Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intuicja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
100%
PL
Książka jest próbą zbadania tego, co psychologia ma do powiedzenia na temat intuicji, zebrania przeróżnych odkryć i zastosowania ich w życiu codziennym.
EN
The book is an attempt to investigate what psychology has to say on the subject of intuition, gathering various discoveries and applying them in everyday life.
2
Content available Rola intuicji w organizacji
100%
EN
Intuition may be defined as understanding or knowing something without conscious recourse to thought, observation or reason. Some see this unmediated process as somehow mystical while others describe intuition as being a response to unconscious cues or implicitly apprehended prior learning. It is one of the untapped and less acknowledged human resource. Most people do not know about their inner capability and do not use it. However, a lot of research proves that this capability can be used in an organization with very good effects.
3
Content available WOKÓŁ INTUICYJNYCH DECYZJI SĘDZIEGO
100%
Zeszyty Prawnicze
|
2014
|
tom 14
|
nr 2
187-200
PL
ON A JUDGE’S INTUITIVE DECISIONS Summary The paper discusses the credibility of legal decisions taken on the basis of intuition. An analysis is conducted from the perspective of cognitive psychology, with special emphasis on research on expertise intuition. The aim is to answer the question whether we can speak of trustworthy intuitive decision-making in the legal sciences. I confront research on legal theory conducted by American legal realists with cognitive psychology in order to establish the conditions influencing the decision-making process and the formulation of intuitive evaluations. The paper ends with a presentation of a decision-making model valid both for the legal sciences and for cognitive psychology.
PL
W artykule przedstawiono poglądy na temat znaczenia intuicji i jej definicje. Zaprezentowano rolę intuicji w procesie podejmowania decyzji.
EN
In the article views on the importance of intuition and its definitions were presented. The role of intuition in decision making process was explained.
5
Content available Problem intuicji w filozofii Leona Brunschvicga
100%
EN
Idealizm krytyczny Leona Brunschvicga (1869‒1944) stanowi połączenie dwóch aspektów: problemowego, wyznaczającego podstawy systemu, oraz historycznego, stanowiącego realizację systemowych założeń. Celem niniejszego artykułu jest odniesienie problemu intuicji do wskazanych wyżej dwóch aspektów filozofii Brunschvicga. W pierwszej kolejności problem jest omawiany w kontekście badań historyczno-krytycznych francuskiego filozofa. W dalszej części artykułu pojęcie intuicji zostało natomiast wpisane w ramy systemu filozoficznego, którego realizację stanowią badania historyczne.
EN
The aim of this study is to explain the role of rational and intuitive cognition in the theory and practice of management. The article presents a synthetic review of definitions and ways of interpreting the concept of intuition. Subsequently, a conceptual apparatus for rational judgments, intuitive judgments, and intuition as a special type of skills is proposed. On the basis of the four-stage model of the creative process and the model of System 1 and System 2, the role of intuition in the work of management theoretician is explained. Using the four-stage model of competence, the role of intuition in the process of making managerial decisions is explained. The study shows that intuition is a key skill in the theory and practice of management.
PL
Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie roli poznania rozumowego i intuicyjnego w teorii i praktyce zarządzania. W artykule przedstawiono syntetyczny przegląd definicji i sposobu interpretowania pojęcia intuicji. Następnie zaproponowano aparat pojęciowy dotyczący sądów rozumowych, sądów intuicyjnych oraz intuicji jako szczególnego typu umiejętności. W oparciu o czterofazowy model pracy twórczej oraz modele systemu 1 oraz systemu 2 wyjaśniono rolę intuicji w pracy teoretyka zarządzania. Posługując się czterofazowym modelem kompetencji, wyjaśniono rolę intuicji w procesie podejmowania decyzji kierowniczych. W opracowaniu wykazano, że intuicja stanowi kluczową umiejętność zarówno w teorii, jak i w praktyce zarządzania.
8
Content available remote Doskonalenie intuicji w procesie podejmowania decyzji
88%
EN
The article is the continuation of the article published in no 4 (37) issue of Zeszyty Naukowe AON entitled „Intuition and Extrasensory Recognition in Decision Making Process”, where the author tried to explain the idea of intuition and presented both Polish and foreign scholars’ views. Assuming that intuition is the product of experience and training, he worked out, taking into account the addressee, i.e. academic environment, this article using American research. In the first chapter called „Check Your Intuition Abilities” the author suggests measuring the level of intuition abilities, checking how they are used at work and preferences in decision taking. The next chapter entitled „ Decisions when Intuition Appeared Most Useful” shows that in general decision makers did not have problems to recognise decision situations, they referred to their intuition abilities in high risk conditions and necessity to take complex, strategic decisions. The chapter „Using Intuition in Decision Making Process” states that decision makers undoubtedly recognise that they are aware of having intuition and using it while taking the most important decisions. The last two chapters deal with techniques used to stimulate intuition and techniques strengthening intuition abilities while making decisions. The main theses of the article: intuition is one of the most important abilities, as well as analytical ones, used in decision making process and thus increasing the effectiveness of any activity; at universities and academies, military ones in particular, research programmes should be implemented to allow in an objective and balanced way to evaluate and improve the processes of intuitive decision making; intuitive abilities should be integrated with traditional (analytical) decision making procedures used nowadays.
9
88%
EN
W swojej filozofii Nicolai Hartmann stara się przezwyciężyć utrwalone za sprawą neokantyzmu i fenomenologii przekonanie o opozycyjności myślenia i naoczności. Dyskurs i intuicja w ujęciu Hartmanna nie są dwoma opozycyjnymi sposobami poznania, lecz raczej abstrakcyjnie wyróżnionymi, w rzeczywistym poznaniu zawsze współwystępującymi, a z logicznego punktu widzenia równoważnymi, momentami poznania. W ujęciu Hartmanna wszelkie poznanie jest syntezą naoczności i myślenia. Opisywane przez Kanta poznanie charakterystyczne dla przyrodoznawstwa jest syntezą naoczności empirycznej i myślenia. Podobnie poznaniu stricte filozoficznemu, którego sam Kant nie sproblematyzował, a które jest poznaniem czysto intelektualnym, także musi przysługiwać pewien typ naoczności. W tym przypadku naocznością uzupełniającą myślenie jest naoczność intelektualna.
10
75%
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie roli intuicji w procesach decyzyjnych występujących w mikroprzedsiębiorstwach. Artykuł zawiera rozważania dotyczące wykorzystania intuicji w zarządzaniu oraz wnioski wynikające z serii zogniskowanych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z północno-wschodniej Polski. W toku prac badawczych poznano opinie respondentów na temat użyteczności intuicji w biznesie. Wyniki przeprowadzonych wywiadów pozwoliły zauważyć, że proces decyzyjny w mikroprzedsiębiorstwach jest zwykle oparty na intuicji, a nie jest efektem planowania długookresowego.
EN
The main purpose of this paper is to reflect the meaning of intuition in the decision making process in the micro-companies. This article contains theoretical considerations about the issue of intuition and the findings according to interviews with the entrepreneurs of the North-Eastern Poland. In the process of empirical research author wanted to find out opinions and viewpoints about intuition’s utility in business. The results of conducted interviews allow to notice that decision making process in the micro-companies is usually determined by intuition, not by long-term planning.
11
Content available remote Intuicja i poznanie pozazmysłowe w procesie podejmowania decyzji
75%
EN
In the introduction the author states that mastering the art of decision taking, apart from the ability of providing useful information about the situation, requires also appropriate methods of solving problems connected with that situation. According to presented division of problems, the author distinguishes groups of solving methods matching them: program-mable methods, quasi-programmable methods, unprogrammable ones and procedures of intuition and extra sensory perception. The article presents a selection of theoretical considerations on intuition and extra sensory perception. Basing on literature, the author quotes a current operational definition of intuition and provides a definition of extra sensory perception. Basing on generalisations and conclusions presented in the article, the author sees the necessity to use intuition and extra sensory perception procedures in practice of command and decisions taken every day. Evaluating and mastering intuition and extra sensory perception abilities should be, according to the author, an important element of every educational programme in every institution and on every level, particularly in military schools. Conducting research by universities and academies, military in particular, on using intuition and extra sensory perception in management seems necessary, especially when three greatest world superpowers have already been carrying out such research.
12
Content available remote Intuicja a podejmowanie decyzji
75%
EN
According to scientists (R. Sperry and R. Orstein) people use generally their left part of the brain, reaching merely 20% of their intelectual abilities. It is known, however, that only complementary and harmonious use of both parts of the brain (the left – analytical one and the right – creative, intuition one) may increase the effectiveness of intellectual work. The examples of Einstein and Madame Curie confirm that they were geniuses only because they were able to join the artist's mind (right part) with scientist's mind (left part). Taking these conditions into consideration the author suggests complementing the decision maker's knowledge to use the right – intuition (nor responsible for senses) part of the brain.
EN
The aim of this paper is to determine the relationship between the personality traits identified in the literature as characteristic of an intuitive decision-maker and the use of intuition in the decision making process. In order to empirically verify this issue, the author conducted a pilot study. The article consists of three principal parts and is both theoretical and empirical in nature. The first part presents the essence of intuition and attempts to define this ambiguous concept. Next, the personality traits, abilities and predispositions which make up the profile of an intuitive decision maker are discussed. The final part of the paper is devoted to presenting the results obtained in the course of this empirical research.
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zależności między cechami osobowości jednostki określanymi w literaturze przedmiotu jako charakterystyczne dla intuicyjnego decydenta a wykorzystaniem intuicji w procesach podejmowania decyzji. W celu empirycznej weryfikacji tego problemu autorka przeprowadziła badania empiryczne o charakterze pilotażowym. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części i ma charakter rozważań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. W pierwszej, zaprezentowano istotę intuicji podejmując jednocześnie próbę zdefiniowania tego niejednoznacznego pojęcia. Następnie przedstawiono cechy osobowości, zdolności i predyspozycje intuicyjnego decydenta składające się na jego profil. Końcowa część artykułu poświęcona została prezentacji rezultatów poznawczych uzyskanych w toku zrealizowanych badań empirycznych.
EN
The article undertakes the matter of the existence and the part of the intellectual intuition in the cognition of the reality at Heraclitus from Ephesus. It explains the specificity of the understanding of the intellectual intuition in the connection from Heralitus the understanding of the being, shows the role of intuition in the recognition of the reality. The analyses are led according to questions: What is the act of the intuition? What is the object of the intuition? What is the subject of the intuition? Heraclitus binds the understanding of the intuition with the „phronesis”. The characteristic moments of the act of “fronesis”: internal insight, visuality, intelectuality. The intuition is indispensable to reading of the solid Law – Logos.
15
75%
EN
The problem of rational investment and allocation of funds for an agent with individual goals and experiences is presented in this paper. Simon Herbert’s model of decision making, the EPAM model of intuition as a decision tree with the accompanying Soar software which is a modern cognitive architecture for modeling intelligent agents are considered. The state space and selection of decision rules for determining the optimal solution are presented, emphasizing the role of intuition. A decision-making scheme is presented, leading to the acquisition of distinct experiences resulting in an increase in the procedural knowledge stored in the long-term memory. The next stage is to visualize the decision-making process in the working memory in order to satisfactorily allocate funds into three categories. The results obtained indicate the intuitively correct decision according to an assumed quality factor which is the level of overall agent satisfaction. Reference is also made to the possible application of GAN neural networks, showing their potential in supporting intuitive decision making in the stock market. The considerations confirm the validity of an intuitive approach to business solutions and also enable a closer look at multidimensional aspects of intuition. The considerations confirm the validity of the intuitive approach to business solutions, as well as presenting an insight into multidimensional aspects of intuition itself.
EN
Artykuł jest poświęcony ocenie współczesnych teorii dwóch systemów poznawczych (dual system theories of cognition), określanych najczęściej mianem „Systemu 1” i „Systemu 2”. Zgodnie z odnośną literaturą, atrybutem „Systemu 1” jest myślenie intuicyjne, dlatego w tekście stawia się pytanie, czy współczesna kognitywstyka umożliwia wartościowe naukowo rozumienie zjawiska intuicji. Przywołane teorie dwóch systemów poznania zostają ocenione w świetle aparatury pojęciowej szkoły lwowsko-warszawskiej.
17
75%
EN
W artykule prezentuję poglądy Karla Jaspersa na temat dyskursu i intuicji. Obie zdolności ludzkiego poznawania nie są tu rozumiane oddzielnie, lecz łączą się razem, gdy ludzie filozofują. Innymi słowy, filozofia potrzebuje ich obu, chociaż ich wzajemna relacja wcale nie jest prosta do wyjaśnienia. Jest bardziej dialektyczna niż analityczna. W artykule porównuję stanowisko Jaspersa i Kanta, ponieważ Jaspers był w dużej mierze zależny od Kantowskich rozstrzygnięć, ale w omawianej sprawie nie zgadzał się do końca z Kantem.
PL
Umiejętności interpersonalne (zwłaszcza kadry kierowniczej) wydają się stanowić kluczowy czynnik sukcesu w zarządzaniu.
19
Content available Epistemic Functions of Intuition in Descartes
71%
EN
The topic of the paper is the notion of intuition in Descartes’ philosophy and its epistemic functions. Descartes introduces his notion of intuition in the context of a description of his method and process of knowing and doing science. Intuition is a significant component of this process. I intend to show that the main epistemic functions of intuition in Descartes’ philosophy are differentiated. Intuition is essential not only in the context of justification (the Cartesian synthetic method of proof) but also and especially in the context of discovery (the Cartesian analytic method of discovery). It plays not only a role in the foundation of the cogito but also on different stages of constructing the system of knowledge. Intuition has important functions in grasping simple natures, forming primary concepts, comprehending complex natures, forming primary propositions (including primary principles), and capturing relationships between them and building deductive reasoning (the role of intuition in deduction). Hence, intuition is the foundation for all primary stages of producing knowledge. It is active and important element of pure thinking (a priori) in human knowledge, and science. It fulfils these functions due to its specific epistemic properties. I also argue that intuition is not an autonomous and complete type of knowledge. Nor is it an intuitive thesis, but rather the basis of a justification for theses (including the cogito).
PL
Epistemiczne funkcje intuicji u Kartezjusza Przedmiotem artykułu jest pojęcie intuicji w filozofii Kartezjusza i jej epistemiczne funkcje. Kartezjusz wprowadza pojęcie intuicji w kontekście charakterystyki metody i procesu poznania oraz uprawiania nauki. Intuicja jest istotnym składnikiem tego procesu. Celem artykułu jest wykazanie, że główne epistemiczne funkcje intuicji w filozofii Kartezjusza są zróżnicowane. Jest ona niezbędna nie tylko w kontekście uzasadnienia (kartezjańska syntetyczna metoda dowodowa), ale przede wszystkim w kontekście odkrycia (kartezjańska analityczna metoda odkrycia). Odgrywa rolę nie tylko w fundowaniu cogito, lecz także na różnych etapach budowania systemu wiedzy. Intuicja pełni ważne funkcje w ujmowaniu prostych natur, tworzeniu pierwotnych pojęć, ujmowaniu złożonych natur, formułowaniu pierwotnych sądów (w tym pierwszych zasad), ujmowaniu relacji między nimi i przeprowadzaniu dedukcyjnych rozumowań (rola intuicji w dedukcji). Stąd intuicja jest fundamentem wszystkich podstawowych etapów tworzenia wiedzy. Stanowi czynny i ważny element czystego myślenia (a priori) w tworzeniu wiedzy ludzkiej i w nauce. Spełnia te funkcje dzięki specyficznym epistemicznym własnościom. W tekście argumentuję również, że intuicja nie jest autonomicznym i kompletnym typem poznania. Nie należy jej rozumieć jako twierdzenia intuicyjnego, ale raczej jako podstawę do uzasadniania tez (włącznie z cogito).
EN
Descartes’s epistemology is rooted in his profound interest in and respect for what might be called intellectual experience, especially lucid intellectual experience. (Lucid intellectual experience is my term for what Descartes calls perceiving clearly and distinctly.) This interest, it seems to me, was shared by Descartes’s rationalist successors Spinoza and Leibniz. In the first part of this paper, I locate the phenomenon of lucid intellectual experience, focusing on Descartes and Spinoza. I try to show if we do not give enough attention to the character of such experience, we risk losing touch with a central motivation behind their respective epistemologies. In the second part of the paper, I consider intellectual experience in the context of skeptical doubt, particularly radical doubt. Although Descartes and Spinoza are often taken to be opposed here, I think they share more than is commonly appreciated.
PL
Kartezjusz (i Spinoza) w kwestii intelektualnego doświadczenia i sceptycyzmu Epistemologia Kartezjusza jest zakorzeniona w jego głębokim zainteresowaniu i uznaniu dla tego, co można by nazwać intelektualnym doświadczeniem, lub dokładniej przejrzystym intelektualnym doświadczeniem (przejrzyste intelektualne doświadczenie jest moim terminem oznaczającym to, co Kartezjusz określał ujęciem jasnym i wyraźnym). To zainteresowanie intelektualnym doświadczeniem, jak mi się wydaje, podzielali inni racjonaliści, Spinoza i Leibniz. W części pierwszej artykułu staram się ulokować fenomen przejrzystego intelektualnego doświadczenia w ramach doktryny Kartezjusza i Spinozy. Usiłuję pokazać, że jeśli nie uwzględnimy w sposób właściwy charakteru tego doświadczenia, to ryzykujemy utratą wglądu w centralne motywy leżące u podstaw ich teorii poznania. W drugiej części artykułu rozważam intelektualne doświadczenia w kontekście sceptycznego wątpienia, w szczególności radyklanego wątpienia. Chociaż często przyjmuje się, że Kartezjusz i Spinoza zajmują opozycyjne stanowiska, gdy chodzi o kwestię radykalnego wątpienia, to ja sądzę, że ich stanowisko były bardziej do siebie podobne w tej sprawie niż się zwykle przyjmuje.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.