Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 204

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trenerzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Intercultural meetings are present in foreign language teaching and they are currently gaining popularity. It is the result not only of globalisation but also of the increasing sensitivity and awareness of the coexistence of different cultures. The advantages of intercultural meetingshave been appreciated by teachers and tutors working with different age groups. Leaving aside their benefits, they constitute an enormous organisational challenge at the same time. The following paper aims at discussing the opportunities and potential difficulties related tointercultural challenges based on the survey conducted among Polish and German teachers organising intercultural exchanges.
PL
W artykule przedstawiono sylwetki 11 wybitnych trenerów absolwentów poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego: Michała Brzuchalskiego, Janusza Czerwińskiego, Mariana Drażdżewskiego, Krzysztofa Kisiela, Pawła Kowalskiego, Tomasza Andrzeja Kryka, Sławomira Nowaka, Czesława Szulca, Wernera Urbańskiego, Marcina Witkowskiego i Aleksandra Wojciechowskiego. Wiedza uzyskana w trakcie studiów z zakresu teorii treningu sportowego i przygotowania do uczestnictwa w zawodach sportowych pozwoliła im szkolić z sukcesami wielu reprezentantów Polski i innych krajów, tak w startach olimpijskich, jak i na mistrzostwach świata i Europy oraz w innych imprezach sportowych wysokiej rangi. Są wśród tych sportowców przedstawiciele lekkiej atletyki, pływania, żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa i piłki ręcznej.
EN
The article presents profiles of 11 notable coaches, who graduated from the Academy of Physical Education in Poznań (AWF): Michał Brzuchalski, Janusz Czerwiński, Marian Drażdżewski, Krzysztof Kisiel, Paweł Kowalski, Tomasz Andrzej Kryk, Sławomir Nowak, Czesław Szulc, Werner Urbański, Marcin Witkowski and Aleksander Wojciechowski. The knowledge gained during the study of the theory of sports training and preparation for participation in sports competitions allowed them to train successfully many representatives of Poland and other countries at the Olympic Games, World and European Championships and other events of high rank. Among those athletes there are representatives of athletics, swimming, sailing, canoeing, rowing and handball.
EN
Background. Several factors including gender, influence the development of expert coaches. The developmental trajectory of women coaches may present specific issues compared with those of men, such as: the few opportunities offered to women coaches, the predominance of men in management positions, and lower salaries. In the Brazilian context from 1941-1979, women were initially discouraged and then officially forbidden to participate in competitive judo. Since that time, female coaches in competitive judo have been a rarity. Problem and aim. As such, the aim of this study was to investigate three expert brazilian judo female coaches’ learning across their careers. Methods. Each coach participated in a semi-structured interview. A deductive-inductive approach to content analysis was adopted. Results. Supporting the literature, our results showed that personal characteristics, formal, informal and non-formal learning situations, and the support of family and friends were important to these coaches’ development. Other subcategories not previously reported emerged from the inductive analysis: teamwork and scientific information. Conclusions. The investigated career pathways showed that the Brazilian judo coaches were able to cope with career barriers through a combination of extensive formal and non-formal education, as well as support from family and friends. Notwithstanding such support, the women coaches were responsible for motherhood and housekeeping tasks.
PL
Wprowadzenie. Kilka czynników, w tym płeć, wpływa na rozwój trenerów ekspertów. Trajektoria rozwoju kobiet trenerek może przedstawiać specyficzne problemy w porównaniu z mężczyznami, takie jak niewielka liczba możliwości oferowanych trenerkom, przewaga mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i niższe wynagrodzenia. W kontekście brazylijskim w latach 1941- 1979 kobiety były początkowo zniechęcane, a następnie oficjalnie zabroniono im uczestnictwa w wyczynowym judo. Od tego czasu kobiety trenujące wyczynowo judo należą do rzadkości. Problem i cel. Celem niniejszej pracy było zbadanie procesu uczenia się trzech brazylijskich trenerek-ekspertek w judo na przestrzeni ich kariery zawodowej. Metody. Każda z trenerek wzieła udział w częściowo ustrukturyzowanym wywiadzie Zastosowano dedukcyjno-indukcyjne podejście do analizy treści. Wyniki. Zgodnie z literaturą przedmiotu, wyniki autorów wykazały, że cechy osobiste, formalne nieformalne i pozaformalne sytuacje uczenia się oraz wsparcie rodziny i przyjaciół były ważne dla rozwoju tych trenerek. Z analizy indukcyjnej wyłoniły się również inne podkategorie, które nie były wcześniej opisywane: praca zespołowa i informacja naukowa. Wnioski. Zbadane ścieżki kariery wykazały, że brazylijskie trenerki judo byli w stanie poradzić sobie z barierami zawodowymi dzięki połączeniu obszernej edukacji formalnej i nieformalnej, a także wsparciu rodziny i przyjaciół. Niezależnie od tego wsparcia, trenerki nadal były obarczone obowiazkami wynikającymi z macierzyństwa i prac domowych.
EN
Background. A couple of earlier studies described the rule and scoring equipment modification issues of the World Taekwondo (WT) competition system, initiated after the turn of the millennium as a result of multiple scandals and irregularities concerning match- fixing, lack of transparency, and nepotism in taekwondo institutions. Moreover, taekwondo matches were generally perceived as not being interesting to watch for spectators. However, these earlier studies were highly critical of the Protector & Scoring System (PSS) and the complicated, ever-changing Competition Rules and Interpretations, introduced progressively as a consequence of these issues and scandals. Problem and Aim. This study aims to find out if taekwondo experts support the criticism voiced in these earlier studies. Method. This present study puts the criticism voiced in these articles to the test by means of an anonymous survey of relevant taekwondo experts, such as (present and former) national team coaches and domestic (South) Korean middle-, high school, and university team coaches. Results. The survey provides mixed results; on some issues, the results are in agreement with the criticism expressed in the earlier studies, but on other positions, they diverge. The most important findings are that the majority of coaches prefer the PSS to a conventional, human judging system, despite the negative effects of the PSS on taekwondo techniques applied in competitions. In agreement with findings in previous articles, the majority of coaches perceive the general competition rules as too complicated, but they strongly support the present, multiple points scoring rules. Conclusion. The domestic Korean coaches appear relatively satisfied with the state of affairs of domestic and international taekwondo institutions. On the other hand, half of the national team coaches, especially the non-Asian ones, are not pleased with their domestic taekwondo federations, but, are generally also supportive of the WT leadership and the Kukkiwon.
PL
Tło. Kilka wcześniejszych opracowań dotyczyło kwestii modyfikacji zasad i sprzętu systemu punktującego w czasie zawodów World Taekwondo (WT), zapoczątkowanego na przełomie ubiegłego tysiąclecia w wyniku licznych afer i nieprawidłowości dotyczących ustawiania zawodów, braku przejrzystości i nepotyzmu w instytucjach taekwondo. Ponadto zawody taekwondo były ogólnie postrzegane jako nieciekawe dla widzów. Jednak te wcześniejsze badania były bardzo krytyczne wobec systemu punktującego Protector & Scoring System (PSS) oraz skomplikowanych, ciągle zmieniających się zasad zawodów i interpretacji, wprowadzanych stopniowo w wyniku tych problemów i skandali. Problem i cel. Niniejsze badanie miało na celu sprawdzenie, czy eksperci taekwondo popierają krytykę wyrażoną w tych wcześniejszych badaniach. Metoda. Badanie poddaje próbie krytykę wyrażoną w tych artykułach za pomocą anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród odpowiednich ekspertów taekwondo, takich jak (obecni i byli) trenerzy reprezentacji narodowych oraz krajowi (południowokoreańscy) trenerzy drużyn gimnazjalnych, średnich i uniwersyteckich. Wyniki. Ankieta daje mieszane wyniki; w niektórych kwestiach wyniki są zgodne z krytyką wyrażoną we wcześniejszych badaniach, ale w innych stanowiskach są rozbieżne. Najważniejsze ustalenia są takie, że większość trenerów woli PSS od konwencjonalnego, ludzkiego systemu sędziowania, pomimo negatywnego wpływu PSS na techniki taekwondo stosowane w zawodach. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w poprzednich artykułach, większość trenerów postrzega ogólne zasady rywalizacji jako zbyt skomplikowane, ale zdecydowanie popiera obecne zasady wielokrotnej punktacji. Wniosek. Lokalni koreańscy trenerzy wydają się względnie zadowoleni ze stanu rzeczy w krajowych i międzynarodowych instytucjach taekwondo. Z drugiej strony połowa trenerów reprezentacji narodowych, zwłaszcza spoza Azji, nie jest zadowolona ze swoich krajowych federacji taekwondo, ale generalnie wspiera również kierownictwo WT i Kukkiwon.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.