Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 865

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
PL
Tym razem nasza redakcja wzięła "na tapetę" Opla Combo. Jak zwykle, interesowały nas przede wszystkim możliwości sprawnego za i wyładunku oraz funkcjonalność pojazdu, choć nie sposób pominąć kilku istotnych informacji o jego wyposażeniu.
PL
"Technologia i zastosowanie systemów transportowych bez operatorów w praktyce" to temat konferencji, jaka odbyła się 16 września 2004 r. w Hannowerze. Podobnie jak przed dwoma laty, organizatorem imprezy był Wydział Systemów Magazynowych i Transportowych (PSLT) Uniwersytetu Hannowerskiego przy współpracy Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów (VDI).
PL
Rozwój transportu drogowego w przyszłości jest determinowany nie tylko wewnętrznymi czynnikami wpływającymi na działania podmiotów na rynku transportowym (producentów środków transportu, rządów i samorządów odpowiedzialnych za kreowanie i rozwój polityki transportowej w kraju lub regionie oraz użytkowników transportu), ale również czynnikami zewnętrznymi. Nowe wyzwania wynikają w dużej mierze z otoczenia zewnętrznego funkcjonowania transportu drogowego.
PL
Czynnikami niezbędnymi do realizowania zadań transportowych są środki techniczne, energia i informacja. W kategoriach teorii sterowania zadanie transportowe można określić jako wielokryteriowe zadanie optymalizacyjne, tj. zadanie dotyczące rozstrzygnięcia tego co, gdzie i jak należy przetransportować w możliwie najlepszy sposób. Jakość tego rozstrzygnięcia jest określona poziomem spełnienia przyjmowanych kryteriów, a rozwiązanie zadania polega na określeniu wymagań transportowych oraz wyborze trasy i środków transportu spośród w możliwości tym względzie dostępnych, przy uwzględnieniu okoliczności, jakie zachodzą w odniesieniu do tych możliwości.
EN
All intelligent transport systems are based on the intensive exploitation of information. For this reason, modern information technology holds a very crucial meaning for the effective implementation of transport processes. Aside from this, proper organisation of all the area of intelligent transport development is also very important. It concerns such activities as the identification of users’ needs, research, legislation and standardisation - as well as education and administrative organisation referenced to discussed area of development. All these problems have been briefed in the publication.
PL
Celem badawczym omówionym w artykule była weryfikacja - jakie środowisko programowania jest bardziej użyteczne w wybranym zadaniu transportowym. I stąd - chcąc ukazać trajektorie przemieszczających pojazdów na zadanych sieciach dróg, wybrano m.in. otwarte środowisko programistyczne, w odróżnieniu do uprzednio stosowanego – w badaniu podobnego zagadnienia – środowiska o odmiennej licencji. Realizacja postawionego zadania nastąpiła poprzez konsekwentne stosowanie paradygmatu programowania obiektowego.
EN
The article presents results of a study of possibilities to improve the implementation of a road vehicle tracking system previously developed at WTiE UTH Rad. Consequent application of the object-oriented programming paradigm is a key requirement of the task. An intermediate aim of the research is the assessment of available programming environments in the context of scientific problems in the field of transport.
PL
W artykule zaprezentowano aktualny stan prawny regulujący zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono wymagania jakie muszą spełniać przewoźnicy oraz pośrednicy, aby wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Ponadto przedstawiono analizę wybranej formy reglamentacji krajowego transportu drogowego. Szczegółowo opisano postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, a w szczególności przepisy określające zakres i warunki udzielania licencji na krajowy transport drogowy. Następnie przedstawiono regulacje prawne dotyczące odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego, oraz opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego.
PL
Transport jest podstawowym elementem gospodarki narodowej każdego kraju, kontynentu i świata, a w przyszłości może również Wszechświata. Sprawne przemieszczanie się ludności, towarów, produktów, kapitału i informacji, nazywane logistyką, ma coraz większe znaczenie, a sprawność całego systemu transportowego jest efektem spójności różnych rodzajów transportu (drogowego, kolejowego, powietrznego, wodnego i uzupełniającego teleinformacyjnego), ich wzajemnego uzupełniania się w celu likwidacji luk lub optymalnego wykorzystania zarówno środków transportowych obsługi transportowej, jak i kształtowania kosztów pośrednich tworzonych przez ten transport.
EN
Transport is a basic element of national economy of each country, continent and world, and in the future maybe even of the universe. The effective flow of people, products, capital and information, which are jointly called logistics, is becoming more and more important in the modern world. The efficiency of the transporting system results from the coherence of various means of transport (road, railway, aviary and water transport), their interrelations, and the way they complement one another so as to use the means of transport in the most optimal manner.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie komputerowego systemu wspomagania w transporcie drogowym eCall. Omówiono zasadę jego działania oraz zaprezentowano wybrane problemy związane z funkcjonowaniem systemu.
EN
This article contains adaptation computer system of aid in road transportation eCall. This paper present principle of work of the eCall system and introduction connected problems with the operability of the system.
PL
W dobie zawirowań na rynku energetycznym spowodowanych wojną w Ukrainie, branża transportu drogowego przeżywa trudne chwile, które jednakże motywują firmy do zmian. Koncepcja platformy Snarto zakłada skrócenie łańcucha dostaw poprzez eliminację spedycji oraz zastąpienie jej sztuczną inteligencją.
PL
Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej bhp, ich składu, właściwości chemicznych i fizycznych w celu neutralizacji skutków przedostania się tych środków do środowiska, a także zabezpieczenia środka transportowego i jego trasy. W referacie omówiono systemy monitorujące zabezpieczenie ładunków i pojazdów samochodowych, samochodowych, wykorzystanie technologii GPS, GSM i teleinformatyki do śledzenia i prognoz ruchu towarowego, która pozwala określać i zagwarantować dostarczenie oraz odbiór ładunku w określonym czasie, a w razie awarii lub katastrofy wysłania służb ratunkowych.
EN
The transport of dangerous goods requires specific knowledge of the safety procedures connected with transported materials, its composition, chemical and physical properties. It includes a "know how" on the field of neutralization of potential leakage and secured means to be maintained during the transport by routes. The article points at the monitoring systems responsible for security of cargo and vehicles themselves, and describes the use of GPS, GSM and ICT systems to track movements of dangerous cargo. Combination of mentioned technologies, guarantees fast reaction in case of sudden breakdown or even a catastrophe.
PL
Nadchodzi sezon zimowy. Wszyscy zarządcy dróg próbują przewidzieć, jakich zniszczeń dokona ciężki tabor przejeżdżający przez polskie miasta. Co roku, wiosną ukazuje się nieciekawy widok. Dziury, pęknięcia, wyrwy czekające na niespodziewającego się niczego kierowcę, gotowe uszkodzić koło, zawieszenie lub, co gorsza, doprowadzić do wypadku. O konsekwencjach nie trzeba wspominać, czyje zdrowie lub życie to wartości, które nie mają ceny.
PL
W opracowaniu przedstawiono krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w zakresie transportu drogowego. Regulacje polskiego prawa transportowego mają swoje źródło w aktach normatywnych oraz wykonawczych do ustaw. Najważniejszym dokumentem jest Kodeks cywilny oraz regulacje zawarte w Prawie przewozowym. Ogromne znaczenie mają też źródła prawa międzynarodowego. Prawo przewozowe tworzone jest także przez orzecznictwo krajowe w tej dziedzinie.
EN
In the paper the national and international source of law transportation in road transportation have been presented. These regulations are based on normative acts and implementing acts. The most important act is Civil Codex and regulations in Transportation Law. Great importance are also a source of international law. Transportation Law is also created by the national law in this area.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
5776--5779
PL
Celem artykułu jest przybliżenie regulacji ustawy o transporcie drogowym w zakresie przesłanek wyłączających odpowiedzialność przewoźnika za naruszenie jej przepisów oraz przedstawienie sposobu ich interpretacji w judykaturze. Analiza ustawodawstwa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że ustawodawca ustanowił domniemanie odpowiedzialności przewoźnika za naruszenie warunków przewozu drogowego. Ciężar dowodu, że zostały spełnione przesłanki do uwolnienia się od tej odpowiedzialności spoczywa na przewoźniku, a restrykcyjna sądowa wykładnia przepisów powoduje, że jest to utrudnione. Z praktyki wynika, że art. 92b ust. 1 i art. 92c ust. 1 ustawy, regulujące przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika, znajdują zastosowanie jedynie w nielicznych przypadkach.
EN
The aim of the article is to introduce the regulation of the Road Transport Act of 6 September 2001 in terms of the conditions of carrier’s release from liability for its violation and to provide a method of its interpretation used in public administration and administrative courts. The analysis of legislation and court rulings leads to the conclusion that the legislator established a presumption of carrier’s liability. The burden of proof is placed on the carrier, his liability is also independent of his guilt, so he needs to show that there are circumstances allowing not to impose a fine. Restrictive judicial interpretation of law makes it difficult. Practice has shown that art. 92b (1) and art. 92c (1) of the Act are rarely a legal basis of carrier’s release from liability.
18
Content available remote Pollutant emissions from road transportation in the years 1970-2005 in Poland
80%
EN
The article presents the methodology of estimation of the annual pollutant emission from combustion engine vehicles used for road transportation in Poland. The categories and types of vehicles as well ax the principles of estimation of the activity and emission factors for a given vehicle type have been discussed. The authors additionally present the values of basic annual emissions from road transportation as a whole and broken into selected categories and types of vehicles in the years 1970-2005, estimated based on the presented methodology.
PL
W referacie przedstawiono analizę przewożonych ładunków samochodami w zakresie ich gęstości. Z analizy wynikło, że możliwa do wykorzystania objętość przestrzeni ładunkowej pojazdów normatywnych, jest ograniczona przepisami o wymiarach zespołu pojazdów na drogach publicznych. Omówiono trzy propozycje zwiększenia rzeczywistej pracy przewozowej środkami transportu drogowego. Poddano ocenie zalety i wady proponowanych rozwiązań. We wnioskach przedstawiono propozycje działań umożliwiających realizację ocenianych koncepcji.
EN
The paper presents an analysis of freight carried by cars as far as their density is concerned. The analysis resulted in the conclusion that, the volume of the cargo area of standard vehicles possible to be used, is limited by the legislative regulations on the dimensions of the vehicle set on the public roads. Three proposals to increase the real haulage work by the road transport, were discussed. The advantages and disadvantages of the proposed applications were evaluated. The conclusions contained proposals for actions enabling the implementation of the concepts evaluated.
PL
Nadrzędnym celem europejskiej polityki transportowej jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez transport o 60 proc. do roku 2050 – w stosunku do roku 1990.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.