Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Wstęp. Wapń jest niezbędny do zachowania zdrowych kości i zębów oraz prawidłowej pracy serca. Spożycie wapnia w ilości zgodnej z zaleceniami może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, otyłości, chorób serca oraz raka piersi. Cel pracy. Celem pracy była analiza zawartości wapnia w dietach Polaków. Materiał i metody. W pracy przedstawiono wyniki 36 badań opublikowanych w latach 2008-2013. Dane o zawartości wapnia w dietach pochodziły z 24-godzinnego wywiadu, trzydniowego zapisu spożycia lub siedmiodniowego zapisu spożycia. Wyniki. Wyniki badań sposobu żywienia wskazują na powszechne występowanie niedoboru wapnia w dietach Polaków we wszystkich grupach wieku. Wnioski. Najlepszym sposobem zmniejszenia niedoborów wapnia jest zwiększenie spożycia produktów mlecznych.
EN
Introduction. Calcium is a mineral that is important for bone health and teeth and a normal heart rhythm. Recommended intakes of calcium may reduce the risk of developing high blood pressure, obesity, cardiovascular disease and breast cancer. Aim. The aim of this study was review calcium intake in Poland. Materials and methods. We reviewed 36 studies published between 2008 and 2013. Nutritional status The intake of calcium was assessed by using the 24-hour recall, three day food records and seven-day food record. Results. Recent review suggest that many people do not get sufficient amounts of calcium in their diet. Conclusions. The best way to high dietary calcium intake is increase dairy products consumption.
PL
Osteoporoza jest metaboliczną chorobą szkieletu, charakteryzującą się zaniżoną w stosunku do normalnej masą kości i zaburzoną jej mikroarchitekturą wiodącą do wzmożonej łamliwości kości (zwiększonego ryzyka złamań). Osteoporozę określa się jako chorobę społeczną z powodu liczby osób chorych a także ekonomicznych skutków dla społeczeństwa. Toteż nie bez znaczenia pozostaje poznanie czynników ryzyka wpływających na jej powstawanie a tym samym wprowadzenie skutecznej prewencji. Artykuł skupia uwagę na rozwoju i skutkach powstawania osteoporozy, roli czynników środowiskowych, w tym żywieniowych, w powstawaniu osteoporozy, omawia ważną rolę wapnia i witaminy D w prewencji i leczeniu tego schorzenia. W artykule zebrano informacje odnośnie wpływu podstawowych składników pokarmowych: białka i tłuszczów, składników mineralnych: wapnia, fosforu, magnezu, cynku, miedzi, fluoru, manganu, sodu, potasu oraz witamin: D, A i β-karotenu, C, K, folianów, witamin B₆ i B₁₂ oraz flawonoidów, fltoestrogenów i probiotyków na zachowanie tkanki kostnej w dobrym zdrowiu. Porusza także zagadnienia odnośnie wpływu używek, palenia tytoniu, aktywności fizycznej, czasu przebywania na słońcu, a także czynników demograficznych, czynników hormonalnych i prokreacyjnych, pewnych leków oraz niektórych chorób, w tym dyslipidemi, a także wpływu zanieczyszczenia środowiska na powstawanie tej choroby.
EN
Osteoporosis is a metabolic disease of bone that leads to an increased risk of fracture. In osteoporosis the bone mineral density (BMD) is reduced, bone microarchitecture is disrupted. Osteoporosis is commonly named a public disease, because of number of people suffer from it, and because of it economic consequences for society. Authors collect information, about important role of recognizing of risk factors of osteoporosis, in order to manage of efficient prevention. Article concentrates on crucial role of lifestyle in maintenance of bone tissue in health, discuss particular role of calcium and vitamin D in prevention and treatment of osteoporosis. In this review information about nutrients such as: protein and fats, trace elements: calcium, phosphorus, magnesium, zinc, copper, fluorine, manganese, sodium, potassium, and vitamins: D, A, β-carotrne, C, K, folate, B₆ i B₁₂, and flawonoids, fitoestrogens, probiotics, and its influences on health of bones was collected. It rise a problem, that certain non nutritional risk factors are linked to the development of osteoporosis and contribute to an individual's likelihood of developing the disease. Among this factors are listed stimulants such as caffeine and alcohol usage, cigarette smoking, physical activity, time exposure to sunlight, and demographic factors (gender, age, body size, family history, ethnicity), hormonal and procreations factors, medication usage and certain illness such as dyslipidemia and also environmental pollution, which may play essential role in developing of this disease.
EN
Introduction: Replacing meals with readily available snacks has become a rapidly escalating dietary habit especially among children and adolescents in many countries. Aim: The analysis of the frequency of the phenomenon of eating snacks, their type and the assessment of its contribution in the daily energy intake among children and adolescents. Material and Methods: The data came from two demographic groups: 1. Polish nationwide sample of children aged 4, drawn from the register of Personal Identification Number PESEL, surveyed in 2007. 2. Randomly selected sample (two-stage draw, school and class) of adolescents aged 11 - 15, from Warsaw, surveyed in 2005 - 2006. In children aged 4, the data on the consumption of snacks and their type came from the all-day consumption record, in adolescents the data were collected by means of an interview on the consumption during the last 24 hours, preceding the survey. Results: The frequency of eating snacks is high, because 98.8% of four-year-old children and 85% of adolescents consumed them at least once a day or more. Snacks brought 548 kcal in children, and 455 kcal in adolescents, which accounted for respectively 30% and 20% of the daily energy. Every fifth four-year-old child and every tenth student met over half (≥50%) of the daily energy requirement with the use of snacks. Snacks classified as unhealthy when eaten in excess include primarily sweets (44% children) and (35% adolescents), followed by cakes, cookies, biscuits and salty snacks. As healthy snacks, fruits, vegetables, cereal products and as a third group - dairy products were most often consumed. Conclusions: In growing habit of eating snacks, it is potentially possible to improve the diet in the pro-health direction, since modifying the choice of products, especially in adolescents, could reduce the existing, most common deficiencies of minerals and vitamins in the diet.
PL
Wstęp: Zastępowanie posiłków łatwo dostępnymi przekąskami stało się szybko nasilającym się zwyczajem żywieniowym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w wielu krajach. Cel pracy: Analiza częstości występowania zjawiska spożywania przekąsek, ich rodzaju oraz ocena udziału w całodziennym spożyciu energii wśród dzieci i młodzieży. Materiał i metody: Dane pochodziły z dwóch grup demograficznych: 1) ogólnopolskiej próby dzieci w wieku 4 lat, wylosowanych z rejestru PESEL, zbadanych w 2007 roku, 2) losowo dobranej próby (losowanie dwustopniowe, szkoła i klasa) młodzieży w wieku okołopokwitaniowym 11 - 15 lat, z terenu Warszawy, zbadanej w latach 2005 - 2006. U dzieci 4 - letnich dane o spożyciu przekąsek i ich rodzaju pochodziły z zapisu całodziennego spożycia, u młodzieży zebrane były za pomocą metody wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin poprzedzających badanie. Wyniki: Częstość spożywania przekąsek jest duża, gdyż co najmniej jeden raz dziennie lub więcej spożywało je 98,8% dzieci czteroletnich i 85% młodzieży. Przekąski wnosiły u dzieci 548 kcal, u młodzieży 455 kcal, co stanowiło kolejno 30% i 20% ogółu całodziennej energii. Co piąte dziecko czteroletnie i co dziesiąty uczeń realizowali ponad połowę (≥ 50%) normy zapotrzebowania na energię za pomocą przekąsek. Przekąski zaliczane do niezdrowych, spożywane w nadmiarze, to przede wszystkim z grupy produktów słodycze (44% dzieci) i (35%) wśród młodzieży, następnie ciasta, ciasteczka, herbatniki oraz kolejno przekąski słone. W charakterze zdrowych przekąsek najczęściej spożywano owoce, warzywa, kolejno przekąski zbożowe i jako trzecia grupa - produkty mleczne. Wnioski: W upowszechniającym się zwyczaju spożywania przekąsek, potencjalnie istnieje możliwość poprawy diety w kierunku pro-zdroiwotnym, gdyż modyfikacja wyboru produktów szczególnie u młodzieży mogła by zmniejszyć istniejące najczęstsze niedobory składników mineralnych i witamin w dietach.
EN
Introduction: Replacing meals with readily available snacks has become a rapidly escalating dietary habit especially among children and adolescents in many countries. Aim: The analysis of the frequency of the phenomenon of eating snacks, their type and the assessment of its share in the daily energy intake among children and adolescents. Material and Methods: The data came from two demographic groups: 1. Polish nationwide sample of children aged 4, drawn from the register of Personal Identification Number PESEL, surveyed in 2007. 2. Randomly selected sample (two-stage draw, school and class) of adolescents aged 11 - 15, from Warsaw, surveyed in 2005 - 2006. In children aged 4, the data on the consumption of snacks and their type came from the all-day consumption record, in adolescents the data were collected by means of an interview on the consumption during the last 24 hours, preceding the syrvey. Results: The frequency of eating snacks is high, because 98.8% of four-year-old children and 85% of adolescents consumed them at least once a day or more . Snacks brought 548 kcal in children, and 455 kcal in adolescents, which accounted for respectively 30% and 20% of the daily energy. Every fifth four-year-old child and every tenth student met over half (≥50%) of the energy demand standard with the use of snacks. Snacks classified as unhealthy when eaten in excess include primarily sweets (44% children) and (35% adolescents), followed by cakes, cookies, biscuits and salty snacks. As healthy snacks, fruits, vegetables, cereal products and as a third group - dairy products were most often consumed. Conclusions: In growing habit of eating snacks, it is potentially possible to improve the diet in the pro-health direction, since modifying the choice of products, especially in adolescents, could reduce the existing, most common deficiencies of minerals and vitamins in the diet.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.