Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomimetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
|
2012
|
tom Vol. 60, nr 2
237-240
EN
The paper presents the idea of coupled multiphysics computations. It shows the concept and presents some preliminary results of static coupling of structural and fluid flow codes as well as biomimetic structural optimization. The model for the biomimetic optimization procedure was the biological phenomenon of trabecular bone functional adaptation. Thus, the presented structural bio-inspired optimization system is based on the principle of constant strain energy density on the surface of the structure. When the aeroelastic reactions are considered, such approach allows fulfilling the mechanical theorem for the stiffest design, comprising the optimizations of size, shape and topology of the internal structure of the wing.
2
100%
EN
Robots and robotics technologies are expected as new tools for inspection and manipulation. The dynamics of robot always are changed by environment and robot of state in mission. Therefore, an adaptation system, which is able to switch controller due to environment and robot of state, is needed. Meanwhile, animals are able to go through several environments and adapt several own states. The adaptation system is realized Central Pattern Generator (CPG). CPG exists in nervous system of animals and generates rhythmical motion pattern. In this paper, a robot motion control system using CPG is proposed and applied to an amphibious multi-link mobile robot.
3
Content available remote Agresywna kolonia chwastów jako biomimetyczna metoda optymalizacji globalnej
75%
|
2015
|
tom R. 91, nr 12
59-61
PL
W pracy przedstawiono niedawno zaproponowany algorytm optymalizacji globalnej zainspirowany rozprzestrzenianiem się kolonii chwastów. Opisany algorytm jest zbliżony koncepcyjnie do innych współczesnych metaheurystyk, tj. roju cząstek czy algorytmów genetycznych. Jego cechy charakterystyczne to m.in. iteracyjny sposób działania, losowy dobór populacji początkowej, selekcja najbardziej optymalnych osobników. Działanie algorytmu przetestowano na wybranych problemach testowych.
EN
In the paper a recently developed algorithm of global optimization, inspired with spreading of weed colonies, is presented. The discussed algorithm is conceptually close to other contemporary metaheuristics, e.g. particle swarm or genetic algorithms. Its characteristic features are, among others, iterative mode of operation, random choice of initial population, selection of most prospective individuals. The action of the algorithm is tested using chosen benchmark problems.
EN
In this paper we describe the construction of an apparatus for a method of unidirectional freeze-casting of ceramic suspensions. The cooling system is based on a cascade system with Peltier modules. The compositions of the suspensions were elaborated in two different systems of the superplasticizer (dispersing agent)/binder additives. Applying the freeze-casting method, zirconium dioxide powder (stabilized with 3% at. of yttrium oxide) was used to fabricate the ceramic matrices, which were then vacuum-infiltrated with a commercially available epoxy resin EpoFix (Struers). SEM microphotographs showed that the porous ceramic materials of a layered structure had been obtained. These layers were arranged into domains of different orientations in relation to each other, while in the domains the layers were arranged in parallel to each other. A mechanism of the processes occurring during freezing the ceramic suspensions was described on the basis of the SEM images of the cross-sections of the produced samples. We observed the key-effect of the additives (superplasticizer, binder) on the microstructure of the samples. That influence can be explained by a change in the freezing mechanism or a change in the ice crystal structure in a system containing those additives.
PL
W ramach przedstawionej pracy opisana została budowa urządzenia służącego do jednokierunkowego wymrażania zawiesin ceramicznych metodą freeze-casting. Układ chłodzenia opiera się na systemie kaskadowym, w którym wykorzystywane są moduły Peltiera. opracowane zostały składy zawiesin w dwóch różnych układach dodatków upłynniacz/spoiwo. metodą freeze-casting, z proszku dwutlenku cyrkonu (stabilizowanego 3% molowo tlenkiem itru) wykonane zostały matryce ceramiczne, które następnie infiltrowano próżniowo za pomocą handlowo dostępnej żywicy epoksydowej EpoFix (struers). mikrofotografie sEm pokazały, iż wytworzone zostały porowate materiały ceramiczne o charakterze warstwowym. Warstwy te ułożone są w domeny o różnej orientacji względem siebie. W domenach z kolei warstwy ułożone są względem siebie równolegle. Na podstawie mikrofotografii z przekroju poprzecznego wytworzonych próbek opisano mechanizm zachodzący podczas wymrażania zawiesin ceramicznych. zaobserwowano kluczowy wpływ dodatków (upłynniacz, spoiwo) na mikrostrukturę próbek. Wpływ ten tłumaczy się zmianą mechanizmu zamarzania, lub zmianą struktury krystalicznej lodu w układzie z tymi dodatkami.
EN
Nature has always inspired human being to create new materials, tools, and many other achievements. This area which is known as as biomimetic, bionic or biomimicry offers enormous potential for materials science and engineering science. The examples of biomimetic successes in new engineering solutions are increasingly appearing. A present paper is given of some examples of biomimetic approach in materials science and engineering as well as an outlook for development ofbiomimetics is discussed.
PL
Natura od zawsze inspiruje człowieka swoimi rozwiązaniami. Dzięki temu możliwe były wynalazki i postęp techniki w tym opracowanie materiałów narzędzi i metod oraz poznanie i wykorzystanie różnorodnych mechanizmów i procesów oraz szereg innych osiągnięć. Ta część nauki znana pod nazwą biomimetyka, bionika lub biomimikra oferuje ogromny potencjał dla inżynierii materiałowej. Stale rośnie liczba przykładów osiągnięć wykorzystujących biomimetykę w różnych rozwiązaniach inżynierskich.
6
63%
PL
Prezentowana praca dotyczy dwufazowych materiałów kompozytowych o charakterze dielektrycznym i mikrostrukturze pseudo- komórkowej, której zamknięte pory wypełnia polarna faza ciekła. Taka elektroaktywna struktura polimerowa może podlegać złożonym odkształceniom mechanicznym w reakcji na pobudzenie elektryczne. Podjęto próbę wytworzenia materiału o tak zadanej strukturze, dokonano analizy jego mikrostruktury i określono podstawowe właściwości elektryczne w zakresie stałych i wolnozmiennych pól elektrycznych.
EN
The paper exploits bio-inspired idea of soft, dielectric polymeric composite material with cell-like microstructure, in which voids are filled with a liquid polar phase in order to produce augmented complex mechanical displacements as a reaction to high-voltage external electrical stimuli. An attempt was made to produce such material, microstructure of the specimens was analyzed and their basic electrical properties were evaluated for DC and low-frequency AC electrical stimuli.
PL
Inteligentne nanomateriały to takie, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale rozwinięte właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne spowodowane ich nanorozmiarami. Otrzymywaniem i zastosowaniem inteligentnych nanostruktur, w których co najmniej jeden wymiar jest wyrażony w skali nanometrycznej, 0,1-100 nm, zajmuje się nanotechnologia. Nanotechnologia to nowoczesna dziedzina nauki, która stwarza bardzo duże możliwości. Podstawowym celem nanotechnologii jest wykorzystanie unikatowych właściwości poprzez osiągnięcie kontroli na poziomie atomowym i molekularnym cząstek oraz opracowanie skutecznego sposobu ich wytwarzania i wykorzystania.
EN
Smart nanomaterials are those whose structures and components exhibit peculiar and well-developed physical, chemical, and biological properties caused by their nanosized dimensions. It is nanotechnology that deals with the problem of obtaining and using smart nanostructures, in which at least one dimension is expressed in a nanometric scale of 0.1-100 nm. Nanotechnology is a modern science that creates a great many possibilities. The primary objective of nanotechnology is the use of unique characteristics by control of the atomic and molecular particles and development of an effective process for their preparation and use.
EN
Nature is a perfectly functioning system. Biomimetics (biomimicry) is based on analysis and transposition of processes occurring in nature to the level of technology. Architecture is a search of forms which are complementary to functional and structural solutions. There is a noticeable play with geometry, a play of shapes, and space for multiplication between these processes.
PL
Natura stanowi perfekcyjnie funkcjonujący system. Nurt biomimetyki (biomimikry) opiera się na analizie i przetransponowaniu procesów zachodzących w naturze na płaszczyznę technologii. Architektura to poszukiwanie form będących dopełnieniem rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Pomiędzy tymi procesami zauważalna jest zabawa w geometrię, gra brył oraz przestrzeń multiplikacji. Architektura może stać się płaszczyzną do swoistej gry i zabawy wychodzących znacznie poza swoje podstawowe pojęcia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.