Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wypalenie zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Wypalenie zawodowe jako przejaw patologii w organizacji
100%
XX
W artykule omówiono syndrom wypalenia zawodowego - patologię, którą coraz częściej można napotkać we współczesnym środowisku pracy. Autor usystematyzował dostępną wiedzę na temat tego zjawiska, a także opisał je, jego przyczyny, przejawy oraz działania możliwe do podjęcia w walce z nim. W artykule wykorzystano, poza dostępną literaturą przedmiotu, wyniki własnego badania na temat zachowań patologicznych w środowisku pracy. Badanie przeprowadzono wśród 200 pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu. Badanie dotyczy wyłącznie osób z wyższym wykształceniem bądź w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the burnout-syndrome - a pathology that may be encountered more frequently in today's work environment. Author systematized the available knowledge on this phenomenon, and described them, its causes, manifestations and possible actions in the fight against it. The article uses, in addition to the available literature on the subject, the results of own research on pathological behavior at work. The survey was conducted among 200 working students of the Faculty of Economic Sciences and Management of Nicolaus Copernicus University in Toruń. (original abstract)
XX
Poruszono problem wypalenia zawodowego oraz przedstawiono wyniki badań dotyczące omawianego zagadnienia. W badaniu wzięło udział ponad 300 pielęgniarek i pielęgniarzy studiujących w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Narzędziem badawczym był kopenhaski kwestionariusz wypalenia, który składa się z trzech kategorii.
EN
The article presents the problem of professional burnout and the results of measurement of burnout among nurses who studied in Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Burnout was measured with the Copenhagen Burnout Inventory. Results of data analysis showed that burnout has a two-factor structure. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano zjawisko 'wypalenia zawodowego' oraz przedstawiono jego przyczyny i etapy.
XX
Scharakteryzowane główne zagrożenia występujące w praktyce lekarskiej, do których należą: przeciążenie pracą, brak czasu wolnego i wypoczynku oraz zła sytuacja materialna.
XX
Depresja i syndrom wypalenia zawodowego przestają być tabu w pracy. Nie możemy pozostać obojętni na to, co dzieje się z naszymi pracownikami. Dbałość o kondycję psychiczną zespołu stała się w dzisiejszych czasach obowiązkiem lidera. Co można w tej kwestii zrobić? (fragment tekstu)
XX
Mając niekoniecznie sprzyjające środowisko, możemy własnym nastawieniem i konkretnymi działaniami uczynić pracę satysfakcjonującą albo przynajmniej wystarczająco dobrą. I odwrotnie - w środowisku sprzyjającym rozwojowi, autonomii i dobrej atmosferze czuć się nieszczęśliwymi poprzez narzucenie sobie zbyt wielkich wymagań i oczekiwanie od innych tego samego. (fragment tekstu)
XX
Instruktorzy terapii zajęciowej podejmują w swej pracy szereg działań mających na celu rehabilitację społeczną i zawodową osób chorych lub niepełnosprawnych. Działania te wiążą się z organizowaniem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych opartych na wykonywaniu prac angażujących różne sfery funkcjonowania człowieka: fizyczną, poznawczą, emocjonalną, społeczną. Zajęcia mogą mieć formę zajęć pracowniczych, komputerowych, plastycznych, rękodzielniczych - rzeźbiarskich, tkackich etc. Warto jednak zwrócić uwagę, że praca instruktora obejmuje aktywizowanie podopiecznych, kształtowanie ich motywacji, wspieranie poczucia własnej wartości i rozwijanie kompetencji społecznych, przez co wymaga osobistego zaangażowania i głębszej relacji. Tym samym praca ta wpisuje się w kategorię zawodów społecznych, w których dobry kontakt z drugim człowiekiem warunkuje skuteczność świadczonej pomocy. Wykonywanie zawodów z tej kategorii wiąże się jednak z podwyższonym ryzykiem wystąpienia wypalenia zawodowego. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study was to establish the personality conditions for burnout of occupational therapy instructors (n = 30; mean age: M = 38,32). The study made is of the following psychological measures: MBI, NEO-FFI, SES. The tested variables were: burnout, self-esteem and personality traits included in the model of the Big Five: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness. Correlation analysis based on the r-Pearson coefficient confirmed the statistically significant associations between burnout and three personality traits: neuroticism, openness to experience and agreeableness. These factors, however, are associated with only two dimensions of burnout: emotional exhaustion and de-personalization. Other traits - extraversion and conscientiousness, as well as self-esteem did not confirm their relationship to the level of burnout of the subjects. (original abstract)
8
Content available remote Wypalenie zawodowe a motywacja do pracy
100%
XX
Artykuł przedstawia związki wypalenia zawodowego z motywacją do pracy. Najbardziej popularne koncepcje wypalenia zawodowego, są jednocześnie koncepcjami motywacyjnymi, mówiącymi o tym, że wypalenie zawodowe występuje u pracowników wysoce zmotywowanych do pracy, którzy doświadczają rozczarowania i frustracji swoich wysokich, idealistycznych, a nawet nierealistycznych oczekiwań w pracy związanej z intensywnym kontaktem interpersonalnym z pacjentami, uczniami, klientami. Przedstawiona jest także koncepcja wypalenia zawodowego jako przeciwieństwa zaangażowania, w którym jednym z najistotniejszych elementów jest własna stała i zaspokajana motywacja. W artykule przedstawiono środowiskowe oraz indywidualne czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu. Zaprezentowano także metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, metody zwalczania go i niwelowania jego skutków, a także odzyskiwania utraconej motywacji do pracy poprzez koncentrację na budowaniu zaangażowania, zamiast zwalczania negatywnych czynników facylitujących wypalenie zawodowe. Dzięki koncentracji na zaangażowaniu wymiary wypalenia zawodowego zmieniają się w wymiary zaangażowania: wyczerpanie emocjonalne jest zastąpione przez entuzjazm, zgorzknienie będące wyrazem depersonalizacji, przez współczucie i empatię, a obniżone poczucie osiągnięć osobistych przez efektywność i poczucie kompetencji. (abstrakt ze strony domowej czasopisma)
EN
The article presents relationship between occupational burnout and work motivation. The most popular concepts of burnout are motivational theories, based on an assumption that burnout concerns highly motivated employees, who experience disappointment and frustration of their idealistic and/or unrealistic job expectations at work connected with intensive interpersonal contact with patients, pupils, clients. A concept of burnout as an opposite to engagement with its most essential element of sustainable motivation and satisfaction has been described. Environmental, situational and individual factors facilitating burnout have been presented. Methods of preventing burnout as well as methods of contending with it and those dealing with minimising its effects have been described; recovering work motivation by focusing attention on building engagement, instead of contending with negative aspects facilitating occupational burnout. When burnout is counteracted with engagement, three dimensions of burnout are replaced by dimensions of engagement: emotional exhaustion is changed into enthusiasm, bitterness into compassion and empathy, and finally lowered self-efficacy into efficacy and self-competence. (original abstract)
9
100%
XX
Obecnie coraz częściej również zwraca się uwagę na fakt efektywnej pracy, czyli takiej, która przynosi zadowolenie z rezultatów własnego działania. Dlatego przedmiotem zainteresowania badaczy są nie tylko warunki skuteczności działań zawodowych, czy odczucia klientów, bądź pacjentów lub podopiecznych, ale głównie satysfakcja zawodowa, oraz cena jaka płacą za zaangażowanie w swą profesję jej wykonawcy. Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą zawodową, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemach. Czy do nich zaliczają się także pracownicy socjalni - osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą drugiemu człowiekowi? Próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie stanowi przedmiot niniejszych rozważań. (fragment tekstu)
EN
The author describes the phenomenon of burnout among social workers. Chronic stress and emotional involvement are the most common causes of burnout in this professional group. (original abstract)
10
100%
XX
Artykuł zawiera ogólna charakterystykę wypalenia zawodowego, opis i symptomy syndromu wypalenia zawodowego oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article includes general characteristics of job burnout, description and symptoms of professional burnout syndrome as well as ways of counteracting the syndrome. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na próbie N=2118 pracowników zatrudnionych w 9 elastycznych formach zatrudnienia: pracy na zastępstwo, telepracy, pracy tymczasowej, prac sezonowych, w ramach umów cywilno-prawnych, w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, w ekonomii społecznej, samozatrudnionych. Problem doświadczania symptomów zjawiska wypalenia zawodowego - wyczerpania emocjonalnego oraz cynizmu, analizowany był z użyciem narzędzi MBI (Maslach Burnout Inventory - General Survey). Na potrzeby badania wykupiono licencje i uzyskano zgodę na zastosowanie niniejszej metody (for use by Magdalena Slazyk&Malgorzata Dobrowolska only. Received from Mind Garden, Inc. on March 21, 2013). Kwestionariusz został przetłumaczony oraz poddany wstępnej walidacji przez M. Ślazyk-Sobol. Celem badań było określenie poziomu wypalenia w grupach pracowników elastycznych form, a także porównanie komponentów wypalenia w zależności od miejsca zatrudnienia. Wyniki badań wskazują na alarmujący poziom wypalenia we wszystkich elastycznych formach poza sektorem ekonomii społecznej oraz zatrudnionymi w ramach umów zleceń (te grupy doświadczają średniego poziomu wypalenia). Wyczerpanie emocjonalne na poziomie przeciętnym i niskim wystąpiło wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu, pracujących na umowę na zastępstwo oraz zatrudnionych w ramach ekonomii społecznej. Wszystkie badane grupy charakteryzują się wysokim cynizmem, jednak istotna różnica dotyczy telepracowników oraz ekonomii społecznej, gdzie wyniki tego komponentu były istotnie statystycznie niższe. Przedstawione badania miały charakter eksploracyjny, ale ich wyniki zachęcają do wdrażania działań profilaktycznych, obejmujących programy rozwoju pracownika - przede wszystkim szkoleń lub coachingów, które mogłyby wspierać kompetencje pracowników elastycznych form narażonych na doświadczanie zjawiska wypalenia. Nieodłącznym elementem zapobiegania wypaleniu powinny być także zmiany w polityce personalnej, przekładające się na kreowanie klimatu i kultury organizacyjnej, w których wartością byłoby dbanie o zdrowie, ale także o samorealizację zawodową pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research conducted on a sample of n = 2,118 employees working in nine flexible forms of employment: substitute employment, teleworking, temporary work, seasonal work, within the framework of civil law contracts, part-time work, fixed time job, in the social economy and self-employed. The problem of experiencing symptoms of the phenomenon of burnout - emotional exhaustion and cynicism was analyzed using the MBI-Maslach Burnout Inventory - General Survey. The license was bought for the study and authors obtained approval for using MBI method (Received from Mind Garden, Inc. on March 21, 2013). The questionnaire was translated and subjected to a preliminary validation by M. Ślazyk-Sobol. The aim of the presented study is to determine the level of burnout in groups of flexible workers and also to compare the level of burnout components taking into account the form of employment. The results present an alarming level of burnout in all flexible forms, beyond the sector of social economy and civil law contracts (these groups experience the average level of burnout). Emotional exhaustion at average and low level occurred among part-time workers, substitute employment and people employed in the social economy. The researched groups were characterized by high cynicism, however, an important difference appeared among teleworkers and social economy workers. The results of this component were significantly lower among these employees. Presented research was exploratory, but the results encourage to the implementation of preventive tools, including employee development programs - primarily training or coaching, which could support the competence of workers of flexible forms experiencing the phenomenon of burnout. Additionally, the prevention of burnout should also consist of changes in personnel policies, reflected in the creation of a given climate and culture, in which the main values are taking care of health, but also the fulfillment of professional staff.(original abstract)
12
Content available remote Istota i konsekwencje ekonomiczne wypalenia zawodowego
100%
XX
W erze postindustrialnej, opartej na usługach i informatyzacji prawie wszystkich sfer życia jednostki, wiedza i umiejętności, głównie komunikacyjne oraz interpersonalne, a także elastyczność i mobilność pracowników nabrały szczególnego znaczenia. Nieustannie rosnący przepływ informacji, które muszą zostać przeanalizowane, i potrzeba stałego komunikowania się z otoczeniem wpływają na wydłużenie czasu pracy. Powszechność telefonii komórkowej i mobilnego Internetu sprawiają, że zakończenie dnia pracy ma dla wielu pracowników w zasadzie charakter iluzoryczny, z uwagi na wymóg dyspozycyjności, który coraz częściej odnaleźć można w publikowanych profilach poszukiwanych pracowników. Wzrost zaangażowania i zwiększony zakres obowiązków oraz odpowiedzialności nie znajduje jednak odzwierciedlenia w adekwatnie rosnących wynagrodzeniach, co w konsekwencji może prowadzić do powstania syndromu wypalenia zawodowego. Z uwagi na fakt, że zjawisko to zaczęło przybierać na sile, uznano, iż należy poznać istotę i przyczyny oraz wskazać sposoby zapobiegania mu. Aby osiągnąć tak sformułowany cel, przeprowadzono analizę wybranych pozycji polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu oraz przestudiowano opisane przypadki syndromu wypalenia zawodowego, co w rezultacie pozwoliło na zastosowanie metody monograficznej.(abstrakt oryginalny)
EN
In the postindustrial era, based on services and informatisation of all aspects of an individual's life, employees' knowledge and skills (preferably communication and interpersonal skills), their flexibility and mobility acquired a particular significance (importance). A permanent increase in the flow of information which has to be analysed, and the need of communication with others result in lenghtening of a working day. A universal use of mobile phones and mobile Internet cause that the end of a working day becomes illusory for many employees, because it is very common to find a requirement of evening and weekend availability in the candidate profiles published by employers. However, increasing involvement, duties, and responsibilities of employees do not result in an adequate (appropriate) rise of their salaries. The consequences of this process can lead to burnt-out syndrome. The phenomenon of the burnt-out syndrome becomes more and more common and that is why the purpose of the paper is to diagnose its essence, reasons, and to find the methods of its prevention. Literature studies and case study methods illustrating the burnt-out syndrome were utilised to achieve the aim of the paper, and the monographic method was used to present the results of the research.(original abstract)
XX
Żyjemy w czasach zmian, które z definicji wytrącają człowieka z jego strefy komfortu, co jest równoznaczne z przeżywaniem stresu. Bombardowani gigabajtami informacji, których ludzki mózg nie jest w stanie przetwarzać, łatwo ulegamy stresowi, a ten staje się wszechobecny. Jak radzić sobie z tą sytuacją? (fragment tekstu)
14
Content available remote Wypalenie zawodowe wśród psychologów
100%
XX
Wypalenie zawodowe, na które składają się wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i obniżone poczucie dokonań osobistych, to zjawisko, na które narażone są przede wszystkim osoby wykonujące tzw. zawody pomocowe, które bazują na bliskim kontakcie interpersonalnym. Jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zjawisko wypalenia w zawodzie są psychologowie. (fragment tekstu)
EN
Some professions, for instance nurses, have been thoroughly analyzed in terms of their professional burnout. This article is dedicated to the problem of professional burnout among psychologists of different specialities. A group of elementary, gymnasium (junior high school) and high school psychologists, clinical and business psychologists are analyzed in terms of three dimensions of burnout: emotional exhaustion, depersonalization and reduced sense of personal accomplishment. (original abstract)
PL
Obecnie, termin "wypalenie się" ma wielorakie znaczenie. Często słyszymy osoby mówiące: "Jestem wypalony. Nie jestem już w stanie poradzić sobie z całą sytuacją", albo oznajmujące "Za bardzo się wypaliłem, aby być w stanie wykonać to zadanie." W celni jasnego zrozumienia zjawiska wypalenia się jednostki konieczne staje się przedstawienie kompletnej i precyzyjnej definicji. Takie próby podejmowane były przez wielu badaczy. Dla właściwej perspektywy poniżej podaję przykłady definicji wypalenia oraz ich opisy.(fragment tekstu)
EN
The following article paper presents the description of Burnout Syndrome as well as the subject literature. According to presented definition of burnout syndrome this is common in modern organizations. Widespread thinking about professional burnout is focused on the employee and his weaknesses eliminating psychological difficulties within the relationship man - work. Meanwhile, the burnout syndrome is strongly associated with a stressful workplace and the employee experiencing chronic emotional overload. Employees functioning under permanent stress for a long time begin to experience lack of harmony between their personality and the organization and therefore lose motivation to continue working with the previous commitment. The effects in the form of symptoms of burnout are not just an individual problem of the employee but they bring tangible cost to the organization, and consequently the phenomenon of burnout is becoming a serious social problem. The more serious the problem of burnout in the context of organic stress in organization the more extensive investigations and practical indications for contemporary environments it requires. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza czynników wpływających na proces wypalenia zawodowego na przykładzie badanej grupy pracowników sieci marketów spożywczo-przemysłowych. W opracowaniu pragnę udowodnić, że różne czynniki organizacyjne i społeczne w znacznym stopniu przyczyniają się do wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Prezentowane badania mają charakter pilotażowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to identify and analyze factors affecting the process of professional burnout on the example of the examined group of employees of the food and industrial network. I would like to prove in this paper that various organizational and social factors contribute significantly to the phenomenon of professional burnout. These studies are pilot-based.(original abstract)
EN
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.(original abstract)
18
Content available remote Wypalenie zawodowe - charakterystyka zjawiska. Sposoby przeciwdziałania
75%
XX
Prezentowany artykuł zajął się problemem wypalenia zawodowego, przedstawił charakterystykę zjawiska, jego przyczyny, skutki, oraz metody profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku. Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków, między innymi: wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych oraz na rozwój osobowości, na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników. W naszym kraju coraz częściej słyszy się o potrzebie przeciwdziałania wypaleniu zawodowego, powstają różnorodne programy prewencji, a także placówki profilaktyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented article dealt with the problem of the professional burnout, presented characteristics of the phenomenon, his causes, effects, and methods of the prevention and the counteraction for phenomenon. The issue of the professional burnout is universal, since is reaching more and more wide crowds of employees. Increasing this problem can be a matter of concern, because is bringing a lot of adverse effects, among others: affects the medical condition, safety other and to the development of the personality, for functioning of the individual in the society and for a career. He can lead in consequence to heavy losses incurred by enterprises, employers and very employees. They in our country more and more often hear about the need of the counteraction for professional burnout, diverse programs of the prevention, as well as preventive institutions are formed. (original abstract)
XX
Menedżerowie, pracujący w ciągłym stresie i pod presją podejmowania decyzji, są grupą społeczną, która jest bardzo podatna na syndrom wypalenia zawodowego. Prezentowane badanie uwzględnia takie zmienne, jak: style uczenia, cechy osobowości (ekstrawersja vs introwersja; doznawanie vs intuicja, uczucia vs myślenie oraz ocenianie vs spostrzeganie), które mogą przekazywać dane niezbędne, mówiące o tym, jak chronić menedżerów przed niepożądanym zjawiskiem psychologicznym, jakim jest wypalenie zawodowe. Koncepcja pojęcia wypalenia zawodowego została stworzona w 1970 roku, składa się z trzech aspektów, ujętych w kwestionariuszu MBI: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i poczucie dokonań osobistych. Diagnozuje się go, gdy osoba uzyskuje niskie wyniki na skali poczucia dokonań osobistych oraz wyższe wyniki na skalach wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji. To zjawisko psychologiczne prowadzi do coraz mniejszej satysfakcji z pracy, co wydaje się być znaczącym problemem na współczesnym rynku pracy, szczególnie wśród menedżerów. Jest to ściśle związane z intensywnością doświadczanego stresu; jeśli jest on przewlekły i przekracza możliwości adaptacyjne jednostki, upośledza zdolności poznawcze, takie jak uwaga i postrzeganie. Niektóre cechy osobowości mogą być również skorelowane z większą podatnością na stres i ryzyko wypalenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Managers, working under constant stress and pressure of decision making, are a social group that is highly prone to burnout syndrome. This research takes into consideration variables such as learning styles, features of personality such as extraversion vs. introversion, sensing vs. intuition, thinking vs. feeling and judging vs. perceiving may provide data essential to protect managers from this unwanted psychological phenomenon. Burnout syndrome, invented as a concept in 1970, consists of three aspects according to the Maslah Burnout Inventory (MBI): emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment. This research uses a point-scoring system whereby burnout syndrome is indicated by lower scores on the personal accomplishment scale, and by higher scores on the emotional exhaustion and depersonalization scales. This psychological phenomenon leads to gaining less satisfaction from work, which seems to be a significantly important problem in the contemporary job market, especially among managers. It is strongly related to the intensity of stress at work. If stress is permanent and not handled appropriately, impairments of cognitive abilities such as declined attention and perception may occur. Some features of personality can also be correlated to higher susceptibility to stress and the risk of burnout syndrome. (original abstract)
XX
Artykuł wskazuje na istotność problematyki wypalenia zawodowego w sektorze usług MŚP, wskazując na cel odnoszący się do analizy wypalenia zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Struktura artykułu wyraża się w warstwie teoretycznej i empirycznej. Poprzez weryfikację empiryczną postawionej tezy ukazano, że ponad 50% zatrudnionych w omawianym sektorze posiada symptomy wypalenia zawodowego, ze wskazaniem przyczyn objawów i skutków. W artykule zasygnalizowano problem, nie odnosząc się do niego w sposób szczegółowy, ponieważ prezentacja autorki ma charakter wprowadzający do zagadnienia i będzie sukcesywnie rozszerzana o informacje z badań rozszerzonych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article indicates the importance of the problem of burnout in the SME service sector, pointing to the goal of analyzing burnout in small and medium-sized enterprises. The structure of the article is expressed on the theoretical and empirical levels. Through empirical verification of the thesis, it has been shown that over 50% of workers in the sector in question have symptoms of burnout, pointing to the causes and effects of burnout. The article indicates the problem without a detailed discussion of it, because the author's presentation is preliminary and will be successively enriched with information from extended research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.