-departure time in form of Laplace transforms, which are valid for general independent lengths and inter-arrival times of assembled ackets. The results can be subsequently inverted analytically or numerically to give full densities or serve as moment generating functions for partial characteristics. A simple method for the distribution of the number of packets in a burst based on discrete Markov chain is provided. Detailed analytical derivations with numerical results are presented for Erlangian traffic and verified by simulations to show good exactness of this approach.
13
Content available remote Modelling the delivery and laying of concrete mix
75%
EN
The aim of this paper is to indicate solutions which fulfil the conditions for laying concrete mix before it starts setting. Using models M/M/N/-/N, for organization I for the so-called delivery directly after unloading, with automatic transfer of information using the RFID system, and M/M/1/FIFO/N/F, for organisation II with transportation units working in closed cycle. Of example, organisation I, with RFID system is more advisable as it is characterised by a shorter waiting time on construction sites; and longer at the concretemixing plant. At the same time, it increases the efficiency of working units compared with organisation II which has self-regulating transportation units running in closed cycle.
PL
Celem artykułu jest badanie zmienności, gwarantowanych czasów urabiania mieszanki betonowej wraz ze wskazaniem rozwiązań spełniających warunek ukończenia wbudowywania każdej porcji, jeszcze przed chwilą początku wiązania cementu. Zastosowano modele teorii kolejek: M/M/N/-/N – organizacja I, dla przypadku „realizacji dostaw bezpośrednio po rozładunkach” przy automatycznym przesyłaniu informacji z budowy do betonowni systemem RFID oraz M/M/1/FIFO/N/F – organizacja II, z funkcjonowaniem jednostek transportowych w „cyklu zamkniętym” i samoregulacją ich pracy. W przykładzie betonowania przęsła estakady, przy zastosowaniu organizacji I, wskazano mniejsze czasy oczekiwań samochodów z mieszanką na budowie, a większe oczekiwania pojazdów niezaładowanych w betonowni, jak też większą wydajność zespołów wbudowujących mieszankę, w porównaniu z organizacją II.
14
Content available remote Podsystem wspomagający projektowanie organizowania procesów robót betonowych
75%
PL
W pracy podano probabilistyczny model procesu produkcji elementów betonowych. Rozróżniono dwa rodzaje przestojów, jakie mogą wystąpić, i podano algorytm ich eliminacji w celu zwiększenia liniowej intensywności procesu. Eliminacji dokonuje się poprzez odpowiednią zmianę liczby stanowisk w komórkach produkcyjnych albo poprzez kompleksację czynności, czyli tworzenie brygad zespolonych. Podano związek omawianego procesu technologicznego z wielofazowym modelem teorii kolejek i przytoczono algorytm generowania liczb losowych będący podstawą symulowania procesu.
EN
The probabilistic model of the production process of concrete elements has been described in this paper. Two kinds of causing discontinuity have been distinguished and the elimination algorithm to increase of the linear intensity of process has been constructed. The elimination is being obtained either by an appropriate change of the number of assembly stands in production elementary cells or by a creating of complex gang of workers. The connection of a technological process with a multiphasial model of the queuing theory has been presented.
PL
W artykule przedstawiono model kolejkowy służący do oceny funkcjonowania dużego systemu sieciowego, w skład którego wchodzi rozbudowany system bazodanowy. Opisywany system jest systemem rzeczywistym. Zebrane wyniki pracy systemu posłużyły do budowy modelu działania aplikacji interakcyjnych, na podstawie łańcuchów Markowa, aproksymacji dyfuzyjnej i symulacji zdarzeń dyskretnych. Porównanie ich z rzeczywistymi wynikami umożliwiło sprawdzenie przydatności użytych metod w rzeczywistych warunkach.
EN
The article presents a queueing model for performance evaluation of a large database system at an assurance company. Measurements were collected inside the working system to construct a synthetic model of applications activities. We apply simulation, Markov and diffusion models - their comparison, based on real data, may better verify the utility of particular methods than usual academic examples.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
2183--2189, CD 1
PL
W pracy zaprezentowana została analiza możliwości wykorzystania Teorii Masowej Obsługi do zarządzania strumieniem pasażerów w części ogólnodostępnej terminala pasażerskiego w transporcie lotniczym. Analiza dotyczy procesów odprawy biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa. Najprostszą metodą wymagającą minimalnego użycia zasobów do opisu procesu rzeczywistego może być wykorzystanie modeli Markowa, które są najprostszymi modelami probabilistycznymi. W pracy zaprezentowano charakterystyki wyznaczone dla obiektu rzeczywistego, potwierdzające możliwość zastosowania w/w metody dla procesu kontroli bezpieczeństwa. Wdrożenie wiąże się jednak z koniecznością rozwiązania omówionych w pracy ograniczeń dotyczących harmonogramowania rozkładu operacji lotniczych.
EN
The article presents an analysis of the possibilities of using the Queueing Theory for stream management of the passengers handling in the landside of the passenger terminal at theairport. The analysis is concerned with processes check-in and security control. The simplest method, which requires minimum resource usage to describe the actual process may be the use of Markov models, which are the simplest probabilistic models.The paper presents the characteristics determined for the actual system, confirming the applicability of the method for the security screening process.However, the implementation requires solutions discussed in work for scheduling air operations.
17
Content available remote Conceptual Optimization of a Generalized Net Model of a Queuing System
63%
EN
The problem of conceptual optimization of Generalized Nets (GNs) models is discussed. An overview of some operators for complexity of GNs and relations with respect to them is presented. Some new operators and relations are defined. A GN model of a queuing system with finite capacity of the buffer and server, and FIFO discipline of service of the requests, is optimized with respect to some of the operators for complexity.
18
Content available remote Modele ruchu na małych rondach
63%
PL
Na podstawie analiz i opracowań wyników z przeprowadzonych pomiarów odstępów czasu pomiędzy pojazdami zgłaszającymi się na wloty małych rond oraz analiz i opracowań wyników pomiarów czasów obsługi pojazdów na małych rondach dokonano próby opisu ruchu na tego typu skrzyżowaniach i ich wlotach dojazdowych za pomocą teorii kolejek. Opisane poniżej modele ruchu są próbą zastosowania teoriokolejkowych modeli analitycznych, ale dla skrzyżowań typu małe rondo. Jak dotąd, nie spotkano się w literaturze przedmiotu z zastosowaniem teorii kolejek dla małych rond.
EN
Based on results of distributions analysis of gaps between vehicles on minor road and on results of service times analysis for intersections the queuing models for small roundabouts has been built and has been presented in this article. This article presents a theoretical metodology for queuing model for small roundabouts. The description of queuing model is not detailed and is not completed. Approaching flows give priority to circulating flows. This ensures an uninterrupted flow in the circulating roadway. Circulating and approaching flows merge immediately at the entance to the circulating roadway. Each vehicle must make two right turns. All other movements are eliminated. As a subordinate vehicle enters the circulating roadway it becomes a priority vehicle.
EN
For single-server queueing systems with non-homogeneous customers having some random space requirements we compare processor-sharing and FIFO disciplines and investigate their influence on the total sum of space requirements characteristics (when this sum is not limited, i.e. V = ∞) and customers loss probability (when this sum is limeted, i.e. V < ∞), using analytical modeling and simulation.
EN
A long queue of vehicles at the gate of a marine terminal is a common traffic phenomenon in a port-city, which sometimes causes problems in urban traffic. In order to be able to solve this issue, we firstly need accurate models to estimate such a vehicle queue length. In this paper, we compare the existing methods in a case study, and evaluate their advantages and disadvantages. Particularly, we develop a simulation-based regression model, using the micro traffic simulation software PARAMIC. In simulation, it is found that the queue transient process follows a natural logarithm curve. Then, based on these curves, we develop a queue length estimation model. In the numerical experiment, the proposed model exhibits better estimation accuracy than the other existing methods.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.