Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomimo postępu jaki dokonał się w profilaktyce, rozpoznaniu oraz leczeniu choroby dekompresyjnej i jałowej martwicy kości, ich patomechanizm nie został jeszcze w pełni poznany i stanowią one nadal istotny problem kliniczny. Badania dotyczące oddziaływania hyperbarii na organizm człowieka zwracają uwagę na wpływ tych procesów na układ hemostazy. Jednocześnie niewiele prac poświęcono zmianom parametrów fibrynolizy w przebiegu nurkowań.
EN
Despite the progress made in prevention, diagnosis and treatment of decompression sickness, and avascular necrosis (of bone), their pathogenesis has not yet been fully elucidated, and they still are a significant clinical problem. The study of the hyperbaric effects on the human body draws attention to the impact of those processes on hemostasis. At the same time, few works were devoted to the change of the parameters of fibrinolysis in the course of diving.
2
Content available Wpływ hiperbarii na wybrane parametry hemostazy
100%
PL
Przeprowadzanie nurkowań i dekompresji według opracowanych tabel dekompresyjnych nawet skorygowanych dopplerowską oceną przebiegu desaturacji nie zabezpiecza w pełni nurków przed wystąpieniem objawów DCS czy jałowej martwicy kości. Nadal, zatem poszukiwane są bardziej czułe i specyficzne parametry do oceny bezpieczeństwa dekompresji. W badaniach przyżyciowych i autopsyjnych osób z wypadków nurkowych stwierdzano przypadki krwotoków, które nie powstały na skutek urazów czy też koincydencji innych jednostek chorobowych. Opisane przypadki nie zostały jednak wystarczająco wnikliwie zbadane pod kątem zaburzeń układu hemostazy. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu ekspozycji hiperbarycznych i dekompresji na wybrane parametry hemostazy. Badania zostały przeprowadzone u 39 zdrowych ochotników. 8 nurków poddano krótkotrwałej ekspozycji powietrznej odpowiadającej głębokości 30 m, 16 saturowanej ekspozycji powietrznej odpowiadającej głębokości 18 m oraz 15 saturowanej eksopzycji heliokosowej równej nurkowaniu na 30 m.
EN
Introduction: Diving and decompression performed strictly according to the decompression tables, corrected by the Doppler assessment of desaturation process do not fully assure divers from the development of DCS or bone necrosis. Thus more sensitive and specific safety parameters of decompression have been still seeking. Haemorrhages are implicated in the pathogenesis of some cases of DCS without coincidence with trauma or other pathology. Bleeding complications occurring after diving reported in some papers has not been sufficiently investigated and thus could not be directly correlated to the enhanced fibrinolysis. The aim of our study was to measure the effect of hyperbaric expositions and decompression on the markers of hemostasis. Material and methods: 36 healthy divers underwent hyperbaric exposures. Divers were subjected to short term exposures to the pressure of 400 kPa (corresponding water depth - 30 m) with 24 min plateau and continuous decompression with air as a breathing medium (8 divers) or saturated exposures to the pressure of 200 kPa(corresponding water depth - 18 m) with air as a breathing medium (16 divers) or saturated exposures to the pressure of 400 kPa with heliox as a breathing medium (15 divers). The divers were monitored for Doppler-detected venous gas bubbles as a risk factor for DCS. Blood samples were taken before exposure and after decompression.
PL
Artykuł porusza kwestie prawidłowego przebiegu procesu dekompresji oraz jej wpływu na stan zdrowia osoby nurkującej. Artykuł jest również próbą zmierzenia się z dokładnością tabel dekompresyjnych oraz metodami oceniającymi stopień zagrożenia chorobą dekompresyjną.
EN
This article discusses the proper course of the decompression process and its influence on a diver’s condition. The article also approaches the subject of the accuracy of decompression tables and the methods for assessing the risk of decompression sickness.
5
Content available Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków
88%
PL
Powstające podczas dekompresji pęcherzyki gazowe stanowią niefizjologiczną powierzchnię, z którą wchodzą w kontakt płytki krwi i białka układu krzepnięcia. Skutkiem tego, jest aktywacja płytek krwi oraz czynników kontaktu. Wychodząc z tego założenia, od ponad 30 lat rozpoczęto w Polsce weryfikowanie bezpieczeństwa tabel dekompresyjnych, za pomocą oceny zmian hemostazy i fibrynolizy.
EN
Gas bubbles occurring during the process of decompression create a non-physiological surface which comes into contact with blood platelets and coagulation proteins. The result is activation of blood platelets and contact factors. Accordingly, over 30 years ago Polish researchers began to verify the safety of decompression tables through the evaluation of changes of haemostasis and fibrinolysis.
6
Content available Czynnik XII – ograniczenie nurków?
88%
PL
Brak dowodów na zależną od czynnika tkankowego aktywację układu krzepnięcia krwi i uwalnianie trombiny z jednej strony a spadek stężenia czynnika XII po krótkotrwałych ekspozycjach powietrznych oraz saturowanych powietrznych i helioksowych, oraz podwyższone stężenie kompleksu plazminaantyplazmina (PAP) po krótkich nurkowaniach wskazują na możliwość wpływu nurkowania i dekompresji na aktywację fibrynolizy. Celem naszych badań była weryfikacja hipotezy zakładającej, że nurkowanie i dekompresja aktywują układ fibrynolizy oraz wyjaśnienie patomechanizmu tej aktywacji. W badaniach uczestniczyło 50 zdrowych ochotników, których poddano krótkotrwałym, powietrznym ekspozycjom hiperbarycznym pod ciśnieniem 400 kPa i 700 kPa odpowiadającym nurkowaniu na głębokość 30 m i 60 m. Dekompresję stosowano zgodnie z tabelami Marynarki Wojennej. Przed ekspozycją hiperbaryczną oraz po zakończeniu dekompresji we krwi żylnej określano: aktywność czynnika XII, stężenie i aktywność t-PA, stężenie i aktywność PAI-1, stężenie alfa2-antyplazminy, stężenie PAP, stężenie elastazy neutrofili. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost aktywności czynnika XII, wzrost stężenia kompleksu PAP, przy jednoczesnym spadku statystycznie istotnym spadku aktywności α2-AP. Nie stwierdzono mierzalnej aktywności t-PA oraz istotnych zmian stężenia t-PA. Stwierdzono istotny statystycznie spadek zarówno aktywności jak i stężenia PAI-1, silniej zaznaczony po ekspozycjach odpowiadających nurkowaniu na 60 m. Stężenia elastazy granulocytow nie różniły się istotnie przed ekspozycją i po dekompresji. Wnioski: U osób kwalifikowanych do nurkowania powinno się sprawdzać czynniki ryzyka zwiększonej aktywności fibrynolitycznej – zaburzenia hemostazy zwiększające ryzyko krwawienia, możliwość występowania zakrzepów/skrzeplin przyściennych.
EN
The lack of evidence for the tissue-factor dependent activation of the coagulation system and the release of thrombin on one hand, and a decreased concentration of factor XII after short term air, saturated air and heliox exposures, as well as an increased concentration of the plasmin-antiplasmin complex (PAP) after short dives indicate that diving and decompression possibly affect fibrinolysis. The aim of our research was to verify the assumption that diving and decompression activate the system of fibrinolysis and the clarification of the pathomechanism of this activation. The study involved 50 healthy volunteers who were subjected to short-term, air hyperbaric exposures at 400 kPa and 700 kPa, which correspond to 30m and 60m dives. Decompression was applied in accordance with Naval tables of decompression. Before hyperbaric exposition and after decompression the following factors were determined: activity of factor XII, concentration and activity of t-PA, concentration and activity of PAI-1, concentration of alpha2antiplasmin, concentration of PAP, concentration of neutrophil elastase. The following observations have been made: a statistically significant increase in the factor XII activity, increase in the PAP complex concentration and a simultaneous significant decline in the α2-AP activity. No measurable t-PA activity or significant changes in t-PA concentration have been observed. In addition, a statistically significant decline in both the activity and concentration of PAI-1 has been observed, which was more pronounced after the expositions that corresponded to 60 m dives. The concentrations of granulocyte elastase did not differ significantly before and after decompression. Conclusions: People qualified for diving should have the following risk factors examined: risk factors of increased fibrynolytic activity – haemostasis abnormalities that increase the risk of haemorrhage, possibility of parietal blood clots/thrombi.
EN
In circulation, platelets may come into contact with both exogenous (cardiac glycoside treatment) and endogenously produced inhibitors of Na+/K+-ATPase. We examined whether blocking of platelet Na+/K+-ATPase by ouabain results in generation of procoagulant activity. It was shown that an in vitro treatment of platelets with ouabain (20-200 µM for 20 to 60 min) is associated with an intracellular accumulation of sodium ([Na+]i), generation of a weak calcium signal, and expression of procoagulant activity. The ouabain-induced procoagulant response was dose- and time-related, less pronounced than that evoked by collagen and similar to that produced by gramicidin, not affected by EDTA or aspirin, and strongly reduced in the absence of extracellular Na+ or by hyperosmolality. Flow cytometry studies revealed that ouabain treatment results in a unimodal left shift in the forward and side scatter of the entire platelet population indicating morphological changes of the plasma membrane. The shift was dose related, weaker than that evoked by collagen and similar to that produced by gramicidin. Ouabain-treated platelets express phosphatidylserine (PS). The ouabain-evoked PS expression was dose- and time-dependent, weaker than that produced by collagen and similar to that evoked by gramicidin. Electronic cell sizing measurements showed a dose-dependent increase in mean platelet volume upon treatment with ouabain. Hypoosmotically-evoked platelet swelling resulted in the appearance of procoagulant activity. Thromboelastography measurements indicate that, in whole blood, nanomolar (50-1000 nM, 15 min) concentrations of ouabain significantly accelerate the rate of clot formation initiated by contact and high extracellular concentration of calcium. We conclude that inefficiently operating platelet Na+/K+-ATPase results in a rise in [Na+]i. An increase in [Na+]i and the swelling associated with it may produce PS exposure and a rise in membrane curvature leading to the generation of a procoagulant activity.
EN
In the course of hyperbaric expositions divers undergo extremely stressful conditions. Insufficient compensatory mechanisms and/or inadequate procedure of decompression most frequently lead to the development of decompression sickness (DCS). The formation of gas bubbles in tissue is thought to be a key factor in the onset of DCS. However there are several reported cases of DCS in which gas bubbles could not be detected. Thus a predictive biochemical marker of increased risk of DCS is still much sought after. There is also no general agreement on the nature of reported changes in the number of circulating blood cells induced by diving and decompression. The aim of this study was to evaluate the effect of two different breathing mixtures used in simulated hyperbaric expositions on circulating blood cells and its predictive role in DCS risk assessment. 60 healthy divers underwent hyperbaric exposures at 0.7 MPa with 35 min plateau. 21 divers used air and the other group of 39 divers used trimix (pO2-0.04 MPa, pN2-0.08 MPa, pHe-0.71 MPa) as a breathing mixture. Total decompression time in both groups was 3 hours and 7 min. The following parameters were measured: erythrocyte, leukocyte, neutrophile, and platelet count, haematocrit, MPV, MCHC, MCV, CD61, CD62P expression on platelets, and microplatelets. Hyperbaric exposures and decompressions had a pronounced effect on platelets in the group using air as a breathing mixture contrary to the group using heliox as a breathing mixture where in fact the number of platelets decreased. There were also observed increased amounts of microplatelets in the group using air. CD62P expression in the air group increased after decompression whereas expression of CD61 was not affected in both groups of divers. We observed an increased number of leukocytes and neutrophiles in both groups of divers. Diving and decompression had no significant effect on the number of erythrocytes and their morphology in both groups. Conclusion: Measurements of platelet count, microplatelets as well as the expression of CD62P on platelets seem to be of importance in the assessment of the risk of DCS. The predictive role of the observed changes in leukocyte and neutrophile count after decompression should be further investigated.
PL
Nurkowanie ma też wpływ na stan czynnościowy śródbłonka naczyń. Brak jest obecnie doniesień dotyczących wpływu nurkowań na ekspresję genów odpowiadających za funkcje śródbłonka. Celem przeprowadzonych pilotażowych badań była ocena wpływu kspozycji hiperbarycznych i dekompresji na ekspresję genów mających znaczenie w biologii komórek śródbłonka. W badaniach wzięło udział 5 zawodowych nurków. Zostali oni poddani krótkotrwałym ekspozycjom hiperbarycznym (0,7 MPa) odpowiadającym nurkowaniom na głębokości 60 m. Dekompresję przeprowadzano zgodnie z tabelami Polskiej Marynarki Wojennej. Ocenę ekspresji genów przeprowadzono metodą RT-PCR z użyciem zestawów RT2 PCR Profiler Array (Superarray Bioscience, a Qiagen Company, USA) oraz cyklera CFX 96 Bio-Rad. Badania ekspresji genów i analiza wyników wykazały zmniejszoną ekspresję genów BCL2 i BCL2A1 oraz ICAM-1 i PECAM-1. Wskazane są dalsze badania w celu ustalenia, czy wykazany w badanej grupie nurków spadek ekspresji łącznie genów PECAM-1, ICAM-1, BCL2, BCL2A1 może mieć udział we wzroście ryzyka wystąpienia patologicznych zmian kostnych po dekompresji.
EN
Diving has some impact on the functional status of the vascular endothelium. There are currently no reports on the effects of diving on the expression of the genes responsible for the functions of the endothelial. The aim of this pilot study was to evaluate the effects of hyperbaric exposure and decompression on the expression of genes relevant to the biology of endothelial cells. The studies were carried out on five professional divers. They were subjected to short-term hyperbaric exposures (0.7 MPa), corresponding to diving at the depth of 60 m. The decompression was carried out in accordance with the tables of the Polish Navy. The evaluation of the gene expression was performed using the RT-PCR method, with sets RT2 PCR Profiler Array (Superarray Bioscience, a Qiagen Company, USA) and CFX cycler Bio-Rad 96. The studies of gene expression and the analysis of results showed a decreased expression of genes BCL2, BCL2A1, ICAM-1 and PECAM-1. Further studies are recommended to determine whether the decrease in the expression of genes including PECAM-1, ICAM-1, BCL2, and BCL2A1 may contribute to the increase in the risk of pathological bone changes after decompression.
PL
Praca mówi o nie zbadanych dotychczas dokładnie powiązaniach choroby dekompresyjnej z zagadnieniami hemostazy a szczególnie fibrynolizy. Badany był wpływ ekspozycji hiperbarycznej na główne składniki systemu fibrynolizy. Dwie grupy młodych mężczyzn poddawane były ekspozycjom hierbarycznym do ciśnienia 400 kPa - grupa I - i 700 kPa - grupa II. Stosowano dekompresję powietrzna. Po ekspozycji badano nurków na obecność objawów choroby dekompresyjnej, a także poszukiwano pęcherzyków gazu w naczyniach żylnych metoda Dopplera. 15 minut po zakończeniu dekompresji pobierano krew do badań koagulologicznych. Badano stężenie i aktywność t-PA i PAI-1, stężenie PAP i alfa2-antyplazminy. W grupach badawczych nie stwierdzono wykładników choroby dekompresyjnej ani nadmiernej ilości pęcherzyków wewnątrznaczyniowych. Stwierdzono miedzy innymi spadek poziomu alfa2-antyplazminy, spadek stężenia i aktywności PAI-1. Nie zaobserwowano zmian w zakresie czynnika XII jak i t-PA. Ekspozycja hiperbaryczna i dekompresja indukuje fibrynolize, nawet bez obecności pęcherzyków gazowych.
EN
There are a number of reported cases of decompression sickness (DCS) with haemorrhages. These cases have not been sufficiently investigated and thus bleeding complications could not be directly correlated to the enhanced fibrinolysis. The effect of hyperbaric exposition and decompression on the main components of fibrynolitic system have been measured. Two groups of 25 male divers each, were subjected to hyperbaric exposures to the pressure of either 400 kPa - group I - or 700 kPa - group II followed by a staged decompression. The divers were monitored for clinical symptoms of DCS and checked for Doppler-detected venous gas bubbles. Venous blood was drawn from divers before exposition and 15 minutes after decompression. The concentrations and activities of t-PA and PAI-1 as well as concentrations of PAP and alpha2-antiplasmin and activity of factor XIIa were measured. In all groups of divers no cases of DCS as well as detectable gas bubbles were noted. We observed elevated concentration of PAP, decreased concentration of alpha2-AP, decreased PAI-1 concentration and activity. There were no significant changes in factor XIIa activity as well a of t- PA concentration and activity. Hyperbaric exposition and decompression induce activation of fibrynolisis, even in the absence of detectable gas bubbles. Fibrynolitic activity increases mainly due to decrease of PAI-1 concentration and activity. Further clinical trials are necessary for the estimation of the importance of activation of fibrynolisis with decreased level of PAI-1 and alpha2-AP as possible risk factor for bleeding in divers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.