Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedmiotem pracy są wyniki badań procesu przygotowania granulatu wykonanego z wolframowego stopu ciężkiego. Omówio¬ne różne sposoby granulacji pokazują wyraźnie jak bardzo odmienne są mechanizmy i zjawiska fizykochemiczne, które występują w poszczególnych przypadkach. Świadczy to o obszerności pola badawczego ogólnie rozumianej granulacji. Ojej znaczeniu i ważno-ści świadczą cechy wyróżniające formę granulowaną surowców i produktów w porównaniu z formą proszkową (pylistą).
EN
The results of studies concerning study of the process of preparation of granules made of tungsten heavy alloy. Discussed different ways of granulation clearly show mechanisms and physico-chemical phenomena that occur in individual cases are much different. This demonstrates the voluminous research field in generalny understood granulation. Its importance and validity of evidence distinguishing features of a granular form of raw materials and products in comparison with the form of powder (dusty).
PL
Przeprowadzono badania przydatności techniki przesypowej granulacji bębnowej do granulowania różnych substancji, które wchodzą w skład mieszanek paszowych. Otrzymano pozytywne wyniki granulacji bardzo dobrze rozpuszczalnego sproszkowanego cukru, nierozpuszczalnego bentonitu oraz polfamiksu, będącego polidyspersyjną mieszaniną wielu składników. Określono zależność między przeciętną średnicą granulatu i zawartością wilgoci. Analiza rozkładów wielkości granulek oraz ich wilgotności wykazała istotną ich zależność od ilości cieczy wiążącej, czasu granulacji i rodzaju granulowanego materiału.
EN
Teste for determination of tumbling of granulation of various substances, contained in fodder mixes, were carried out. Positive results were obtained in the case of easy-soluble powdered sugar, insoluble bebtonite and polfamix a polydispersing mix of several components. Relationship between the average granule diameter and moisture content were determined The analysis of granule size distribution and their moisture content proved substantial dependency from the amount of binding liquid, granulation time as well as type of granulated material.
PL
Oprócz miałkich rud darniowych naturalnych i modyfikowanych, jako sorbenty siarkowodoru stosuje się granulowane masy odsiarczające zawierające różne dodatki. W części 2 pracy dokonano przeglądu wybranych sorbentów stałych zawierających żelazo, np. sztucznie syntetyzowanych uwodnionych tlenków żelaza, wodorotlenku żelaza(III), sorbentu haloizytowego oraz niektórych granulowanych mas odsiarczających stosowanych w Polsce do oczyszczania biogazu
EN
Except for fine natural and modified bog ores, granular desulphurization masses containing various additives are used as hydrogen sulfide sorbents. Part 2 of the work reviews selected iron-containing solid sorbents, e.g. artificially synthesized hydrated iron oxides, iron(III) hydroxide, halloysite sorbent and some granulated desulphurization masses used in Poland for biogas purification
EN
The subject of this paper are the results of testing the process of preparation of a granulate made of a mixture of powders with the chemical composition of a heavy tungsten alloy. Different methods of granulation are discussed which reveal how widely they vary in physical and chemical phenomena. It is a testament to how vast the research field of granulation of matter is. The importance and significance of granulation methods were proven with the distinguishing features of the granulated form of the stock materials and products compared to their powdered (dusty) form. Granulation is applied to produce convenient forms of products or intermediates which are acceptable to end users, and to facilitate or even enable the application of products and intermediates in appropriate technologies.
PL
Przedmiotem pracy są wyniki badań procesu przygotowania granulatu wykonanego z mieszaniny proszków o składzie chemicznym wolframowego stopu ciężkiego. Omówione różne sposoby granulacji pokazują wyraźnie jak bardzo odmienne są mechanizmy i zjawiska fizyko-chemiczne jakie występują w poszczególnych przypadkach. Świadczy to o obszerności pola badawczego ogólnie rozumianej granulacji. O jej znaczeniu i ważności świadczą cechy wyróżniające formę granulowaną surowców i produktów w porównaniu z formą proszkową (pylistą). Granulacja jest więc stosowana, aby uzyskać wygodną, akceptowalną przez użytkowników końcową formę produktu bądź półproduktu oraz aby ułatwić, bądź nawet umożliwić ich stosowanie w odpowiednich technologiach.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.