Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynek telekomunikacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
W artykule poruszono kwestie regulacji gospodarowania częstotliwościami w obszarze rynku telekomunikacyjnego UE. Najpierw przedstawiono miejsce kwestii rozdziału i przyznawania częstotliwości w unijnej polityce dotyczącej rynku telekomunikacyjnego. Następnie scharakteryzowano podstawowe reguły gospodarowania zasobami częstotliwości w UE, a na końcu przybliżono stan zaawansowania w obszarze wypracowania wspólnych, unijnych zasad dotyczących rozdziału i przyznawania częstotliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the regulation of frequency management in the EU telecommunication market area. First, it points on the place of the issue of distribution and frequency allocation in the EU policy on the telecommunications market. Then it describes the basic rules for managing frequency resources in the EU and finally it discusses the state of advancement in the area of developing com-mon EU rules on the allocation of frequencies.(original abstract)
XX
Gdyby spojrzeć tylko na listę firm, które mają zezwolenie na świadczenie usług w sieci stacjonarnej, można by odnieść wrażenie, że konkurencja kwitnie. W sierpniu 2004 roku takie uprawnienia miało 88 operatorów. W rzeczywistości sytuacja jest diametralnie inna. W przypadku połączeń stacjonarnych liczy się w zasadzie tylko jeden podmiot TP SA, a w przypadku połączeń komórkowych, króluje oligopol stworzony przez Era GSM, Idea i Plus GSM.
EN
The aim of the article is to identify and analyze factors affecting the scope and scale of acquisitions on the cable television market in Poland. The article presents a research hypothesis: Conditions for the functioning of the cable television market in Poland determine the use of strategies to take over competitors as the basic route for the development of operators. The adopted goal and research hypothesis influenced the content of the article. Substantive considerations in the article began with defining the term of an acquisition. Next, the objective and subjective scope of the cable television market was discussed. The rest of the article refers to the specificity of the cable television market and its impact on the acquisition in this market area, with particular emphasis on the infrastructure character of the provision of services. The article ends with a discussion of the factors determining the scope and scale of acquisitions on the cable television market.(author's abstract)
XX
W artykule zaprezentowano podstawy prawne regulujące rynki telekomunikacyjne krajów Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie kształtu rynku telekomunikacyjnego polskiego na tle rynku telekomunikacyjnego duńskiego. Mimo że podstawy prawne są takie same dla rynków telekomunikacyjnych krajów UE, to rozwój poszczególnych rynków jest zdecydowanie różny. W podsumowaniu wskazano, jakie kolejne kroki są planowane dla rozwoju jednolitego rynku telekomunikacyjnego UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the legal basis for regulating the telecommunications markets of the European Union countries. The aim of the article is to present the shape of the Polish telecommunications market compared to the Danish telecommunications market. Although the legal basis for the telecommunications markets of EU countries is the same, but the development of individual markets varies widely. In the summary further steps planned for the development of a single EU telecoms market are being indicated. Keywords: telecommunication market, telecommunication law.(original abstract)
XX
Rozwój rynku telekomunikacyjnego wymaga ciągłych inwestycji, które stają się odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane przez użytkowników. Podejmując decyzje o inwestycjach, operatorzy muszą poddać analizie wiele czynników, aby osiągnąć zamierzone zyski. Zaliczyć do nich możemy m.in. te wynikające z otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Wpływają one na ryzyko i niepewność podejmowanych decyzji. Na rynku telekomunikacyjnym, z uwagi na jego ponadprzeciętną dynamikę rozwoju, jeszcze większe znaczenie nabierają cytowane słowa Hirshleifera dotyczące inwestycji. Odnośnie do otoczenia ogólnogospodarczego należy zwrócić uwagę na fakt, że nie nastąpił gwałtowny spadek ogólnego poziomu wydatków inwestycyjnych w okresie krótkookresowego pogorszenia się koniunktury gospodarczej w 2009 roku. Świadczy to przede wszystkim o zauważalnej przez operatorów konieczności inwestowania, jako odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników. Należy negatywnie ocenić wciąż utrzymującą się dywersyfikację regionalną inwestycji infrastrukturalnych, promującą obszary Polski o wyższych dochodach czy niższym poziomie bezrobocia. Z otoczenia makroekonomicznego niepokój mogą wzbudzać problemy związane z finansami publicznymi. W badanym okresie decyzje inwestycyjne operatorów były również determinowane przez działania regulatora.
EN
The principal aim of the article is an assessment of investments of operators in the telecommunication market in Poland during 2006-2010. An argument for this theme is important role of the telecommunication sector in process of bringing up the economic efficiency and building the knowledge-based economy. It's necessary to research the level of investment activity of telecommunication operators in this sector, because they have to cope with challenges of market in macroeconomic and regulation conditions.(original abstract)
6
80%
XX
Najszybszy rozwój, zarówno jeśli chodzi o tempo, jak i zakres zmian, nastąpił na rynku telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu. W obu tych segmentach nastąpił znaczący wzrost w zakresie wartości sprzedaży i liczby klientów. Inaczej wyglądała natomiast sytuacja na rynku telefonii stacjonarnej, gdzie od kilku lat zmniejsza się sukcesywnie liczba klientów i wielkość sprzedaży. Sytuacja taka nie wynika jednak z działań regulatora, ale z rozwoju technologii oraz zmian preferencji klientów, którzy coraz częściej rezygnują z usług stacjonarnych, zastępując je usługami komórkowymi lub opartymi na technologii VoIP. Niezależnie od kurczenia się rynku stacjonarnego trzeba zauważyć, że działania UKE przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności w odniesieniu do całego rynku telekomunikacyjnego. W obszarze telefonii komórkowej i dostępu do Internetu zwiększyła się liczba operatorów świadczących usługi, a co za tym idzie dostępność usług i wskaźniki penetracji. Wzrost konkurencyjności nastąpił również na rynku telefonii stacjonarnej, gdzie z roku na rok rośnie udział w rynku operatorów alternatywnych, a maleje TP. Rosnącej konkurencji towarzyszył spadek cen i rozwój nowych produktów. Wraz z postępującym rozwojem technologicznym nasila się zjawisko konwergencji w zakresie sieci i usług. Efektem tego zjawiska jest postępująca pakietyzacja usług (oferowanie usług w pakietach, np. telewizja, telefon i Internet), dzięki czemu klienci mogą dowolnie tworzyć zestawy usług, z których korzystają, czerpiąc jednocześnie korzyści (niższe ceny) związane z zakupem kilku usług u jednego operatora. Rosnącej konkurencji na rynku towarzyszą regulacje związane z ochroną praw konsumentów i rozszerzające zakres tych praw. Przykładem jest sukcesywne skracanie okresów, na jakie podpisywane są umowy, ułatwienia w zakresie wypowiadania umów, składania reklamacji czy opisywanego wcześniej prawa do zachowania numeru przy zmianie operatora.
EN
This article presents the main activities of the regulatory authority taken on the Polish telecommunications market in the years 2006-2011. It also presents an attempt to assess the impact of these activities.
XX
Zasadniczym celem artykułu jest ocena efektywności prowadzonej polityki regulacyjnej na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w latach 2005-2009. Celowi pracy podporządkowano jej układ. W pierwszym punkcie artykułu przedstawiono problematykę regulacji w kontekście rynku usług komunikacji elektronicznej. Następnie dokonano analizy wybranych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce. W ostatniej części przedstawiono mierniki efektywności regulacyjnej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE). W artykule wykorzystano przede wszystkim dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), a w ich analizie posłużono się metodą opisową, miarą struktury i dynamiki. (fragment tekstu)
XX
Artykuł przedstawia miary koncentracji rynków obliczane na podstawie udziałów przedsiębiorców w rynku właściwym. Opisano konstrukcję, zalety oraz wady wybranych mierników. Analizie poddano wykorzystanie miar koncentracji rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Komisję Europejską i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach z zakresu wyprzedzającej regulacji sektorowej prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents measures of market concentration calculated on the basis of the market shares of undertakings on the relevant markets. Structure, the advantages and disadvantages of the selected measures are described. The use of various concentration measures on the telecommunications markets in antitrust proceedings conducted by the European Commission and the President of the Office of Competition and Consumer Protection and the proceedings of ex ante sector - specific regulation conducted by the President of the Office of Electronic Communication are presented. (original abstract)
9
Content available remote Telewizja płatna jako element rynku telekomunikacyjnego
80%
XX
Niewątpliwie konkurencja z każdym rokiem będzie coraz ostrzejsza. Do gry wchodzą także operatorzy telekomunikacyjni. Konkurencję dla operatorów platform DTH i kablowych w przypadku najtańszych pakietów stanowić może naziemna telewizja cyfrowa. Prace nad wprowadzeniem cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, ang. Digital Video Broadcasting - Terrestial) nieustannie się przedłużają. Telewizja cyfrowa ma całkowicie zastąpić analogową w sierpniu 2013 r. 30 września 2009 r. ruszyła w Polsce naziemna telewizja cyfrowa. Na razie jest dostępna w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wiśle, Rzeszowie i Żaganiu. Od marca 2010 r. rozpoczęta zostanie emisja w kolejnych 24 miejscowościach. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami emisja naziemnego sygnału cyfrowego na terenie całego kraju rozpocznie się najpóźniej w sierpniu 2011 r., po czym nastąpi dwuletni okres przejściowy równoległego nadawania analogowego i cyfrowego. Docelowo na potrzeby DVB-T będzie udostępnionych osiem tzw. multipleksów (zakresy częstotliwości dla kanałów cyfrowych) zawierających różnorodną ofertę programową, zarówno w standardowej (SDTV), jak i wysokiej rozdzielczości (HDTV). W ramach pierwszego multipleksu dostępne są wszystkie stacje nadające swój program naziemnie: TVP1, TVP2, TVP Info, Polsat, TVN, TV4, TV Puls. Obecni główni gracze na rynku płatnej telewizji cyfrowej nie są zainteresowani wprowadzeniem naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż stanowi ona dla nich zagrożenie przejęcia ich klientów. Do 2013 r. mogą czuć się w miarę bezpiecznie, a po tym okresie z pewnością obraz rynku telewizji płatnej ulegnie zmianie. (fragment tekstu)
EN
The paper presents increasing importance in the Polish pay-TV segment. Increase in subscribers pay digital satellite television in Poland in 2005-2008 was much more dynamic than the growth of cable TV subscribers. Almost all major operators in the pay-TV service launched video on demand (VoD). It is expected that the next four years for pay-TV market in Poland, particularly for satellite television, means a period of growth. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kompetencji transferowalnych i specyficznych jako przedmiotu wymiany w sieciach społecznych. Przeprowadzono badania, mające na celu zidentyfikowanie kompetencji występujących w branży telekomunikacyjnej. Przedstawiono proces identyfikowania i rozróżniania kompetencji transferowalnych od specyficznych w tej branży. Wyróżnienie linii podziału: transferowalność - specyficzność otwiera możliwość zastosowania koncepcji sieci społecznych. W rezultacie kompetencje pracowników modyfikują ich relacje zatrudnieniowe i kształtują miejsce w strukturze sieci relacji społecznych wynikających z zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present specific and transferable competencies as an object of exchange relations in social networks. Conducted a study to identify the competencies in the telecommunications sector. The paper presents the process of identifying and differentiating competencies transferable from specific. The distinction of transferability - specificity opens the possibility of applying the concept of social networks. As a result, employees' competence modify their employment relationship and shapes the place in structure of the social network relations arising from employment.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono najnowszy raport "Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 - Prognozy rozwoju na lata 2007-2010", opublikowany w październiku przez PMR. Na potrzeby raportu firma analityczna PMR przebadała po raz szósty kadrę menedżerską 100 największych firm telekomunikacyjnych w Polsce.
12
60%
XX
W pracy podjęto problem odejść klientów w telekomunikacji (churnu). Przyjmując, że ceny za połączenia wewnątrz sieci są niższe niż poza siecią, wykazano, że wystąpią efekty zewnętrzne zmiany operatora przez klienta. Jeżeli klient opuszcza operatora, to koszty jego rozmówców mogą rosnąć, a wtedy mogą oni podążać za odchodzącym klientem - tzw. churn indukowany. Z punktu widzenia operatora telekomunikacyjnego pożądane jest zidentyfikowanie klientów, których odejście wywoła najwyższy churn indukowany. W pracy posłużono się analizą symulacyjną sieci modelowanej metodą Wattsa-Strogatza na podstawie danych empirycznych - gdzie intensywność połączeń jest reprezentowana przez mieszaninę rozkładów prawdopodobieństwa: wykładniczego i Pareto. Wykazano, że dobrym predyktorem pozwalającym na identyfikację tych klientów jest ich ważony prestiż. (abstrakt oryginalny)
EN
We investigate the problem of churn in telecommunication industry considering the calls network effects. Assuming the calling party pays and the on-net/off-net prices differ we expect the network effects to appear. In particular, if an individual leaves the company, the costs of the people calling him do change. In some situations it would be fruitful for them to follow the churning person - the phenomenon called induced churn. It would be beneficial to the telco company to identify the clients potentially inducing the highest churn and our aim is to identify the factors determining the induced churn potential. For this task we investigate some network basing on empirical data. The calls network is modeled with Watts-Strogatz graph, while the calls intensity - with exponential and Pareto probability density functions. (original abstract)
XX
Rozwijająca się gospodarka cyfrowa i społeczeństwo informacyjne zmieniają uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Z tego względu rodzi się potrzeba kształtowania jednolitego cyfrowego rynku UE (JCR UE). Stwarza to z kolei konieczność weryfikowania dotychczas sformułowanych wyzwań wobec rynku telekomunikacyjnego (RT) UE. Podstawowe cele artykułu sprowadzają się do przedstawienia głównych założeń strategii tworzenia JCR UE i ukazania roli RT w tworzeniu JCR UE, zaprezentowania obecnego stanu RT UE, ukazania głównych inicjatyw podejmowanych w obszarze RT, służących tworzeniu JCR UE, oraz przybliżenia stanu realizacji inicjatyw podjętych w obszarze RT. W nawiązaniu do przyjętych celów w artykule stawia się pytania badawcze dotyczące głównych powodów tworzenia JCR UE oraz sposobu oceny dotychczasowych przekształceń RT(abstrakt oryginalny)
EN
The developing digital economy and information society are changing economic and social conditions. Therefore, there is a need to shape a single EU digital market (EU SDM). In consequence, this creates the need to verify the currently formulated challenges to the EU telecommunications market (TM). The main goals of the article are to present the main assumptions of the strategy of creating the EU SDM and show the role of TM in creating the EU's SDM, presenting the current state of the EU TM, showing the main initiatives in the field of TM in order to create the EU's SDM and bringing closer the state of implementation of TM initiatives. In reference to the adopted objectives, the article poses research questions regarding the main reasons for the creation of the EU SDM and the way of assessing the existing TM transformations(original abstract)
EN
Purpose: The purpose of this paper is to characterize the rules of Simultaneous Multiple Round Ascending bid auction (SMRA) and to indicate factors confirming that it is an effective way of allocating radio frequencies. Design/methodology/approach: The paper draws on the literature on the spectrum auction. Theoretical discussions are supported by the real-world examples of spectrum auction. Findings: The paper presents the possibilities of modifying Simultaneous Multiple Round Ascending bid auction rules to adapt it to a specific market. Originality/value: The analysis made in this paper could help policy makers in Poland and other countries in spectrum auction designing. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja elementów wpływających na rozwój sektora handlu internetowego w branży telekomunikacyjnej. Aby osiągnąć postawiony cel, sformułowano następujące pytania badawcze: Które z podstawowych zalet e-commerce stanowią najważniejsze determinanty dla klientów przy wyborze tego kanału w analizowanej branży? oraz Jakie cechy społeczno-demograficzne klientów mają istotne znaczenie dla oceny poszczególnych zalet e-commerce? (fragment tekstu)
EN
The saturation of the telecommunications industry can significantly affect the dynamics of development in the near future, but today's market is a very competitive area. Companies trying to attract new customers and retain active customers are offering more and more promotional offers and implementing innovative solutions that will improve service quality. One of the solutions is to prepare and market a professional e-commerce offer, following the expectations of customers. The purpose of the study was to identify elements influencing the development of the Internet commerce sector in the telecommunications industry. The survey, conducted in collaboration with the Faculty of Organization and Management of the Technical University of Lodz with Opiniac company, is a group of 24 800 Polish Internet users at the turn of May and June 2016 (4201 recently purchased products from the telecommunication industry on the Internet). The results show that the main determinants motivating potential customers to shop online in the telecommunications industry are: no need to leave the house during the purchase process and lower prices. Analysis of the results showed lack or existence of weak correlations between the analyzed determinants and the demographic and social characteristics of the respondents. By contrast, among those who have not purchased telecom products recently, only 12% of respondents will choose the e-commerce in the future. (original abstract)
16
Content available remote Państwo jako podmiot kształtujący rynek komunikacji elektronicznej w Polsce
60%
XX
Zasadniczym celem artykułu jest ocena prowadzonej polityki gospodarczej państwa na rynku usług komunikacji elektronicznej w Polsce. Szczególną uwagę skupiono na aspektach regulacyjnych. (fragment tekstu)
EN
To determine a proportion between government and market has always been one of the most important issues in the economy thus it seems inevitable to analyse this problem in the context of the development of the electronic communications market. The principal aim of this article is the assessment of the economic policy at the electronic communications market in Poland. An aspects of regulation was under special attention here. The choice of the subject of this article results in the fact, that the policy of regulation influences the development of communications market. Therefore, giving an opinion on the effi ciency of the economic policy as well as on the benefits of making use of specific instruments of regulation in Poland seems to be a necessity. (original abstract)
17
Content available remote Megaustawa- próba oceny wpływu na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego
60%
XX
W Artykule przedstawiono tło historyczne oraz powody uchwalenia ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Scharakteryzowano również najważniejsze efekty uchwalenia tej ustawy i dokonano próby jej oceny jej wpływu na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego. (abstrakt autora)
EN
The article presents the historical background and the reasons for the adoption of the Act on supporting the development of telecommunications networks and services (Mega Law). The article also describes the most important effects of the adoption of the Act and has been trying to assess the impact of this law on the development of the Polish telecommunications market. (author's abstract)
XX
Problematyka nadzoru korporacyjnego od wielu już lat znajduje się w centrum uwagi, zwłaszcza ekonomistów z krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Jest to efekt wzrostu globalizacji, internacjonalizacji, a także ostatniego wielkiego kryzysu finansowego. Nadzór korporacyjny jest jednym z rozwiązań pozwalających zapewnić lepsze działanie podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo obrotu prawnego. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki nadzoru korporacyjnego, jego istoty oraz przyczyn wzrostu zainteresowania nim. W artykule szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego w spółkach telekomunikacyjnych, jak Grupa Polsat, Orange Polska SA oraz ATM SA. W ich przypadku skupiono się na zasadach ładu korporacyjnego spełniającego krajowe i międzynarodowe standardy poprawnego zarządzania oraz na najważniejszych dokumentach wewnętrznych regulujących te zasady. Zainteresowanie tą problematyką wzrasta, zwłaszcza w gospodarce, biznesie, a także w sferach politycznych i kręgach naukowych(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of corporate governance has been the focus of attention for many years, especially among economists, who come from countries with a developed market economy. This is the result of increased globalization, internationalization and the last great financial crisis. Corporate governance is one of the solutions to provide better operation of business entities and broadly understood security of legal transactions. The purpose of the article is to present the character of corporate governance, its essence and the reasons for its growth in interest. In the article, particular attention was paid to the functioning of corporate governance in telecommunications companies, such as Polsat Group, Orange Polska SA and ATM SA. In their case, the focus was on the principles of corporate governance that fulfil national and international standards of proper management and on the most important internal documents regulating these principles. Interest in these issues is growing, especially in the economy, business, as well as, in political spheres and scientific circles(original abstract)
19
Content available remote Czynniki wpływające na rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce - część 1
60%
XX
Polska, jak i inne kraje w Europie, szybko dołączyła do światowych megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na różne czynniki, przez wiele lat cechował się niską penetracją w porównaniu do innych krajów europejskich. Na rozwój tego segmentu rynku telekomunikacyjnego w Polsce wpłynęło wiele zmiennych, które są przedmiotem niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland as well other countries In Europe very quickly joined to the worldwide megatrends and enabled the development of mobile telephony. Polish telecommunication market is one of the largest in central Europe, however on account of different factors it has characterized low penetration rate for many years in comparison to other European countries. On the development of this segment of the telecommunication market in Poland influenced many indicators which are the subject of the article. (original abstract)
20
60%
XX
Rewolucja na rynku przesyłu informacji, a zwłaszcza na rynkach telekomunikacyjnych nie pozostawia wątpliwości, że substytuty mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania sektora usług pocztowych. Tradycyjne formy przesyłu informacji poprzez pocztę są wypierane przez teleinformatykę (w tym pocztę elektroniczną, telefonię internetową), telefonię komórkową itp. Dlatego pozostawanie poczty(publicznego operatora pocztowego) w rękach państwa może powodować opóźnienia w dostosowaniu sposobu działania do zmiennych warunków rynkowych (interes polityczny może zdominować interesy ekonomiczne i strategiczne rozwoju publicznych operatorów pocztowych). Przekształcenia publicznych przedsiębiorstw pocztowych są zjawiskiem niezbędnym w warunkach liberalizacji rynków usług, na których dotychczas miały one monopolistyczną lub dominującą pozycję. Trwanie w starych strukturach i sposobie działania powoduje szybką utratę udziału w rynku. Rządy, kierując się interesem publicznym, który realizowany jest przez narzucanie obowiązków świadczenia minimalnego zakresu usług pocztowych jednemu przedsiębiorstwu, powinny jednocześnie dążyć do przystosowania tego wielkiego organizmu gospodarczego do nowych warunków rynkowych, w których będzie ono musiało przetrwać w dobrej kondycji lub zostanie zmarginalizowane.
EN
The article addresses the problem of adapting the great postal enterprises(national public operators) to the new operating conditions which are created mainly by market liberalization, its demonopolisation, deregulation, increased competition and increased importance of the buyers' requirements. Consolidation and privatization in the postal sector are present mainly in the countries of Western Europe. Central and Eastern Europe still faces the challenge of adapting it's businesses to the principles of the single market in postal services.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.