Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 251

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorzady lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Polska wchodząc do Unii Europejskiej bierze na siebie współodpowiedzialność za realizacje globalnej i europejskiej polityki w zakresie ochrony środowiska, również w jej lokalnych aspektach. W trakcie procesu negocjacyjnego w latach 1998-2001 przyjęto na siebie zobowiązania do realizacji unijnych programów działań w tej dziedzinie, a w szczególności Szóstego Programu działań - „Europa 2010 - Nasza Przyszłość Nasz Wybór". Program ten zakłada realizację swych celów, m.in. poprzez rozszerzenie dostępu publicznego do informacji o środowisku, jak i świadome kształtowanie środowiska. Odpowiedzialność za ochronę środowiska w Polsce spoczywa na wszystkich podmiotach gospodarczych oraz na administracji, a także w coraz większym stopniu na indywidualnych obywatelach. W latach 2000-2001 powstał w Polsce nowy system prawny ochrony środowiska oparty o prawo Unii Europejskiej. W Polsce od wielu lat obowiązują zasady praktykowane na świecie w zakresie ochrony środowiska, jak np. zasady sporządzania ocen oddziaływania na środowisko na początku i w trakcie procesu inwestycyjnego, czy też zasada „zanieczyszczający płaci". Istnieje także bardzo efektywny system finansowania inwestycji ekologicznych. Promowane są także zasady rozwoju zrównoważonego, które w Polsce zawarte zostały w Konstytucji. Zasady polityki ekologicznej zbliżone są do zasad obowiązujących w UE. Do podstawowych działań w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym należy zaliczyć wdrażanie prawa i państwowej polityki ekologicznej, działania na poziomie planowania przestrzennego, a także tworzenie lokalnych programów i planów związanych z ochroną środowiska i rozwojem społeczno-gospodarczym. Ważnym zadaniem dla administracji terytorialnej, wynikającym bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska (z 2001 r.), a także ze zobowiązań międzynarodowych naszego kraju, jest stworzenie warunków dla pełnego dostępu obywateli do informacji o środowisku, a także do udziału zainteresowanych w procesach ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.
EN
Poland, accessing to the European Union, is sharing the responsibility for the global and European politics realization in the range of environmental protection also in its local aspects. During the negotiation process in the period 1998-2001 assumed the obligations to the realization of the Union activities programmes in this field and in particular the Sixth Programme of Activities - "Europe 2010 - Our Future Our Choice". This programme assumes the realization of their objectives, inter alia by the spreading of public access to the information on environment, as well as conscious shaping of environment. Responsibility for the protection of environment in Poland rests on all economic subjects and on the administration, and to a bigger degree on individual citizens, too. In the period 2000-2001 the new legal system of environmental protection was organized in Poland, based on the law of the European Union. In Poland for many years the principles practiced in the world in the scope of protection of environment are obligatory, as for instance principles of the evaluations preparation of the impact on the environment at the beginning and during the investment process or the principle "pollutant pays".There is also a very effective system of ecologic investments financing. Promoted are also the principles of sustainable development which in Poland were included in the Constitution. The principles of ecologic politics are close to the principles obligatory in the EU. To the basic activities in the range of sustainable development idea implementation on the local level we ought to include the implementation of law and state ecological politics, activities on the level of spatial planning, and also creation of local programmes and plans dealt with the environmental protection and socio-economic development. The important task for the territorial administration, directly resulting from the act on the Law of Protection of Environment (from 2001), and as well from the international obligations of our country, is the preparation of conditions for the citizens' full access to information on environment as well to participation of persons interested in evaluation processes of investment impact on environment.
PL
Rozwój gospodarki rynkowej oraz samorządności lokalnej w Polsce wskazują na potrzeby adaptowania koncepcji marketingowych do działalności gmin miejskich i wiejskich. Marketing gminny oznacza ukierunkowanie działalności administracji publicznej na społeczność lokalną. Dla samorządów lokalnych szczególnie użyteczna może być koncepcja marketingu postrzeganego jako proces zarządzania. W zarządzaniu marketingowym gminą można wyróżnić: zarządzanie podsystemem administracyjno-politycznym oraz zarządzanie zasobami gminy. Samorząd gminy, realizując zadania publiczne, powinien równocześnie podejmować wszechstronne działania na rzecz zaspokojenia różnorodnych potrzeb społeczności lokalnej. Zarządzanie marketingowe gminą nie może być traktowane przez władze samorządowe jako działalność autonomiczna, a należy je włączyć do całego lokalnego systemu zarządzania.
EN
It is increasingly typical of highly developed market economies to use marketing concepts in relation to regional and local government structures. Poland has seen economic change and the development of local government for several yeas and it is becoming apparent that these concepts need to be incorporated into local economies of towns and villages of our country. Marketing in the local community context means focusing community attention on meeting local needs. It would be of particular use for community governments to see marketing as a management process. In this process, the local government plays a leading role in the community affairs managing development according to market principles. The following two types of local management through marketing can be differentiated: managing the political and administrative local subsystem and managing resources. While implementing public policies the local government should also take comprehensive measures in order to satisfy the variety of local community needs. Under the current circumstances, major areas where marketing concepts may be applied are: managing the administration system, representative bodies and opinion makers, public service development, private sector promotion measures, attracting strategic investors and equity. The following types of marketing tools may be used: personal marketing, marketing of services (including nonrprofits), marketing in property management, urban planning marketing. Managing local communities through marketing should not be interpreted by local governments as an isolated function. Instead , they should integrate marketing into their overall management systems.
PL
Celem opracowania jest określenie roli jakości kapitału ludzkiego przedstawicieli lokalnych samorządów w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. Badania empiryczne przeprowadzono w 2008 r. w województwie warmińsko-mazurskim. Dla wszystkich gmin miejsko-wiejskich i wiejskich obliczono syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju społeczno gospodarczego przy zastosowaniu metody wzorca rozwoju Hellwiga, a następnie jednostki zaszeregowano w 3 klasy. Następnie badaniem ankietowym objęto obszar wiejski powiatów ziemskich, w których udział ludności wiejskiej w ludności ogółem (wskaźnik ruralizacji) przekraczał 50%. Badania wykazały, iż jakość kapitału ludzkiego przedstawicieli samorządów gminnych (mierzonego za pomocą posiadanego wykształcenia i reprezentowanej grupy zawodowej), a także aktywność obywatelska (wyrażona frekwencją w wyborach) oraz gospodarcza (mierzona wskaźnikami przedsiębiorczości) mieszkańców badanych gmin są dodatnio powiązane z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. W gminach, gdzie strategie rozwoju przygotowywano przy współudziale lokalnych liderów, odnotowywano większe sukcesy w ich realizacji.
EN
The aim of the paper is to determine the role of human capital quality of local authorities in the local socio-economic development. The research was carried out in Warmia and Mazury Province in 2008. A synthetic socio-economic development Hellwig index was calculated for all urban-rural and rural communes, grouping them into 3 classes. Further research was carried out in the rural area of land poviats with lower level of urbanisation. The analyses showed that the human capital quality of local authorities (measured by their education level and professional affiliation) as well as the social (expressed in elections attendance) and economic activity (measured with entrepreneurship indices) of population were positively correlated with the level of socio-economic development. Relatively greater successes in their plans’ realization were noticed in communes, where development strategies were worked out with local leaders.
14
75%
PL
Celem badań była identyfikacja postaw i opinii przedstawicieli samorządów lokalnych wobec trudności i ograniczeń rozwoju gospodarczego gmin posiadających obszary Natura 2000. Badania ankietowe przeprowadzono w 2013 r. wśród władz samorządowych gmin powiatu janowskiego w województwie lubelskim, w których obszary Natura 2000 zajmują ponad 35% powierzchni Obejmowanie cennych przyrodniczo obszarów ochroną prawną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, zabezpiecza z jednej strony ochronę europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, z drugiej jednak, z racji rygorystycznego reżimu ochronnego, może blokować rozwój gospodarczy tych terenów. Tymczasem ponad połowa gmin w Polsce to gminy, w których obszary Natura 2000 zajmują ponad 20% powierzchni, są to gminy najsłabsze pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Powstaje zatem pytanie, czy obszary Natura 2000 rzeczywiście pogarszają warunki konkurencyjności lokalnej gospodarki i czy stanowią barierę rozwoju gmin objętych siecią „Natura 2000”.
EN
The priority of the Natura 2000 European Ecological Network is to reconcile economic development with the simultaneous protection of and respect for biological diversity. The issue is, therefore, not to obstruct economic development but to channel it so that it will not threaten the natural environment. In practice, however, this idea turns out to be difficult to implement. Despite the fact that the law on the protection of nature allows certain kinds of activities in the Natura 2000 areas, the existing requirements and procedures for starting economic or investment activities make it very difficult for potential investors to operate. Under such circumstances the local self-governments of Natura 2000 gminas [communes/municipalities] have to wrestle with local problems of environmental protection, treating the fact of being situated in Natura 2000 areas as a factor that restricts their socio-economic development. It is therefore reasonable to expect that they should receive special funds from the State budget, e.g. in the form ecological subventions. At the same time it is important to define the priorities of gminas in respect of the economic development of the Natura 2000 Network areas, to prepare long-term programs promoting the development of non-agricultural enterprise, and to guarantee appropriate funds for this purpose.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.